Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

769. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode, stran 2769.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 26. seji dne 28. februarja 2018 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Medvode 
1. člen 
V prvem in drugem stavku petega odstavka 2. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 54/14 – popr.) se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina je samoupravna lokalna skupnost, ki ureja in opravlja zadeve lokalnega pomena v skladu z ustavo, zakoni in občinskimi splošnimi akti.
Občina opravlja tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanjo z zakonom prenese država. Država mora zagotoviti tudi potrebna sredstva za opravljanje takih nalog.«
3. člen 
(1) V 10. členu se za sedemindvajseto alinejo doda nova alineja, ki postane osemindvajseta alineja in se glasi:
»– podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih«.
(2) V enaindvajseti alineji 10. člena se besedilo »komunalno – redarsko službo« nadomesti z besedilom »občinsko redarstvo«.
(3) V sedemindvajseti alineji 10. člena se besedi »denarne kazni« nadomestita z besedo »globe«.
4. člen 
12. člen Statuta Občine Medvode se črta.
5. člen 
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi občine javnost o svojem delu obveščajo preko uradne spletne strani občine, občinskega glasila, novinarskih konferenc, drugih medijev oziroma na krajevno običajen način.«
6. člen 
Sedma alineja drugega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine«.
7. člen 
V drugem odstavku 23. člena se črta besedilo »ali službi ožjega dela občine«.
8. člen 
V petem odstavku 30. člena se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
9. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za turizem in gostinstvo opravlja naloge iz 29. člena tega statuta na področju turizma in gostinstva, skrbi za promocijo občine, skrbi in predlaga organizacijo prireditev ter izdajanje turističnih in drugih publikacij.«
10. člen 
Četrta alineja 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem ter odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem in sklene pravni posel«.
11. člen 
V tretjem odstavku 51. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
12. člen 
(1) V prvem odstavku 53. člena se besedilo »23. členu« nadomesti z besedilom »24. členu«.
(2) Črta se četrti odstavek 53. člena.
13. člen 
V tretjem odstavku 56. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
14. člen 
(1) Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ga lahko naknadno tudi dopolni.«
(2) Črta se prvi stavek v drugem odstavku 59. člena.
(3) Tretji odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor lahko poleg zadev iz letnega programa dela obravnava tudi zadeve, ki jih predlagata občinski svet ali župan.«
15. člen 
(1) V šestem odstavku 60. člena se beseda »predlog« nadomesti z besedo »osnutek«.
(2) Besedilo sedmega odstavka 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnutek poročila nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku trideset dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odgovoriti v tridesetih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.«
16. člen 
V tretjem odstavku 84. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
17. člen 
(1) V prvem odstavku 87. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
(2) Besedilo drugega odstavka 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan. O izločitvi župana odloča občinski svet.«
18. člen 
Črta se 89. člen Statuta Občine Medvode.
19. člen 
Črta se četrta alineja drugega odstavka 90. člena.
20. člen 
Črta se tretji odstavek 94. člena.
21. člen 
Besedilo tretjega odstavka 96. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, za neodplačno odsvojitev pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«
22. člen 
Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občini pripadajo za financiranje lokalnih zadev javnega pomena ter javne porabe prihodki, kot jih določa vsakokratno veljavna zakonodaja.«
23. člen 
Črta se 106. člen Statuta Občine Medvode.
24. člen 
V 114. členu se črta besedilo »z izdajo vrednostnih papirjev ali«.
25. člen 
V 119. členu se za besedo »njej« doda beseda »občinski«.
26. člen 
Besedilo tretjega odstavka 123. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe statuta lahko predlaga župan, vsak občinski svetnik, delovno telo občinskega sveta ali najmanj pet odstotkov volivcev v občini.«
27. člen 
Besedilo drugega odstavka 127. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V zadevah iz prenesene pristojnosti občinski svet s pravilnikom razčlenjuje posamezne določbe zakona ali drugega državnega predpisa zaradi njegovega izvrševanja, če je to izrecno določeno v samem zakonu ali drugem državnem predpisu.«
28. člen 
V 128. členu se črta besedilo »ali državnega«.
29. člen 
Črtajo se 132., 133., 134. in 135. člen Statuta Občine Medvode.
30. člen 
V naslovu XI. poglavja se črta besedilo »in v pokrajino«.
31. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012-12
Medvode, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.