Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3110. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica, stran 8369.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), 17. člena. Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe) je Občinski svet Občine Ribnica na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Ribnica (v nadaljevanju: občinska uprava) in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Ribnica na delovnih področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine Ribnica, drugimi splošnimi akti in tem odlokom.
3. člen 
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
– splošne zadeve;
– normativno pravne zadeve;
– upravne zadeve;
– javne finance;
– gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in turizem;
– družbene dejavnosti;
– varstvo okolja in urejanje prostora;
– gospodarske javne službe in infrastruktura;
– inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo, v okviru skupnega medobčinskega organa; gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– gospodarjenje s premoženjem Občine Ribnica;
– delovanje krajevnih skupnosti.
4. člen 
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvajanje strokovnih, administrativno-tehničnih in organizacijskih nalog ter pripravljanje gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa, župana, nadzorni odbor in druge organe občine;
– izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski svet, župan in drugi organi občine v okviru opredeljenih pristojnosti;
– izvrševanje zakonov in podzakonskih aktov v okviru izvirne pristojnosti občine oziroma pristojnosti, prenesenih z države na občino;
– vodenje upravnih postopkov in izdajanje posamičnih upravnih aktov v skladu z zakonom;
– izvrševanje nadzora nad izvajanjem predpisov;
– uresničevanje splošnih potreb in interesov občank in občanov;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami;
– spremljanje gospodarskih gibanj;
– spremljanje stanja in oblikovanje razvojnih pobud na posameznih področjih družbenega življenja;
– pripravljanje vlog, prijavljanje, spremljanje, poročanje, vodenje ali partnersko sodelovanje v projektih, sofinanciranih iz evropskih in državnih sredstev;
– vodenje aktivnosti v zvezi s pobratenjem z drugimi mesti in občinami;
– vodenje aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem občine;
– opravljanje nalog za krajevne skupnosti;
– izvajanje drugih nalog iz pristojnosti občine.
5. člen 
Poslovni procesi znotraj občinske uprave se izvajajo tako, da se zagotavlja:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev;
– transparentnost postopkov;
– gospodarno rabo javnih sredstev;
– javnost dela;
– spodbujanje iniciativ občank in občanov in njihovo vključevanje v postopke priprave dokumentov;
– učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– sodelovanje in usklajeno delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog.
6. člen 
(1) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z državnimi organi, strokovnimi institucijami, nosilci javnih pooblastil, upravami drugih občin, gospodarskimi družbami in interesnimi združenji, zavodi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ustanovami civilne družbe ter drugimi organizacijami in občani.
(2) Zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in racionalnosti izvrševanja nalog iz pristojnosti občinske uprave lahko občina ustanavlja organe skupne občinske uprave z drugimi občinami.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
7. člen 
(1) V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– kabinet župana,
– oddelek za splošne zadeve;
– oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti;
– oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja;
– oddelek za finance in proračun.
(2) V Oddelku za splošne zadeve se oblikuje Glavna pisarna, v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja pa Referat za komunalo in vzdrževanje.
(3) Občina Ribnica ima skupaj z drugimi zainteresiranimi občinami, za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah ter drugih upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, oblikovan medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki ima status skupnega organa občin ustanoviteljic. Organizacija in delovanje tega organa je urejeno s posebnim odlokom občin soustanoviteljic.
(4) V posameznih notranjih organizacijskih enotah lahko župan zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog z delovnega področja oblikuje referate, v skladu s potrebami dela in organizacijo dela. Referati in glavna pisarna niso samostojne notranje organizacijske enote.
(5) Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja uprava, se lahko ustanovi režijski obrat. Režijski obrat se ustanovi kot ožja notranja organizacijska enota tiste temeljne organizacijske enote občinske uprave, v čigar pristojnost spada izvajanje nalog obrata. Za delovanje režijskega obrata se upoštevajo predpisi na področju gospodarskih javnih služb.
(6) Neposredno pri županu deluje kabinet župana.
8. člen 
(1) Občinska uprava opravlja naloge v okviru notranjih organizacijskih enot, projektnih enot in skupnih medobčinskih upravah.
(2) Naloge občinske uprave v notranjih organizacijskih enotah se izvajajo v oddelkih, po posameznih področjih dela.
(3) Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov. Vodje oddelkov so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave ter županu.
(4) Če v posameznem oddelku delovno mesto vodje oddelka začasno ni zasedeno, opravlja naloge vodje direktor občinske uprave ali s strani župana pooblaščena oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vodjo oddelka.
(5) Vodje oddelkov načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela, odločajo o zadevah v okviru svojih pristojnosti oziroma pooblastil ter nadrejenim poročajo o opravljenem delu in doseženih rezultatih.
9. člen 
(1) Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge za potrebe župana in podžupanov;
– načrtuje in koordinira medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
– načrtuje, organizira in izvaja protokol ter prireditve, ki so občinskega pomena;
– opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi;
– vodi ali sodeluje v delu projektnih skupin različnih strokovnih področij;
– izvaja osebne stike z občani, zainteresiranimi javnostmi, gospodarstveniki, kulturniki, sodeluje z občani preko kontaktnih obrazcev in foruma;
– skrbi za protokolarne stike s partnerskimi mesti ter povezovanje skozi skupne projekte na nacionalni in mednarodni ravni (turizem, kultura, šport, mladina, prostovoljno delo);
– opravlja organizacijsko tehnična in administrativna opravila za delovanje občinskega sveta, kamor spada tudi delovanje odborov in komisij ter drugih organov občine;
– vodi evidenco pravnih aktov, ki jih sprejme občinski svet in objavlja splošne akte na spletni strani občine;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog v Kabinetu župana;
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka;
– sestavlja predloge pogodb s področja dela Kabineta župana;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna;
– opravlja druge naloge s področja dela Kabineta župana.
(2) Kabinet župana je za zakonitost in kakovost svojega dela odgovoren neposredno županu.
(3) V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, ki so vezana na mandat župana.
10. člen 
Oddelek za splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka;
– izvaja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in drugih organov občine ter krajevnih skupnosti;
– sprejema in odpravlja pošto ter ureja arhiv za potrebe občinskih organov;
– izvaja postopke na področju kadrovskih zadev;
– izvaja postopke na področju javnih naročil;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim;
– zagotavlja informacije javnega značaja;
– izdeluje in vodi register nepremičnega premoženja občine;
– izvaja postopke razpolaganja s stvarnim premoženjem občine;
– skrbi za stike z občani ter njihovo obveščanje in informiranje;
– skrbi za področje varstva osebnih podatkov;
– ažurira vsebine na spletni strani Občine Ribnica;
– vodi evidence, potrebne za zakonito delovanje občine;
– zagotavlja pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– zagotavlja pravno pomoč drugim oddelkom občinske uprave;
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavlja pogodbe in spremlja njihovo izvajanje;
– zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen 
Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje družbenih in gospodarskih dejavnosti;
– pripravlja predpise s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti;
– planira in spremlja porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– pripravlja koncesijske akte za področje družbenih dejavnosti;
– pripravlja občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju turizma, zdravstva, šolstva, predšolske vzgoje, kulture, knjižničarstva, športa, socialnega varstva ter skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja in uresničuje programe razvoja vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, turizma, kulture, knjižničarstva, zdravstva, športa in socialnega varstva;
– skrbi za materialne pogoje delovanja vzgojno-varstvenih ustanov in osnovnega šolstva;
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti;
– zagotavlja sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje, družinskega pomočnika, varstvo občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih, za enkratne denarne pomoči in druge pomoči občanom;
– načrtuje, koordinira in zagotavlja sredstva za izvajanje programov za otroke, mlade in starejše občane in skrbi za njihovo izvajanje;
– zagotavlja pravne podlage in sredstva za izvajanje službe pomoči na domu;
– načrtuje in koordinira aktivnosti za izenačevanje možnosti oseb z oviranostmi;
– zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne, javne športne, mladinske programe, programe humanitarnih dejavnosti in turistične dejavnosti, ter sredstva za te programe;
– skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– pripravlja strokovne podlage in projekte ter izvaja investicijske naloge na področju turizma, zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva in kulture;
– pripravlja, nadzira in vodi projekte ter sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov v okviru svojega delovnega področja;
– pripravlja občinske akte na področju varstva pred hrupom in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja programe javnih avtobusnih prevozov, ki so v pristojnosti občine in skrbi za njihovo izvajanje;
– aktivno sodeluje pri vseh investicijah Občine Ribnica;
– pripravlja občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju turizma ter skrbi za njihovo izvajanje;
– zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo turistične programe ter sredstva za te programe;
– zagotavlja sredstva za subvencioniranje stanovanjskih najemnin;
– gospodari s stanovanjskim fondom občine ter s poslovnimi prostori v občinski lasti;
– pripravlja strokovne podlage in projekte ter izvaja investicijske naloge na področju stanovanjske politike, turizma in razvoja podeželja;
– skrbi za razvoj turizma, podjetništva, obrti, kmetijstva ter drugih gospodarskih dejavnosti;
– skrbi za ohranjanje in razvoj domače in umetne obrti;
– pospešuje razvoj podeželja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen 
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka;
– pripravlja strokovne podlage in koordinira postopke sprejemanja občinskega prostorskega načrta in prostorskih izvedbenih aktov;
– vodi postopke priprave programov opremljanja in odmerja komunalni prispevek;
– vodi postopke izdelave konservatorskih načrtov za območja kulturne dediščine;
– vodi geografski informacijski sistem občine;
– pripravlja prostorske ukrepe;
– skrbi za področje informatike za celotno občinsko upravo;
– skrbi za podatkovno zbirko, ki je osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine;
– pripravlja občinske akte na področju določitve in urejanja javnih površin in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja in koordinira postopke odmere in odkupov javnih površin, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami;
– pripravlja občinske akte na področju oglaševanja in plakatiranja in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju zunanjega videza naselij in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinski program varstva okolja in skrbi za njegovo izvajanje;
– spremlja stanje na področju okolja in prostora ter predlaga in zahteva ukrepe, če ugotovi, da so le-ti potrebni;
– izdeluje programe razvoja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje ter opravlja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja občinske akte na področju oskrbe s pitno vodo in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in meteornih voda in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov in skrbi za njihovo izvajanje;
– sodeluje pri pripravi programa vzdrževanja in čiščenja javnih parkirišč, trgov, ulic, zelenic ter drugih javnih površin in skrbi za njegovo izvajanje;
– pripravlja, koordinira in nadzira gradnjo, vzdrževanje in urejanje občinskih cest in opornih zidov in druge prometne infrastrukture;
– pripravlja občinske akte na področju javne razsvetljave in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju energetike in energetske učinkovitosti in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju pokopališke dejavnosti in skrbi za njihovo izvajanje;
– sodeluje pri pripravi investicijskih projektov in investicijskih programov, ki jih vodijo drugi oddelki;
– nudi strokovno pomoč drugim oddelkom pri investicijah;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine na področju gospodarskih javnih služb in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– pripravlja in izvaja naloge civilne zaščite, obrambnih načrtov in požarne varnosti;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– aktivno sodeluje pri vseh investicijah Občine Ribnica;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
13. člen 
Oddelek za finance in proračun opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– nudi strokovno pomoč občinskim organom in krajevnim skupnostim pri sprejemanju in izvajanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– izvaja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade;
– spremlja, analizira in sodeluje pri oblikovanju cen iz pristojnosti občine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– sodeluje pri javnih razpisih in spremlja izvrševanje pogodb s finančno obveznostjo;
– skrbi za finančni arhiv občine;
– izvaja obračun plač;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
III. PROJEKTNE ENOTE 
14. člen 
(1) V občinski upravi se lahko oblikuje projektna enota, kadar je to potrebno za izvedbo določenega projekta.
(2) Projektna enota se oblikuje zgolj za čas trajanja projekta.
(3) V projektni enoti se lahko za namen vodenja in izvajanja nalog na projektu zaposli javne uslužbence za določen čas oziroma se lahko zaposlene v občinski upravi začasno premesti iz drugih oddelkov, v kolikor z začasno premestitvijo soglašajo.
IV. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
15. člen 
Občina Ribnica lahko z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave za izvrševanje določenih del in nalog. Organizacija in delovanje skupne občinske uprave je urejeno s posebnim odlokom občin soustanoviteljic.
V. POOBLASTILA IN VODENJE 
16. člen 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino, nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
17. člen 
(1) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga v skladu z zakonom imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– razporeja delovne naloge zaposlenim;
– koordinira delo znotraj občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi v občini;
– skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
(3) Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih, če ga župan za to pooblasti.
(4) Direktor lahko izvajanje nalog iz svoje pristojnosti s pooblastilom prenese na zaposlene v občinski upravi.
(5) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
(6) Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z zakonom.
18. člen 
(1) Zaposleni v občinski upravi (v nadaljevanju: zaposleni) so javni uslužbenci, ki so sklenili delovno razmerje v občinski upravi.
(2) Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen zaposleni se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
(3) Zaposleni opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom Občine Ribnica in z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ribnica, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih nadrejenih občinske uprave.
(4) Zaposleni so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
(5) Zaposleni opravljajo delo pravočasno, strokovno in do uporabnikov prijazno, v okviru pooblastil in pristojnosti delovnega mesta.
(6) Zaposleni morajo pri svojem delu vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(7) Zaposleni pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katere koli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora javni uslužbenec uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(8) Zaposleni mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(9) S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je zaposleni dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(10) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse zaposlene uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(11) Vsi zaposleni v občinski upravi so zavezani pri svojem delu spoštovati predpise, načela
profesionalnosti, strokovnosti, neodvisnosti ter humanosti, varovati poslovno tajnost, varovati ugled občine in njene občinske uprave in prispevati k dobrim medsebojnim odnosom.
(12) Zaposleni v občinski upravi Občine Ribnica, je dolžan svoje delo opravljati v duhu krepitve delovanja pravne države, krepitve integritete, transparentnosti in preprečevanja korupcije.
(13) Zaposleni občinske uprave Občine Ribnica so za opravljanje svojega dela disciplinsko in odškodninsko odgovorni. Kršitve obveznosti iz tega odloka pomenijo kršitve delovnih obveznosti, zaradi katerih se zoper kršitelje lahko uvede disciplinski postopek ali postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
(14) O vseh zadevah iz svoje pristojnosti zaposleni občinske uprave sodelujejo med seboj. Pri medsebojnem sodelovanju si zaposleni izmenjujejo izkušnje, sestavljajo skupne strokovne komisije in druga delovna telesa, organizirajo posvetovanja ter sodelujejo med seboj tudi v drugih oblikah.
(15) Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi zaposleni podpiše tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom etike javnih uslužbencev.
19. člen 
Župan lahko imenuje posvetovalno telo (kolegij), ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave.
20. člen 
(1) Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več zaposlenih oziroma sodelovanje zaposlenih različnih strok in stopenj znanja ter na različnih področjih, lahko direktor občinske uprave ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja.
(2) Z aktom o ustanovitvi delovne skupine direktor občinske uprave tudi določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
VI. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH 
21. člen 
(1) Če zakon izrecno ne določa drugače, je za odločanje v upravnih zadevah pristojna na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
(2) Za opravljanje posameznih nalog ali vodenje upravnega postopka ter odločanje v upravnih zadevah lahko župan in direktor občinske uprave, v okviru svojih pristojnosti, pooblastita zaposlenega, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
(3) O izločitvi uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan. O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ribnica, ki je podlaga za razporeditev zaposlenih na ustrezna delovna mesta.
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 5/14 in 44/18).
24. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2019
Ribnica, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost