Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

789. Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje, stran 2797.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Trebnje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi, razen naslednjih izrazov, ki imajo naslednji pomen:
1. »javno podjetje« je KOMUNALA TREBNJE D.O.O., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, matična številka: 5243858000;
2. »nagrobno okrasje« so premični predmeti, dani na grob pokojnika (kot primeroma sveče, kipci, cvetlični aranžmaji).
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Trebnje (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov in obnova spomenikov ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
(2) Prekop umrlih določa zakon.
3. člen 
(javna služba) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in mrliških vežic.
(3) Upravljanje pokopališč in mrliških vežic se opravlja kot gospodarska javna služba.
4. člen 
(seznam pokopališč) 
Na območju občine so pokopališča v naslednjih krajih:
– Čatež,
– Dobrnič,
– Grm,
– Sela pri Šumberku,
– Šentlovrenc,
– Trebnje,
– Veliki Gaber.
5. člen 
(upravljavec pokopališč) 
Upravljavec pokopališč navedenih v 4. členu tega odloka je javno podjetje.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA
7. člen 
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz pokojnika na območju občine od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je javno podjetje.
III. POGREBNA SLOVESNOST 
8. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo na krajevno običajen način.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma s strani naročnika pogreba izbran izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
IV. POGREB 
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
10. člen 
(prijava pokopa) 
K prijavi pokopa je potrebno priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
11. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih opravi izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
V. POKOP 
13. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču.
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Vrste pokopov so:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
15. člen 
(čas pokopa) 
(1) Čas pokopov na pokopališčih na območju občine določa upravljavec pokopališč.
(2) O času pokopa se uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina se opravi pokop z žaro ali z raztrosom pepela.
17. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
V občini pokop zunaj pokopališča ni dovoljen.
VI. MRLIŠKE VEŽICE 
18. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Uporaba mrliških vežic je obvezna.
(2) Obratovalni čas mrliške vežice določa upravljavec pokopališča.
VII. PRVA UREDITEV GROBA 
19. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče s strani upravljavca pokopališča.
VIII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
20. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
21. člen 
(prepovedi) 
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliških vežic je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje in podobno;
– stopanje in hoja po grobovih;
– voditi živali na pokopališče;
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih;
– onesnaževanja pokopališča in poškodovanja prostorov, naprav, predmetov in nasadov;
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču;
– poškodovanje grobov;
– odlaganje smeti, drugih odpadkov in materiala, ki ostane od prenove grobov, v nasprotju s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi in nekomunalnimi odpadki;
– neupravičeno prestavljanje nagrobnega okrasja.
IX. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
22. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s predpisi občine in pokopališkim redom.
(2) Najemnik je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
23. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz pogodbe.
X. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
24. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(4) O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(5) Za druga manj obsežna dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
XI. GROBOVI 
25. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih na območju občine so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pogreb:
– enojni, dvojni, otroški grobovi in povečani grobni prostor,
– kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
XII. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
26. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki 1,8 m in se lahko poglobijo, če to dopuščajo geološki pogoji, tako da znaša nad spodnjo krsto najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 1,50 m. Širina enojnega groba je 1 m, dolžina pa 2 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,8 m in se lahko poglobijo, če to dopuščajo geološki pogoji, tako da znaša debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 1,50 m. Širina dvojnega groba je 2 m, dolžina pa 2,2 m.
27. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok 0,5 m in širok 0,80 m. Dolžina žarnega groba je do 0,80 m. Talni žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
28. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
XIII. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
29. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki po enotnem ceniku, ki ga sprejme občinski svet.
30. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Pogrebna pristojbina, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba znaša 50 EUR.
XIV. NADZOR 
31. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
XV. PREKRŠKI 
32. člen 
(1) Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje upravljavec pokopališča, če ne vzdržuje reda, čistoče in miru na pokopališču skladno z 20. členom tega odloka.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca pokopališča, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
33. člen 
(1) Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne pridobi soglasja upravljavca pokopališča določenega v 24. členu tega odloka;
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ne ravna skladno z določbami druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in devete alineje 21. člena tega odloka;
– ne pridobi soglasja upravljavca pokopališča določenega v 24. členu tega odloka.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Vsa pokopališča in mrliške vežice na območju občine se prenesejo v upravljanje javnega podjetja v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
35. člen 
Javno podjetje oblikuje cenik naveden v 29. členu tega odloka v enem letu od njegove uveljavitve. Pristojni organ sprejme navedeni cenik v roku treh mesecev po preteku navedenega enoletnega obdobja.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 80/98).
37. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2017-7
Trebnje, dne 21. februarja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.