Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2287. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2D), stran 5889.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2019.
Št. 003-02-7/2019-10
Ljubljana, dne 20. julija 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-2D) 
1. člen
V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17 in 68/17) se v 8.b členu v sedmem odstavku beseda »onemogočena« nadomesti z besedo »otežena«, za prvim stavkom pa se doda besedilo »Nadomestilo pripada upravičencem največ za obdobje 24 mesecev od začetka uporabe zemljišča, ki otežuje redno rabo zemljišča.«.
2. člen 
V 8.c členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Javno korist za ustanovitev služnosti in obdobje obremenitve s služnostjo v javno korist ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna korist za ustanovitev služnosti velja tudi za zemljišča, ki nastanejo s parcelacijo zemljišč, določenih v sklepu iz prejšnjega stavka, če so potrebna za opravljanje nalog v skladu s prvim odstavkom tega člena. Do pravnomočnosti odločitve o služnosti v javno korist lahko policija na zemljiščih, za katere obstaja javna korist za ustanovitev služnosti, še naprej opravlja naloge iz 8. člena tega zakona, za katere je potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišč.«.
3. člen 
V 8.d členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo »Odškodnina se v ponudbi oblikuje v skladu z metodologijo iz šestega odstavka 8.b člena tega zakona.«.
4. člen 
V 8.f členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Odškodnina za ustanovitev služnosti v javno korist se določi za obdobje od poteka 24 mesecev od začetka uporabe zemljišča, ki otežuje redno rabo zemljišča, do poteka obdobja obremenitve zemljišča s služnostjo.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(plačilo dohodnine) 
Do ureditve oprostitve plačila dohodnine od odškodnine, izplačane v skladu z 8.f členom zakona, v zakonu, ki ureja dohodnino, se za to odškodnino dohodnina ne plača.
6. člen 
(sprememba že sklenjenih pogodb o ustanovitvi služnosti) 
Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist, sklenjene v skladu z 8.d členom Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17 in 68/17), se preverijo v delu, ki se nanaša na višino odškodnine, in se k njim sklenejo aneksi v skladu z 8.d členom zakona, če se lastniki zemljišč s tem strinjajo.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/19-11/13
Ljubljana, dne 12. julija 2019
EPA 688-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti