Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2317. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, stran 5920.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja /ZSRR-2/ (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) in 6. ter 19. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina št. 77-25/2014 z dne 27. 2. 2014, so Občinski svet Občine Ajdovščina na 7. redni seji dne 27. 6. 2019, Občinski svet Občine Vipava na 7. redni seji dne 20. 6. 2019 in skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina na 1. dopisni seji dne 24. 6. 2019, sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega zavoda) 
(1) S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo javni zavod Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje del in nalog skladnega razvoja na območju ustanoviteljic in za opravljanje del in nalog na področju razvojnih nalog regionalne strukturne politike.
(2) Zavod je bil dne 6. 12. 1999 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložno številko 10369100.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(ustanovitev skupnega organa) 
S tem odlokom občini ustanoviteljici, Občina Ajdovščina in Občina Vipava, ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: skupni organ).
4. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami ustanoviteljicami.
5. člen 
(ustanoviteljski deleži) 
Ustanoviteljice imajo na zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:
1. Občina Ajdovščina
33,33 %
2. Občina Vipava
33,33 %
3. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina
33,34 %.
6. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.
(2) Ime zavoda v angleškem jeziku je: Regional Development Agency ROD Ajdovščina.
(3) Skrajšano ime zavoda je: Regijska razvojna agencija ROD.
(4) Skrajšano ime zavoda v angleškem jeziku je: Regional Development Agency ROD.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
7. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je opravljanje del in nalog pospeševanja skladnega razvoja na območju ustanoviteljic. To pomeni pospeševanje razvoja tako gospodarskih, kot tudi negospodarskih dejavnosti, in sicer:
– pospeševanje in povezovanje obrtništva in podjetništva,
– pospeševanje kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in razvoja podeželja,
– pospeševanje turizma,
– oblikovanje tržne znamke Vipavska dolina,
– pospeševanje kulture in njene vpetosti v skladen razvoj,
– pospeševanje razvoja kadrov z usposabljanjem, svetovanjem in izobraževanjem,
– pospeševanje razvoja na socialnih področjih,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise in sodelovanje na skupnih razpisih ter pridobivanje sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in usklajenega prostorskega in okoljskega načrtovanja.
(2) Zavod opravlja naloge regionalne razvojne agencije v skladu z zakonom, ki ureja to področje.
(3) Zavod opravlja v regiji tudi razvojne naloge, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonih in ostalih pravnih aktih, ki urejajo posamezno vsebinsko področje, med drugim opravlja:
– izvajanje finančnih shem,
– izvajanje štipendijskih shem,
– izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.
(4) Zavod lahko opravlja tudi dejavnosti upravljanja lokalnih partnerstev.
(5) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
46.300 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300 Upravljanje finančnih skladov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(6) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(7) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljic.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA 
9. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod lahko s soglasjem ustanoviteljic oblikuje organizacijske enote ali informacijske pisarne za opravljanje dejavnosti na območju ustanoviteljic.
(2) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njena pooblastila v pravnem prometu določi statut zavoda.
(3) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
IV. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda,
3. strokovni svet zavoda.
11. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima 6 članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic:
4 člani,
– delavcev zavoda:
1 član,
– uporabnikov:
1 član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti. Občina Ajdovščina imenuje 2 člana, Občina Vipava imenuje 1 člana, Območno obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina imenuje 1 člana.
(4) Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnika uporabnikov imenujeta Občinski svet občine Ajdovščina in Občinski svet Občine Vipava na predlog Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut s soglasjem ustanoviteljic,
– sprejema splošne in druge akte regionalne razvojne agencije, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov ter spremlja njihovo izvrševanje, če je to potrebno,
– sprejema druge splošne akte zavoda, v skladu s 23. členom tega odloka,
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljic,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja s soglasjem ustanoviteljic, pod pogoji, določenimi z zakonom,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja v zvezi z izvajanjem javne službe,
– odloča o najetju kredita in o dajanju poroštev po predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev za člana sveta zavoda,
– sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja zavoda v soglasju s skupnim organom,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, drugim predpisom, tem odlokom ali statutom.
12. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri ravnanju z nepremičnim premoženjem vezan na soglasje ustanoviteljice, katere last je nepremičnina. Direktor je vezan tudi na druge omejitve, določene z zakonom in tem odlokom. Direktor vodi strokovno delo zavoda.
(2) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, direktor opravlja še naslednje naloge:
– pripravlja letni program dela in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt,
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev,
– pripravlja kadrovski načrt in načrt zaposlovanja,
– odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– izvaja sklepe skupnega organa, sklepe sveta zavoda ter zahteve iz pogodbe o zaposlitvi,
– poroča skupnemu organu in ustanoviteljicam o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– izvaja naloge, ki jih zakon določa v razmerju do sveta zavoda in ustanoviteljic,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Natančneje se naloge direktorja določijo s statutom zavoda.
(3) Direktor je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje ter delovanje zavoda.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s tem odlokom, in sicer:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu ali najmanj visokošolska izobrazba prve bolonjske stopnje (podraven 6/2),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta kot poslovodna oseba ali vodilni delavec,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– aktivno znanje angleškega jezika.
(6) Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(7) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(8) Direktor je lahko v primerih, določenih s predpisi, razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Postopek razrešitve podrobneje ureja statut zavoda.
13. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov. Strokovni svet zavoda dela na sejah. Predsednik strokovnega sveta je direktor, ostale člane pa imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja.
(3) Konstitutivno sejo strokovnega sveta zavoda skliče direktor v roku 15 dni po imenovanju njegovih članov.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
14. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last posameznih ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, ustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med posamezno ustanoviteljico in zavodom.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice, katere last je to premoženje.
(6) Zavod mora pri ravnanju s premoženjem, ki je v lasti zavoda in za pridobitev katerega je ustanoviteljica zagotovila sredstva, pridobiti soglasje te ustanoviteljice.
15. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
(2) O načinu financiranja se ustanoviteljice dogovorijo s pogodbo.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
16. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
17. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI 
19. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju,
2. pripravlja program dela, finančni načrt in letni program upravljanja s premoženjem,
3. pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
4. sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za pospeševanje njihovega skladnega razvoja,
5. zagotavlja ustanoviteljicam podatke o izvajanju dejavnosti, potrebne za spremljanje poslovanja ter druge podatke v skladu z zakonom,
6. vodi računovodske evidence ločeno po ustanoviteljicah.
(2) Ustanoviteljice:
1. v skladu s planom sodelujejo pri izvajanju dejavnosti zavoda,
2. vključujejo zavod v oblikovanje politike skladnega razvoja,
3. usklajujejo programe izvajanja dejavnosti spodbujanja skladnega razvoja in spremljajo njihovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju skladnega razvoja,
4. izvajajo nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev,
5. v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
(3) O načinu izvajanja dejavnosti se ustanoviteljice in zavod natančneje dogovorijo s pogodbo.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC 
20. člen 
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic izvršuje skupni organ, v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
21. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
22. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
23. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
XII. STATUSNE SPREMEMBE 
24. člen 
(statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.
XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
25. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet občin ustanoviteljic Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic opravlja občinska uprava Občine Ajdovščina.
26. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda.
XIV. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC 
27. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda v skladu z zakonom,
2. daje soglasje k sprejemu kadrovskega načrta in načrta zaposlovanja zavoda,
3. daje soglasje k programom izvajanja razvojnih usmeritev občin ustanoviteljic,
4. daje soglasje k sprejemu statuta zavoda,
5. daje soglasje k oblikovanju organizacijskih enot ali informacijskih pisarn za opravljanje dejavnosti na območju ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljic po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi:
1. z zadolževanjem zavoda in dajanjem poroštev,
2. s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
3. s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
4. s spremembo imena ali sedeža zavoda,
5. v drugih primerih iz pristojnosti odločanja občinskih svetov.
28. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
XV. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJIC 
29. člen 
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljic izmenično za mandatno dobo dveh let.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
30. člen 
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če sta na seji prisotna oba njegova člana.
(2) Pri glasovanju ima vsak član en glas.
31. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve soglasno.
32. člen 
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu) 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi, poroča občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.
XVI. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC 
33. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic) 
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije eno polovico stroškov za delo Sveta ustanoviteljic.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Direktor, člani sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
35. člen 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje do 31. 12. 2019.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in statutom uskladiti v roku 3 mesecev od uveljavitve statuta.
(3) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(4) Direktor opravi v zakonsko določenem roku vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register po tem odloku in vsa dejanja, ki so potrebna za spremembo splošnih aktov zavoda ter za oblikovanje organov zavoda v skladu s tem odlokom.
36. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/15).
37. člen 
Ta odlok po sprejemu na skupščini Območne obrtno- podjetniške zbornice Ajdovščina občini ustanoviteljici objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-0007/2014
Ajdovščina, dne 27. junija 2019
 
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
Št. 007-3/2019-2
Vipava, dne 20. junija 2019
 
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 
Ajdovščina, dne 1. julija 2019
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina 
predsednik skupščine 
Janko Bačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti