Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3843. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline, stran 11073.

  
Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 – popr.) so Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) na 1. dopisni seji dne 12. 12. 2019, Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 8. seji dne 12. 12. 2019, Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče (Uradno glasilo ZSO, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, 60/11 UPB in 66/17) na 8. seji dne 5. 12. 2019, Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 88/18) na 8. seji dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) na 8. seji dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na 8. seji dne 13. 12. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje Savinjske doline 
1. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, organizacija dela, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Skupna občinska uprava Zgornje Savinjske doline (v nadaljevanju: SOU ZSD) opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področja proračunskega računovodstva, za naslednje občine ustanoviteljice:
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,
– Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava.
3. člen 
Sedež SOU ZSD je v Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. SOU ZSD ima lahko prostore tudi na dislociranih enotah.
SOU ZSD uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu omejuje žig krožnica. Na sredini kroga je umeščen napis »SOU ZSD«, znotraj krožnice pa napis zgoraj: »Skupna občinska uprava« in napis spodaj: »Zgornje Savinjske doline«.
4. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani občin ustanoviteljic dajejo soglasje k imenovanju in razreševanju vodje SOU ZSD, sprejmejo program dela, nadzorujejo delo SOU ZSD ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja SOU ZSD.
2. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
Naloge opravlja SOU ZSD v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
SOU ZSD lahko ustanovi notranje organizacijske enote, ki so sestavni del SOU ZSD.
6. člen 
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU ZSD kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
SOU ZSD mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo.
O morebitni izločitvi vodje SOU ZSD iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU ZSD odloča direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.
O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU ZSD iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU ZSD odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU ZSD, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
Javni uslužbenec v SOU ZSD je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči javni uslužbenec v SOU ZSD tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko solidarno odgovorne občine ustanoviteljice, v imenu katerih je bilo delo opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom občin ustanoviteljic.
7. člen 
SOU ZSD vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja SOU ZSD ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje SOU ZSD se opredelijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji delovnih mest.
SOU ZSD vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine ustanoviteljice, s soglasjem županov občin ustanoviteljic.
Vodja posamezne organizacijske enote ima status javnega uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU ZSD se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne naloge opravljajo oziroma bodo opravljali na sedežu njihove občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oziroma premestitev.
8. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU ZSD, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice glede na dejanske potrebe občin ustanoviteljic, na predlog vodje SOU ZSD.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic, oziroma vodja SOU ZSD na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
3. SREDSTVA ZA DELO 
9. člen 
Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.
Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi kadrovskega načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih nalogah in posameznih občinah ustanoviteljicah.
Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU ZSD se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma povečanja delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanoviteljic, morebitnega izstopa občine ustanoviteljice iz SOU ZSD in morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU ZSD.
10. člen 
SOU ZSD je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Finančni načrt SOU ZSD je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje SOU ZSD v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni proračunski postavki.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU ZSD je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
11. člen 
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, se opredeli, za katero občino ustanoviteljico se opravljajo naloge v SOU ZSD, določijo naloge delovnega področja ter način izvrševanja pravic in obveznosti med občinami in v razmerju do SOU ZSD.
12. člen 
Občine ustanoviteljice SOU ZSD morajo soglašati v primerih:
– pristopa nove občine,
– zmanjšanja ali povečanja obsega delovnega področja in
– sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanoviteljic v SOU ZSD.
Odobritev pristopa nove občine v SOU ZSD je odvisna od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU ZSD.
SOU ZSD preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic.
13. člen 
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop iz SOU ZSD, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji SOU ZSD najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.
Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagotavljati sredstva za delovanje SOU ZSD v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev.
Vodja SOU ZSD opravi preračun potrebnih sredstev za delo SOU ZSD.
Če posamezna občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, se lahko preostale občine ustanoviteljice dogovorijo, da se javni uslužbenci v SOU ZSD prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. V primeru takšnega pisnega dogovora je občina ustanoviteljica, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga določijo preostale občine ustanoviteljice.
V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU ZSD presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se izvedejo postopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posamezna občina ustanoviteljica zagotovi pravice javnih uslužbencev v SOU ZSD v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine ustanoviteljice v trenutku, ko javni uslužbenec v SOU ZSD velja za presežnega.
Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, oziroma, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz petega odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih javnih uslužbencev v SOU ZSD.
Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledico spremembo odloka.
5. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
SOU ZSD začne z delom, ko najmanj dve občini ustanoviteljici skleneta dogovor s sedežno občino ustanoviteljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi akti sedežne občine ustanoviteljice.
SOU ZSD prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne občinske uprave na posameznih delovnih področjih.
Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
15. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.
Št. 03203-1/2018-2019-2
Gornji Grad, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Gornji Grad 
Anton Špeh
Št. 007-10/2019-1
Ljubno, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 
Št. 007-8/2019-1
Luče, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 
Št. 032-0008/2019
Mozirje, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik 
Št. 007-0001/2019-13
Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2019
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 
Št. 036-0001/2019-1
Solčava, dne 20. decembra 2019
Županja 
Občine Solčava 
Katarina Prelesnik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina