Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B), stran 5893.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2019.
Št. 003-02-7/2019-14
Ljubljana, dne 20. julija 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE (ZNPPol-B) 
1. člen
V Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) se za besedilom 2. člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 132), v delu, ki ureja obdelavo, zbiranje, uporabo in hrambo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani pristojnega organa države ter izmenjavo informacij.«.
2. člen 
V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »in 38/16« nadomesti z vejico in besedilom »38/16 in 27/17«.
3. člen 
112.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»112.a člen 
(zbiranje in obdelava podatkov iz evidence potnikov, prijavljenih na let (API)) 
(1) Policija zbira in obdeluje podatke iz 30. točke prvega odstavka 125. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: podatki potnikov, prijavljenih na let) za namen učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju in izboljšanju mejne kontrole ter za izsleditev iskanih oseb in predmetov.
(2) Za učinkovit boj proti nezakonitemu priseljevanju in izboljšanje mejne kontrole policija zbira podatke potnikov, prijavljenih na let, za vse redne in posebne lete od letalskih prevoznikov, ki potnike pripeljejo iz tretjih držav na ozemlje Republike Slovenije.
(3) Za izsleditev iskanih oseb in predmetov policija zbira podatke potnikov, prijavljenih na let, za vse redne in posebne lete od letalskih prevoznikov, ki svojo prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih držav ali iz držav članic EU na ozemlje Republike Slovenije in v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom na ozemlju Republike Slovenije.
(4) Enota policije, pristojna za zbiranje podatkov o potnikih, njihovo hrambo, obdelavo ter posredovanje teh podatkov ali rezultatov njihove obdelave (v nadaljnjem besedilu: nacionalna enota za informacije o potnikih), podatke o potnikih, prijavljenih na let, v skladu z namenoma iz prvega odstavka tega člena, obdeluje:
– s preverjanjem in ocenjevanjem potnikov pred njihovim prihodom na ozemlje Republike Slovenije oziroma pred njihovim odhodom s tega ozemlja, da se identificira tiste potnike, ki bi jih morala policija in drugi pristojni organi podrobneje varnostno obravnavati,
– s posredovanjem teh podatkov, da policija ali drugi pristojni organi izvedejo potrebne aktivnosti v posamičnih primerih.
(5) Preverjanje in ocenjevanje potnikov, prijavljenih na let, iz prve alineje prejšnjega odstavka poteka tako, da se ti podatki po prejemu avtomatizirano preverijo v naslednjih evidencah policije iz drugega odstavka 123. člena tega zakona:
– v evidenci iskanih oseb,
– v evidenci pogrešanih oseb,
– v evidenci iskanih in najdenih predmetov,
– v evidenci prikritih in namenskih kontrol in
– v evidenci odrejenih ukrepov sodišč.
(6) Vsa ujemanja pri avtomatizirani obdelavi podatkov iz prejšnjega odstavka se posamično pregledajo še z neavtomatiziranimi sredstvi, da se preverita njihova aktualnost in pravilnost.
(7) Nacionalna enota za informacije o potnikih lahko glede na utemeljene razloge v posamičnem primeru posreduje podatke potnikov, prijavljenih na let, oziroma rezultate njihove obdelave tudi drugim enotam policije in drugim organom v Republiki Sloveniji ali v drugih državah ter mednarodni organizaciji Interpol, če je takšno posredovanje podatkov potrebno za njihovo odločanje oziroma odzivanje in če je takšna obdelava podatkov v skladu z namenom iz prvega odstavka tega člena.
(8) Posredovanje podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom lahko nacionalna enota za informacije o potnikih izvede na lastno pobudo takoj po njihovem avtomatiziranem in posamičnem preverjanju z neavtomatiziranimi sredstvi ali na obrazloženo pisno zahtevo, v kateri morajo biti izkazani namen uporabe podatkov, obseg podatkov, ki so potrebni, časovno obdobje, za katero se podatki potrebujejo, in vse pomembne okoliščine v povezavi z njihovo neposredno uporabo.«.
4. člen 
Za 112.a členom se dodajo novi 112.b, 112.c, 112.č in 112.d členi, ki se glasijo:
»112.b člen 
(zbiranje in obdelava podatkov iz evidence potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR)) 
(1) Policija zbira podatke iz 31. točke prvega odstavka 125. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: podatki potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic) za vse redne in posebne lete od letalskih prevoznikov, ki svojo prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih držav ali iz držav članic EU na ozemlje Republike Slovenije in v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Policija podatke iz prejšnjega odstavka zbira in obdeluje zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj iz 112.č člena tega zakona.
(3) Osebni podatki potnikov iz 31. točke prvega odstavka 125. člena tega zakona se med seboj primerjajo za potrditev prave identitete potnikov, na katere se ti podatki nanašajo.
(4) Nacionalna enota za informacije o potnikih v skladu z namenom iz drugega odstavka tega člena podatke potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic obdeluje:
– s preverjanjem in ocenjevanjem potnikov pred njihovim prihodom na ozemlje Republike Slovenije ali pred njihovim odhodom s tega ozemlja, da se identificira tiste potnike, ki bi jih morali policija in drugi pristojni organi podrobneje varnostno obravnavati z vidika dejstva, da bi lahko sodelovali pri terorističnem ali drugem hudem kaznivem dejanju,
– z analitično obdelavo teh podatkov, da se oblikujejo nova nediskriminatorna ocenjevalna merila ali da se posodablja veljavna ocenjevalna merila z namenom identifikacije tistih potnikov, ki bi lahko sodelovali pri terorističnem ali drugem hudem kaznivem dejanju,
– s posredovanjem teh podatkov, da policija ali drugi pristojni organi izvedejo potrebne aktivnosti v posamičnih primerih.
(5) Preverjanje in ocenjevanje potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic iz prve alineje prejšnjega odstavka poteka tako, da se ti podatki po prejemu avtomatizirano preverijo z vnaprej določenimi ocenjevalnimi merili in v naslednjih evidencah policije iz drugega odstavka 123. člena tega zakona:
– v evidenci kaznivih dejanj,
– v evidenci operativnih informacij,
– v evidenci oseb, zoper katere so bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz zakona, ki ureja kazenski postopek,
– v evidenci prikritih in namenskih kontrol in
– v evidenci odrejenih ukrepov sodišč.
(6) Vsa ujemanja pri avtomatizirani obdelavi podatkov iz prejšnjega odstavka se posamično pregledajo še z neavtomatiziranimi sredstvi, da se preverita njihova aktualnost in pravilnost.
(7) Ocenjevalna merila iz druge alineje četrtega odstavka tega člena se pripravljajo na podlagi analitične obdelave podatkov oziroma informacij, pridobljenih v skladu z zakonom, in predstavljajo specifične potovalne vzorce storilcev terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj oziroma njihovih žrtev ter zato omogočajo usmerjeno delo policije in drugih pristojnih organov na takšne osebe. Ocenjevalna merila na podlagi pisne in utemeljene ocene tveganja oblikuje in sproti posodablja nacionalna enota za informacije o potnikih v sodelovanju z drugimi enotami policije in drugimi organi s seznama iz osmega odstavka 112.c člena tega zakona.
112.c člen 
(posredovanje podatkov o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR)) 
(1) Nacionalna enota za informacije o potnikih glede na utemeljene razloge v posamičnem primeru posreduje podatke potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic oziroma rezultate njihove obdelave drugim enotam policije in drugim organom v Republiki Sloveniji, navedenim na seznamu iz osmega odstavka tega člena, če nacionalna enota za informacije o potnikih oceni, da je takšno posredovanje podatkov potrebno za njihovo odločanje oziroma odzivanje zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.
(2) Podatke potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic oziroma rezultate njihove obdelave nacionalna enota za informacije o potnikih pod pogoji, določenimi v prejšnjem odstavku, posreduje tudi enotam za informacije o potnikih drugih držav članic EU in agenciji Europol.
(3) Posredovanje podatkov oziroma rezultatov njihove obdelave lahko nacionalna enota za informacije o potnikih izvede na lastno pobudo takoj po njihovem avtomatiziranem in posamičnem preverjanju z neavtomatiziranimi sredstvi ali na obrazloženo pisno zahtevo, v kateri morajo biti izkazani namen uporabe podatkov oziroma rezultatov njihove obdelave, obseg podatkov oziroma rezultatov njihove obdelave, ki so potrebni, časovno obdobje, za katero se podatki potrebujejo, in vse pomembne okoliščine v povezavi z njihovo neposredno uporabo. Agenciji Europol se podatki posredujejo izključno na podlagi njene pisne zahteve, ki jo nacionalni enoti za informacije o potnikih posreduje preko svoje nacionalne enote.
(4) Nacionalna enota za informacije o potnikih podatke potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic oziroma rezultate njihove obdelave, za katere je zaprošena, posreduje takoj, ko je to mogoče, če podatki še niso bili depersonalizirani v skladu s 129.a členom tega zakona, sicer pa ravna v skladu s četrtim in petim odstavkom 129.a člena tega zakona.
(5) V nujnih primerih, če je pri obravnavi posameznega terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja treba izvesti nujne in neodložljive ukrepe za njegovo neposredno preprečitev ali za izsleditev in prijetje storilcev, lahko:
– pristojni organi s seznama iz osmega odstavka tega člena neposredno zaprosijo za podatke oziroma za rezultate njihove obdelave enoto za informacije o potnikih v kateri koli drugi državi članici EU in zaprosilo v vednost pošljejo tudi nacionalni enoti za informacije o potnikih,
– nacionalna enota za informacije o potnikih na podlagi neposredno prejetega zaprosila pristojnih organov drugih držav članic EU, navedenih na seznamu pristojnih organov, ki je objavljen v Uradnem listu Evropske unije, neposredno posreduje podatke oziroma rezultate njihove obdelave tem pristojnim organom.
(6) Nacionalna enota za informacije o potnikih glede na utemeljene razloge v posamičnem primeru posreduje podatke potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic oziroma rezultate njihove obdelave organom tretjih držav, pristojnim za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in drugih kaznivih dejanj, če:
– je to potrebno za namen preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj,
– nacionalna enota za informacije o potnikih v skladu s prvim in četrtim odstavkom tega člena prejme obrazloženo pisno zahtevo pristojnega organa tretje države, v kateri morajo biti izkazani namen uporabe podatkov, obseg podatkov, ki so potrebni, časovno obdobje, za katero se podatki potrebujejo, in vse pomembne okoliščine v povezavi z njihovo neposredno uporabo,
– tretja država soglaša, da bo drugi tretji državi posredovala prejete podatke le, kadar bo to nujno potrebno za namen preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj, in le s predhodno pridobljenim soglasjem policije, razen v izjemnih okoliščinah brez predhodnega soglasja policije, če so takšni prenosi bistvenega pomena za odziv na konkretno in dejansko grožnjo, povezano s terorističnim ali drugim hudim kaznivim dejanjem, in predhodnega soglasja policije ni bilo mogoče pravočasno pridobiti,
– je to v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, v delu, ki se nanaša na prenos osebnih podatkov.
(7) Po vsakem posredovanju podatkov iz prejšnjega odstavka se o tem obvesti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, imenovano v skladu s 112.d členom tega zakona.
(8) Seznam organov, ki so pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj na območju Republike Slovenije in ki lahko nacionalno enoto za informacije o potnikih zaprosijo oziroma od nje prejmejo podatke iz prvega odstavka tega člena ter v skladu s prvo alinejo petega odstavka tega člena za podatke neposredno zaprosijo enoto za informacije o potnikih v drugi državi članici, Evropski komisiji posreduje minister.
112.č člen 
(teroristična in druga huda kazniva dejanja) 
Teroristična in druga huda kazniva dejanja v 112.b in 112.c členu tega zakona so: genocid po 100. členu, hudodelstva zoper človečnost po 101. členu, vojna hudodelstva po 102. členu, agresija po 103. členu, terorizem po 108. členu, potovanje v tujino z namenom terorizma po 108.a členu, financiranje terorizma po 109. členu, ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj po 110. členu, novačenje in usposabljanje za terorizem po 111. členu, spravljanje v suženjsko razmerje po 112. členu, trgovina z ljudmi po 113. členu, uboj po 115. členu, umor po 116. členu, uboj na mah po 117. členu, huda telesna poškodba po 123. členu, posebno huda telesna poškodba po 124. členu, protipraven odvzem prostosti po drugem in četrtem odstavku 133. člena, ugrabitev po 134. členu, mučenje po 135.a členu, zloraba osebnih podatkov po četrtem odstavku 143. člena, posilstvo po 170. členu, spolno nasilje po 171. členu, spolna zloraba slabotne osebe po 172. členu, spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let, po 173. členu, pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene po 173.a členu, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po 174. členu, zloraba prostitucije po 175. členu, prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva po 176. členu, nedovoljena presaditev delov človeškega telesa in sprememba človeškega genoma po 181. členu, proizvodnja in promet zdravju škodljivih živil in drugih izdelkov po 184. členu, neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu, omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu, velika tatvina po 205. členu, rop po 206. členu, roparska tatvina po 207. členu, zatajitev po tretjem in četrtem odstavku 208. člena, goljufija po prvem, tretjem in četrtem odstavku 211. člena, izsiljevanje po 213. členu, prikrivanje po tretjem odstavku 217. člena, nedovoljen izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, ali naravne vrednote po 218. členu, napad na informacijski sistem po četrtem odstavku 221. člena, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu, poslovna goljufija po prvem in drugem odstavku 228. člena, goljufija na škodo Evropske unije po 229. členu, zloraba informacijskega sistema po 237. členu, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena, nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu, nedovoljeno dajanje daril po 242. členu, ponarejanje denarja po prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 243. člena, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev po prvem, drugem in tretjem odstavku 244. člena, pranje denarja po prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 245. člena, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva po 247. členu, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje po 248. členu, tihotapstvo po 250. členu, ponarejanje listin po 251. členu, posebni primeri ponarejanja listin po 252. členu, jemanje podkupnine po 261. členu, dajanje podkupnine po 262. členu, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu, dajanje daril za nezakonito posredovanje po 264. členu, hudodelsko združevanje po 294. členu, sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje po drugem in tretjem odstavku 298. člena, izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje po prvem odstavku 306. člena, nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva po prvem, drugem in petem odstavku 307. člena, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države po 308. členu, ugrabitev zrakoplova ali plovila po 329. členu, napad na varnost zračnega prometa po 330. členu, obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu, protipravno ravnanje z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po 334. členu, onesnaženje pitne vode po prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 336. člena, onesnaženje živil ali krme po prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 337. člena, nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami po 344. členu, veleizdaja po 348. členu, napad na ozemeljsko celovitost po 349. členu, napad na neodvisnost države po 350. členu, kršitev ozemeljske nedotakljivosti po 351. členu, uboj predsednika republike po 352. členu, nasilje zoper najvišje predstavnike države po 353. členu, nasilje zoper predstavnike tujih držav ali mednarodnih organizacij po 354. členu, oborožen upor po 355. členu, diverzija po 356. členu, sabotaža po 357. členu, vohunstvo po 358. členu, ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve po 359. členu, ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom po 371. členu, jemanje talcev po 373. členu, piratstvo po 374. členu KZ-1 in druga kazniva dejanja, za katera je pristojno Mednarodno kazensko sodišče.
112.d člen 
(pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov) 
Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri nacionalni enoti za informacije o potnikih, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pristojna za spremljanje obdelave podatkov v tej enoti ter za izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov, imenuje generalni direktor policije.«.
5. člen 
V 123. členu se v drugem odstavku 30. in 31. točka spremenita tako, da se glasita:
»30. evidenco potnikov, prijavljenih na let (API),
31. evidenco potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR),«.
6. člen 
V 124. členu se v prvem odstavku v tretji alineji za besedo »številka« dodata vejica in besedilo »vrsta in država izdajateljica«.
7. člen 
V 125. členu se 30. in 31. točka spremenita tako, da se glasita:
»30. evidenca potnikov, prijavljenih na let (API): podatki o letu, načrtovani in dejanski datum, ura ter kraj vzleta in pristanka letala, število vseh potnikov na letalu, vrsta, številka, država izdaje in datum izteka veljavnosti potovalnega dokumenta, začetni kraj vkrcanja potnika, mejni prehod vstopa potnika na ozemlje držav članic Evropske Unije ter identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika;
31. evidenca potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR): datum rezervacije letalske vozovnice, datum in kraj izdaje ter drugi podatki z letalske vozovnice, identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika, naslovi in drugi kontaktni podatki iz rezervacije letalske vozovnice, lažno ime potnika, potovalni status potnika, vključno s potrditvami, prijavo na let, informacijami o neizkoriščenih in neodpovedanih rezervacijah ter informacijah o letalskih vozovnicah brez rezervacije, podatki o načinu plačila letalske vozovnice, vključno z naslovom za izstavitev računa, podatki o sedežu in prtljagi potnika, informacije v zvezi s programi za pogoste potnike, informacije o drugih morebitnih posebnostih, povezanih s potnikom, predvideni datum potovanja, popoln načrt potovanja, podatki v zvezi z letom, vključno z informacijami o letih pod skupno oznako, število in osebna imena drugih potnikov, povezanih z isto rezervacijo, informacije o ločitvi skupne rezervacije letalskih vozovnic zaradi spremembe ali odpovedi poti enega ali več potnikov, podatki o potovalni agenciji oziroma potovalnem agentu, vse naknadne spremembe podatkov in vse zbrane podatke potnika prijavljenega na let (API): podatki o letu, načrtovani in dejanski datum, ura ter kraj vzleta in pristanka letala, število vseh potnikov na letalu, potovalni status osebe na letalu, vrsta, številka, država izdaje in datum izteka veljavnosti potovalnega dokumenta, kraj vkrcanja in izkrcanja potnika, mejni prehod vstopa potnika na ozemlje držav članic, podatki o sedežu in prtljagi potnika ter identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika;«.
8. člen 
V 128. členu se v prvem odstavku v enaindvajseti alineji beseda »devet« nadomesti z besedo »šest«.
V tretjem odstavku se črta tretji stavek.
9. člen 
V 129. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po preteku rokov hrambe iz prejšnjega člena se podatki iz evidenc, katerih upravljavec je policija, blokirajo in naprej obravnavajo v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov z dokumentarnim gradivom, razen podatkov:
– v evidencah iz 3., 22. in 24. točke drugega odstavka 123. člena tega zakona, ki se anonimizirajo;
– v evidencah iz 17., 20., 25., 26., 27., 28., 29. in 32. točke drugega odstavka 123. člena tega zakona, ki se brišejo;
– v evidencah iz 30. in 31. točke drugega odstavka 123. člena tega zakona, ki se depersonalizirajo v skladu s 129.a členom tega zakona.«.
V drugem odstavku se:
– v peti alineji za besedo »zakona« doda beseda »hranijo«,
– na koncu osme alineje podpičje nadomesti s piko ter deveta, deseta in enajsta alineja črtajo.
V četrtem odstavku se besedilo »14., 15., 30. in 31.« nadomesti z besedilom »14. in 15.«.
10. člen 
Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi:
»129.a člen 
(depersonalizacija podatkov) 
(1) Po poteku roka iz enaindvajsete alineje prvega odstavka 128. člena tega zakona se podatki v evidencah iz 30. in 31. točke 125. člena tega zakona depersonalizirajo z zakrivanjem vseh podatkovnih elementov, na podlagi katerih bi bilo mogoče neposredno identificirati posameznega potnika, na katerega se ti podatki nanašajo, zlasti pa:
– osebno ime, vključno s številom in z imeni drugih potnikov na isti rezervaciji, ki potujejo skupaj,
– naslov in kontaktni podatki,
– vsi podatki o načinu plačila, vključno z naslovom za izstavitev računa, če vsebujejo kakršne koli informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče neposredno identificirati potnika, na katerega se podatki nanašajo, ali katero koli drugo osebo,
– informacije v zvezi s programi za potnike, ki pogosto letijo,
– splošne opombe, če vsebujejo kakršne koli informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče neposredno identificirati potnika, na katerega se podatki nanašajo, in
– vse zbrane podatke potnikov, prijavljenih na let (API), ki vsebujejo kakršne koli informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče neposredno identificirati potnika.
(2) Vsi podatki potnikov, prijavljenih na let, in podatki potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic se trajno izbrišejo iz evidenc po petih letih od njihove pridobitve.
(3) Če v času, ko so podatki iz prvega odstavka tega člena depersonalizirani, obstaja zadostni dejanski razlog, da bi lahko bila izsledena iskana oseba ali da je bilo storjeno, da se pripravlja, izvršuje oziroma da se organizira teroristično ali drugo hudo kaznivo dejanje iz 112.č člena tega zakona, ali če na podlagi celostne ocene za posameznega potnika v letalskem prometu, ugotovljene na podlagi informacij, pridobljenih v skladu z zakonom, zlasti na podlagi operativnih informacij policije, kazenskih ovadb, kazenskih postopkov, ki še niso pravnomočno končani, in pravnomočnih kazenskih obsodb, ki še niso izbrisane, obstaja zadosten dejanski razlog, da bo tudi v prihodnje storil navedena kazniva dejanja, se sme za odkritje iskane osebe ali za odkritje in pregon takšnega kaznivega dejanja ali storilca odrediti razkritje in dostop do popolnih izvornih podatkov potnikov, prijavljenih na let, in do podatkov potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic. Dostop do razkritih popolnih izvornih podatkov je prek nacionalne enote za informacije o potnikih in na podlagi predhodnega obrazloženega zaprosila dovoljen le upravičencem iz sedmega odstavka 112.a člena tega zakona in upravičencem iz 112.c člena tega zakona.
(4) Razkritje in dostop do popolnih izvornih podatkov s pisno odredbo dovoli državni tožilec Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani na pisni predlog upravičencev iz sedmega odstavka 112.a člena tega zakona in upravičencev iz 112.c člena tega zakona, ki ga državnemu tožilcu predloži nacionalna enota za informacije o potnikih. Predlog in odredba morata vsebovati podatke, ki omogočajo določljivost osebe, namen uporabe razkritih podatkov ter utemeljitev za razkritje in dostop do podatkov.
(5) Če pisne odredbe ni mogoče pravočasno dobiti in če bi bilo nevarno odlašati, lahko državni tožilec na ustni predlog policije razkritje in dostop do popolnih izvornih podatkov izjemoma dovoli z ustno odredbo. O ustnem predlogu in ustni odredbi državni tožilec napiše uradni zaznamek. Pisna odredba iz prejšnjega odstavka mora biti izdana najpozneje v 12 urah po izdaji ustne odredbe.
(6) Razkritje in dostop do popolnih izvornih podatkov potnikov, prijavljenih na let, in do podatkov potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic sme trajati le 24 ur od njihovega razkritja, potem pa se vsi razkriti podatki ponovno depersonalizirajo.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/19-8/16
Ljubljana, dne 12. julija 2019
EPA 468-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti