Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2319. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice, stran 5929.

  
Na podlagi 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice (v nadaljevanju: gospodarska javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe;
– predmet in območje izvajanja gospodarske javne službe;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja gospodarske javne službe;
– objekte in naprave gospodarske infrastrukture, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe;
– postopek izbire izvajalca gospodarske javne službe;
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za opravljanje gospodarske javne službe.
2. člen 
(1) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– ˝avtobus˝ je vozilo v cestnem prometu, ki ima poleg voznikovega več kot osem sedežev;
– ˝avtobusno postajališče˝ je opremljena in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje in izstopanje potnikov;
– ˝koncedent˝ je Občina Brežice;
– ˝koncesija˝ je koncesija za opravljanje gospodarske javne službe po tem odloku;
– ˝koncesionar˝ je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, ki izvaja naloge mestnega linijskega prevoza potnikov v Občini Brežice na podlagi koncesije;
– ˝koncesijsko območje˝ je zaključeno prometno in geografsko območje, ki zajema linije prevozov v cestnem prometu, ki se izvajajo na tem območju;
– ˝linija˝ je določena relacija in smer vožnje od začetnega do končnega avtobusnega postajališča, na kateri se prevažajo potniki v cestnem prometu po voznem redu in ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena;
– ˝potnik˝ je fizična oseba, ki je upravičena do prevoza v okviru mestnega linijskega prevoza;
– ˝ročna prtljaga˝ so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in ki jih potnik sam varuje;
– ˝vozni red˝ je ureditev linije, s katero se določajo vrstni red avtobusnih postajališč, čas prihoda in odhoda na vsakem avtobusnem postajališču na liniji, obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz na liniji, čas veljavnosti in režim obratovanja linije.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja prevoze v cestnem prometu, zakon, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu ter ostali predpisi, ki urejajo cestni promet.
(3) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
3. člen 
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
4. člen 
(1) Gospodarsko javno službo mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice opravlja koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo na koncesijskem območju za čas trajanja koncesije ter druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem odlokom.
(3) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na vse morebitne spremenjene linije in odhode v skladu s tem odlokom.
(4) Koncesija gospodarske javne službe po tem odloku je javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu.
5. člen 
(1) Koncesija po tem odloku se podeli za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja največ za eno leto.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prva koncesija podeli za dobo dveh let z možnostjo podaljšanja največ za eno leto.
(3) Koncesija začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, razen če ni v koncesijski pogodbi drugače določeno. Koncesijsko razmerje lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.
6. člen 
(1) Predmet gospodarske javne službe je izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov na območju Občine Brežice.
(2) Gospodarska javna služba obsega naslednje storitve:
a) prevoz potnikov in ročne prtljage na linijah po voznem redu skladno z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu in drugimi veljavnimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
b) zagotavljanje pogojev za varno in nemoteno obratovanje vozil (tehnična brezhibnost vozil, usposobljenost voznikov za udeležbo v cestnem prometu, zavarovanje vozil, voznikov in potnikov, čistoča vozil itd.);
c) opremljanje avtobusnih postajališč z voznimi redi, potekom linij, obvestili;
d) izdelava in prodaja vozovnic ter nadzor nad vozovnicami;
e) obveščanje potnikov in drugih oseb o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah prevoza ter vseh drugih za izvajanje gospodarske javne službe pomembnih okoliščinah.
(3) Koncesionar mora kot sestavni del gospodarske javne službe opravljati tudi druge naloge v skladu s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in veljavno zakonodajo.
(4) Koncesionar lahko v času koncesije opravlja tudi druge prevoze ali druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti skladno z zakonom, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje.
7. člen 
(1) Gospodarska javna služba se izvaja na območju Občine Brežice na linijah, ki jih na predlog pristojnega organa občinske uprave s sklepom določi župan (koncesijsko območje).
(2) Vozni red s sklepom določi župan na podlagi predloga pristojnega organa občinske uprave.
(3) V času trajanja koncesije se lahko obstoječe linije in vozni red na posameznih linijah prilagodijo, če je to potrebno zaradi demografskih sprememb, sprememb v prometnem režimu ali če pristojni organ občinske uprave ugotovi drug razlog za spremembo oziroma prilagoditev in v kolikor to bistveno ne spreminja koncesijskega razmerja.
(4) Koncesionar je dolžan objaviti vozni red pred začetkom njegove uporabe. Na posameznem postajališču mora koncesionar razobesiti tisti del voznega reda, ki se nanaša na to postajališče in na vse linije, ki potekajo preko tega postajališča. Objava voznih redov mora vsebovati tudi shemo vseh linij in postaj na teh linijah.
8. člen 
(1) Koncesionar ima v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe zlasti naslednje obveznosti:
– izvajati prevoze potnikov s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu in drugimi veljavnimi predpisi, upoštevaje vse predpisane standarde in tehnične zahteve za izvajanje navedenih storitev, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in kvalitetno izvajanje prevozov, v skladu z voznim redom na vseh linijah, določenih v skladu s tem odlokom;
– zagotavljati točnost izvajanja gospodarske javne službe;
– pripravljati splošne prevozne pogoje in cenike;
– koncedentu predlagati izboljšave tistih kriterijev kakovosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost storitve (kriteriji, ki vplivajo na dostopnost, hitrost, varnost in podobno);
– obveščati koncedenta o dogodkih, ki so pomembni za izvajanje gospodarske javne službe;
– omogočati strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške vrnjena v prvotno stanje;
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka, koncesijske pogodbe in veljavne zakonodaje.
(2) Obveznosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
9. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidenih okoliščinah, ki so posledica višje sile.
(2) O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesionar takoj obvestiti koncedenta. Koncedent in koncesionar se dogovorita o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.
(3) Koncesionar mora o spremembi poteka linije, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno, ki so posledica objektivnih dejavnikov, obvestiti koncedenta takoj, ko izve za okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza, pri čemer koncesionar pripravi tudi predlog za obveščanje javnosti.
(4) Kot višja sila se ne šteje stavka zaposlenih delavcev pri koncesionarju. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi v največji možni meri nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije v okviru voznih redov.
10. člen 
(1) Če koncesionar izve za okoliščine, ki bodo povzročile opustitve določenih prevozov ali spremembo voznega reda, mora o tem takoj obvestiti pristojni organ občinske uprave.
(2) Organ, ki odloča o izdaji dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste, ki vpliva na linije javnih potniških prevozov, mora o času spremenjene prometne ureditve obvestiti koncesionarja.
(3) Če bodo okoliščine iz prvega odstavka tega člena trajale več kot sedem dni, določi za čas trajanja teh okoliščin na predlog koncesionarja ali na lastno pobudo pristojni organ občinske uprave začasni potek linije in začasni vozni red na njej.
(4) O začasnem poteku linije in začasnem voznem redu mora koncesionar pravočasno obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja.
(5) Stroški, ki nastanejo zaradi okoliščin iz prvega odstavka tega člena, zaradi katerih pride do opustitve določenih prevozov, spremembe voznega reda ali začasne spremembe poteka linije ali voznega reda na posamezni liniji, bremenijo tistega, ki je takšne okoliščine povzročil.
11. člen 
(1) Koncesionar mora v skladu s koncesijsko pogodbo zagotoviti ustrezno število namenskih avtobusov, razpolagati pa mora tudi z ustreznim številom tehnične rezerve v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
(2) Koncesionar mora gospodarsko javno službo opravljati z avtobusi, ki ustrezajo veljavnim tehničnim in okoljskim standardom ter upoštevajo smernice s področja razvoja alternativnih goriv in čistih vozil. Avtobusi morajo biti klimatizirani, prilagojeni gibalno in senzorno oviranim osebam, v skladu s standardi in normativi ter tehničnimi karakteristikami iz razpisne dokumentacije za izbor koncesionarja.
(3) Avtobus mora biti v času vožnje po liniji označen v skladu z določbami predpisa, ki določa oznake in opremo vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.
(4) Koncesionar mora ves čas zagotavljati, da so avtobusi zunaj in znotraj primerno očiščeni.
(5) Poleg vzdrževanja, ki je potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev varnosti cestnega prometa, mora koncesionar zagotoviti tako vzdrževanje opreme avtobusa, ki je namenjena potnikom, da je ta ves čas v celoti funkcionalna.
12. člen 
Če koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe za potrebe opravljanja gospodarske javne službe zagotovi avtobus, ki ustreza vsem zahtevam v skladu s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in veljavno zakonodajo, je koncesionar dolžan opravljati gospodarsko javno službo s tem avtobusom, kar upošteva pri izračunu stroškov opravljanja gospodarske javne službe.
13. člen 
(1) Vozno osebje mora omogočiti potnikom varen vstop in izstop iz avtobusa. V okviru možnosti mora gibalno oviranim potnikom zagotoviti pomoč pri vstopu in izstopu iz avtobusa ter sedež.
(2) Vozno osebje mora potnikom dajati podatke o liniji in poteku ter posamezni vožnji.
14. člen 
(1) Koncedent dovoljuje koncesionarju uporabljati infrastrukturo, vezano na izvajanje gospodarske javne službe, ki je v lasti in/ali v uporabi koncedenta.
(2) Koncedent dovoljuje koncesionarju uporabljati ustrezne dele občinskih javnih cest in drugih javnih površin v Občini Brežice za ustavljanje vozil javnega linijskega prevoza v mestnem prometu pod pogojem, da so ustrezno označene.
(3) Koncedent se na mestih iz prejšnjega odstavka zavezuje urediti ustrezno opremljena postajališča v okviru možnosti in načrtovanega urejanja prometnih in drugih javnih površin.
15. člen 
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar.
(2) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu oziroma tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan:
– skleniti zavarovanje iz naslova splošne odgovornosti iz opravljanja dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (višina zavarovalne vsote in druge zahteve glede zavarovanja se podrobneje določijo v javnem razpisu o podelitvi koncesije),
– skleniti zavarovanje iz naslova splošne civilne odgovornosti iz opravljanja poklica za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam (višina zavarovalne vsote in druge zahteve glede zavarovanja se podrobneje določijo v javnem razpisu o podelitvi koncesije) in
– predložiti ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (višina zavarovanja in druge zahteve glede zavarovanja se podrobneje določijo v javnem razpisu o podelitvi koncesije).
16. člen 
(1) Koncesionar je dolžan v okviru izvajanja gospodarske javne službe zagotoviti popolno, pregledno in ažurno obveščanje potnikov in drugih oseb o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje prevoznih storitev v okviru te gospodarske javne službe in pravice ter dolžnosti potnikov.
(2) Koncesionar mora obveščati zlasti o:
– cenah prevozov;
– voznem redu in morebitnih odstopanjih od voznega reda;
– linijah in morebitnih odstopanjih pri posamezni vožnji;
– načinu nakupa vozovnice ter njihove uporabe;
– prevozu potnikov in prepovedih v zvezi z ravnanjem potnikov v avtobusu ter možnostjo izključitve potnika;
– načinu vstopa in izstopa iz avtobusa in še posebej o pravicah gibalno oviranih potnikov v zvezi s tem;
– prevozu ročne prtljage in omejitvah v zvezi s tem;
– možnosti in načinu podaje pripomb glede izvajanja prevoznih storitev.
(3) Koncesionar je dolžan o okoliščinah iz prejšnjih odstavkov tega člena potnike in druge osebe obveščati na krajevno običajen način, na primer:
– z objavami v sredstvih javnega obveščanja, z brošurami in pisnimi sporočili;
– z obvestili v avtobusih in na avtobusnih postajališčih, če je glede na njihovo opremo to mogoče;
– preko svetovnega spleta, in sicer na način, da je uporabniku omogočena pridobitev podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov.
17. člen 
(1) Potnik sme vstopiti in izstopiti samo na avtobusnem postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek.
(2) Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.
18. člen 
(1) Koncesionar je dolžan v mejah razpoložljivih mest na avtobus sprejeti v prevoz vsako fizično osebo in njeno ročno prtljago.
(2) Potniki se morajo na avtobusu obnašati tako, da skrbijo za svojo varnost in varnost drugih ter upoštevati določbe odloka in splošnih pogojev koncesionarja.
(3) Potniki na avtobusu ne smejo:
– pogovarjati se z voznikom med samo vožnjo;
– ovirati ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju ter med samo vožnjo;
– kaditi ali uživati alkoholnih pijač;
– uničevati ali odtujevati odpreme in onesnaževati avtobusa.
(4) Potnik, ki s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oziroma nadleguje potnike ali vozno osebje ali ravna v nasprotju z določili prejšnjega odstavka tega člena in določili devetnajstega člena tega odloka, je dolžan ob neupoštevanju predhodnega opozorila in na zahtevo voznega osebja, takoj na naslednjem postajališču zapustiti avtobus in ni upravičen do vračila prevoznine.
19. člen 
(1) Ročna prtljaga se pelje brez posebnega plačila. Koncesionar sme preprečiti vnos ročne prtljage, ki lahko zaradi svojih lastnosti ali stanja ogrozi varnost prevoza, v vozilo.
(2) Za ročno prtljago se štejejo stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, šolske torbe, manjši nahrbtniki, nakupovalne vrečke, manjši zavoji oziroma paketi) ter se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih imajo potniki pri sebi na sedežu oziroma pod sedežem, vendar tako, da ne ogrožajo varnosti in ne ovirajo drugih potnikov.
(3) Potnik ne sme prinesti v ročni prtljagi v avtobus naslednjih stvari:
– vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, korozivnih (jedkih), kužnih, strupenih ali drugih snovi, ki pomenijo zaradi svojih lastnosti posebno nevarnost in lahko povzročijo hujše posledice ljudem in vozilu;
– predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonom;
– predmetov, ki ne predstavljajo ročne prtljage v smislu tega člena tega odloka.
(4) Vozno osebje sme zavrniti prevoz ročne prtljage, če ugotovi, da prtljaga ni primerna.
20. člen 
(1) Potniki imajo pravico koncesionarju podati pripombe glede kvalitete opravljenih prevoznih storitev v okviru gospodarske javne službe. Koncesionar je dolžan potniku podati odgovor v pisni obliki v roku 15 dni od prejema pripomb ter v najkrajšem možnem času odpraviti morebitne pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem prevoznih storitev.
(2) Koncesionar je dolžan koncedenta redno obveščati o prejetih pripombah potnikov iz prvega odstavka tega člena in mu posredovati v vednost odgovor, ki ga je posredoval potnikom v zvezi s podanimi pripombami ter mu poročati o odpravi morebitnih pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem prevoznih storitev.
21. člen 
Koncesionar lahko podrobneje uredi način izvajanja prevozov ter pravice in obveznosti potnikov s splošnimi pogoji, ki morajo upoštevati veljavne zakonske določbe in določila tega odloka.
22. člen 
(1) Gospodarska javna služba se financira iz sredstev plačil potnikov za opravljene prevozne storitve – prevoznin, razlika pa iz proračuna Občine Brežice.
(2) Način obračunavanja in financiranja koncesionirane dejavnosti se opredeli z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.
23. člen 
Ceno prevoznih storitev za potnike predlaga pristojni organ občinske uprave in potrdi Občinski svet Občine Brežice.
24. člen 
(1) Vozovnica je lahko posamična ali mesečna.
(2) V primeru nakupa posamične vozovnice, je koncesionar takšno vozovnico potniku dolžan izdati pred začetkom prevoza.
(3) Potnik mora vstopnico pokazati brez zahteve pri vstopu v vozilo, med vožnjo pa na zahtevo voznega osebja ali koncesionarjevega kontrolorja.
(4) Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja vozovnico, ki je neveljavna, je dolžan na naslednjem avtobusnem postajališču izstopiti iz avtobusa.
25. člen 
(1) Prevoz otrok do šestega leta je brezplačen.
(2) Prevoz osebne prtljage in otroških vozičkov je brezplačen.
(3) Župan Občine Brežice lahko s sklepom odloči, da se oprosti plačila prevoznine skupino učencev ali dijakov za posamezni prevoz, ki se izvede v okviru projektov oziroma programov vzgojno izobraževalnih ali drugih javnih zavodov.
26. člen 
(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe izbere koncedent na podlagi javnega razpisa ob upoštevanju določb Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o javnem-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem naročanju.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v skladu s pravili o javnih naročilih.
27. člen 
(1) Sklep o javnem razpisu za pridobitev koncesionarja sprejeme župan na predlog pristojnega organa.
(2) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav oziroma ponudb ter za pripravo strokovnega poročila župan s sklepom imenuje strokovno komisijo.
(3) Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponudnikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa registrirani istospolni skupnosti. Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri ponudniku ali je kako drugače delala za ponudnika, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni potekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.
(5) Župan mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo ponudnika ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.
28. člen 
(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– ima licenco, ki jo je pridobil v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, s katero pridobi pravico opravljanja prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu;
– izpolnjuje obvezne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
– izpolnjuje izbirne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje in ki jih v javnem razpisu določi koncedent;
– razpolaga z ustreznim številom ustreznih avtobusov in strokovno usposobljenimi kadri za izvajanje predvidenega obsega prevozov;
– ima zadostne izkušnje s področja dejavnosti izvajanja prevozov, kar izkaže z ustreznimi referencami;
– ima sklenjena ustrezna zavarovanja za opravljanje dejavnosti in poklica;
– izpolnjuje druge pogoje, ki so sorazmerni glede na predmet javnega razpisa.
(2) Pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje koncesije, se določi in natančneje definira v fazi oblikovanja javnega razpisa.
(3) Način dokazovanja posameznih pogojev iz tega člena se določi v razpisni dokumentaciji.
29. člen 
Koncedent navede v javnem razpisu, na podlagi katerih meril bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika ter določi pomen in težo (ponder) za vsako od meril.
30. člen 
(1) Občinska uprava z odločbo podeli koncesijo izbranemu koncesionarju.
(2) O pritožbi zoper odločbo o podelitvi koncesije odloča župan.
(3) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije koncesionar in koncedent skleneta koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo in druga vprašanja v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.
(4) V koncesijski pogodbi se lahko določijo tudi pogodbene kazni in druge sankcije za primer kršitve obveznosti koncesionarja po tem odloku in po koncesijski pogodbi.
31. člen 
(1) Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
(2) Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta.
32. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Nadzor obsega nadzor finančnega poslovanja v zvezi z gospodarsko javno službo, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in ostalih sredstev za izvajanje gospodarske javne službe.
(3) Koncesionar je pristojnemu nadzornemu organu dolžan omogočiti izvajanje nadzora in mu posredovati informacije v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, evidence in drugo dokumentacijo v zvezi z izvajanjem te službe.
(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Potekati mora tako, da ne ovira rednega izvajanja gospodarske javne službe, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Nadzor se lahko izvaja v prostorih koncesionarja, v vozilih, s katerimi se opravlja mestni linijski prevoz, na postajališčih ali drugje na linijah.
(5) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja, obravnavati kot poslovno skrivnost in so tudi dolžne varovati osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi.
33. člen 
(1) O izvajanju gospodarske javne službe koncesionar redno mesečno poroča koncedentu. Pisno poročilo mora vsebovati podatke o številu prepeljanih potnikov na posamezni liniji v preteklem mesecu, številu prevoženih kilometrov, prejetih pripombah potnikov in odzivih nanje, prihodkih iz prevoznin za pretekli mesec ter drugih pomembnih okoliščinah v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe do petnajstega marca za preteklo leto.
(3) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega odstavka tega člena kot tudi računovodske izkaze, izdelane v skladu z zakonom, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje ter opisno oceno izvajanja gospodarske javne službe v preteklem letu.
34. člen 
(1) Koncesionar je dolžan izvajati stalno kontrolo:
– nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom;
– nad predpisanimi pogoji glede vozil;
– nad izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročilo o stanju stvari v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe.
35. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
36. člen 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumom obeh strank,
– z razdrtjem pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, postopek ter medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.
37. člen 
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja, se koncesijsko razmerje lahko prenese na pravnega naslednika skladno z določili 31. člena tega odloka.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka nad koncesionarjem.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi, koncesijsko razmerje ne preneha, če lahko ostali člani konzorcija izvajajo koncesijo.
38. člen 
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
– če gospodarske javne službe ne izvaja redno, strokovno in pravočasno;
– zaradi ponavljajočih kršitev predpisov in koncesijske pogodbe.
(2) Pogoji odvzema koncesije ter medsebojne pravice in obveznosti strank ob odvzemu koncesije, se določijo v koncesijski pogodbi.
(3) V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega odstavka tega člena, je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
39. člen 
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na pravice in obveznosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem prevoznih storitev ter pravice in obveznosti potnikov pri uporabi prevoznih storitev, mora koncesionar ob pričetku izvajanja gospodarske javne službe izobesiti na vidnem mestu znotraj vozil.
40. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0033/2019
Brežice, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost