Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2318. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o., stran 5924.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 96. člena, 100. člena in 102. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), 6. člena in 134. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10 in 25/16) ter 92. člena in 93. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) so Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 Občinski svet Občine Kobarid na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 in Občinski svet Občine Tolmin na 5. redni seji dne 23. 4. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacija, način dela in odločanje v podjetju Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje).
(2) S tem odlokom javno podjetje ne preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj spreminja organizacija in način upravljanja javnega podjetja.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
3. člen 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen 
(1) Ustanoviteljice in družbenice javnega podjetja so Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občine ustanoviteljice).
(2) Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
5. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice izvršujejo občine ustanoviteljice in skupščina javnega podjetja, in sicer:
a) občinski sveti
– sprejemajo odlok o ustanovitvi javnega podjetja in njegove spremembe ter dopolnitve,
– odločajo o statusnih spremembah javnega podjetja,
– odločajo o prenehanju javnega podjetja;
b) občinski svet posamezne občine ustanoviteljice
– odloča o cenah oziroma tarifah za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb na območju posamezne občine ustanoviteljice,
– razpolaga s poslovnim deležem občine ustanoviteljice v javnem podjetju;
c) svet ustanoviteljev
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja in za zagotavljanje občinskih gospodarskih javnih služb,
– odloča v zvezi s tekočim ustanoviteljskim upravljanjem,
– oblikuje predlog za imenovanje in odpoklic direktorja;
d) skupščina javnega podjetja
– sprejema letno poročilo,
– odloča o razdelitvi dobička in kritju izgube,
– sprejema družbeno pogodbo in njene spremembe oziroma dopolnitve,
– imenuje in odpokliče direktorja.
(2) Odlok o ustanovitvi javnega podjetja ter njegove spremembe in dopolnitve morajo biti sprejete v enotnem besedilu na občinskih svetih vseh občin ustanoviteljic.
II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA 
6. člen 
(1) Firma podjetja je Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja je Komunala Tolmin d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je v Tolminu, Poljubinj 89h.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
7. člen 
(1) Javno podjetje na območju občin ustanoviteljic opravlja prednostno tiste občinske gospodarske javne službe, za katere tako s svojimi akti določijo občine ustanoviteljice.
(2) Javno podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
42.110
Gradnja cest
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.990
Druga specializirana gradbena dela
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
49.410
Cestni tovorni promet
55.201
Počitniški domovi in letovišča
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.129
Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030
Pogrebna dejavnost
(3) Dejavnost javnega podjetja se spremeni s spremembo tega odloka.
IV. JAVNA POOBLASTILA JAVNEGA PODJETJA 
8. člen 
Javno podjetje lahko opravlja za občine ustanoviteljice kot javna pooblastila tudi naslednje naloge:
– strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, ki jih ima v najemu, jih vzdržuje in uporablja ali jih občina ustanoviteljica načrtuje,
– izdajanje soglasij, mnenj oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij ter mnenj k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo.
9. člen 
Javno podjetje opravlja naloge iz prejšnjega člena tega odloka na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni in akti občin ustanoviteljic ter v skladu s pogodbami, ki jih sklene z občinami ustanoviteljicami.
V. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA 
10. člen 
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 722.184,00 EUR.
11. člen 
Občine ustanoviteljice so udeležene na osnovnem kapitalu javnega podjetja z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Bovec ima poslovni delež v nominalni višini 139.164,85 EUR, kar predstavlja 19,27 % osnovnega kapitala javnega podjetja,
– Občina Kobarid ima poslovni delež v nominalni višini 165.813,45 EUR, kar predstavlja 22,96 % osnovnega kapitala javnega podjetja,
– Občina Tolmin ima poslovni delež v nominalni višini 417.205,70 EUR, kar predstavlja 57,77 % osnovnega kapitala javnega podjetja.
12. člen 
(1) Občine ustanoviteljice dajejo javnemu podjetju v najem infrastrukturne objekte in naprave na podlagi medsebojno sklenjenih pogodb.
(2) Objekti in naprave, namenjene opravljanju občinskih gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina občin ustanoviteljic, niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
(3) Javno podjetje gospodari s komunalno infrastrukturo, ki je lastnina občin ustanoviteljic, v skladu s pogodbami iz prvega odstavka tega člena tega odloka.
VI. RAZMERJA MED JAVNIM PODJETJEM IN OBČINAMI USTANOVITELJICAMI 
13. člen 
(1) Poslovni delež ali njegov del v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(2) Občine ustanoviteljice imajo predkupno pravico pri nakupu poslovnega deleža oziroma njegovega dela, katera se uveljavlja na način in po postopku, določenem z družbeno pogodbo.
(3) V kolikor nobena od občin ustanoviteljic ne želi uveljaviti predkupne pravice, sme občina ustanoviteljica pod enakimi ali slabšimi pogoji odsvojiti svoj poslovni delež oziroma njegov del osebam, ki niso družbenice javnega podjetja, za kar je potrebno soglasje vseh občin ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina.
(4) Če nobena od občin ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža oziroma njegovega dela in tudi ni dala soglasja za odsvojitev poslovnega deleža oziroma njegovega dela občini, ki ni družbenica javnega podjetja, lahko občina ustanoviteljica, ki je zahtevala soglasje za odsvojitev, izstopi iz javnega podjetja.
14. člen 
(1) Občina ustanoviteljica sme iz javnega podjetja izstopiti na način in po postopku, določenem z družbeno pogodbo pod pogojem, da poravna vse obveznosti, ki jih ima do javnega podjetja.
(2) Enostransko izjavo o izstopu je možno podati z odpovednim rokom treh mesecev in mora biti pisna in vročena direktorju javnega podjetja ter drugim občinam ustanoviteljicam.
(3) Občina ustanoviteljica, ki je izstopila iz javnega podjetja, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izstopu.
15. člen 
(1) Občina ustanoviteljica je iz javnega podjetja lahko izključena v primeru, da grobo krši ta odlok ali družbeno pogodbo.
(2) Kot groba kršitev se šteje, če občina ustanoviteljica:
– s svojim ravnanjem povzroča javnemu podjetju škodo,
– ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno delovanje javnega podjetja ali uresničevanje pravic drugih občin ustanoviteljic,
– ravna v nasprotju s sklepi skupščine,
– na drug način grobo krši družbeno pogodbo ali ta odlok.
(3) Občina ustanoviteljica, ki je bila izključena iz javnega podjetja, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izključitvi.
16. člen 
(1) Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež dosedanje občine ustanoviteljice in vse z deležem povezane pravice in obveznosti.
(2) V treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostale občine ustanoviteljice sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali sorazmerno s svojim dosedanjim deležem povečati ta delež tako, da je višina osnovnega kapitala taka, kot je bila pred izstopom oziroma izključitvijo občine ustanoviteljice.
(3) Če občine ustanoviteljice v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi občine ustanoviteljice ne sprejmejo odločitve iz prejšnjega odstavka tega člena tega odloka, se šteje, da so pristale na zmanjšanje osnovnega kapitala in da je direktor dolžan ravnati v skladu z ustrezno določbo zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki se nanaša na zmanjšanje osnovnega kapitala.
17. člen 
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
18. člen 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Občine ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
VIII. SKUPNI USTANOVITELJSKI ORGAN – SVET USTANOVITELJEV 
19. člen 
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občine ustanoviteljice ustanovijo skupni ustanoviteljski organ Svet ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljev). Skupni ustanoviteljski organ izvršuje ustanoviteljske pravice iz 5. člena tega odloka in usklajuje odločitve občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem občinskih gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje.
(2) Svet ustanoviteljev sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.
20. člen 
(1) Sedež sveta ustanoviteljev je v Tolminu, Ulica padlih borcev 2.
(2) Žig sveta ustanoviteljev predstavljajo žigi vseh občin ustanoviteljic skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejme svet ustanoviteljev.
(3) Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog sveta ustanoviteljev, zagotavlja občinska uprava Občine Tolmin.
21. člen 
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, razen osnovnih cen dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ravnanja s komunalnimi odpadki,
– odloča o sprejetju poslovnega načrta javnega podjetja in njegovih razvojnih programov,
– daje soglasje v primeru nakupa ali odtujitve nepremičnega premoženja v vrednosti nad 200.000,00 EUR,
– oblikuje predlog za imenovanje in odpoklic direktorja.
22. člen 
(1) Svet ustanoviteljev se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje župan Občine Tolmin. Pobudo za sklic seje lahko posreduje župan vsake občine ustanoviteljice ali direktor javnega podjetja.
(2) Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se posreduje županu Občine Tolmin, ki v osmih dneh po prejemu pobude skliče sejo sveta ustanoviteljev.
(3) Sejo vodi predsednik sveta ustanoviteljev, ki ga člani sveta ustanoviteljev izvolijo izmed sebe v skladu z določili družbene pogodbe.
23. člen 
(1) Svet ustanoviteljev je sklepčen, če so navzoči vsi člani sveta ustanoviteljev. V primeru, da svet ustanoviteljev dvakrat zaporedoma ni sklepčen, se gradivo, katerega bi moral obravnavati svet ustanoviteljev, prepusti v obravnavo in odločanje skupščini.
(2) Svet ustanoviteljev sprejema odločitve soglasno. V primeru, da o posameznem vprašanju soglasja ni mogoče doseči, se to vprašanje ponovno predloži v odločanje svetu ustanoviteljev po opravljenih posvetovanjih. Če potrebnega soglasja ni mogoče doseči niti na ponovnem odločanju, se odločitev o tem vprašanju prepusti skupščini.
24. člen 
(1) Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice v enakih deležih na podlagi izstavljenih računov.
(2) Sredstva za delovanje obsegajo materialne stroške in stroške strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge za svet ustanoviteljev.
IX. ORGANI JAVNEGA PODJETJA 
25. člen 
Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– direktor.
1. Skupščina
26. člen 
(1) Skupščina je najvišji organ upravljanja javnega podjetja, na kateri občine ustanoviteljice uveljavljajo svoje interese.
(2) V skupščino imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic na predlog svojega župana vsak po enega pooblaščenega predstavnika, ki izmed sebe v skladu z družbeno pogodbo izvolijo predsednika skupščine in namestnika predsednika skupščine.
(3) V skupščino so pooblaščeni predstavniki občin ustanoviteljic imenovani za dobo štirih let. Mandatna doba imenovanih članov skupščine začne teči z dnem konstituiranja skupščine.
(4) Posamezna občina ustanoviteljica lahko zamenja svojega predstavnika v skupščini, pri čemer se mora novoimenovani član skupščine izkazati s pisnim pooblastilom oziroma sklepom o imenovanju.
27. člen 
Vsakih dopolnjenih 50,00 EUR osnovnega vložka daje občini ustanoviteljici na skupščini en glas tako, da imajo občine ustanoviteljice naslednje število glasov:
– Občina Bovec: 2.783 glasov,
– Občina Kobarid: 3.316 glasov,
– Občina Tolmin: 8.344 glasov.
28. člen 
Pristojnosti skupščine:
– sprejema družbeno pogodbo in njene spremembe oziroma dopolnitve,
– sprejema letno poročilo in odloča o uporabi bilančnega dobička in kritju izgube,
– potrjuje temelje poslovne politike in programe dela ter finančne načrte,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o vračanju naknadnih vplačil,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– imenuje in odpokliče direktorja,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– daje smernice za delo direktorju,
– odloča o razrešnici organom vodenja,
– imenuje družbo za revidiranje letnega poročila,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in javnega podjetja, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– uveljavlja zahtevke javnega podjetja proti direktorju ali občinam ustanoviteljicam kot družbenicam v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– zastopa javno podjetje v sodnih postopkih proti direktorju in
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.
29. člen 
Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko občin ustanoviteljic, da imajo večino glasov. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če ni z zakonom, tem odlokom ali družbeno pogodbo drugače določeno.
30. člen 
(1) Skupščina se praviloma opravi na sejah v poslovnih prostorih javnega podjetja.
(2) Sejo skupščine vodi predsednik skupščine.
(3) Sejo skupščine skliče praviloma direktor javnega podjetja v skladu z zakonom, pobudo za sklic skupščine pa lahko da župan vsake občine ustanoviteljice.
(4) Vsaka občina ustanoviteljica lahko zahteva, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane seje.
(5) Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi dopisna seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju javnega podjetja pisno.
2. Direktor
31. člen 
(1) Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje ter organizira in vodi njegovo delo in poslovanje.
(2) Direktor odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovno tajnost javnega podjetja.
(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(4) Direktor odgovarja javnemu podjetju za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih dolžnosti razen, če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.
32. člen 
Direktor javnega podjetja:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike ter letni poslovni načrt,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega poslovnega načrta,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu,
– izvršuje sklepe skupščine in občin ustanoviteljic,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje javnega podjetja,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in zaposlovanje,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje javnega podjetja ter spremembe tehnično tehnoloških postopkov,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi skupščine in občin ustanoviteljic.
33. člen 
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in odpokliče skupščina javnega podjetja pod pogoji, na način in po postopku, določenem z zakonom, s tem odlokom in družbeno pogodbo.
(2) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje tri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot šest mesecev pred iztekom mandata.
(3) Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(4) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu skupščine njen predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(5) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka in družbeno pogodbo podrobneje uredijo s pogodbo o zaposlitvi.
34. člen 
(1) Direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih in delovnopravnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe, to je univerzitetni program ali program druge bolonjske stopnje skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo klasifikacijski program izobraževanja in usposabljanja, in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih oziroma
– da ima najmanj šesto stopnjo izobrazbe, to je visokošolski strokovni program ali program prve bolonjske stopnjeskladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo klasifikacijski program izobraževanja in usposabljanja, in najmanj deset let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih.
(2) Z družbeno pogodbo se določi dodatne pogoje za imenovanje direktorja.
35. člen 
(1) Javni razpis za imenovanje direktorja pripravi in izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje svet ustanoviteljev.
(2) Javni razpis se objavi v javnih glasilih in v uradnih prostorih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
36. člen 
(1) Tričlanska komisija po opravljenem delu posreduje svetu ustanoviteljev vso razpisno dokumentacijo in poročilo o sprejetih ugotovitvah.
(2) Svet ustanoviteljev oblikuje predlog za imenovanje direktorja in ga posreduje skupščini.
37. člen 
(1) Direktorju preneha funkcija pred iztekom mandata, če poda odstopno izjavo, lahko pa skupščina pred iztekom mandata direktorja odpokliče s funkcije, zlasti v naslednjih primerih, če direktor:
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje,
– postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, tem odloku in splošnih aktih javnega podjetja ter sklepih skupščine in občin ustanoviteljic,
– huje ali večkrat krši svoje obveznosti iz 31. in 32. člena tega odloka,
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali malomarno opravlja svojo dolžnost tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega podjetja.
(2) Odpoklic direktorja lahko skupščini predlaga tudi svet ustanoviteljev.
38. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če direktorju poteče mandat, pa še ni bil imenovan novi direktor, imenuje skupščina začasnega direktorja, vendar le do imenovanja novega direktorja, največ za eno leto.
X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
39. člen 
Viri za financiranje dejavnosti javnega podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe (proračun),
– drugi viri, določeni z zakonom ali akti občine ustanoviteljice,
– prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
(1) Družbena pogodba, katero sprejme skupščina, mora biti usklajena z določili tega odloka v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
(2) Javno podjetje mora uskladiti svoje splošne akte z določili tega odloka v dvanajstih mesecih po sprejemu družbene pogodbe.
(3) Z vpisom nove družbene pogodbe v sodni register preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.
41. člen 
Pooblaščeni predstavniki občin ustanoviteljic nadaljujejo z zastopanjem na skupščini do izteka časa, za katerega je bilo dano pooblastilo.
42. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d. d. in ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 2/10 in 93/11).
43. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019
Bovec, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 
Št. 007-1/2019
Kobarid, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 
Št. 007-003/2019
Tolmin, dne 23. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost