Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019

Kazalo

434. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2019, stran 914.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kozje za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.175.742
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.132.421
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.606.170
700 davki na dohodek in dobiček
2.404.300
703 davki na premoženje
124.460
704 domači davki na blago in storitve
77.410
706 drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
526.251
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
338.451
711 takse in pristojbine
2.500
712 denarne kazni 
4.100
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
181.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
59.200
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 prihodki od prodaje zalog
0
722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
59.200
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
984.121
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
943.659
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
40.462
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.704.635
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.166.280
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
272.673
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.599
402 izdatki za blago in storitve 
762.343
403 plačila domačih obresti
27.560
409 rezerve
57.105
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.345.897
410 subvencije
75.000
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
860.032
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
84.100
413 drugi tekoči domači transferi 
326.765
414 tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.055.158
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.055.158
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
137.300
430 investicijski transferi
431 investicijski transferi 
82.800
432 investicijski transferi
54.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–528.893
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 
0
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila
0
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega
0
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
233.101
50
ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
233.101
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
198.122
55
ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga 
198.122
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–493.914
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
34.979
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
528.893
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
493.914
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kozje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
7. prihodki ožjih delov občine,
8. prihodki turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
9. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
10. koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo,
11. koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Sredstva okoljskih dajatev se porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih uporabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom županje ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe in prvega odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 40.000,00 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000,00 EUR županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja dolžniku do občine do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun lahko zadolži v skladu z določili ZJF.
V letu 2019 se bo občina zadolžila v višini 227.994,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko zadolžijo le v soglasju z ustanoviteljem.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoči vpliv na upravljanje, se lahko zadolžijo v soglasju z ustanoviteljem.
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2019 zadolži do višine 0,0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2018-4/3
Kozje, dne 21. februarja 2019
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti