Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

814. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina, stran 2846.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPACP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 88/16 – ZdZPZD, 64/17) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15), je Občinski svet Občine Tišina na 27. seji dne 6. 3. 2018 sprejel
O D L O K
o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Tišina (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni)
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.
4. člen
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravljajo:
– Zdravstveni dom Murska Sobota,
– Pravne in fizične osebe s koncesijo.
5. člen
(zdravstveni dom)
Občina Tišina je soustanoviteljica Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v Zdravstvenem domu Murska Sobota in zagotavlja:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– nujno medicinsko pomoč,
– splošno oziroma družinsko medicino,
– zobozdravstvo,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– medicino dela, prometa in športa,
– logopedijo,
– patronažno varstvo,
– laboratorij,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.
6. člen
(javni lekarniški zavod)
Občina Tišina je soustanoviteljica Javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, ki zagotavljajo preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
7. člen
(zasebni zdravstveni delavci)
(1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oziroma zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:
– dejavnost splošne oziroma družinske medicine,
– sanitetni prevozi.
(3) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine lekarniška dejavnost opravlja na podlagi koncesije.
(4) Na območju občine se bodo na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljale naslednje storitve:
– dejavnost splošne oziroma družinske medicine,
– dejavnost otroško šolskega dispanzerja,
– zobozdravstvo otrok in odraslih,
– fizioterapija,
– nenujni reševalni prevozi.
8. člen
(kadri)
Zdravstveni dom iz 5. člena tega odloka skupaj s pravnimi in fizičnimi osebami s koncesijo za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarna iz 6. člena tega odloka skupaj s koncesionarjem za izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljajo potrebno število kadrov.
9. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0014/2018-1
Tišina, dne 7. marca 2018
Župan 
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost