Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2286. Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I), stran 5888.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2019.
Št. 003-02-7/2019-9
Ljubljana, dne 20. julija 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-I) 
1. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) se 8. člen črta.
2. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. pravice iz javnih sredstev, do katere je oseba upravičena, če jo je v skladu z vrstnim redom iz 7. člena tega zakona uveljavljala pred uveljavljanjem pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Postopki za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen.
Št. 541-01/19-27/13
Ljubljana, dne 12. julija 2019
EPA 656-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost