Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3440. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2021, stran 10104.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 8. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ribnica za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.869.807,01
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.896.673,51
70
DAVČNI PRIHODKI
6.844.652,72
700 Davki na dohodek in dobiček
5.932.666,00
703 Davki na premoženje
709.171,01
704 Domači davki na blago 
in storitve
202.815,71
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.052.020,79
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
640.390,85
711 Takse in pristojbine
12.202,57
712 Globe in druge denarne kazni
48.593,51
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
57.626,33
714 Drugi nedavčni prihodki
293.207,53
72
KAPITALSKI PRIHODKI
284.089,35
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
155.924,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
128.165,35
73
PREJETE DONACIJE
50.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
50.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.639.044,15
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.164.380,63
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
474.663,52
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
11.551.488,75
40
TEKOČI ODHODKI
2.951.796,86
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim
859.067,37
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
135.881,62
402 Izdatki za blago in storitve
1.819.351,87
403 Plačila domačih obresti
27.496,00
409 Rezerve
110.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.919.661,16
410 Subvencije
15.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.425.501,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
147.663,31
413 Drugi tekoči domači transferi
1.331.496,85
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.201.936,63
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
4.201.936,63
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
478.094,10
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki
255.000,00
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom
223.094,10
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ 
(I.-II.)
–1.681.681,74
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLAJ 
(I.-7102)-(II.-403-404)
–1.654.185,74
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK 
(70+71)-(40+41)
1.025.215,49
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
v EUR
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.132.002,94
50
ZADOLŽEVANJE
2.132.002,94
500 Domače zadolževanje
2.132.002,94
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
450.321,20
55
ODPLAČILA DOLGA
450.321,20
550 Odplačila domačega dolga
450.321,20
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.681.681,74
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.681.681,74
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Za namen izvrševanja proračuna se občinska uprava kot celota šteje za enega proračunskega uporabnika, ne pa tudi organizacijske enote in ločeno izpisane delitve finančnega načrta občinske uprave.
Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti samo v obsegu, ki ga za trimesečje neposrednemu uporabniku določi župan (v nadaljnjem besedilu: kvota). Pri določanju predloga kvote neposrednemu uporabniku za finance pristojen organ občinske uprave upošteva v letnem finančnem načrtu neposrednega uporabnika zagotovljena sredstva, prevzete obveznosti neposrednega uporabnika in predlog kvote, ki ga je pripravil neposredni uporabnik, ter likvidnostne možnosti proračuna. Za finance pristojen organ občinske uprave mora sporočiti neposrednemu uporabniku kvoto vsaj 15 delovnih dni pred začetkom obdobja, na katero se nanaša.
4. člen 
(prihodki in odhodki) 
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2021. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki bodo izvršena do konca leta 2021.
5. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah, tudi:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se nameni za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda in zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
– komunalni prispevki, ki se namenijo za financiranje gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna;
– pristojbine za gozdne ceste, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest;
– sredstva požarne takse, ki se porabijo za nakup oziroma vzdrževanje gasilskih vozil oziroma gasilske zaščitne in reševalne opreme;
– sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v skladu z odlokom občine;
– sredstva turistične takse, ki se porabijo oziroma se namenijo za načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na in z njih.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer skupno zmanjšanje finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika ne sme presegati 5 % obsega celotnega finančnega načrta tega neposrednega proračunskega uporabnika;
– med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu;
– med posameznimi proračunskimi postavkami proračuna ali novimi proračunskimi postavkami v okviru istega glavnega programa neomejeno;
– med področji proračunske porabe neomejeno v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt, pri čemer se obseg prerazporeditev potrebnih zaradi pravilne uvrstitve odhodkov v podprogram programske klasifikacije ne štejejo v dovoljen obseg prerazporeditev, določen v prejšnjih alineah.
Župan poroča o prerazporeditvah pravic porabe občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer s polletnim poročilom in z zaključnim računom.
Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe iz tega člena lahko župan izjemoma odobri prerazporeditev sredstev:
– za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
– iz sredstev, predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer občini ni uspelo pridobiti načrtovanih sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu, pri čemer sredstva lahko prerazporedi za izvajanje drugega projekta v načrtu razvojnih programov;
– na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga občina že izvaja oziroma ga bo izvedla zaradi zagotavljanja javnega interesa.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nova proračunska postavka ali proračunska vrstica (postavka – konto), na katerih se pravice porabe zagotavljajo s prerazporeditvami.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu oddajo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za vsako prihodnje leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bo zapadel v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in/ali načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna in ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov (v nadaljnjem besedilu: začasno zadržanje izvrševanja). Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
Za finance pristojen organ občinske uprave pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne uporabnike.
Župan mora o odločitvi iz prvega odstavka tega člena obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejemu.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
10. člen 
(vključevanje novih obveznosti v proračun) 
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
11. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je pod-račun proračunske rezerve občine, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene opredeljene v 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se oblikuje v višini 40.000 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan do višine 40.000 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz tega odstavka, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Višina splošne proračunske rezervacije je določena v posebnem delu proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
13. člen 
(sredstva za investicije) 
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete pred letom, za katerega je sprejet ta proračun, in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
14. člen 
(sprememba delovnega področja neposrednega uporabnika ali njegova ukinitev) 
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
15. člen 
(poročilo o izvrševanju proračuna) 
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezerve.
16. člen 
(prosta denarna sredstva) 
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
17. člen 
(nakup in prodaja delnic oziroma deležev) 
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu, in če se s tem zaščiti občinski interes. V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
18. člen 
(nadzorni odbor) 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in z 41. členom Statuta Občine Ribnica.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
19. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v tekočem letu odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 15.000,00 evrov.
Obseg sredstev se lahko v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 25 evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
20. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 2,132.003 evrov.
21. člen 
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov) 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2021 lahko zadolžijo ali izdajo poroštva ob soglasju občinskega sveta.
22. člen 
(izdaja poroštev) 
Poroštva za izpolnitev obveznosti podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ribnica, se v letu 2021 lahko izdajo ob soglasju občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ribnica v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
24. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 410-0054/2019
Ribnica, dne 10. decembra 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost