Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

675. Odlok o določitvi plovbnega režima na Slivniškem jezeru, stran 2564.

  
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1, 41/17 – PZ-G), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 20. redni seji dne 20. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi plovbnega režima na Slivniškem jezeru 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok ureja plovbni režim na Slivniškem jezeru.
(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega predvsem:
– določitev plovbnega območja in grafični prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer pri vzdrževanju višine vodostaja v jezeru,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta,
– območje kopalnih voda,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba, prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen 
(neposredna uporaba zakona, ki ureja plovbo po celinskih vodah) 
(1) Za posamezna vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
(2) Prepovedi in izjeme, ki jih določa področna zakonodaja, se uporabljajo neposredno na podlagi zakona in podzakonskih predpisov tudi za plovbo na Slivniškem jezeru.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot to določajo predpisi, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
II. PLOVBNO OBMOČJE 
3. člen 
(določitev plovbnega območja na Slivniškem jezeru) 
(1) Plovbno območje je celotno Slivniško jezero, z izjemo 20-metrskega pasu od obale jezera ter območja drstišča (vzhodno območje Slivniškega jezera, od navidezne črte, ki povezuje točko x=535504,00, y=116550,00 in točko x=535582,00, y=116218,00 (po Gauss-Krügerju).
(2) Plovba v plovbnem območju je dovoljena, če so na plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine, ki dopuščajo varno plovbo. Plovba do obale je dovoljena izključno na območju pristanišč in vstopno izstopnih mest, ki jih določa ta odlok.
(3) Plovbno območje je razvidno iz grafičnega prikaza plovbnega območja, ki je sestavni del tega odloka.
(4) Plovba na območju drstišča je dovoljena v skladu s predmetno zakonodajo zgolj v namen gojitve in varstva rib za ribiške organizacije.
III. DOVOLJENE VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON 
4. člen 
(dovoljene vrste plovil in pogon) 
(1) V plovbnem območju je dovoljena plovba objektov na vesla, jadra in električni pogon, ki so namenjena za šport, rekreacijo, reševanje, raziskovanje ter javni prevoz.
(2) Za potrebe izvajanja javnih služb po zakonu o vodah, varstvu voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe, je dovoljena tudi plovba plovil na motorni pogon. Omejitve in prepovedi po tem odloku, ki se nanašajo na vstopno izstopna mesta, plovbno območje, čas in razmere za plovbo ne veljajo za sile za zaščito, reševanje in pomoč, policijo, inšpekcijo, izvajanje javne službe na področju upravljanja voda in druge državne organe pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti.
IV. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA 
5. člen 
(določitev skrbnika) 
(1) Skrbnik plovbnega območja je notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Šentjur, pristojna za gospodarske javne službe.
(2) Nalogo vzdrževanja plovbnega območja, tako da se z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju in v primeru ugotovitve ovire poskrbi za njeno odstranitev, izvaja upravljalec.
V. VSTOPNO IZSTOPNO MESTO IN PRISTANIŠČA 
6. člen 
(vstopno izstopno mesto ter pristanišča) 
(1) Vstopno izstopno mesto za celotno plovbno območje je vodni in priobalni prostor v coni Ramna, na točki X=534630.71, Y=116031.44 (centroid po Gauss-Krugerju), zemljišče parcelna številka 45/1, katastrska občina 1143 Gorica pri Slivnici.
(2) Vstopno izstopno mesto je namenjeno za splovitev in izvlečenje plovil, vplutje ter izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter stalni privez plovil.
(3) Ostale lokacije za pristanišča in vstopno izstopna mesta ter natančnejše pogoje za njihovo ureditev določi skrbnik.
(4) Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču izda upravljalec plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo, za dobo enega leta. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kolikor je privezov. Dovoljenje za privez ali sidranje izda upravljalec za dobo enega leta na podlagi lokacije, ki jo določi skrbnik. Za dovoljenje se plača pristojbina.
(5) Ribiške družine ne plačujejo pristojbine za privez za plovilo, s katerim se opravlja gojitev in varstvo rib, ravno tako se ne plačuje pristojbina za plovila, za katera je določena izjema v drugem odstavku 4. člena. O oprostitvah odloča skrbnik.
(6) Za rabo vode Slivniškega jezera za ureditev pristanišč in vstopno izstopnega mesta se pridobi vodna pravica v skladu s 125. členom Zakona o vodah.
7. člen 
(ustavljanje, vkrcavanje in izkrcavanje iz plovil) 
Ustavljanje plovil, vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov in privezovanje plovil ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest.
8. člen 
(ureditev pristanišč ter vstopno izstopnih mest) 
Pristanišča in vstopno izstopna mesta se uredi v skladu z določbami občinskih prostorskih aktov.
Gradbena dela se morajo izvesti tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti, v primeru utrjevanja brežin pa se te urejajo sonaravno z uporabo lesa in kamna.
VI. DOLOČITEV UPRAVLJALCA PRISTANIŠČA OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNEGA MESTA 
9. člen 
(upravljanje) 
(1) Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti, ki ležijo na zemljiščih v lasti občine oziroma za katera je imetnica vodne pravice ter za vstopno izstopno mesto določeno v prvem odstavku 6. člena, je izbirna gospodarska javna služba. Dejavnost upravljanja izvaja JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o., C. Leona Dobrotinška 18, Šentjur.
(2) Upravljanje obsega:
– vzdrževanje ter čiščenje pristanišča in vstopno izstopnega mesta,
– dolžnost označitve pristanišča in vstopno izstopnega mesta ter meje kopalnih voda, zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil,
– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
(3) Lastniki oziroma dejanski uporabniki drugih pristanišč so dolžni izpolnjevati obveznosti iz drugega odstavka tega člena.
10. člen 
(odgovornost uporabnikov plovbnega območja) 
(1) Uporabniki plovbno območje uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo varnost plovbe na celinskih vodah in v skladu s predpisanim plovbnim režimom, na lastno odgovornost.
(2) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja ravnati odgovorno in tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega.
(3) Z določbami prejšnjih odstavkov se ne posega v odgovornost fizičnih in pravnih oseb, ki izvajajo plovbo kot gospodarsko dejavnost ali javno službo.
VII. OBMOČJE KOPALNIH VODA 
11. člen 
(območje kopalnih voda) 
(1) Kopalne vode ter vrste in način izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda določi vlada.
(2) V primeru določitve območja kopalnih voda ali v območju urejenih kopališč na Slivniškem jezeru je znotraj teh meja ali območij prepovedana plovba z vsemi plovili, razen za potrebe izvajanja javnih služb po zakonu o vodah, varstvu voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe.
VIII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA 
12. člen 
(določitev časa) 
(1) Plovba je dovoljena celo leto. Od 1. marca do 31. oktobra je dovoljena od 6. do 23. ure, od 1. novembra do zadnjega februarja pa od 8. do 17. ure.
(2) Izjemoma je dovoljena plovba izven predpisanega časa za plovila, s katerimi se izvaja prijavljena javna prireditev in za plovila ribiške družine, v času izvajanja nadzora športnega ribolova ter izvajanja drugih nalog gojitve.
(3) Izven terminov, določenih v prvem odstavku, je plovba prepovedana. Izjema je plovba za potrebe izvajanja javnih služb po zakonu o vodah, varstvu voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe in zaščite.
13. člen 
(začasna prepoved plovbe) 
Skrbnik lahko glede na trenutne vremenske in druge razmere, zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, nevarnih razmer, izvedbe dogodkov in prireditev ter iz drugih utemeljenih razlogov in v primerih, ko bi izvajanje plovbe potencialno ogrožalo varnost ljudi in narave, začasno prepove plovbo na celotnem ali delu območja, za vsa ali določena plovila ali določi drugačen začasen plovbni režim.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE 
14. člen 
(pogoji plovbe za čas prireditve) 
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve (v nadaljevanju besedila: prireditve), v katere je vključena uporaba plovil. Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
(2) Pristojni organ z dovoljenjem odredi primerno območje prireditvenega prostora, glede na vrsto prireditve in določi pogoje za njeno izvedbo.
(3) V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev.
(4) Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo.
(5) Organizator prireditve mora najmanj sedem dni pred prireditvijo pisno seznaniti druge upravičence rabe vode Slivniškega jezera o datumu, lokaciji in času prireditve ter o obsegu prepovedi rabe plovil in plovbnega območja.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL 
15. člen 
(pogoji izvajanja javnega prevoza in oddaje plovil) 
(1) Javni prevoz oseb in stvari je dovoljen na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojna upravna enota. Javni prevoz oseb in stvari se lahko opravlja kot javni prevoz v linijski ali prosti plovbi.
(2) Oddajanje plovil je dovoljeno samo v pristanišču. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik, čas oddajanja in navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami. Plovilo se sme oddati samo pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo pred utopitvami.
(3) Plovila, s katerimi se izvaja javni prevoz oseb in stvari ter plovila, ki se oddajajo morajo biti opremljena skladno z veljavno zakonodajo.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA 
16. člen 
(odgovornost) 
(1) Fizične osebe izvajajo športno rekreacijske in turistične aktivnosti na plovbnem območju na lastno odgovornost.
(2) Odgovornost pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost nudenja storitev v zvezi s športno rekreacijskimi in turističnimi aktivnostmi na plovbnem območju po tem odloku, obsega odgovornost:
– za vzdrževanje plovila v brezhibnem stanju,
– za opremljenost plovila v skladu z veljavno zakonodajo,
– za redno opravljanje pregledov plovil,
– za varnost potnikov,
– skrb za varno plovbo v skladu s predpisi celinske plovbe ter pravili o preprečevanju trčenj na morju, ki se smiselno uporabljajo tudi za plovbo po celinskih vodah,
– za povračilo škode, ki je nastala potnikom ali drugim osebam v času trajanja plovbe pri javnem prevozu.
(3) Lastnik oziroma uporabnik plovila je dolžan nezgodno zavarovati potnike.
17. člen 
(odstranitev plovil iz jezera, privezovanje in shranjevanje) 
(1) Na jezeru je prepovedano privezovati (na boje, veje, drevesa in podobno) plovila izven urejenega in označenega pristanišča, priveza ali vstopno izstopnega mesta.
(2) Plovila morajo biti varno privezana na objektih za privezovanje, če ni prisotnega lastnika ali uporabnika plovila pa tudi z ustrezno napravo zaklenjenega na objektu za privezovanje.
(3) Na obali jezera ni dovoljeno:
– shranjevanje plovil;
– vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
(4) V primeru, da plovilo ovira varno vplutje in izplutje, ogroža varnost ljudi ali premoženja, lahko občinski inšpektorat zahteva njegovo odstranitev.
18. člen 
(potopljene stvari) 
(1) Potopljeno stvar mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik, v roku in pod pogoji, ki jih določi pristojni organ občine ali inšpektor za plovbo po celinskih vodah.
(2) Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo lahko na njegove stroške odstrani pristojni organ občine sam ali po usposobljeni organizaciji.
(3) Občina mora ukrepati po prejšnjem odstavku tega člena, kadar lastnik ni znan, ali ne odstrani potopljene stvari, potopljena stvar pa predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo ali okolje.
XII. KAZENSKE DOLOČBE 
19. člen 
(prekrški glede omejitev) 
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki opravlja dejavnost, če:
1. ne upošteva časovne (12. člen) ali prostorske omejitve plovbe (prvi odstavek 3. člena);
2. uporablja vstopno izstopna mesta ali pristanišča, ki niso določena s tem odlokom (6. člen);
3. začasno pristaja ali začasno privezuje plovilo oziroma shranjuje in vzdržuje plovila izven za to določenih mest (7. člen);
4. izvaja plovbo ali uporablja infrastrukturo brez plačila uporabnine (6. člen).
(2) Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen 
(prekrški glede prepovedi) 
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki opravlja dejavnost, če:
1. uporablja ali omogoča uporabo plovila, ki ni v skladu z odlokom (4. člen);
2. uporablja ali omogoča rabo plovila na motor z notranjim izgorevanjem (4. člen);
3. ne upošteva začasne prepovedi plovbe (13. člen).
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
XIII. NADZORSTVO 
21. člen 
(pristojnost nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in ukrepe opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(prehodno obdobje) 
Uporabniki privezov za plovila na območjih, ki jih ta odlok ne opredeljuje kot pristanišča, so dolžni v roku enega leta od uveljavitve tega odloka odstraniti čolne iz Slivniškega jezera ali si urediti privez v pristanišču oziroma vstopno izstopnem mestu, določenem v tem odloku.
23. člen 
(razveljavitev akta) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi plovbe po notranjih vodah (Uradni list RS, št. 40/94).
24. člen 
(priloga akta) 
Grafični prikaz plovbnega območja je priloga tega odloka, ki se objavi na spletni strani občine.
25. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017(261)
Šentjur, dne 20. februarja 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina