Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2614. Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-A), stran 6986.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-A) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.
Št. 003-02-8/2019-10
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ ZARADI KONČNE RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA NA PODLAGI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE (ZUVRAS-A) 
1. člen 
V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17) se v 14. členu v prvem odstavku beseda »dveh« nadomesti z besedo »štirih«.
2. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je upravičen do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije v obdobju štirih let od začetka uporabe tega zakona, če je bilo za ribiško plovilo iz dovoljenja za gospodarski ribolov v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 oddanih skupaj vsaj 76 ladijskih dnevnikov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(dokončanje začetih postopkov) 
Postopki glede upravičenosti do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-02/19-4/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 682-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost