Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1927. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu (ZOI-1A), stran 5297.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu (ZOI-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu (ZOI-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-11
Ljubljana, dne 28. junija 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSEBNEM IMENU (ZOI-1A)
1. člen
V Zakonu o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ime in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz besede ali besed oziroma nedeljivih celot ali besed oziroma nedeljivih celot in črk.«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(izbira osebnega imena za pravni promet) 
(1) Državljan, ki ima ime in priimek sestavljen iz več besed oziroma nedeljivih celot ali iz več besed oziroma nedeljivih celot in črk, lahko da izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet in mora izbrano osebno ime v pravnem prometu tudi uporabljati.
(2) Osebno ime za pravni promet je lahko sestavljeno iz besed oziroma nedeljivih celot in črk imena in priimka, pri čemer imena ali priimka za pravni promet ne more sestavljati samo ena črka.
(3) Državljan lahko za pravni promet izbere tudi okrajšavo imena in priimka, pri čemer imena ali priimka za pravni promet ne more sestavljati samo okrajšava imena ali priimka.«.
3. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če eden od staršev ni znan, ni več živ ali je zadržan izvajati starševsko skrb, določi otroku osebno ime drugi od staršev.«.
V četrtem odstavku se besedilo »izvrševati roditeljskih pravic« nadomesti z besedilom »izvajati starševske skrbi«.
4. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku beseda »roditeljema« nadomesti z besedo »staršema«.
5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(načini spremembe osebnega imena) 
Celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime se lahko spremeni ob spremembi nekaterih družinskopravnih razmerij, na podlagi prošnje državljana, ki je popolno poslovno sposoben, na podlagi prošnje zakonitega zastopnika oziroma zastopnice (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) za spremembo osebnega imena mladoletne osebe ali na podlagi prošnje skrbnika oziroma skrbnice osebe, postavljene pod skrbništvo.«.
6. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(sprememba priimka ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze) 
(1) Zakonec ali partner lahko ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze obdrži svoj priimek, izbere priimek zakonca ali partnerja, svojemu priimku doda priimek zakonca ali partnerja ali izbere priimek zakonca ali partnerja in temu priimku doda svoj priimek.
(2) Če je izbrani priimek iz prejšnjega odstavka sestavljen iz več besed oziroma nedeljivih celot ali iz več besed oziroma nedeljivih celot in črk, lahko zakonec ali partner ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze da izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet iz 4. člena tega zakona.«.
7. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze s tujcem) 
Če državljan Republike Slovenije sklene zakonsko ali partnersko zvezo pred organi tuje države z državljanom te države, lahko izbrani priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze v Republiki Sloveniji uporablja v obliki in na način, kakor se uporablja v državi zakonca ali partnerja, v skladu z veljavnimi predpisi te države ter v skladu z razpoložljivim naborom črk in znakov za zapis osebnega imena v Republiki Sloveniji, ki je urejen v skladu s podzakonskim aktom, ki ureja vpis osebnega imena v matični register.«.
8. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(sprememba priimka po vpisu razveze, razveljavitve ali neobstoja zakonske ali partnerske zveze) 
(1) Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske ali partnerske zveze razvezana zakonca ali partnerja obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze.
(2) Zakonec ali partner, ki je ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze spremenil priimek, lahko pri pristojnem organu v letu dni po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze oziroma v letu dni po podpisu notarskega zapisa ali druge enakovredne listine o sporazumni razvezi da izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te zakonske ali partnerske zveze. Izjavo lahko da le, če v času trajanja zakonske ali partnerske zveze priimka ni spreminjal.
(3) Po vpisu neobstoječe zakonske ali partnerske zveze posameznik pridobi priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske ali partnerske zveze, če priimka v času trajanja zakonske ali partnerske zveze ni spreminjal.«.
9. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku beseda »polnoletnega« črta, za besedo »državljana« pa se dodata vejica in besedilo »ki je popolno poslovno sposoben«.
10. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku besedilo »trajajo pravne posledice obsodbe« nadomesti z besedilom »traja preizkusna doba ali pravne posledice obsodbe«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »petega odstavka 139. člena«, besedilo »Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04 in 119/05)« pa se nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja splošni upravni postopek«. Doda se nov stavek, ki se glasi: »Državljan Republike Slovenije, ki prebiva v tujini, mora v postopku spremembe osebnega imena predložiti tudi potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa.«.
11. člen 
V 20. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Soglasje drugega od staršev ni potrebno, če eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb.«.
12. člen 
V 21. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Sprememba osebnega imena velja od dneva, ko je bila podana izjava o priznanju očetovstva, izjava o priimku po razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze oziroma od dneva pravnomočnosti odločbe o posvojitvi, sprememba priimka zaradi sklenitve zakonske ali partnerske zveze pa velja od dneva sklenitve zakonske ali partnerske zveze.
(2) Sprememba osebnega imena na podlagi odločbe velja za popolno poslovno sposobno osebo od dneva vročitve odločbe, za mladoletno osebo in osebo, postavljeno pod skrbništvo, pa od dokončnosti odločbe.«.
13. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(zapis osebnih imen) 
Osebno ime se v matični register in javne listine zapisuje z naborom črk in znakov, ki so določeni v skladu s podzakonskim aktom, ki ureja vpis osebnega imena v matični register.«.
14. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku znesek »50.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »200 eurov«.
V drugem odstavku se za besedo »ne« doda besedilo »določi in ne«, znesek »25.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »100 eurov«.
KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se spremenjeni 4. člen zakona začne uporabljati leto dni po uveljavitvi tega zakona. Do takrat se uporablja 4. člen Zakona o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06).
Št. 213-12/19-1/12
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EPA 528-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost