Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

77. Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina, stran 392.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in nasl.) in 36. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina je Svet zavoda na 1. seji dne 26. 10. 2017 sprejel
S T A T U T 
Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 
1. člen 
Ta statut ureja organizacijo Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina (v nadaljevanju: zavod), organe, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda.
2. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, odlokom o ustanovitvi in s tem statutom.
3. člen 
V statutu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
Zavod je samostojna pravna oseba in je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
5. člen 
Ime zavoda je: Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina.
Sedež zavoda je: Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Skrajšano ime zavoda je Zavod Poljanska dolina.
Ime zavoda v angleškem jeziku glasi: Poljanska Valley Tourist Board.
Zavod ima žig, ki se podrobneje opredeli s statutom.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
6. člen 
Zavod ima lahko organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v pravnem prometu. Podrobnejšo notranjo organiziranost zavoda pa ureja Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina, ki ga sprejme direktor, po predhodnem soglasju sveta zavoda.
7. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor.
Svet zavoda opravlja tudi naloge strokovnega sveta zavoda in je v delu, ki se nanaša na naloge strokovnega sveta, kolegijsko posvetovalni organ zavoda, ki se sestaja, ko se za to izkaže potreba.
8. člen 
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
9. člen 
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma.
Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev na predlog župana imenuje Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dva kandidata dobita enako število glasov, se opravi drugi krog volitev. V primeru ponovno izenačenega rezultata se izvede žrebanje. Podrobneje se postopek določi v statutu zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma in predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture na predlog župana imenuje Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane.
10. člen 
Člani sveta zavoda na ustanovni seji izmed predstavnikov ustanovitelja izvolijo predsednika in namestnika predsednika z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema svoje odločitve na sejah z glasovanjem. Svet veljavno odloča, če je prisotna večina članov sveta.
Svet odloča z večino opredeljenih glasov prisotnih članov sveta. Pri izvrševanju pristojnosti iz prve, in tretje alineje 14. člena odloka svet zavoda odloča z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov prisotnih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov ustanovitelja.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
Svet zavoda zaseda najmanj enkrat letno. Delo sveta vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
11. člen 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejme statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema letni delovni načrt in finančni načrt,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda,
– poda soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejme akt o organizaciji dela,
– poda soglasje h kadrovskemu načrtu zavoda, ki ga potrdi občina ob sprejemu proračuna,
– sprejema in potrjuje letno poročilo,
– daje direktorju soglasje za sklenitev pogodb o najemu oziroma nakupu ali odtujitvi nepremičnega premoženja ter za sklenitev pogodb, katerih predmet je premično premoženje v vrednosti nad 10.000,00 EUR,
– daje ustanovitelju in direktorju mnenje o posameznih vprašanjih,
– ustanovitelju predlaga spremembo in razširitev dejavnosti,
– ustanovitelju predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi občinski notranji revizor,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o pristopu novih ustanoviteljev,
– odloča o varstvu pravic delavcev, kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
12. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan ali izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in navodili ustanovitelja,
– ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne sposobnosti, oziroma s prenehanjem delovnega razmerja članu, ki ga izvolijo zaposleni.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Če je član razrešen manj kot pol leta pred potekom mandata, se ne imenuje novega, razen v primeru, če se razreši več kot polovica članov sveta.
O predčasni razrešitvi člana sveta zavoda odloča na predlog sveta zavoda ali direktorja organ, ki je člana imenoval.
13. člen 
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor opravlja tudi strokovno delo s področja dela zavoda.
Direktor ima naslednje pristojnosti in opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– pripravi strateški načrt,
– pripravi letni program dela zavoda z letnim finančnim načrtom in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– odloča o potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci ter pogodbe z zunanjimi izvajalci,
– pooblašča posamezne delavce za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja,
– organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
– sprejme načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– letno poroča svetu zavoda in ustanovitelju o svojem delu,
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju sveta zavoda,
– svetu zavoda predlaga uporabo presežka oziroma način pokrivanja izgub,
– spodbuja in spremlja delo strokovnih delavcev zavoda ter daje mnenje o njihovih programih,
– skrbi za sodelovanje zavoda s strokovnimi institucijami,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor je pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja samostojen. Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in svetu zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega gospodarja.
14. člen 
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Na podlagi statuta sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.
15. člen 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev in pogojev, postavljenih s strani sveta zavoda, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovno pozna področje dela zavoda, o čemer svet zavoda presoja na podlagi predloženega programa dela in drugih dokazil,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– izkazuje znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– predloži program dela zavoda za mandatno obdobje.
Kandidat mora predložiti k prijavi:
1. program dela ter razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
2. življenjepis,
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev,
4. druga dokazila za izkazovanje zahtevanih pogojev razpisa.
16. člen 
Zavod ima naslednje splošne akte:
– splošni akt, ki podrobneje ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
– splošni akt, ki ureja področje računovodstva,
– splošni akt, ki ureja preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu ter odpravo njegovih posledic,
– splošni akt, ki ureja uporabo žigov,
– druge splošne akte, ki urejajo delovanje in poslovanje zavoda.
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-2017
Gorenja vas, dne 24. novembra 2017
Predsednik Sveta zavoda 
Milena Pelipenko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti