Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3391. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bovec, stran 10037.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 41. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Nadzorni odbor Občine Bovec na 4. seji dne 18. 11. 2019 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Bovec 
1. člen 
Spremeni se Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bovec(Uradni list RS, št. 47/11, z dne 8. 6. 2011):
2. člen 
Drugi odstavek 3. člena se briše in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z objavo letnega programa nadzora, sprememb letnega programa nadzora, zapisnikov sej ter dokončnih poročil o opravljenih nadzorih.«
V 3. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Osnutki poročil in sklepi o začetku nadzora niso informacije javnega značaja.«
3. člen 
Spremeni se druga alineja prvega odstavka 11. člena, tako da se glasi:
»– preverja izvrševanje proračuna po preteku proračunskega obdobja glede na plan proračuna in glede na odločitve občinskega sveta,«
Spremeni se druga alineja tretjega odstavka 11. člena, tako da se glasi:
»– preverjanje skladnosti izvrševanja proračuna z načrtom proračuna in odločitvami občinskega sveta,«
4. člen 
Spremeni se 14. člen, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela glede opravljanja nadzora. Pri tem izda ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki.«
5. člen 
Spremeni se 15. člen, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor si program dela glede opravljanja nadzora določi z letnim načrtom. Pri tem lahko upošteva pobude članov nadzornega odbora, občinskega sveta, župana, občanov ter javno izražena stališča v javnih medijih oziroma stališča organov civilne družbe.«
6. člen 
Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da se beseda »dostaviti« nadomesti z besedo »predložiti«.
7. člen 
Drugi odstavek 18. člena se briše in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Člani nadzornega odbora med opravljanjem nadzora ne smejo iz upravne zgradbe odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet nadzora, lahko pa si, v soglasju z nadzorovano stranko, pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov, razen tistih, za katere veljavni predpisi določajo drugače.«
8. člen 
Spremeni se zadnji stavek 19. člena, tako da se glasi:
»Praviloma nadzor opravljata dva pooblaščenca, vendar se lahko nadzorni odbor odloči tudi za več pooblaščencev.«
9. člen 
Spremeni se drugi odstavek 29. člena, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor z glasovanjem izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. O izločitvi odloča nadzorni odbor z večino glasov prisotnih članov. Dolžnost člana nadzornega odbora je, da tako kot vsaka druga uradna oseba, takoj, ko spozna, da obstajajo razlogi, ki vzbujajo ali bi lahko vzbujali dvom v njegovo nepristranskost, sproži postopek izločitve.«
10. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bovec se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0114-01/2019-19
Bovec, dne 22. novembra 2019
Predsednik Nadzornega odbora 
Občine Bovec 
Vojko Kovačič 

AAA Zlata odličnost