Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

787. Odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice, stran 2792.

  
Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US s spremembami) in prvega odstavka 51. člena v zvezi z drugim odstavkom 12. člena ter tretje alinee drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10 s spremembami) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 27. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom občinski svet ustanovi kot enovit organ občinsko upravo Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občinska uprava), določi njene naloge oziroma delovno področje in notranjo organizacijo ter uredi druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen 
Občinska uprava samostojno opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti na področjih, ki so določena s tem odlokom.
3. člen 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen 
Javnost dela občinske uprave se skladno s statutom občine zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, objavljanem gradiv in sporočil na spletni strani občine in po presoji župana in direktorja občinske uprave na druge primerne načine.
Občinska uprava zagotavlja dostop do informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
Občinska uprava oziroma njeni zaposleni morajo varovati tajnost osebnih in drugih podatkov, ki so varovani z zakonom ali drugimi predpisi.
II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
1. Notranja organizacija občinske uprave
5. člen 
Za opravljanje nalog občinske uprave se v občini ustanovi občinska uprava kot enovit organ, ki ga usmerja in nadzira kot njegov predstojnik župan, vodi pa direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Župan odloča tudi o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na II. stopnji, če ni z zakonom drugače določeno.
6. člen 
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavljajo:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje funkcij uprave in opravljanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank,
– smotrna organizacija in vodenje dela v upravi,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
2. Naloge oziroma delovno področje občinske uprave
7. člen 
Občinska uprava opravlja naloge na področjih:
– splošnih zadev in normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– komunalnih zadev in javne infrastrukture,
– gospodarskih javnih služb,
– kmetijstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine in tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.
Občina lahko skupaj z eno ali več drugimi občinami z odlokom ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave (npr. občinsko pravobranilstvo, občinska inšpekcija ipd.).
8. člen 
a) Splošne in normativno-pravne zadeve
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih teles, nadzornega odbora ter druge občinske organe;
– ureja kadrovske zadeve;
– zagotavlja gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– pripravlja predloge splošnih in drugih aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo organi občine,
– zagotavlja pravno podporo organom občine,
– sestavlja predloge pogodb, ocenjuje predlagane in sklenjene pogodbe,
– vodi evidenco sklenjenih pogodb in zagotavlja pravilno spremljanje izvajanja sklenjenih pogodb,
– ureja premoženjskopravne zadeve,
– zagotavlja opravljanje nalog glavne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tj. na področjih civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti,
– vodi in ureja zbirko občinskih predpisov in katalog informacij javnega značaja,
– pripravlja informacije za različne javnosti,
– zagotavlja pravilno izvajanje protokola,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
b) Upravne zadeve
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih zadevah,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi, kadar to določa ali dovoli zakon,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev, če tako določa zakon ali na njem temelječ predpis.
c) Finančne zadeve
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun, rebalans proračuna, zaključni račun proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
– skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– zagotavlja strokovno pomoč organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ,
– vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
– opravljanja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in ustanovljene občinske sklade,
– pripravlja in vodi premoženjsko bilanco občine,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
d) Gospodarske dejavnosti
Na področju dejavnosti gospodarstva in malega gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva,
– skrbi za realizacijo razvojnih programov občine, gospodarstva, malega gospodarstva in uravnoteženega razvoja občine,
– pripravlja strokovne podlage in daje mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin,
– spremlja učinke in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja upravne naloge v skladu s področnimi predpisi,
– izvaja druge naloge s tega področja.
e) Varstvo okolja in urejanje prostora
Na področju varstva okolja in urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– opravlja strokovne naloge na področju planiranja in urejanja prostora v okviru politike varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi,
– sodeluje pri izvajanju dejavnosti varstva okolja in kulturne dediščine,
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– spremlja uresničevanje lokalnega programa varstva okolja in operativnih načrtov za varstvo okolja ter opravlja upravne naloge s področja varstva okolja,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– predlaga urejanje prostora občine v skladu z zakonom in usmeritvami strateških prostorskih aktov države in pokrajine, in sicer v ta namen pripravlja dokumente za razvoj rabe prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju predpisanih režimov varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami na lokalni ravni,
– zagotavlja pripravo prostorskih aktov občine,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– vodi predpisane zbirke prostorskih podatkov,
– na področju geoinformatike pridobiva, obdeluje in posreduje podatke in informacije geoinformacijske narave,
– na podlagi podatkov iz prejšnjih dveh alinei izvaja dejavnosti upravljanja prostorskega informacijskega sistema (PIS),
– na vlogo strank izdeluje lokacijske informacije za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,
– v prostorskih aktih načrtuje ukrepe za realizacijo prostorskih odločitev,
– skrbi za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– analizira in predlaga prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– skrbi za usklajeno opremljanje javnih površin z urbano opremo,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
f) Komunalne zadeve in javna infrastruktura
Na področju komunalnih zadev in lokalne javne infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– na področju komunalnih zadev opravlja strokovne in upravne ter druge naloge in zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
– pripravlja predloge za določanje prometne ureditve v občini,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra,
– opravlja naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi z preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestnoprometne infrastrukture in energetike.
g) Gospodarske javne službe
Na področju gospodarskih javnih služb občinska uprava opravlja predvsem naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe in skrbi za njihovo izvajanje,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih javnih služb,
– vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami sama ali v sodelovanju s strokovnimi institucijami,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
– opravlja druge naloge na tem področju.
h) Kmetijstvo in turizem
Na področju dejavnosti kmetijstva in turizma občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– omogoča skladen sonaraven razvoj podeželja in kmetijstva (med drugim v ta namen opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področij kmetijstva, gozdarstva, veterine, lova, ribolova in turizma, zagotavlja pogoje za razvoj teh področij, vzpodbuja razvoj kmetijstva in turizma ter dopolnilnih dejavnosti ter določa pogoje za dejavnost v kmetijstvu, gozdarstvu in turizmu),
– skrbi za razvoj in promocijo turistične dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine,
– izvaja upravne naloge s teh področij in med njimi kot turistično posebej pomembne naloge na področju gostinstva in trgovine,
– sodeluje pri projektih celostnega urejanja podeželja in vasi,
– opravlja druge naloge s teh področij.
i) Družbene dejavnosti
Na področju družbenih dejavnosti, kot so predšolska vzgoja, osnovno šolstvo, šport, kultura, zdravstvo, raziskovanje, opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– strokovne, razvojne in upravne naloge za področja predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture, športa in mladine ter pospeševanja raziskovalne in inovativne dejavnosti,
– ureja način in pogoje razpolaganja s premoženjem občine za področja predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstva, sociale, kulture, športa in mladine,
– zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti s teh področij,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– skrbi za kulturno dediščino,
– pripravlja predloge za pospeševanje in razvoj dejavnosti na teh področjih,
– sodeluje pri pripravi planskih aktov občine s teh področij,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
j) Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči opravlja občinska uprava zlasti naslednje naloge:
– opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na stanovanja, poslovne stavbe in prostore,
– pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
– ureja zadeve v zvezi z neprofitnimi stanovanji, s katerimi razpolaga občina,
– skrbi za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in poslovnimi prostori občine,
– predlaga prioritete opremljanja stavbnih zemljišč,
– skrbi za pripravo investicijskih programov in programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– opravlja strokovne in druge naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– opravlja strokovne in upravne naloge v zvezi z odmero komunalnega prispevka,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z urejanjem vprašanj v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči in stanovanjsko politiko.
k) Občinska inšpekcija in občinsko redarstvo
Na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva opravlja občinska uprava zlasti naslednje naloge:
– občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– občinsko redarstvo opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in zakona o javnem redu in miru v skladu s pooblastili iz zakona, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in ne sodijo med naloge občinske inšpekcije.
9. člen 
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge, ki jih mora izvajati občina v skladu z zakonom in statutom občine, če za njihovo opravljanje ni izrecno določena pristojnost drugega organa občine.
10. člen 
Za opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti občinske uprave lahko občinski svet na predlog župana s posebnim odlokom in v skladu z zakonom oblikuje enega ali več organov skupne občinske uprave (npr. organ občinskega pravobranilstva, medobčinske inšpekcije in redarstva, notranje revizijske službe ipd.).
Občinska uprava lahko izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, naroči pri ustreznem zunanjem izvajalcu tako, da župan sklene z njim posebno pogodbo za čas trajanje izvedbe takšne naloge.
11. člen 
Za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti občine lahko občinski svet z odlokom podeli javno pooblastilo osebi javnega ali zasebnega prava, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje posameznih upravnih nalog.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST USLUŽBENCEV 
12. člen 
Direktor občinske uprave, ki neposredno vodi delo občinske uprave, predvsem:
– organizira in koordinira delo uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– vodi postopke v upravnih zadevah in izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji, razen za upravne zadeve na področjih, za katere župan posebej pooblasti drugega uslužbenca občinske uprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izvršuje druge pristojnosti v skladu z zakonom in statutom občine,
– opravlja druge naloge v dogovoru z županom in po njegovem pooblastilu.
Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
13. člen 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen uslužbenec, določi župan s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, upoštevajoč področne predpise, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.
Pri sprejemu pravilnika iz prejšnjega odstavka mora župan upoštevati tudi to, da lahko skladno z zakonodajo ki ureja izobrazbo, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka uslužbenec z višjo strokovno izobrazbo odloča le v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji, v zahtevnih upravnih postopkih je zahtevana za odločanje najmanj visoka strokovna izobrazba, v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji pa je za odločanje potrebna najmanj univerzitetna strokovna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem.
14. člen 
Uslužbence občinske uprave v delovno razmerje sprejema župan ali direktor občinske uprave, ki izpolnjuje za kadrovsko poslovanje z zakonom predpisane pogoje, če ga za to pooblasti župan, in sicer na podlagi akta, ki ureja sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi ter kadrovskega načrta delovnih mest občinske uprave.
15. člen 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več uslužbencev oziroma sodelovanje uslužbencev različnih strok in stopnje znanja, lahko glede na naravo naloge župan ali direktor občinske uprave s pisnim sklepom ustanovi delovne ali projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Člani teh skupin so lahko tudi osebe, ki niso zaposlene v občinski upravi; z zunanjimi izvajalci nalog oziroma člani skupin župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave sklene posebno pogodbo, kjer se uredijo njihove pravice in obveznosti.
V sklepu se opredeli naloga in določijo sestava delovne skupine, vodja delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
16. člen 
Uslužbenci občinske uprave so za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Uslužbenci morajo svoje delo opravljati v skladu s pravicami in obveznostmi oziroma na način, kot to določajo področni predpisi. Župan zagotovi, da vsaka pogodba o zaposlitvi uslužbenca v občinski upravi Občine Šmarješke Toplice vsebuje tudi zavezo uslužbenca, da bo svoje delo tako opravljal.
17. člen 
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Njegovo sestavo in način dela določi župan v sklepu o oblikovanju kolegija.
18. člen 
O izločitvi uslužbenca v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve uslužbenca o zadevi tudi odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA 
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2018-3
Šmarjeta, dne 27. februarja 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost