Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3417. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, stran 10061.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08; Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) so Občinski svet Občine Divača na seji dne 2. 10. 2019, Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne 11. 7. 2019, Občinski svet Občine Komen na seji dne 25. 9. 2019, Občinski svet Občine Pivka na seji dne 12. 9. 2019, Občinski svet Občine Postojna na seji dne 30. 5. 2019, Občinski svet Občine Sežana na seji dne 29. 6. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
(1) Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 16/08) za opravljanje lekarniške dejavnosti.
(2) Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je pravna oseba s statusom javnega lekarniškega zavoda (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(3) S tem odlokom ustanoviteljice po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije št. 1381/2018 z dne 24. 8. 2018 usklajujejo delovanje zavoda s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ustanovitvene deleže ustanoviteljic,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacijske enote zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o organih zavoda,
– obseg premoženja, ki se zagotavlja zavodu,
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v last ali upravljanje,
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje,
– medsebojne pravice in odgovornosti ustanoviteljic in zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo tudi:
– naloge skupnega organa iz 4. člena tega odloka,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje in delitev stroškov med občinami za delovanje skupnega organa.
3. člen 
(ustanoviteljice) 
(1) Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
– Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
– Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
(2) Ustanoviteljske pravice izvršujejo organi ustanoviteljic v skladu z njihovimi statuti.
4. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom občinski sveti ustanoviteljic ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu (v nadaljevanju: skupni organ).
5. člen 
(ustanovitveni deleži ustanoviteljic) 
Ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
– Občina Divača
3,21 %
– Občina Ilirska Bistrica
26,36 %
– Občina Komen
5,28 %
– Občina Pivka
12,50 %
– Občina Postojna
26,37 %
– Občina Sežana
26,28 %
6. člen 
(ime in sedež zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
(3) Sedež zavoda je Ilirska Bistrica.
(4) Statut zavoda lahko določi, da sta sestavni del imena zavoda tudi znak ali grafična oblika imena. V tem primeru se s statutom določita tudi vsebina in oblika znaka ali grafične podobe.
(5) V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
7. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem sta zapisana ime in sedež zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov in ki obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena v:
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA 
9. člen 
(organizacijske enote javnega zavoda) 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo za območje občin Divača, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postojna in Sežana.
(2) Dejavnost zavoda opravljajo organizacijske enote lekarn s podružnicami:
– Lekarna Ilirska Bistrica
– Lekarna Log Postojna
– Lekarna Pivka
– Lekarna Postojna
– Lekarna Sežana
– Lekarna Ruj Sežana
– Lekarniška podružnica Divača
– Lekarniška podružnica Dutovlje
– Lekarniška podružnica Komen
– Lekarniška podružnica Podgrad
– Lekarniška podružnica Prestranek
(3) Zavod lahko organizira lekarno, podružnico lekarne ali priročno zalogo zdravil na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in soglasja ministrstva.
(4) Organizacijske enote niso pravne osebe.
(5) Zavod ima lahko organizirano spletno lekarno.
(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo zavoda določa statut zavoda.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
10. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljic.
V. ORGANI ZAVODA 
11. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor ali direktorica (v nadaljevanju: direktor) zavoda,
– strokovni svet zavoda.
12. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima 13 članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic:
6 članov
– zaposlenih v zavodu: 
5 članov
– pacientov:
1 član
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
1 član
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti. Vsaka ustanoviteljica imenuje 1 predstavnika v svet zavoda. Predstavniki ustanoviteljic imajo skupaj 8 glasov, in sicer:
– Občina Ilirska Bistrica
1,89 glasu
– Občina Postojna
2,28 glasu
– Občina Sežana
1,88 glasu
– Občina Pivka
0,87 glasu
– Občina Divača
0,58 glasu
– Občina Komen
0,50 glasu
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Postopki kandidiranja in volitev ter postopek za razrešitev predstavnikov delavcev se določijo s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme svet zavoda. Predstavniki zaposlenih imajo vsak po 1 glas.
(5) Predstavnika pacientov imenuje Svet ustanoviteljic lekarne, na podlagi izvedenega javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani zavoda, spletnih straneh ustanoviteljic in vsaj enem dnevnem časopisu, ki izhaja na območju vseh ustanoviteljic. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni od zadnje objave v skladu s tem odstavkom. Predstavnika pacientov se izmed vseh prispelih objav izbere glede na naslednja merila (našteta po pomembnosti od najpomembnejšega navzdol): poznavanje dela javnih zavodov, izkušnje v svetu katerega koli zavoda, izkušnje s področja lekarniške dejavnosti, izkušnje z ekonomskega področja. Statut podrobneje določi način oblikovanja meril in dokazovanja izpolnjevanja. Predstavnik pacientov ima 1 glas.
(6) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper. Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje ima 1 glas.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(8) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljena oziroma imenovana večina članov sveta zavoda glede na število glasov, ki jih imajo. Do konstituiranja novega sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dosedanji svet zavoda. Sklic in potek konstitutivne seje sveta zavoda se podrobneje uredita v statutu.
(9) Svet zavoda lahko odloča, če so na seji navzoči predstavniki, ki skupno predstavljajo več kot polovico glasov.
(10) Svet zavoda na sejah sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če ni za posamezne odločitve določena drugačna večina.
(11) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom zavoda, in sicer:
– sprejema statut v soglasju z ustanoviteljicami,
– sprejema druge splošne akte,
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega odloka,
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodka nad odhodki zavoda v skladu z zakonom vrne ustanoviteljicam,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicam v sprejetje,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanoviteljic imenuje direktorja,
– s soglasjem ustanoviteljic razreši direktorja,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda,
– s soglasjem ustanoviteljic odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o najemanju dolgoročnih posojil v soglasju z ustanoviteljicami,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
(12) Člani sveta zavoda so upravičeni do sejnine. Višino sejnine določi Svet ustanoviteljic lekarne.
13. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za direktorja in strokovnega vodjo in predloži program razvoja zavoda, ki ga svet zavoda oceni pozitivno.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(5) Primere, ko se imenuje vršilec dolžnosti direktorja in primere, kdaj se direktorja razreši, določa zakon. Direktorja razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanoviteljic.
(6) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročila o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.
14. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Strokovni svet sklicuje in vodi direktor.
(3) Število članov, pogoje in način imenovanja, način dela ter naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
15. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in drugimi izvajalci zdravstvenih zavarovanj,
– s plačili iz proračunskih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljic oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, s prodajo blaga in storitev,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakoni.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva le za dogovorjene obveznosti in programe. Ustanoviteljice so dolžne zagotoviti zavodu sredstva za njegov razvoj in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti vsaka na svojem območju. Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se ustanoviteljice dogovorijo o deležih obveznosti posamezne ustanoviteljice.
VII. PREMOŽENJE ZAVODA 
16. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Zavod ima finančno in premično premoženje v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31. 12. 2018.
(2) Zavod upravlja z nepremičnim premoženjem v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja na dan 31. 12. 2018.
(3) Nepremično stvarno premoženje, ki je last ustanoviteljic, je dano zavodu v upravljanje. V primeru, da zavod ne potrebuje več posamezne nepremičnine ali dela nepremičnine za opravljanje javne službe ali dejavnosti v teritorialni organizaciji, določeni s tem odlokom, ustanoviteljica lastnica nepremičnine izvzame tako nepremičnino ali del nepremičnine iz upravljanja javnega zavoda.
(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanoviteljic. Zavod ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljic. Zavod lahko pridobiva nove nepremičnine v last, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Nepremično premoženje se v bilancah zavoda vodi po teritorialnem načelu, pri čemer to ne vpliva na lastništvo premoženja.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
17. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicam, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicam sorazmerno z njihovimi ustanoviteljskimi deleži, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Ta sredstva smejo ustanoviteljice uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(3) Za likvidno poslovanje zavoda iz prve alineje prvega odstavka tega člena mora ostati kot dolgoročni vir sredstev trajno v poslovanju zavoda nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini povprečnih enomesečnih stroškov poslovanja javnega zavoda v preteklem letu.
18. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljice zagotovijo pokrivanje primanjkljaja sredstev za delo sorazmerno z njihovimi ustanoviteljskimi deleži.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA IN NJEGOVO POSLOVANJE 
19. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI 
20. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– ustanoviteljicam vsaj enkrat letno dostavi podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke o svojem poslovanju, ki so potrebni za izvrševanje funkcij ustanoviteljic,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
– pripravlja program dela in finančni načrt,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– med letom obvešča ustanoviteljice o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda,
– zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke za spremljanje poslovanja in izvajanja dejavnosti ter v statistične namene v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljice:
– imenujejo člane v svet zavoda,
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva in v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe,
– usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva,
– izvajajo nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev.
(3) Zavod se lahko z eno ali več ustanoviteljicami dogovori za izvajanje dejavnosti, ki presega zagotovljeni program, ki ga mora zavod v skladu z veljavnimi normativi in standardi lekarniške dejavnosti opravljati kot javno službo. V tem primeru sredstva za pokritje stroškov nadstandardnih programov zagotovi ustanoviteljica, ki se z zavodom dogovori za izvedbo takšnega programa.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda in soglasjem ustanoviteljic.
22. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Statut določi pristojnost posameznega organa za sprejem splošnih aktov. V primeru, da pristojnost ni določena, tak splošni akt sprejme direktor.
XII. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC 
23. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) Ustanoviteljske pravice ustanoviteljic izvršuje skupni organ iz 4. člena tega odloka, razen če ni izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic pridržano občinskim svetom občin ustanoviteljic.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo, ki jo sklenejo v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(3) Kadar poseben predpis določa, da je treba k posameznemu dokumentu pridobiti soglasje občinskih uprav občin ustanoviteljic, se šteje, da je takšno soglasje dano, če posamezna občinska uprava ne sporoči svojega stališča v roku 30 dni od dne, ko prejme popolno vlogo za izdajo soglasja. Šteje se, da je stališče sporočeno pravočasno, če je zadnji dan roka poslano priporočeno po pošti ali po elektronski pošti na naslov zavoda.
XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
24. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 4. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic Kraških lekarn Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic lekarne).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic lekarne je v Ilirski Bistrici.
(3) Strokovne in administrativne naloge za svet ustanoviteljic lekarne opravlja občinska uprava Občine Ilirska Bistrica.
25. člen 
(namen ustanovitve, sestava in vodenje Sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Svet ustanoviteljic lekarne se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda, razen tistih ustanoviteljskih pravic, katerih izvrševanje je pridržano občinskim svetom ustanoviteljic v skladu s 26. členom tega odloka, in za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z zavodom.
(2) Svet ustanoviteljic lekarne sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(3) Svet ustanoviteljic lekarne vodi predsedujoči župan. Predsedujočega župana se za obdobje enega koledarskega leta določi izmed članov Sveta ustanoviteljic lekarne, po abecednem redu imen občin ustanoviteljic. Prvi predsedujoči je župan Občine Ilirska Bistrica.
(4) V primeru odsotnosti predsedujočega župana ga nadomešča njegov namestnik. Namestnik je vselej župan, ki skladno s prejšnjim odstavkom naslednji nastopi mesto predsedujočega župana.
26. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) Občinski sveti ustanoviteljic izvršujejo naslednje ustanoviteljske pravice:
– odločajo o višini kritja primanjkljaja sredstev zavoda,
– odločajo o statusnih spremembah,
– odločajo o prenehanju zavoda,
– imenujejo in razrešujejo svoje predstavnike v svetu zavoda.
(2) Vse ostale ustanoviteljske pravice izvršuje svet ustanoviteljic lekarne.
(3) V primerih iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena je odločitev sprejeta, če jo potrdijo vse ustanoviteljice.
27. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic lekarne izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
28. člen 
(način dela Sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Svet ustanoviteljic lekarne odloča na sejah. Seja se skliče na pobudo kateregakoli člana Sveta ustanoviteljic lekarne. Seje so lahko tudi korespondenčne.
(2) Sejo skliče in vodi predsedujoči župan.
(3) Svet ustanoviteljic lekarne veljavno odloča, če je na seji prisotna večina vseh članov. Na korespondenčnih sejah svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je za posamezen predlog glasovala večina vseh članov.
29. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
(2) Svet ustanoviteljic lekarne sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov oziroma z večino oddanih glasov v primeru odločanja na korespondenčni seji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da je soglasje k ukinitvi obstoječe lekarne ali lekarniške podružnice dano pod pogojem, da za tak sklep glasuje vsaj pet članov sveta ustanoviteljic lekarne, med katerimi je tudi glas ustanoviteljice, na območju katere leži lekarna ali lekarniška podružnica, ki se ukinja.
30. člen 
(poročanje) 
(1) Svet ustanoviteljic lekarne najmanj enkrat letno poroča občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski svet posamezne ustanoviteljice lahko obravnava vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic lekarne in zavzame do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz prvega in drugega odstavka tega člena pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic lekarne tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic lekarne.
31. člen 
(sredstva za delo sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic lekarne predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic lekarne zagotovijo ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Stroške, ki nastanejo posameznemu članu sveta ustanoviteljic lekarne v zvezi z nalogami v tem organu, zagotovi ustanoviteljica, katere predstavnik je posamezni član. Sredstva za administrativne stroške zagotovi ustanoviteljica, pri kateri je sedež sveta ustanoviteljic lekarne.
(4) Če je za delo sveta ustanoviteljic lekarne potrebno izdelati posebno gradivo, ki ga lekarna ne more pripraviti, krijejo stroške ustanovitelji sorazmerno z ustanoviteljskimi deleži.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(opravljanje funkcije) 
(1) Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do poteka roka iz prejšnjega odstavka morajo biti imenovani oziroma izvoljeni člani sveta zavoda v novi sestavi v skladu s tem odlokom.
33. člen 
(vodenje Sveta ustanoviteljic lekarne) 
Ne glede na 25. člen tega odloka mandat predsedujočega župana traja do konca koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je uveljavljen ta odlok.
34. člen 
(uskladitev statuta) 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda in druge akte s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda v delu, ki ni v nasprotju s tem odlokom.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/08).
36. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Ilirska Bistrica.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0016/2019-06
Divača, dne 2. oktobra 2019
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan 
Št. 014-25/2018-24
Ilirska Bistrica, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 
Št. 014-03/2019-15
Komen, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 
Št. 9000-6/2019
Pivka, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 
Št. 03201-6/2019-7
Postojna, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
Št. 032-6/2019-5
Sežana, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost