Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3476. Odlok o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje, stran 10168.

  
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. redni seji dne 17. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja vzdrževanja in izvedbe posodobitve javne razsvetljave v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: vzdrževanje), z namenom zagotovitve rednega delovanja javne razsvetljave in zmanjšanja porabe električne energije v obliki javno naročniškega partnerskega pogodbenega razmerja z vključenimi elementi energetskega pogodbeništva.
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti vzdrževanja javne razsvetljave;
– območje izvajanja, uporabnike ter razmerja do uporabnikov;
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec;
– splošni pogoji izvajanja in pogoje za uporabo javnih dobrin;
– način upravljanja z infrastrukturnimi objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje vzdrževanja z omrežjem in napravami javne razsvetljave;
– vrsta in obseg monopola;
– začetek in čas trajanja pogodbe;
– način financiranja;
– nadzor nad izvajanjem pogodbe;
– način izbora izvajalca;
– organ, ki opravi izbor izvajalca;
– organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe;
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje pogodbe.
2. člen 
(Definicije) 
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih predpisih in pogodbi imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– »občina« je Mestna občina Celje;
– »izvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki izvaja naloge iz 3. člena tega odloka;
– »javna razsvetljava« je javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih, to je vse objekte in naprave namenjene javni razsvetljavi (omrežje) in vse naprave javne razsvetljave, zlasti pa luči na drogovih ob občinskih cestah in drugih javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih;
– »zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije« je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali druge storitve izvajalca, ki jih opravi pri dobavi in postavitvi ter vzdrževanju in upravljanju javne razsvetljave v Mestni občini Celje v skladu s sprejetim tehničnim pravilnikom, ki ga sprejme župan, vsakokrat veljavnimi standardi in predpisi, še posebej Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– za »redna vzdrževalna dela« na objektih in napravah javne razsvetljave se štejejo tista vzdrževalna dela, ki služijo ohranjanju vrednosti javne infrastrukture in zagotavljajo njeno normalno ter nemoteno delovanje. Vsebina in obseg rednega vzdrževanja se podrobneje opredeli s pogodbo in letnimi programi izvajanja vzdrževanja;
– za »investicijska vzdrževalna dela« na objektih in napravah javne razsvetljave se štejejo vse investicije, razširitve in obnove, ki povečujejo vrednosti javne infrastrukture. Vsebina in obseg investicijskega vzdrževanja se podrobneje opredeli s pogodbo in letnimi programi izvajanja investicijskega vzdrževanja.
II. NALOGE TER OBMOČJE IZVAJANJA 
3. člen 
(Naloge izvajalca) 
(1) Naloge izvajalca obsegajo izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter posodobitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, vse v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja sistema javne razsvetljave s ciljem kvalitetnega izvajanja prevzetih nalog in s ciljem zmanjšanja porabe električne energije, zlasti pa:
1. redna vzdrževalna dela in čiščenje drogov in drugih objektov, naprav in svetlobnih znakov javne razsvetljave;
2. investicijska vzdrževalna dela, ki se izvajajo skladno s potrjenim letnim programom izvajanja investicijskega vzdrževanja;
3. dobava, postavitev in zamenjavo svetilk in sijalk;
4. dobava, postavitev in zamenjavo drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov;
5. popravilo oziroma menjava sestavnih delov v prižigališčih javne razsvetljave;
6. popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo;
7. redno pregledovanje delovanja objektov in naprav javne razsvetljave vsaj vsake 3 mesece;
8. intervencije ter popravila na objektih in napravah javne razsvetljave;
9. vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte in naprave;
10. po posebnem pooblastilu in naročilu občine vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte in naprave (razširitve sistema javne razsvetljave);
11. izvajanje potrebne administracije za potrebe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave (vodenje administracije, ažuriranje katastra …);
12. pripravo predlogov letnih programov izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja, vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije;
13. pripravo poročila o realizaciji letnega programa javne službe;
14. dopustitev namestitve dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave na zahtevo občine (npr. v primeru prireditev);
15. priprava in vodenje odškodninskih in drugih sodnih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne razsvetljave;
16. vodenje katastra in kontrolne knjige;
17. vodenje evidence porabljene energije po posameznih odjemnih mestih.
(2) Vsebino nalog se podrobneje opredeli s pogodbo.
4. člen 
(Območje izvajanja in uporaba javnih dobrin) 
(1) Prevzete naloge se izvaja na celotnem območju Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: območje).
(2) Uporabniki storitev so vsi uporabniki javnih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja izvajalec, je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji.
III. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA IN UPORABE JAVNIH DOBRIN 
5. člen 
(Izvajalčeve izključne pravice) 
(1) Izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe pridobil na celotnem območju:
– izključno pravico opravljati prevzete naloge;
– izključno pravico in dolžnost, da dobavi, posodobi in redno ter investicijsko vzdržuje občinsko infrastrukturo javne razsvetljave ter z njo upravlja skozi celotno pogodbeno obdobje;
– dolžnost, da zagotavlja uporabnikom stalno in neprekinjeno oskrbo z javno dobrino in kvalitetno opravlja prevzete naloge, v skladu s predpisi, tem odlokom in sklenjeno pogodbo ter v javnem interesu.
(2) Izvajalcu se s tem odlokom podeli javno pooblastilo za predpisovanje soglasij in pogojev, ki se nanašajo na posege v sistem javne razsvetljave.
6. člen 
(Razmerje do podizvajalcev) 
Glede pravic podizvajalcev in obveznosti izvajalca glede podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo javna naročila in se podrobneje uredijo s pogodbo.
IV. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA 
7. člen 
(Vodenje katastra javne razsvetljave) 
(1) S tem odlokom se podeli izvajalcu javno pooblastilo za vodenje katastra javne razsvetljave in za njegovo ažuriranje.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe na objektih in napravah javne razsvetljave v kataster vnesejo najkasneje v 90 dneh od njihovega nastanka.
(3) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signalni in krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe raznovrstnih okrasitev …), o njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Mestne občine Celje. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega prostorsko informacijskega sistema oziroma s pooblaščenim operaterjem PIS-a.
(5) Izvajalec je dolžan ažurirane podatke katastra z vsemi zbirkami podatkov redno izročati občini. Pri tem najmanj enkrat letno in ob prenehanju veljavnosti pogodbe izvajalec in občina skupaj preverita zadnje ažurirane podatke katastra z vsemi zbirkami podatkov.
(6) Ob prenehanju veljavnosti pogodbe izvajalec brezplačno izroči kataster v celoti v last in posest občini.
8. člen 
(Kontrolna knjiga) 
(1) Izvedena dela vodi izvajalec v kontrolni knjigi, ki vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po letnem programu izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja, najmanj pa naslednje:
– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena;
– naprava na kateri je bilo opravljeno vzdrževalno ali drugo delo (po podatkih iz katastra);
– opis dela;
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno;
– porabljen čas za opravljeno delo in cena za opravljeno delo;
– podatke o opravljenih čiščenjih drogov ter rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo izvajalec posreduje v potrditev občini do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
V. LETNI PROGRAM IZVAJANJA PREVZETIH NALOG IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI 
9. člen 
(Letni program) 
(1) Redno in investicijsko vzdrževanje se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja. Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa rednega in investicijskega vzdrževanja za prihodnje leto in ga najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti občini. Letni program potrdi župan.
(2) Izvajalec je dolžan najkasneje do 30. 4. vsako tekoče leto občini predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju letnega programa v preteklem letu in mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama.
(3) Letni program in poročilo o poslovanju in izvajanju letnega programa morata vsebovati predvsem:
– predviden obseg posodobitve javne razsvetljave z natančno navedbo posameznih objektov in naprav javne razsvetljave, ki bodo predmet posodobitve in njihovo stroškovno oceno ter pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja;
– obseg predvidenega rednega in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov in naprav javne razsvetljave, ki so bili predmet rednega in investicijskega vzdrževanja ter njihovo stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja;
– obseg in stroške zamenjave uničenih ali poškodovanih objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem povezanih škodnih dogodkov;
– koriščenje zavarovanj;
– statistiko glede pritožb uporabnikov z navedbo vsebine pritožb, postopka reševanja le-teh in načinom razrešitve;
– obsega in vrste del, ki so bile v okviru izvajanja pogodbe načrtovane oziroma izvedene s podizvajalci;
– statusne spremembe v podjetju izvajalca;
– navedbo mest, na katerih so bile postavljene raznovrstne okrasitve, plakati ali transparentni ter čas trajanja namestitve le-teh;
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima izvajalec po pogodbi;
– morebitne spremenjene pogoje izvajanja pogodbe;
– podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno in bistveno vplivajo na izvajanje pogodbe.
VI. PREPOVEDANA RAVNANJA 
10. člen 
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na objektih in napravah javne razsvetljave brez pisnega dovoljenja občine in soglasja izvajalca;
– namerno poškodovanje objektov in naprav javne razsvetljave;
– opustiti obveščanje izvajalca in/ali občine o povzročitvi škode na objektih in napravah javne razsvetljave s prometno nesrečo ali drugega vzroka;
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov in naprav javne razsvetljave brez pisnega dovoljenja občine;
– onemogočanje dostopa do objektov in naprav javne razsvetljave;
– graditi oziroma postaviti pomožne ali začasne objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini brez pisnega dovoljenja občine;
– opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila ali onemogočala delovanje javne razsvetljave.
VII. DOLŽNOSTI IZVAJALCA IN OBČINE 
11. člen 
(Dolžnosti izvajalca) 
Dolžnosti izvajalca so predvsem:
– izvajati prevzete naloge s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje prevzetih nalog, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem prevzetih nalog, zlasti pa v tem okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije ob nespremenjenem standardu kvalitete;
– kot dober gospodar uporabljati in upravljati objekte in naprave;
– redno vzdrževati objekte in naprave javne razsvetljave, na način, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja pogodbe, ohranja njihova vrednost in omogoča njihova normalna uporaba;
– po pisnem pooblastilu in naročilu občine oziroma skladno s potrjenim letnim programom investicijskega vzdrževanja voditi pripravljalna dela in investicije v objekte in naprave javne razsvetljave (razširitve javne razsvetljave);
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe;
– po poteku pogodbenega obdobja prenesti v last in upravljanje občine vse objekte in naprave javne razsvetljave v stanju, ki omogoča normalno obratovanje;
– pripraviti ustrezne letne programe in letna poročila, kakor so opredeljeni s pogodbo;
– poročati občini;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem prevzetih nalog;
– voditi in ažurirati evidence, katastre ter kontrolno knjigo v zvezi s prevzetimi nalogami in jih redno predajati občini;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah;
– sodelovati z občino pri pripravi in omogočati izvajanje storitev, povezanih z oglaševanjem, okraševanjem ali nameščanjem novoletnih in drugih okrasov na drogovih javne razsvetljave.
12. člen 
(Odprava okvar in napak) 
(1) Izvajalec je dolžan napake in okvare celotne veje javne razsvetljave odpraviti v roku 2 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav pa najkasneje v roku 7 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
(2) Izvajalec in občina s pogodbo podrobneje opredelita odzivne čase in pogoje ter način odprave napak na javni razsvetljavi ter obveznosti izvajalca glede odprave okvar in napak.
13. člen 
(Odgovornost izvajalca) 
(1) Za izvajanje prevzetih nalog je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren izvajalec.
(2) Izvajalec kot upravljalec sistema javne razsvetljave je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem prevzetih nalog povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Mestni občini Celje, uporabnikom ali tretjim osebam. Izvajalec je dolžan za navedeno odgovornost skleniti ustrezno zavarovanje.
(3) Izvajalec v celoti prevzema tveganje za uspeh ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije.
14. člen 
(Dolžnosti občine) 
Dolžnosti občine so zlasti:
– da zagotavlja stalen način financiranja prevzetih nalog ter rednega in investicijskega vzdrževanja, na način in pod pogoji določenimi s tem odlokom in pogodbo;
– da zagotovi sankcioniranje subjektov, ki onemogočajo ali ovirajo izvajanje prevzetih nalog;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja pogodbe izvajali tovrstne storitve na področju občine ali nepooblaščeno posegali v sistem javne razsvetljave;
– da zagotovi pisno obveščanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
15. člen 
(Financiranje) 
(1) Prevzete naloge po tem odloku se financira iz sredstev proračuna občine, in sicer iz naslednjih namenskih virov proračuna:
– za prvo posodobitev sistema javne razsvetljave se sredstva zagotovijo iz naslova realiziranih dejanskih prihrankov porabe električne energije in prihrankov iz znižanih stroškov rednega vzdrževanja glede na trenutno stanje porabe električne energije pri občini;
– za redno in investicijsko vzdrževanje celotne infrastrukture ter morebitne investicije v razširitev in posodobitev sistema javne razsvetljave se sredstva zagotovijo iz namenskih sredstev proračuna.
(2) Plačila občine morajo biti vezana na kvaliteto izvajanja prevzetih nalog in dejansko dosežene prihranke porabe električne energije sistema javne razsvetljave. Pri tem je v izključni pristojnosti občine, da opredeli morebitno zmanjšanje standarda osvetlitve ter delni ali občasni izklop javne razsvetljave.
(3) Način financiranja se podrobno uredi s pogodbo.
(4) Ponujene cene iz javnega razpisa se lahko spremenijo zaradi izboljšanja storitev, vlaganj izvajalca, zvišanja standardov, spremembe standardov in obsega izvajanja prevzetih nalog in posodobitve tehnologije. S pogodbo se opredeli tudi način usklajevanja ponujenih cen skozi celotno obdobje.
16. člen 
(Pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo od izvajalca zlasti pravico:
– do trajnega, rednega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja javne dobrine;
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– uporabljati storitve pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev se lahko v zvezi z izvajanjem prevzetih nalog pritoži izvajalcu in občini, če meni, da je bila storitev opravljena v nasprotju s tem odlokom ali sklenjeno pogodbo.
17. člen 
(Dolžnosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo do izvajalca zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca in omogočiti neovirano opravljanje storitev in prevzetih nalog;
– omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, kjer se opravljajo prevzete naloge;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje prevzetih nalog oziroma sporočiti izvajalcu vsako spremembo, ki lahko vpliva na izvajanje prevzetih nalog.
VIII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZVAJALEC 
18. člen 
(Status izvajalca) 
(1) Izvajalec je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami.
(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
19. člen 
(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev) 
(1) Izvajalec mora za opravljanje prevzetih nalog izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
2. da pri izvajalcu ne obstajajo razlogi za izključitev skladno s predpisi o javnem naročanju;
3. da izvajalec v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov;
4. da predloži finančen načrt, iz katerega so razvidni vsi stroški investicije v posodobitev javne razsvetljave in vsi stroški izvajanja prevzetih nalog ter da navede vire financiranja za pokritje predvidenih stroškov in izkaže, da razpolaga s finančnimi sredstvi potrebnimi za realizacijo investicije v posodobitev javne razsvetljave;
5. da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izvajanja prevzetih nalog;
6. da sprejema vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe;
7. da je sposoben zagotavljati izvajanje prevzetih nalog na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
8. da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadri, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti;
9. da je predložil opis tehnološke rešitve, ki je skladen z zahtevami občine.
(2) Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo občina določila v okviru javnega razpisa. Občina si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti.
IX. JAVNI RAZPIS 
20. člen 
(Oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Izvajalca se izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU. Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
(2) Javni razpis se izvede ob uporabi določil Zakona o javnem naročanju in smiselni uporabi določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, v delu, ki ureja javno naročniška javno-zasebna partnerstva.
(3) V postopku izvedbe javnega razpisa mora občina zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
21. člen 
(Strokovna komisija) 
(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih ponudb oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri člane. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
(3) Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
(4) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije. Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
(5) Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe občine ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca.
(6) Na podlagi poročila strokovne komisije o izboru izvajalca odloči župan.
22. člen 
(Merila za izbor izvajalca) 
(1) Merila za izbor izvajalca občina določi v okviru javnega razpisa.
(2) Merila, po katerih občina izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.
X. TRAJANJE RAZMERJA 
23. člen 
(Sklenitev pogodbe) 
(1) Pogodbeno razmerje je vzpostavljeno z dnem veljavnosti pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med občino in izvajalcem.
(2) V primeru neskladja med tem odlokom in pogodbo veljajo določbe tega odloka.
24. člen 
(Spremembe pogodbe) 
(1) Občina ali izvajalec lahko zahtevata spremembo pogodbe v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb pogodbe;
– dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu pogodbe;
– drugih primerih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju o spremembi pogodb.
(2) Občina lahko zahteva spremembo pogodbe v primeru:
– če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
(3) Nedopustne so spremembe pogodbe, pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava pogodbenega razmerja;
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka izbora izvajalca, omogočili udeležbo drugih ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku izbora izvajalca pritegnili še druge udeležence;
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje izvajanja pogodbe spremenilo v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg nalog;
– bi se zamenjalo izvajalca, razen pod pogoji določenimi v tem odloku ali veljavnih predpisih v času zamenjave.
25. člen 
(Pooblastilo) 
Za vsa ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja pogodbe, če ni z zakoni, tem odlokom ali pogodbo določena pristojnost drugega organa, se pooblasti župana.
26. člen 
(Trajanje in podaljšanje pogodbe) 
(1) Pogodba se sklene za obdobje največ 15 let.
(2) Trajanje pogodbenega razmerja se lahko podaljša v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, in sicer največ za polovico prvotnega pogodbenega obdobja, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj izvajalca, ki so posledica zahtev občine ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni pogodbi.
(3) Obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe. Pogodbeno razmerje lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v tem odloku in pogodbi.
XI. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
27. člen 
(Enostranski ukrepi v javnem interesu) 
(1) Občina ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno pogodbeno razmerje in zavaruje javni interes.
(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko občina uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe;
– izdajo obveznih navodil izvajalcu;
– začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v upravljanje in oskrbo;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture.
(3) Ukrep občine mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati izvajalca.
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s pogodbo.
28. člen 
(Nadzor nad izvajanjem pogodbe) 
(1) Redni nadzor nad izvajanjem pogodbe izvaja občina. Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo občinske uprave ali zunanjega izvajalca.
(2) Občina lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in predsednik nadzorne komisije.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času izvajalca. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom občine.
(4) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in občine oziroma pooblaščenec občine.
29. člen 
(Dolžnost poročanja) 
Izvajalec mora skladno z veljavno zakonodajo in predpisi pripravljati vsa poročila in drugo potrebno dokumentacijo.
30. člen 
(Prevzem infrastrukture in ukrepi za zavarovanje njene vrednosti) 
Občina ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe, da začasno prevzeme vzpostavljeno infrastrukturo v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture.
XII. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA 
31. člen 
(Načini prenehanja) 
(1) Pogodbeno razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena.
(2) Pogodbeno razmerje predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku ali pogodbi.
32. člen 
(Sporazumna razveza pogodbe) 
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem pogodbe tudi sporazumno razvežeta pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo pogodbe v primeru, ko ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin, ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz pogodbe nesmotrno ali nemogoče. V takem primeru s pisnim sporazumom določita vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne razveze ter tudi postopek prevzema sistema javne razsvetljave, ki ga je posodobil izvajalec.
33. člen 
(Razdrtje pogodbe) 
(1) Pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem občine preneha:
– če izvajalec dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju prevzetih nalog;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali pogodbe s strani izvajalca;
– če izvajalec pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam;
– če izvajalec kljub pismenem opozorilu občine ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način določen s tem odlokom in pogodbo;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne občina postopek za enostransko razdrtje pogodbe.
(3) Izvajalec lahko razdre pogodbo, če občina ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe tako, da to izvajalcu onemogoča izvajanje prevzetih nalog.
(4) Enostransko razdrtje pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(5) S pogodbo se določi višina pogodbene kazni (penali) v primeru, da je krivda za razdrtje pogodbe na strani izvajalca.
(6) Za razdrtje pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.
34. člen 
(Izločitvena pravica) 
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja izvajalca (likvidacija, izbris) ima občina pravico, da za objekte in naprave javne razsvetljave, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.
XIV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
35. člen 
(Uporaba prava) 
Za vsa razmerja med občino in izvajalcem ter izvajalcem in uporabniki se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
XV. KONČNA DOLOČBA 
36. člen 
(Pričetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-1/2019
Celje, dne 17. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost