Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018

Kazalo

761. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina, stran 2745.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 23. seji dne 1. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: občina) določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa v občini (v nadaljevanju: LPŠ),
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
3. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov,
– založništvo v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
– športne prireditve,
– javno obveščanje o športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
4. člen 
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe/področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe/področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij/programov športa,
– obseg in vrsto športnih programov/področij.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina so priloga odloka, na podlagi njih se izvede javni razpis.
(4) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave. Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v postopku priprave predloga LPŠ, poda svoje mnenje tudi Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: ŠZOHK).
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga ŠZOHK ne poda v roku enega meseca.
5. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
III. IZVAJALCI 
6. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva, ki so registrirana v občini in ŠZOHK,
– društva, ki so registrirana v RS, in izvajajo športne programe na območju občine, pod pogojem, da istovrstnih programov ne izvajajo subjekti iz prve alineje tega člena,
– zavodi, s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove.
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
7. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini oziroma nimajo sedeža v občini, vendar izvajajo športne programe na območju občine, pod pogojem, da istovrstnih programov ne izvajajo izvajalci, ki imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa, in sicer:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športno zvezo.
(3) Športna društva iz prve alineje 6. člena tega odloka in ŠZOHK imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
8. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(3) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programov/področij,
– poda predlog izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
9. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis (v nadaljevanju: JR).
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Občina objavi JR v uradnem glasilu občine in na spletni strani občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga).
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. Zapisnik komisije ni javen.
11. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(odločba o izbiri) 
Na podlagi odločitve komisije izda pristojni organ občinske uprave odločbo o izbiri. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
13. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
VI. POGODBA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ se sklene pogodba o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov/področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
16. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program/področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-6/2017-3
Hrpelje, dne 1. marca 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost