Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2160. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (DB 27.hm in DB 11.hm), stran 5638.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 26. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (DB 27.hm in DB 11.hm) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm)« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, nova komunalna oprema, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roki gradnje, finančna sredstva za izvedbo in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo kanalizacijsko ter novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: Odlok o PO Občine Sevnica).
(3) Odlok o PO Občine Sevnica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in zajema celotno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 30/19), pri čemer so meje prostorskega akta hkrati tudi meje obračunskega območja.
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 
(1) Na zahodnem robu območju opremljanja poteka lokalna cesta LC372342 Boštanj–Dolenji Boštanj z enostranskim hodnikom za pešcem, na območju pa je evidentirano tudi javno vodovodno omrežje. Izven območja opremljanja v naselju Dolenji Boštanj je zgrajeno tudi mešano kanalizacijsko omrežje, na katerega se bo območje opremljanja priključevalo. Obstoječa komunalna oprema še ne omogoča funkcioniranje objektov, kot so načrtovani s prostorskim aktom, bo pa nanjo priključena predvidena nova komunalna oprema.
(2) Celostna zasnova načrtovane komunalne opreme (novega cestnega, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja) je razvidna iz prostorskega akta, podrobnosti so določene v projektni dokumentaciji.
III. INVESTICIJA V GRADNJO NOVE KOMUNALNE OPREME 
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Komunalna oprema
Skupni 
stroški 
v EUR
Obračunski stroški 
v EUR
1. novo cestno omrežje
183.639
101.001
2. novo kanalizacijsko omrežje
47.390
26.065
3. novo vodovodno omrežje
39.434
21.689
Skupaj
270.463
148.755
7. člen 
(časovni načrt) 
(1) Predviden časovni načrt izvedbe je sledeč:
– izgradnja notranje krožne ceste 
v letu 2019
– izvedba odseka vodovoda in kanalizacije
v letu 2019
– prestavitev SN v kabelsko kanalizacijo
v letu 2021
– celostna ureditev cestnega omrežja
v letu 2024
– ureditev vodovodnega omrežja
v letu 2024
– ureditev kanalizacijskega omrežja
v letu 2024
(2) Časovni načrt predaje nove komunalne opreme upravljavcem je sledeč:
– celostna ureditev cestnega omrežja
do konca leta 2024
– vodovodno omrežje
do konca leta 2024
– kanalizacijsko omrežje
do konca leta 2024
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
(1) Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja v celoti zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna, delno v obliki nepovratnega vložka proračuna, delno pa na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
(2) V skladu s 157. členom ZUreP-2 se s pogodbo o opremljanju lahko Občina Sevnica in investitor dogovorita, da investitor v določenem roku po programu opremljanja zgradi novo komunalno opremo, ki bi jo sicer morala občina in tako zagotovi opremljenost zemljišča. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini za novo komunalno opremo.
(3) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki z ustreznimi listinami (pogodba, potrdilo o plačilu) dokažejo vlaganje v komunalno opremo na območju opremljanja, se njihov vložek upošteva pri odmeri komunalnega prispevka.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,7:0,3.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
CpN(ij) (EUR/m2)
CtN(ij) (EUR/m2)
1. Novo cestno omrežje
7,601
40,082
2. Nova kanalizacija
1,962
10,344
3. Novo vodovodno omrežje
1,632
8,607
Skupaj
11,195
59,033
12. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Odloku o PO Občine Sevnica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe cestno omrežje s pripadajočimi objekti,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO OPREMO 
13. člen
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo) 
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino ali je mladi investitor, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
14. člen
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sevnica.
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0092/2019
Sevnica, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost