Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

670. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park sonce, stran 2527.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park sonce, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 26. redni seji dne 18. 1. 2018.
 
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2 in 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2) v zvezi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 26. redni seji dne 18. januarja 2018 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park sonce 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Park Sonce (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Studio mediterana, d.o.o., Izola pod številko projekta 03/16 v septembru 2016.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN določa mejo območja urejanja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen 
(sestavine OPPN) 
(1) OPPN iz prvega člena odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
– Odlok
– Obrazložitev odloka
(3) Grafični del vsebuje:
List 1
Prikaz namenske rabe iz Občinskega plana 
M=1:2000
List 2
Prikaz meje območja na obstoječem parcelnem stanju
M=1:500
List 3
Geodetski posnetek obstoječega stanja z vrisano mejo območja
M=1:500
List 4
Zazidalna situacija
M=1:500
List 5
Krajinska ureditev
M=1:500
List 6
Prikaz gradbenih parcel
M=1:500
List 7
Prikaz poteka javne komunalne infrastrukture
M=1:500
List 8
Prikaz parcel za izvedbo postopka razlastitve
M=1:500
List 9
Prikaz območij razredov poplavne nevarnosti
M=1:500
(4) Priloge:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– Prikaz stanja prostora,
– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– Povzetek za javnost.
4. člen 
(meja ureditvenega območja) 
(1) Območje OPPN obsega površine znotraj ureditvenega območja naselja Lucija ter se nahaja med cestami Obala na severovzhodu, Cesto solinarjev na severozahodu in cesto Lucija na jugu in vzhodu.
(2) Območje velikosti pribl. 4,7 ha obsega naslednje parcele oziroma dele parcel (vse k.o. Portorož): 5528/1, 5528/2, 5528/6, 5528/7, 5528/10, 5528/11, 5528/12, 5528/14, 5528/16, 5528/17, 5528/19, 5530/1, 5531, 5532/1, 5532/2, 5533/14, 5787/2 in 7692/1.
(3) Grafično je meja prikazana v grafičnem delu OPPN, Prikaz meje območja na obstoječem parcelnem stanju, list št. 2.
5. člen 
(enote urejanja) 
(1) Območje OPPN je razdeljeno na tri enote urejanja (v nadaljevanju Eu). Meje posamezne Eu so prikazane v grafičnem delu OPPN.
(2) Enote urejanja so:
– Eu-1: območje parkovne ureditve,
– Eu-2: območje zdravstvenega doma,
– Eu-3: območje tržnice.
(3) V odloku so določila, ki veljajo za celotno območje OPPN, in posebna določila, ki veljajo za posamezno Eu.
II. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 
1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
6. člen 
(vrste objektov glede na namen) 
(1) Vrste objektov glede na namen morajo biti v skladu z namensko rabo prostora, kakor to določajo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10) Uredba (Uradni list RS, št. 73/06, 66/07, 76/08).
(2) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov skladno z drugimi določili tega odloka in če ni za posamezno območje določeno drugače: gradbeno inženirski objekti; objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, drugi inženirski objekti, kot npr ograje, oporni zid, škarpa, urbana oprema; nezahtevni in enostavni objekti.
(3) Na območju Eu-1 je dovoljena gradnja stavb iz skupin:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo – iz te skupine: dvorane za družabne prireditve, paviljoni in stavbe za rastline v botaničnih vrtovih in glasbeni paviljoni,
– 12650 Stavbe za šport – pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.),
– 24122 Drugi gradbenoinženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega: otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, in druge urejene zelene površine in botanični vrtovi.
(4) Na območju Eu-2 je dovoljena gradnja stavb iz skupin:
– 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 12301 trgovske stavbe – lekarne,
– 12201 stavbe javne uprave – pisarne lokalnih skupnosti.
(5) Na območju Eu-3 je dovoljena gradnja stavb iz skupin:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12301 Trgovske stavbe, vse, razen nakupovalni centri, trgovski centri in veleblagovnice,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, vse, razen avtopralnic,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, javne sanitarije,
– 24122 Drugi gradbenoinženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, in druge urejene zelene površine.
7. člen 
(vrste gradenj) 
(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in drugih posegov prostor:
– gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– vzdrževanje objektov (redna, investicijska in v javno korist),
– gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in objektov v splošni rabi,
– dozidave, nadzidave,
– rekonstrukcije,
– odstranitve objektov,
– sprememba namembnosti objektov skladno z drugimi določili,
– ureditev odprtih zunanjih površin.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem členu, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja.
8. člen 
(vrste dejavnosti) 
Na območju urejanja so dopustne vse dejavnosti, ki so v skladu z namensko rabo površin, ki je določena v prostorskih sestavinah planskih dokumentov občine in niso v nasprotju z obstoječimi urbanimi funkcijami ter skladne z vrsto objektov glede na namen, določenimi v 6. členu tega odloka.
9. člen 
(opis posegov v prostor) 
(1) Na območju Eu-1 so predvideni sledeči posegi:
– komunalno urejanje območja,
– ureditev kolesarskih stez in pešpoti,
– parkovne ureditve mestnega parka: na območju parka je predviden razvoj izobraževalnih vsebin (gibalnih, športnih, varstvo v prometu, botanična pot, varna vožnja in podobno), kulturnih vsebin (zunanje prizorišče z odrom, maketa železnice, zunanja knjižnica), športno-rekreacijskih vsebin (otroška igrišča, skate park, igrišča za ulično košarko, druga športna igrišča, kolesarske poti, tekaška pot, hramba športnih rekvizitov bo mogoča bodisi pri odru bodisi v prostorih pokrite tržnice), zdravstvenih vsebin (preventiva, zunanji programi zdravstvenega doma, sprehodi) ter socialno-gerontoloških vsebin (vključevanje starejših v družbeni utrip naselja Lucija),
– gradnja stavbe za javne prireditve z odrom in ureditev zunanjega prostora za prireditve, s prostorom za postavitev muzejske lokomotive Paranzane,
– gradnja dveh košarkarskih igrišč,
– ureditev tekaške proge.
(2) Na območju Eu-2 so predvideni sledeči posegi:
– širitev oziroma gradnja stavbe zdravstvenega doma,
– ureditev mirujočega prometa zdravstvenega doma,
– ureditev zunanjih površin zdravstvenega doma, ki zajemajo ureditev platoja za rehabilitacijo in za javne prireditve za ozaveščanje prebivalcev o zdravem načinu življenja, ureditev zelenih površin.
(3) Na območju Eu-3 so predvideni sledeči posegi:
– gradnja stavbe tržnice s platojem in nadstreškom,
– ureditev novih parkirišč za dostavo tržnice,
– ureditev zunanjih površin tržnice,
– ureditev zelenih površin.
2. Prostorskoizvedbeni pogoji glede lege objektov
2.1. Celotno območje OPPN
10. člen 
(1) Nove stavbe in dozidave stavb morajo biti odmaknjene od parcelne meje sosednjega zemljišča ali meje gradbene parcele najmanj 3,0 m. Manjši odmik od parcelne meje je možen s pisnim soglasjem lastnika, oziroma v primeru solastništva s pisnimi soglasji vseh solastnikov sosednjega zemljišča, od katerega bo odmik manjši od 3,0 m in če je zagotovljena požarna varnost.
(2) Odmiki za gradbenoinženirske objekte, razen kompleksni industrijski objekti iz skupine CC-SI s številko 230, za katere veljajo določila za odmike kot za stavbe:
– Za objekte, višje od 1,5 m (višina, merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta; razen za ograje in podporne zidove) je minimalni odmik od sosednjih parcel 3,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 3,0 m.
– Za druge objekte je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča. S pisnim soglasjem lastnika, oziroma v primeru solastništva s pisnimi soglasji vseh solastnikov sosednjega zemljišča, pa tudi na parcelni meji.
(3) Podporni zidovi in ograje, ki so lahko tudi nezahtevni ali enostavni objekti, se lahko gradijo do meje sosednje zemljiške parcele.
(4) Za gradnjo objektov prometne in komunalne infrastrukture lokalnega značaja se pri odmikih upošteva zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo to področje.
(5) Kadar pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izrečejo na obravnavi, kakor to predpisuje prvi odstavek, 63. člena ZGO-1, se šteje, da je pisno soglasje po tem členu dano, če se stranka, ki je obenem tudi lastnik ali solastnik sosednjega zemljišča, ne udeleži ustne obravnave in svojega izostanka ne opraviči.
2.2. Eu-1 območje parkovne ureditve
11. člen 
(1) Lege novih stavb in drugih objektov so prikazane v grafičnem delu OPPN. Dovoljeni so premiki lege objektov glede na prikaz v grafičnem delu, vendar vedno le znotraj iste Eu in ob upoštevanju drugih določil tega odloka.
(2) Pri legi stavbe 02 so dovoljeni manjši premiki le zaradi celovite zunanje ureditve, in ne več kot 5,0 m od lege, določene v grafičnem delu OPPN.
2.3. Eu-2 območje zdravstvenega doma
12. člen 
(1) Lega stavbe zdravstvenega doma v Eu-2 je določena z gradbeno mejo. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča in je določena v grafičnem delu OPPN.
(2) Lege drugih objektov so prikazane v grafičnem delu OPPN. Dovoljeni so premiki lege objektov glede na prikaz v grafičnem delu, vendar vedno le znotraj iste Eu in ob upoštevanju drugih določil tega odloka.
2.4. Eu-3 območje tržnice
13. člen 
(1) Lege novih stavb in drugih objektov so prikazane v grafičnem delu OPPN. Dovoljeni so premiki lege objektov glede na prikaz v grafičnem delu, vendar vedno le znotraj iste Eu in ob upoštevanju drugih določil tega odloka ter zunanje ureditve.
(2) Obstoječe stavbe v Eu-3 se lahko rekonstruirajo brez povečave gabaritov. Ne glede na določbo 10. člena tega odloka so v primeru rekonstrukcije ali odstranitve obstoječe legalno zgrajene stavbe in gradnje nove stavbe v enakih tlorisnih in višinskih gabaritih in pri enaki legi stavbe lahko odmiki tudi manjši in brez soglasja lastnikov mejnih zemljišč.
3. Prostorskoizvedbeni pogoji glede velikosti objektov
3.1. Celotno območje OPPN
14. člen 
(velikosti gradbenoinženirskih objektov) 
(1) Če s tem odlokom ni določeno drugače, je velikost gradbenoinženirskih objektov odvisna od vrste in namembnosti objekta in mora biti utemeljena na standardih ali pravilih stroke.
(2) Višina podpornih zidov ali škarp mora slediti naravni konfiguraciji terena in ne sme segati nad teren. Maksimalna višina podpornih zidov je 1,50 m.
(3) Dovoljena je kombinacija zidov oziroma škarp s kovinsko ograjo, skupne maksimalne višine 3,00 m, pri čemer je zidani del maksimalne višine 1,0 m.
(4) Višina ograje je lahko največ 2,0 m. Ograje ne smejo biti polne ali zidane.
(5) Višina parapetnih zidov je maksimalno 0,5 m, v sklopu ureditve ekoloških otokov in nadstreškov ali pergol pa so lahko visoki maksimalno 1,0 m.
3.2. Eu-1 območje parkovne ureditve
15. člen 
(velikost stavb) 
(1) Maksimalni tlorisni gabarit stavbe 02 – stavba za javne prireditve, znaša 15,50 m x 15,00 m. Tloris je lahko razgiban znotraj maksimalnih gabaritov. Višinski gabarit stavbe ne sme presegati 4,0 m, merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote venca stavbe oziroma spodnjega roba zadnje plošče v primeru ravne strehe.
(2) Znotraj Eu-1 je možna gradnja manjših nadstreškov, pergol in podobno, maksimalni tlorisni gabariti teh objektov znaša 5,0 m x 10,0 m višina pa ne sme presegati 3,5 m od najnižje kote terena ob objektu do najvišje točke objekta.
3.3. Eu-2 območje zdravstvenega doma
16. člen 
(velikost stavb) 
(1) Maksimalna tlorisna velikost stavbe zdravstvenega doma je omejena z gradbenimi mejami.
(2) Višinski gabarit stavbe zdravstvenega doma ne sme presegati 7,5 m, merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote venca stavbe oziroma spodnjega roba zadnje plošče v primeru ravne strehe. Etažnost je lahko maksimalna P+1.
(3) Možna je gradnja dodatnih popolnoma vkopanih kletnih etaž.
(4) Znotraj Eu-2 je možna gradnja manjših nadstreškov in pergol v okviru ureditve zunanjega prostora in programa zdravstvenega doma. Maksimalni tlorisni gabariti teh objektov znaša 5,0 m x 15,0 m višina pa ne sme presegati 3,5 m od najnižje kote terena ob objektu do najvišje točke objekta.
3.4. Eu-3 območje tržnice
17. člen 
(velikost stavb) 
(1) Maksimalni tlorisni gabarit stavbe 01 – stavba tržnice, znaša 42,50 m x 10,00 m. Tloris je lahko razgiban znotraj maksimalnih gabaritov. Višinski gabarit stavbe ne sme presegati 5,0 m, merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote venca stavbe oziroma spodnjega roba zadnje plošče v primeru ravne strehe.
(2) Znotraj Eu-3 je možna gradnja nadstreškov in pergol v okviru ureditve tržnega prostora. Maksimalna višina teh objektov ne sme presegati 3,5 m od najnižje kote terena ob objektu do najvišje točke objekta.
(3) Velikost obstoječih stavb na območju Eu-3 se ne sme spreminjati.
4. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov
18. člen 
(oblikovanje stavb) 
(1) Oblikovanje stavb naj sledi sodobnim smernicam oblikovanja ter funkciji posamezne stavbe.
(2) Strehe so lahko ravne ali v naklonu. V primeru strehe v naklonu mora biti le-ta dvo- ali večkapnica naklona od 18 do 21 stopinj, krita s korci. Ravne strehe so lahko zazelenjene, na strehah so lahko postavljeni elementi fotovoltaike ali drugi elementi za alternativno ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode ali proizvodnjo električne energije.
19. člen 
(oblikovanje gradbenoinženirskih objektov) 
(1) Če s tem odlokom ni prepisano drugače, je oblikovanje gradbenoinženirskih objektov odvisno od vrste in namembnosti objekta in mora biti utemeljeno na standardih ali pravilih stroke.
(2) Podporni zid ali škarpa je lahko zidana iz masivnega kamna ali v armiranobetonski konstrukciji. Če je načrtovana izvedba podpornega zidu ali škarpe v armiranobetonski konstrukciji, mora biti obložena z naravnim kamnom lokalnega izvora ali ozelenjena.
(3) Parapetni zidovi morajo biti oblikovani enako kot podporni zidovi.
20. člen 
(ureditev in oblikovanje javnih in zelenih površin) 
(1) Večji del območja OPPN predstavlja ureditev javnih zelenih in drugih površin. Namembnost in oblikovanje zunanjih površin je določena za posamezne Eu.
(2) Lega, velikost in oblika posamezne ureditve odprtih zunanjih površin je prikazana v grafičnem delu OPPN, možna so manjša odstopanje glede lege in oblike posamezne ureditve.
(3) Pri načrtovanju in izvedbi zunanje ureditve je potrebno upoštevati krajinsko ureditev, ki je del tega prostorskega akta in je sestavni del grafičnega dela OPPN, list številka 05 Krajinska ureditev.
(4) Na območju Eu-1 so predvidene sledeče ureditve zunanjih površin, ki so prikazane v grafičnem delu OPPN:
– mestni park s sledečimi ureditvami:
– tekaške proge v dolžini 500 m in širine 3,2 m, 
– ureditev pešpoti s posaditvijo značilnih mediteranskih rastlin vzdolž poti, 
– ureditev krožne in povezovalne kolesarske steze, 
– košarkarski igrišči, 
– ureditev ali postavitev drugih športno rekreativnih objektov in naprav, 
– postavitev urbane opreme in kamnitih skulptur, 
– ureditev prireditvenega prostora v sklopu stavbe 02 – stavba za javne prireditve ter ureditev dostopne in intervencijske poti do prireditvenega prostora,
– ureditev zelenih površin z zasaditvijo značilnih mediteranskih vrst,
– urejanje obstoječega otroškega igrišča in skejt parka z možno širitvijo, širitev je lahko znotraj Eu ali tudi na območja drugih Eu, ureditev sanitarij v sklopu stavbe 01 na območju Eu-3,
– ureditev kolesarskih stez in pešpoti ter pločnikov,
– ureditev novih parkirnih površin.
(5) Na območju Eu-2 so predvidene sledeče ureditve zunanjih površin, ki so prikazane v grafičnem delu OPPN:
– parkovna ureditev okoli zdravstvenega doma ter ureditev parkirišč,
– ureditev zunanjega dela zdravstvenega doma za potrebe rehabilitacije in drugih programov zdravstvenega doma, ki zahtevajo odprti javni prostor (kot na primer prireditve za ozaveščanje zdravega in aktivnega življenja, dnevi zdravja …),
– postavitev urbane opreme in kamnitih skulptur,
– ureditev pešpoti in dostopov.
(6) Na območju Eu-3 so predvidene sledeče ureditve zunanjih površin, ki so prikazane v grafičnem delu OPPN:
– ureditev tlakovanega tržnega prostora pred stavbo 01 – stavba tržnice,
– ureditev zelenih površin z zasaditvijo značilnih mediteranskih vrst,
– ureditev pešpoti,
– postavitev urbane opreme in kamnitih skulptur,
– ureditev parkirišč za dostavo tržnice,
– zelenice ob obstoječi stavbi v Eu-3, na severovzhodni strani, se ne smejo dodatno tlakovati.
(7) Za vse posege v javne površine si mora investitor pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Piran.
(8) Oblikovanje zelenih površin mora upoštevati celovitost območja, celotno območje OPPN mora biti oblikovano skladno in enotno.
(9) Parkirišča na območju Eu-2 morajo biti zazelenjena z drevesi ali drevoredi.
(10) V primeru zasaditve drevoredov naj posamezni drevoredi obsegajo po eno drevesno vrsto.
(11) Za preprečevanje obolevnosti dreves je potrebno saditi sklope različnih drevesnih vrst.
(12) Za zasajevanje naj se prednostno uporabljajo lokalno značilne mediteranske in submediteranske drevesne ali grmovne vrste.
21. člen 
(urbana oprema) 
(1) Javne površine in druge površine so lahko opremljene z elementi urbane opreme, ki naj bo funkcionalna in oblikovana tako, da v prostoru deluje diskretno in neopazno in da ne uničuje javnih površin. Oblikovanje urbane opreme mora upoštevati celovitost območja, celotno območje OPPN mora biti oblikovano skladno in enotno.
(2) Kjer zasebna površina meji na javno površino, velja uporaba enakih pravil opremljanja oziroma oblikovanja zasebnih površin. Predlagano oblikovanje se priporoča za opremljanje vseh zasebnih površin.
(3) Urbana oprema Občine Piran predstavlja vizualno identiteto občine. Predstavlja Občino Piran kot integralni del Mediterana. Urbana oprema je diskretna, podrejena je mediteranskemu ambientu in njena osnovna naloga je njena funkcija. Uporabnik mora imeti občutek, da je oprema v prostoru postavljena že od nekdaj. Prevladuje sveže in diskretno, a ne historično oblikovana oprema.
(4) Elementi urbane opreme praviloma ne smejo biti nosilci nikakršnih reklamnih oziroma dodatnih informacij.
22. člen 
(umestitev objektov za oglaševanje) 
(1) Objekte ali sisteme za oglaševanje je dovoljeno postavljati samo na pritlične dele fasade objektov do najvišje višine 3,5 metra, merjeno od kote teren, pri čemer je dovoljeno, da objekt oziroma sistem za oglaševanje prekrije največ 15 odstotkov površine fasadne stranice, na katero je objekt oziroma sistem za oglaševanje nameščen. Pri izračunu faktorja pokritosti fasadne stranice se upošteva samo dovoljena površina do najvišje višine.
(2) Posamezen objekt za oglaševanje, ki ga je dovoljeno postavljati na pritlične dele fasade objektov oziroma do najvišje višine 3,5 metra, merjeno od kote terena, ne sme biti višji od 1 m in ne večji od 3 m2.
(3) Postavljanje objektov za oglaševanje na zelenih površinah, parkih in zelenicah je prepovedano.
(4) Ne glede na določbe tega člena je dovoljena postavitev objektov za oglaševanje, ki so predvideni v Odloku o javnem oglaševanju v Občini Piran, in sicer na mestih, kjer je postavitev predvidena z Odloku o javnem oglaševanju v Občini Piran.
5. Pogoji za krajinsko oblikovanje
23. člen 
(1) Krajinsko oblikovanje mora slediti namembnosti zunanjih površin, določenih s tem odlokom in v grafičnem delu OPPN, zlasti list številka 05 Krajinska ureditev.
(2) Pri ureditvi obravnavanega območja je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in načela ureditve:
– smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev,
– ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se ohranja kontinuiteta razvoja in identitete območja kot celote,
– poudarjanje osnovnih smeri, vedut in pogledov v prostoru,
– podpora prometne varnosti (razmejevanje motornega prometa, kolesarjev in pešcev, nakazovanje sprememb),
– ustvarjanje prijetnih ambientov za zadrževanje v zunanjem prostoru,
– izboljšanje mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo pred hrupom),
– zaščita nepozidanih in netlakovanih (nepohodnih) površin,
– ustvarjanje smiselnih prehodov med posameznimi enotami,
– podporni zidovi in zidane ograje morajo biti v svojem vidnem delu grajene ali obložene z naravnim lokalnim kamnom,
– če je tehnično možno, se morajo vkopi in izkopi pri gradnji prilagajati obstoječi naravni konfiguraciji terena z nakloni in višinami, oziroma biti čim manj izstopajoči s primernimi zazelenitvami.
(3) Za vse zelenice na območju OPPN je potrebno predvideti namakalne sisteme ter podzemne rezervoarje za zbiranje meteorne vode za potrebe namakanja.
6. Prostorskoizvedbeni pogoji glede parcelacije
24. člen 
(gradbena parcela) 
(1) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt (stavba ali gradbeni inženirski objekt) in na katerem so urejene površine, ki služijo ali bodo služile takšni stavbi ali gradbenoinženirskemu objektu.
(2) Minimalne velikosti in oblike gradbenih parcel so določeni v grafičnem delu OPPN, list številka 06 Prikaz gradbenih parcel. Gradbene parcele so lahko večje ter drugačne oblike od prikaza v grafičnem delu OPPN, ne smejo pa biti manjše.
7. Prostorski izvedbeni pogoji za priključevanje objektov in gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javno dobrega
25. člen 
(merila in pogoji za urejanje prometne infrastrukture) 
(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture mora biti skladna z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predvidenih posegov na državnih in občinskih cestah ter na drugih javnih površinah je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje od pristojnega upravljavca.
(3) Pri ureditvi dostopa oziroma prometne priključitve na javno cesto je potrebno upoštevati, da mora profil ceste omogočiti izvajanje dvo- ali enosmernega prometa, pri čemer se upoštevajo minimalne izhodiščne usmeritve. Dovoz do stavb mora biti urejen z dostopno potjo, širine minimalno 3,0 m.
26. člen 
(kolesarske steze) 
(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja kolesarske steze ob vzhodni strani ob Cesti solinarjev. Minimalna širina kolesarske steze je 2,0 m.
(2) Na območju Eu-1 je predvidena dvosmerna kolesarska steza, ki povezuje glavno kolesarsko stezo Portorož–Lucija z avtobusno postajo. Minimalna širina znaša 2,5 m. Na območju parka je predvidena krožna kolesarska steza minimalne širine 2,5 m.
(3) Načrtovanje in gradnja kolesarskih stez mora biti skladna z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi.
(4) Kolesarska steza se navezuje na kolesarsko pot Parenzana.
27. člen 
(merila in pogoji za urejanje mirujočega prometa) 
(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja novih parkirišč:
– na območju Eu-1 je možna gradnja novih javnih parkirnih mest,
– na območju Eu-2 je predvidenih več novih parkirišč oziroma razširitev obstoječih parkirišč. V grafičnem delu OPPN so označeni z oznakami P2 do P4,
– na območju Eu-3 je predvideno novo parkirišče pri stavbi 01 – stavba tržnice, ki je namenjeno izključno dostavi.
(2) Načrtovanje in gradnja parkirnih mest in parkirišč mora biti skladna z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi.
28. člen 
(splošna merila in pogoji za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture) 
(1) Objekti morajo biti priključeni na obstoječo ali predvideno komunalno in energetsko infrastrukturo. Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Energetska oskrba (ogrevanje, gretje sanitarne vode) se mora prednostno zagotavljati z obnovljivimi viri energije, raba fosilnih goriv ni dopustna, oziroma je dopustna samo v primeru, da raba obnovljivih virov energije tehnično ni mogoča. Energetska oskrba mora biti usklajena z usmeritvami, opredeljenimi v lokalnem energetskem konceptu občine.
(2) Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati predpisane odmike načrtovanih objektov od obstoječih in predvidenih cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov, skladno s tehničnimi predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe obstoječe infrastrukture zaradi novih objektov. V sklopu gradnje nove komunalne infrastrukture je potrebno predvideti rekonstrukcijo obstoječe, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev.
(3) Način oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo, odvajanje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki (zbiranje, odstranjevanje) morajo biti zagotovljeni na način, ki ne ogroža zdravja in ne obremenjuje okolja.
(4) Posege v varovalnih pasovih obstoječih in predvidene infrastrukture je možno izvajati le v soglasju z upravljavcem.
(5) Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naprav ali grajenih struktur.
(6) Gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno.
(7) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje.
(8) Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo na območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.
(9) Pristojna podjetja za upravljanje s komunalnim omrežjem predpišejo pogoje izgradnje komunalnega priključka za priključitev objektov na posamezne komunalne infrastrukture.
(10) Za posege v rezervate komunalne infrastrukture je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
(11) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
(12) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost.
(13) Če je komunalna oprema zgrajena na zemljišču, ki ni javno dobro ali ni v lasti občine, je občina dolžna prevzeti novo komunalno opremo, ki je zgrajena skladno z veljavnimi akti, ki to komunalno opremo določajo (OPPN in Program opremljanja), je zanjo sklenjena pogodba o opremljanju, je zanjo izdano uporabno dovoljenje, ter urejene pravice uporabe in vzdrževanja v korist občine, javnega podjetja ali upravljavca, ki upravlja s posamezno komunalno infrastrukturo v Občini Piran.
(14) V primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov.
(15) Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih vodov, objektov in naprav ni dovoljena. Gradnja pomožnih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je dovoljena le, če je možno te objekte izvesti v kletnih etažah na območju.
(16) Prednostni vrstni red oskrbe s toploto glede na vir energije:
– sistemi daljinskega ogrevanja, ki izkoriščajo obnovljive vire energije v soproizvodnji toplote in električne energije, obnovljive vire energije v ločeni proizvodnji, zemeljski plin v SPTE z visokim izkoristkom ali odpadno toploto,
– individualna oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije,
– individualna oskrba z zemeljskim plinom,
– drugi viri.
(17) Merila in pogoji za komunalno infrastrukturo so določeni za:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje,
– omrežje kabelske TV.
29. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Vse stavbe morajo biti priključene na obstoječe oziroma predvideno vodovodno omrežje.
(2) Pri načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno upoštevati obstoječe vodovodne objekte ter predvidene rekonstrukcije in vzdrževanje vodovodnih objektov zaradi dotrajanosti ali povečanja zmogljivosti.
(3) Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene vodovodne naprave. Znotraj varovanega koridorja jih ni dovoljeno zasaditi.
(4) S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstvene neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe vodovodnih objektov.
(5) Zaradi izvedbe predvidenih posegov se ne smejo poslabšati razmere vodne oskrbe in požarne varnosti za že obstoječe uporabnike.
(6) Križanje vodovoda s komunalnimi priključki ter odmiki od drugih objektov morajo biti izvedene po zahtevah tehničnih predpisov in normativov ter skladno z določili Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper.
(7) Območje OPPN se z vodo oskrbuje preko vodohrana RZ Seča 115 m3 na koti 30,08 m n.m.
(8) Dimenzioniranje novih priključnih vodov se določi na podlagi predvidenih zahtev vodooskrbe in notranje požarne varnosti predvidenih objektov.
(9) Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem.
(10) Lokacija odjemnega mesta (lokacija vodomera) mora biti v zunanjem tipskem vodomernem jašku Rižanskega vodovoda Koper, za vsak objekt posebej, ki mora biti lociran tako, da ne moti normalne rabe zemljišč ter da je zagotovljeno nemoteno odčitavanje porabe vode in vzdrževanje vodomerov.
(11) Tip jaška, dimenzije in tip vodomerov ter sama montaža je predpisana s Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper (Uradni list RS, št. 16/13 z dne 22. februarja 2013).
(12) Tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo možna priključitev objekta na javno vodovodno omrežje, bo Rižanski vodovod potrdil pri izdaji ustreznega soglasja.
30. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Vse stavbe morajo imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z veljavnimi predpisi. Upoštevati je ločen sistem odvajanja odpadnih in padavinskih voda.
(2) Pri načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno upoštevati obstoječe objekte, predvidene rekonstrukcije in vzdrževanje kanalizacijskega sistema zaradi dotrajanosti ali povečanja zmogljivosti. V primeru urejanja ali širjenja obstoječe zazidave, rekonstrukcije cest in infrastrukture je potrebno kanalizacijo, ki je izvedena v mešanem sistemu, rekonstruirati v ločenem sistemu.
(3) Priključitev stavb in gradbenih inženirskih objektov na javno kanalizacijo je možna skladno s pogoji upravljavca. Podrobnejši pogoji bodo opredeljeni s strani upravljavca ob pridobivanju dovoljenj za gradnjo.
(4) Padavinske vode parkirnih površin je speljati preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev maščob.
(5) Končna dispozicija fekalnih voda je centralna čistilna naprava Piran. Dispozicija odpadne meteorne vode je po ustreznem kondicioniranju v obalno morje.
(6) Predvideni potek in priključek je prikazan v grafičnem delu osnutka OPPN.
31. člen 
(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava) 
(1) Vse stavbe morajo biti priključene na elektroenergetsko omrežje.
(2) V sklopu novega omrežja predvideti rekonstrukcijo obstoječega EE omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.
(3) Za napajanje predvidenih objektov je potrebno zgraditi novi del kabelske kanalizacije iz RTP Lucija, delno v obstoječi kabelski kanalizaciji in delno v novopredvideni tako, da se novi napajalno kablovod vključi v obstoječe 20 Kv kabelsko omrežje Portorož Lucija. Obstoječa kanalizacija, ki se bo koristila za napajanje območja OPPN, je od RTP Lucija po Liminjanski cesti do TP Lucija 2, nato po kabelski kanalizaciji do jaška v križišču med cesto Obala in Podvozno cesto. Novopredvidena kabelska kanalizacija bo zgrajena od kabelskega jaška (križišče Podvozne s cesto Obala) ob južnem pločniku ceste Obala do krožišča pri odcepu za marino, nadaljevanje po omenjenem odcepu po severnem robu pločnika. Novozgrajena kabelska kanalizacija bo potekala tudi od križišča Liminjanske in ceste Obala do novopredvidenega objekta tržnice, kjer je predvidena nova TP za napajanje obravnavanega območja.
(4) Predvidena je nova transformatorska postaja za napajanje obravnavanega območja, ki se nahaja v ali ob predvideni stavbi tržnice. Novo TP postaja mora biti kabelsko montažna za predvideno moč, ki bo določena v fazi PGD ali PZI. Kabelska TP postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Če bo TP zgrajena v zgradbi za druge namene, mora biti locirana v pritličju, po možnosti na vogalu stavbe in mora biti neposredno dostopna od zunaj.
(5) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem področju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega področja.
(6) Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
(7) Za predvidene posege v elektrodistribucijsko omrežje mora investitor pridobiti projektne pogoje, na izdelano projektno dokumentacijo pa soglasje Elektro Primorske, DE Koper. Vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali odpravljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje bremenijo investitorja.
(8) Obstoječe elektroenergetske naprave prestaviti oziroma ustrezno zaščititi. Naprave, ki postanejo nefukcionalne zaradi predvidene gradnje, je potrebno demontirati oziroma opustiti tako, da ne bi prišlo do nepotrebnih zapletov.
(9) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo.
(10) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanju dejavnosti na območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
32. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Telekomunikacijsko omrežje so vsa omrežja za prenos signala v analogni ali digitalni obliki, zemeljske žične (kabelske) ali zračne brezžične izvedbe.
(2) Možna je nova gradnja, rekonstrukcija in dograditev telekomunikacijskega omrežja za izboljšanje obstoječega nivoja oskrbe in za izvedbo novih priključitev.
(3) Telekomunikacijsko omrežje je lahko izvedeno s podzemnimi kabli, prostovkopanimi ali uvlečenimi v cevi ali brezžično.
(4) Pri vseh gradnjah je potrebno: upoštevati predpisane odmike novih objektov od obstoječega telekomunikacijskega omrežja, skladno s tehničnimi predpisi, predvideti prestavitve ali spremembe obstoječih priključkov zaradi gradnje novih objektov, v sklopu novega omrežja predvideti sanacijo obstoječega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.
(5) Gradnje v varovalnih pasovih obstoječega telekomunikacijskega omrežja in v predvidenih rezervatih je možno izvajati le v soglasju z upravljavcem.
(6) Ob rekonstrukciji obstoječega in gradnji novega telefonskega omrežja je potrebno predvideti gradnjo s podzemnimi kabli v kabelski kanalizaciji. Kjer je možno, je potrebno telefonske omarice za stare kamnite objekte predvideti izven konstrukcije objekta.
(7) Telefonsko omrežje na obravnavanem območju se ureja s sistemom kabelske kanalizacije z dograditvijo in navezavo na obstoječe telefonsko-kabelsko-kanalizacijsko omrežje.
33. člen 
(omrežje kabelske TV) 
Za sprejem TV programov preko satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
34. člen 
(zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov ter čiščenje javnih površin) 
(1) Na obravnavanem območju je urejeno zbiranje komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij.
(2) Na obravnavanem območju je potrebno za zbiranje odpadkov predvideti zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke, ostanek odpadkov ter ekološke otoke za ločeno zbrane frakcije, ki morajo biti dostopna za specialna vozila upravljavca na območju do 5,0 m od javnih poti.
(3) Odjemna mesta morajo biti urejena tako, da je možno čiščenje prostora, upoštevati je potrebno higienske in estetske zahteve kraja.
(4) Odjemna mesta in ekološki otoki morajo zagotavljati ustrezen skupni volumen za stanovanjske enote ter usklajeni z veljavnimi predpisi v Občini Piran.
(5) Upoštevati je ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Odjemna mesta morajo biti dostopna za komunalna vozila (na območju do 5 m od javnih poti).
(6) Odjemna mesta in ekološki otoki za poslovne subjekte morajo biti ustrezno dimenzionirani ter usklajeni z občinskim Programom ravnanja z odpadki.
(7) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, glede na velikost zbirnega mesta pa predvideti tudi ločeno zbiranje po pogojih upravljavca in občinskega odloka o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov.
8. Prostorskoizvedbeni pogoji za varstvo in ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
35. člen 
(varstvo pred hrupom) 
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati zakonska določila glede varstva pred hrupom.
36. člen 
(varstvo zraka) 
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati zakonska določila o varstvu zraka.
37. člen 
(varstvo podtalnice) 
(1) Objekti in zunanje površine morajo biti zasnovani tako, da ni možno nikakršno onesnaževanje podtalnice.
(2) Pred posegi v teren, ki bi prekinjali vodne podtalne žile, je potrebno preučiti vse posledice takega prekinjanja, vključno z zmanjšanjem stabilnosti in nosilnosti tal na ožjem in širšem območju.
(3) Manipulativne površine, parkirišča in transportne poti morajo biti utrjene in kanalizirane. Parkirni prostori in garaže, locirani ob objektih, morajo biti opremljeni z lovilci olj.
38. člen 
(varstvo zdravja) 
Pri izvajanju in načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno:
– določiti način oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo,
– urediti odvajanje odpadnih vod,
– primerno ravnati z odpadki, urediti zbiranje in odvoz odpadkov,
– pri dejavnosti proizvodnje in prometa živil (npr. trgovina z živili, gostinska dejavnost) zagotoviti protiprašno urejeno okolico živilskih objektov v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja.
39. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) V fazi projektiranja objektov in pridobivanja gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati projektni pospešek tal ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje za zagotavljanje potresne varnosti.
(2) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje.
(3) Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami minimalno 5 m oziroma ustrezna protipožarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(4) Na dovoznih – intervencijskih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090.
(5) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(6) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(7) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
40. člen 
(varstvo pred poplavami ter pred erozijo) 
(1) Okoli objektov je potrebno za odvodnjavanje izvesti drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontrolirano urediti, da ne bi prišlo erozijskih poškodb tal.
(2) Iztoke drenaž je potrebno v projektni dokumentaciji kontrolirano odvesti v urejeno kanalizacijsko omrežje.
(3) Vode iz drenažnih sistemov izpod izkopnih brežin ter izza morebitnih podpornih konstrukcij je potrebno ustrezno speljati v zbirne jaške in od tam v urejen sistem odvodnjavanja meteornih vod.
(4) Večji del območja OPPN se nahaja na območju poplavne nevarnosti (pp – območje preostale poplavne nevarnosti), med Q100 in Q500. Potrebni omilitveni ukrepi so:
– Odprtine vseh podkletenih objektov in vseh stavb znotraj območja Eu-2 se izvedejo iznad kote Q500 na višini +3,00 m n.m. Konstrukcijski deli objektov izpod kote +3,00 m n.m. se izvede v vodotesni izvedbi. Odvajanje vode iz podkletenih delov je urejeno preko vodotesnega sistema črpališča, ki je opremljeno s protipovratnim ventilom. Zunanje nevkopane parkiriščne površine znotraj Eu-2 se izvedejo iznad kote Q100 na višini +2,60 m n.m. in se smiselno navežejo na obstoječo cestno infrastrukturo. Obstoječe parkiriščne površine se ohranjajo na obstoječih višinah.
– Stavbe znotraj območja Eu-1 in Eu-3 se izvedejo iznad kote Q100 na višini +2,60 m n.m. Parkiriščni prostori se višinsko smiselno navežejo na obstoječo prometno infrastrukturo. Če se bo v objektih izvajala dejavnost, ki skladno z veljavno zakonodajo zahteva varnost na 500-letne vode, se kota praga stavb znotraj Eu-1 in Eu-2 dvigne na koto +3,00 m n.m.
– Na celotnem območju se uredi ločeni sistem meteorne in fekalne kanalizacije, ki bo učinkovito odvajala padavinske od odpadne vode z območja ureditve.
– Za posamezne objekte se v fazi projektne dokumentacije izdela izvleček poplavne študije z opredelitvijo potrebnih ukrepov za zagotovitev ustrezne varnosti pred poplavami.
41. člen 
(merila in pogoji za upravljanje z vodami) 
(1) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z veljavnimi predpisi in zakonodajo.
(2) Na območju predvidenih posegov je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaževanja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike virov na obravnavanem območju.
(3) Vse odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.
(4) Pred priključevanjem novih prispevnih površin je treba preveriti prevodnost obstoječega padavinskega sistema in v primeru, da obstoječi padavinskih sistem vodnih količin ne prevaja, poiskati ustrezne rešitve.
(5) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
(6) Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z veljavno zakonodajo.
(7) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano, posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih vod je dovoljen samo na način in pod pogoji kot ga predpisuje veljavna zakonodaja.
(8) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje, postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse, z gradnjo, prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.
(9) Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih razmer padavinskih voda na obravnavanem območij in območjih dolvodno od njega.
(10) Predvideni naj bodo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno padavinsko kanalizacijo oziroma meteorne odvodnike (npr. zalivanje, uporaba v sanitarijah, tehnološke vode …).
(11) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, je treba predvideti ustrezne ukrepe za preprečevanje razlivanja teh snovi. Prostor, v katerem bo deponirana nevarna snov, naj bo zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, ki lahko zadrži celotno prostornino v primeru razlitja.
(12) V primeru fazne gradnje je treba posamezne faze načrtovati kot funkcionalno zaključene celote na tak način, da bo preprečen škodljiv vpliv na vodni režim in stanje voda v posameznih fazah.
42. člen 
(merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine) 
(1) Na obravnavanem območju ni registriranih enot in območij kulturne dediščine.
(2) V fazi projektiranja mora projektant preveriti uradne evidence in podatke glede enot kulturne dediščine ter v primeru, da se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja na območju posega v prostor nahaja registrirana enota ali območje kulturne dediščine pridobiti ustrezne projektne pogoje in soglasje.
(3) Na celotnem območja urejanja veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin.
(4) Če predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Piran vsaj deset dni pred pričetkom zemeljskih del.
(5) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
43. člen 
(merila in pogoji za varstvo narave) 
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(2) V fazi projektiranja mora projektant preveriti uradne evidence in podatke glede naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter v primeru, da se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja na območju posega v prostor nahaja katero od naštetih območij, pridobiti ustrezne projektne pogoje in soglasje.
9. Drugi pogoji za izvedbo prostorskih posegov
44. člen 
Pri vseh posegih v prostor, spremembah namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vseh drugih posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja. Posegi so dovoljeni pod pogojem, da ne povzročajo motenj v okolju oziroma ne presegajo s predpisi dopustnih meja.
45. člen 
(pogoji za gradnjo in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov) 
(1) Splošna določila:
– nezahtevni in enostavni objekti imajo lahko samostojne priključke na objekte komunalne infrastrukture pod pogoji iz tega odloka,
– pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise, investitor mora za nezahtevne in enostavne objekte zagotoviti skladnost s prostorskimi akti.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednjih parcel:
– Za objekte, višje od 1,5 m (višina, merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta; razen za ograje in podporne zidove), je minimalni odmik od sosednjih parcel 3,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel, do katerih je odmik manjši od 3,0 m.
– Za druge objekte in ograje je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča.
– Za gradnjo podpornih zidov, ograj in škarp na parcelni meji je potrebno pridobiti soglasje lastnikov parcel, brez soglasja pa so lahko postavljene do meje parcele.
– V varovalnem pasu javne ceste ali poti lega nezahtevnih in enostavnih objektih ne sme posegati v polje preglednosti. Pred gradnjo objekta v varovalnem pasu javne ceste ali poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste ali poti.
(3) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
– upoštevati je potrebno lokalna razmerja pri oblikovanju objektov in njihovih proporcev,
– objekti se morajo prilagoditi konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov poselitve,
– če je streha v naklonu, mora biti naklon od 18 do 21 stopinj, kritina strehe v naklonu so korci,
– pri gradnji naj se upošteva tipologija istrske arhitekture, uporabljajo naj se naravni materiali,
– če so nezahtevni ali enostavni objekti v sklopu druge stavbe, morajo biti oblikovani v skladu z glavno stavbo.
(4) V sklopu obstoječe stavbe na območju Eu-3 je prepovedana gradnja sledečih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– iz skupine majhna stavba,
– iz skupine majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, razen nadstrešek in senčnica,
– grajeni gostinski vrt.
(5) Na območju Eu-1 je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov le v sklopu ureditve mestnega parka, in sicer sledeči nezahtevni in enostavni objekti:
– iz skupine majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave le nadstrešek in senčnice,
– vsi objekti iz skupine pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– kolesarska pot, pešpot,
– športno igrišče na prostem,
– grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, grajen ribnik,
– objekti za oglaševanje pod drugimi pogoji iz odloka in
– pomožni komunalni objekt.
46. člen 
(pogoji za razlastitev) 
(1) S tem odlokom Občina Piran ugotavlja, da je podana in izkazana javna korist glede vseh zemljišč in nepremičnin, ki se nahajajo na območju Eu-1 in niso v lasti Občine Piran. Načrtovani projekt predstavlja vsebine iz prvega in drugega 93. člena ZUreP-1, s čimer se udejanja javni interes. Razlastitev je, v primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe v smislu petega in sedmega odstavka tega člena za dosego javne koristi (namena), nujno potrebna, pri čemer občina ne razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego istega namena.
(2) Predmetna zemljišča in nepremičnine, kot so opredeljene v grafičnem delu OPPN list številka 09 in tako identificirane v zemljiškem katastru, so predvidene za zagotovitve gospodarske javne infrastrukture oziroma vsebine iz drugega odstavka iz 93. člena ZUreP-1, in sicer za:
– gradnjo gospodarske javne infrastrukture: kolesarska steza in pločnik ob Cesti solinarjev, kolesarska steza z navezavo na avtobusno postajo, krožna kolesarska steza znotraj mestnega parka, točen potek je določen v grafičnem delu OPPN – del parcele št. 5528/16 k.o. Portorož v izmeri 1530 m2;
– gradnjo gospodarske javne infrastrukture: mestni park, območje mestnega parka je prikazano v grafičnem delu OPPN – del parcele št. 5528/16 k.o. Portorož v izmeri 7226 m2;
– za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, širitev zdravstvenega doma Lucija s pripadajočimi zemljišči in zunanjimi ureditvami, nujno potrebnimi za obratovanje, točna lokacija in ureditev je določena v grafičnem delu OPPN – del parcele št. 5528/16 k.o. Portorož v izmeri 3267 m2;
– za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za potrebe izvajanja javnih služb na področju kulture, gradnja odra, prireditvenega prostora in dovozne ter intervencijske poti za namen kulturnih prireditev v okviru Občine Piran in Krajevne skupnosti Lucija, točna lokacija in ureditev je določena v grafičnem delu OPPN – del parcele št. 5528/16 k.o. Portorož v izmeri 1885 m2.
(3) Parcela iz predhodnih odstavkov, ki ni v lasti Občine Piran in zato občina na njej nima pravice graditi, je v trenutku sprejema tega odloka parc. št. 5528/16 k.o. Portorož.
(4) Glede na navedeno so zaradi obstoja javne koristi in zagotovitve gospodarske javne infrastrukture oziroma vsebine iz drugega odstavka iz 93. člena ZUreP-1, katerih izgradnjo bo zagotovila Občina Piran, za kar pa mora kot investitor izkazovati pravico graditi za, v predhodnih odstavkih navedene in v grafičnem delu prikazane parcele, izpolnjeni pogoji za začetek in izvedbo postopka razlastitve v javno korist, v smislu 92., 93. člena in nasl. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt; 108-4889/09, 80-4305/10) ter 109. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, 33-1761/07, 70-3026/08, 108-4890/09, 80-4305/10, 43-2042/11, 57-2413/12, 57-2414/12, 109-4323/12, 76-3190/14 in 14/15).
(5) V primeru, da Občina Piran kot razlastitveni upravičenec v roku 30 dni po vročitvi zadnje ponudbe ne bo uspela pridobiti v last nepremičnin parc. št. 5528/16 k.o. Portorož najmanj v obsegu, določenem v drugem odstavku tega člena, s sklenitvijo menjalne ali prodajne pogodbe, se v skladu z ugotovljeno javno koristjo in sklepom občinskega sveta, s katerim se tudi ugotovi, da razlastitveni zavezanec ni sprejel ponudbe za odkup/menjavo predmetne nepremičnine, zgoraj navedene nepremičnine razlastijo, v primeru morebitnih drugih (nelastninskih: stvarnopravnih ali obligacijskih) pravic pa te pravice prenehajo.
(6) Zaradi izpolnitve namena je utemeljena izbira nujnega postopka v skladu s 104. členom ZUreP-1.
(7) Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Piran se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti Občine Piran.
(8) Če bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sporazuma glede odkupa ali menjave predmetne nepremičnine, se bo odkup ali menjava izvedel v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti.
(9) Lastnikom nepremičnin se na podlagi določb ZUreP-1 izplača odškodnina v vrednosti, ki jo določi pristojni ocenjevalec vrednosti/cenilec.
10. Obveznosti investitorja in izvajalcev
47. člen 
(splošne obveznosti) 
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju,
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del, ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve,
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v prvotno rabo.
(2) Druge obveznosti:
– investitor bo kril vse stroške sanacije morebitne škode na objektih, ki bi nastala zaradi gradnje objektov ali infrastrukture na obravnavanem območju, in sicer za obdobje garancije konstrukcijskih delov na novozgrajenih objektih,
– investitor in Občina lahko skleneta pogodbo o opremljanju in morebitne druge obveznosti ob izvajanju OPPN.
(3) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
48. člen 
(organizacija gradbišča) 
Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje OPPN. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti.
11. Tolerance
49. člen 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in drugačnih prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic, dostopov in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
(3) Dovoljene so tolerance pri gabaritih novih stavb v zmanjšanju neomejeno in pri povečanju do +10 odstotkov. Posamezne stavbe se lahko gradijo fazno do končne maksimalne velikosti dovoljene s tem prostorskim aktom.
(4) Dovoljena je odstopanje od gradbene meje za največ 1,0 m.
(5) Dovoljena so odstopanja od grafičnega dela OPPN v delu zunanje ureditve.
50. člen 
(faznost izvedbe) 
Posamezni objekti se lahko gradijo ločeno neodvisno eden od drugega, pri tem da se za vsak posamezni objekt v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja zagotovi vse priključke na javno komunalno infrastrukturo skladno z določili OPPN.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
51. člen 
Upravni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih odlokih.
52. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka na območju, opredeljenem v 2. členu tega odloka, prenehajo veljati določila sledečih občinskih aktov:
– Zazidalnega načrta Lucija I – nadaljevanje (za stanovanjsko sosesko in marino v Luciji) (Uradne objave, št. 23/84) in
– Zazidalnega načrta Lucija I – nadaljevanje – dopolnitev 89 (Uradne objave, št. 14/90, 26/90 – popravek),
– Spremembe zazidalnega načrta Lucija I (Uradne objave, št. 54/01, 29/04, 17/05).
53. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
54. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
55. člen 
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
Št. 3505-19/2015
Piran, dne 18. januarja 2018
 
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O I L   D E C R E T O 
il Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Park Sonce«, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 26ª seduta ordinaria del 18 gennaio 2017.
 
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto il comma 5 dell’art. 61 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale, 14/15 – 61/17 e ZUUJFO – ZUreP-2 e 109/12), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 76/16 e ZUUJFO – Sentenza della Corte Costituzionale), l’art. 93 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 110/02, 8/03 – corr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – PGI-1C, 80/10 – ZUPUDPP e 61/17 – ZUreP-2), in riferimento all’art. 299 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17 – ZUreP-2) e visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 26ª seduta il giorno 18 gennaio 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
sul piano regolatore particolareggiato comunale “Park sonce” 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Con il presente Decreto è approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale “Park Sonce” – Il Parco del Sole (in seguito: PRPC), realizzato dalla società Studio mediterana d.o.o. (S.r.l.) Isola, al numero del progetto 03/16 nel mese di settembre 2016.
Art. 2 
(Contenuti del PRPC) 
Il PRPC determina il confine del comprensorio oggetto di pianificazione, la posizione, il corso, la capienza e le dimensioni dei fabbricati e degli impianti, le condizioni di pianificazione urbanistica, paesaggistica e architettonica dei fabbricati, degli impianti e di assetto, le norme per la regolamentazione del traffico e di urbanizzazione del comprensorio, le misure di tutela dell’ambiente, la dinamica di realizzazione degli interventi, gli obblighi dell’investitore e dei realizzatori, le tolleranze e il controllo sull’attuazione esecutiva del presente provvedimento.
Art. 3 
(Parti integranti del PRPC) 
(1) Il PRPC di cui all’art. 1 del presente Decreto comprende una parte testuale e una cartografica.
(2) La parte testuale è organizzata nelle seguenti sezioni:
– Decreto,
– Esposizione del Decreto.
(3) La parte cartografica del PRPC comprende:
Foglio 1
Presentazione della destinazione d’uso stabilita dal Piano Comunale 
Scala 1:2000
Foglio 2
Presentazione dei confini del comprensorio nella situazione catastale esistente
Scala 1:500
Foglio 3
Rilievo geometrico della situazione esistente con il disegno del confine del comprensorio
Scala 1:500
Foglio 4
Stato di fatto della costruzione
Scala 1:500
Foglio 5
Assetto paesaggistico
Scala 1:500
Foglio 6
Presentazione dei lotti edificabili
Scala 1:500
Foglio 7
Presentazione dell’assetto dell’infrastruttura pubblica comunale
Scala 1:500
Foglio 8
Presentazione delle particelle catastali oggetto del procedimento di esproprio
Scala 1:500
Foglio 9 
Presentazione delle zone classificate a rischio alluvionale
Scala 1:500
(4) Allegati:
– Estratto dell’atto di pianificazione territoriale gerarchicamente superiore,
– Presentazione dello stato di fatto territoriale,
– Fondamenti tecnici,
– Direttive e pareri,
– Spiegazione e argomentazione dell’atto di pianificazione territoriale,
– Sintesi per il pubblico.
Art. 4 
(Confine del comprensorio oggetto di pianificazione) 
(1) Il comprensorio del PRPC comprende le aree all’interno della zona di pianificazione dell’abitato di Lucia ed è ubicato tra la Via Lungomare a Nord-Est, la Strada dei Salinai a Nord-Ovest e la strada di Lucia a Sud e a Est.
(2) L’area di circa 4,7 ettari comprende le seguenti particelle catastali e/o parti delle stesse, tutte C.C. Portorose: 5528/1, 5528/2, 5528/6, 5528/7, 5528/10, 5528/11, 5528/12, 5528/14, 5528/16, 5528/17, 5528/19, 5530/1, 5531, 5532/1, 5532/2, 5533/14, 5787/2 e 7692/1.
(3) Il confine del comprensorio è presentato nella cartografia del PRPC, Foglio n. 2.
Art. 5 
(Unità di pianificazione) 
(1) Il comprensorio del PRPC è suddiviso in tre unità di pianificazione (in seguito “Eu”). I confini tra le singole unità sono raffigurati nella parte cartografica del PRPC.
(2) Le unità di pianificazione sono:
– Eu-1: area a verde pubblico,
– Eu-2: area del Poliambulatorio,
– Eu-3: area del mercato pubblico.
(3) Il Decreto contiene le disposizioni applicabili all’intera area del PRPC, come pure disposizioni specifiche applicabili alla singola unità.
II. NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
1. Norme tecniche d’attuazione concernenti la destinazione d’uso e le tipologie di intervento nel territorio
Art. 6 
(Tipologie di fabbricati in base alla destinazione d’uso) 
(1) Le tipologie di fabbricati in base alla destinazione d’uso devono rispettare la destinazione d’uso del territorio, come prevista dalle modifiche e integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice nn. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 e 20/10) e dal rispettivo Regolamento (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 73/06, 66/07, 76/08).
(2) Se non specificato diversamente per la singola area, e in conformità alle disposizioni del presente Decreto, le seguenti tipologie di fabbricati sono ammesse all’interno del comprensorio del PRPC e cioè: fabbricati di ingegneria civile; infrastrutture viarie, condotte, reti di comunicazione e linee elettriche, altre strutture di ingegneria come recinzioni, muri di sostegno e di contenimento, arredo urbano; strutture di modesta entità.
(3) Nell’area Eu-1, è ammessa la costruzione di edifici appartenenti ai seguenti gruppi:
– 12610 Edifici destinati ad attività culturali e di svago – in questo gruppo nello specifico: sale per eventi sociali, padiglioni ed edifici per piante in giardini botanici e padiglioni musicali,
– 12650 Edifici sportivi – edifici ausiliari nei campi sportivi (servizi igienici, spogliatoi, attrezzature sportive ecc.),
– 24122 Altre opere di ingegneria civile progettate per lo sport, la ricreazione e il tempo libero: parchi gioco per bambini e altre aree da gioco pubbliche, piazze, parchi e giardini pubblici che non sono parte integrante della strada pubblica, aree verdi, altre superfici sistemate a verde e giardini botanici.
(4) Nell’area Eu-2, è ammessa la costruzione di edifici classificati nei gruppi di:
– 12640 Strutture sanitarie,
– 12301 Edifici commerciali – farmacie,
– 12201 Edifici della pubblica amministrazione – uffici degli enti locali.
(5) Nell’area Eu-3, è ammessa la costruzione di edifici classificati nei gruppi di:
– 12112 Trattorie, ristoranti e pub,
– 12202 Edifici bancari, uffici postali, compagnie di assicurazione,
– 12301 Edifici commerciali, tutti tranne parchi commerciali, centri commerciali e grandi magazzini,
– 12304 Edifici per attività di servizi, tutti tranne gli autolavaggio,
– 12740 Altri edifici non classificati altrove, impianti sanitari pubblici,
– 24122 Altre strutture di ingegneria civile per lo sport, la ricreazione e il tempo libero – parchi gioco per bambini e altre aree gioco pubbliche, piazze, parchi e giardini pubblici, che non sono parte integrante della strada pubblica, aree verdi e altre superfici sistemate a verde.
Art. 7 
(Tipologie di costruzione) 
(1) Sull’intera superficie di insistenza del PRPC sono ammesse le seguenti tipologie di intervento edificatorio o di altra natura:
– realizzazione di fabbricati impegnativi e meno impegnativi,
– realizzazione di strutture di modesta entità,
– manutenzione di fabbricati (ordinaria, di investimento e di interesse pubblico),
– costruzione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e di altre reti efabbricati di uso generale,
– ampliamenti e sopraelevazioni,
– ricostruzioni,
– demolizione di edifici,
– modifica della destinazione d’uso in conformità alle altre disposizioni,
– assetto degli spazi aperti.
(2) Il significato dei termini utilizzati nel presente articolo corrisponde a quanto definito dalla legislazione nel settore delle costruzioni di fabbricati e della pianificazione territoriale, al giorno dell’attuazione esecutiva del disposto al presente Decreto.
Art. 8 
(Tipologie di attività) 
Nel comprensorio oggetto di pianificazione sono ammesse tutte le attività conformi alla destinazione d’uso delle superfici, definite negli elementi territoriali della documentazione di pianificazione del Comune e non confliggenti con le finalità urbanistiche in vigore, essendo altresì compatibili con le tipologie dei fabbricati, come da destinazione d’uso, stabilite dall’art. 6 del presente Decreto.
Art. 9 
(Descrizione degli interventi nel territorio) 
(1) I seguenti interventi sono previsti nell’area Eu-1:
– opere di urbanizzazione primaria,
– sistemazione di piste ciclabili e sentieri pedonali,
– sistemazione dell’area del parco urbano: nell’ambito della stessa area si prevede lo sviluppo di contenuti didattici (attività motorie, sportive, di educazione al traffico, conferenze sulla guida sicura, educazione ambientale con la predisposizione di un sentiero botanico, ecc.), contenuti culturali (un palcoscenico all’aperto, un modello in scala della ferrovia, una biblioteca all’aperto), contenuti sportivi e ricreativi (parchi gioco per bambini, skate park, campi da gioco per il basket di strada e altri campi sportivi, piste ciclabili, percorsi per jogging, con una rimessa per le attrezzature sportive che potrà essere realizzata sia presso il palcoscenico sia nei locali del mercato coperto), contenuti di educazione alla salute (attività preventive, programmi di assistenza sanitaria al di fuori dell’attività del poliambulatorio, passeggiate) e contenuti socio-gerontologici (inclusione degli anziani nella vita sociale dell’abitato di Lucia),
– costruzione di un edificio per eventi pubblici con un palcoscenico e sistemazione di uno spazio esterno per eventi e uno spazio per l’installazione della locomotiva, reperto museale della Parenzana,
– costruzione di due campi da basket,
– realizzazione di una pista podistica.
(2) I seguenti interventi sono previsti nell’area Eu-2:
– ampliamento, ovverosia costruzione dell’edificio del poliambulatorio,
– sistemazione dei parcheggi presso il Poliambulatorio,
– assetto delle superfici esterne del Poliambulatorio, compresa la sistemazione di uno spazio per programmi di riabilitazione e per manifestazioni pubbliche volte a sensibilizzare la popolazione su stili di vita sani, allestimento di aree verdi.
(3) I seguenti interventi sono previsti nell’area Eu-3:
– realizzazione di un edificio per il mercato con uno spiazzo e una tettoia,
– predisposizione di nuovi parcheggi per le consegne del mercato,
– sistemazione delle superfici esterne del mercato,
– sistemazione del verde pubblico.
2. Norme tecniche d’attuazione concernenti l’ubicazione dei fabbricati
2.1. Norme valide per l’intero comprensorio del PRPC
Art. 10 
(1) Ove trattasi di realizzazione di edifici nuovi o di ampliamento di quelli esistenti, la distanza minima ammessa dal confine delle particelle destinate alla costruzione è di 3,0 m. Uno scostamento inferiore ai 3,0 m è possibile solo con il consenso scritto del proprietario o, nel caso di comproprietà, con il consenso scritto di tutti i comproprietari del terreno adiacente, a condizione che sia garantita la sicurezza antincendio.
(2) Le distanze valide per le opere di ingegneria civile, ad eccezione degli impianti industriali complessi, facenti parte del gruppo CC-SI, con la numerazione 230, per i quali valgono le stesse distanze valide per i fabbricati, sono le seguenti:
– Per i fabbricati la cui altezza è superiore a 1,5 m (misurata dall’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto, fino all’estremità superiore del fabbricato, ad eccezione di recinzioni e muri di supporto) la distanza minima dalle particelle catastali limitrofe è di 3,0 m. Per una distanza inferiore a 3,0 m l’investitore deve ottenere il consenso dei proprietari dei terreni interessati.
– Per quanto concerne gli altri fabbricati, la loro costruzione è possibile entro il confine della particella destinata alla costruzione, tuttavia in modo tale che l’intervento non interferisca con il terreno adiacente. Premesso che il proprietario, o in caso di comproprietà, i comproprietari dei terreni limitrofi abbiano fornito i consensi, la costruzione può essere realizzata anche sul confine della particella stessa.
(3) I muri di supporto e le recinzioni, che possono avere anche il carattere di strutture di modesta entità, possono essere costruiti al massimo fino al confine della particella catastale contermine.
(4) Per la costruzione di infrastrutture di trasporto e di infrastrutture comunali di carattere locale, le distanze si devono conformare a quanto nelle leggi e nei regolamenti in materia.
(5) Quando un organo amministrativo competente in materia immobiliare invita le parti a familiarizzare con la costruzione prevista e a esprimere il proprio parere nel corso del dibattimento, ai sensi del paragrafo 1, dell’articolo 63 della Legge edilizia ZGO-1, e se la parte che allo stesso tempo è anche proprietaria o comproprietaria dell’immobile confinante non si presenta e neppure giustifica la propria assenza, si reputa che tale parte abbia comunque dato il proprio consenso.
2.2. Eu-1 – Area del verde pubblico
Art. 11 
(1) Le ubicazioni dei nuovi edifici e di altri impianti sono illustrate nella parte grafica del PRPC. Sono ammessi degli spostamenti dei fabbricati rispetto alla posizione presentata nella cartografia, tuttavia sempre solo all’interno della stessa area Eu e in osservanza delle altre disposizioni del presente Decreto.
(2) Degli spostamenti non superiori allo 0,5 m rispetto all’ubicazione specificata nella parte cartografica del PRPC, sono consentiti nel caso dell’edificio 02 tuttavia solo per poter dare un arredo completo all’area esterna.
2.3. Eu-2 – Area del Poliambulatorio
Art. 12 
(1) L’ubicazione dell’edificio del Poliambulatorio nell’area Eu-2 è delimitata dal confine di costruzione. Il confine del lotto edificabile è rappresentato da una linea che gli edifici di nuova costruzione o quelli previsti non devono superare, possono solo rasentarla e/o osservare una distanza verso l’interno dalla stessa, come specificato nella parte cartografica del PRPC.
(2) Nella parte cartografica del PRPC è presentata anche la posizione degli altri fabbricati. Sono ammessi degli spostamenti dei fabbricati rispetto alla posizione presentata nella cartografia, ma sempre solo all’interno della stessa area Eu e in osservanza delle altre disposizioni del presente Decreto.
2.4. Eu-3 – Area del Mercato Pubblico
Art. 13 
(1) Le posizioni di nuovi edifici e di altri fabbricati sono raffigurate nella parte cartografica del PRPC. Sono ammessi degli spostamenti dei fabbricati rispetto alla posizione presentata nella cartografia, tuttavia sempre solo all’interno della stessa area Eu e in osservanza delle altre disposizioni del presente Decreto e dell’arredo esterno.
(2) Gli edifici esistenti nell’Eu-3 possono essere ricostruiti tuttavia senza aumentare le altezze. In deroga alle disposizioni dell’art. 10 del presente Decreto, nel caso di ricostruzione o di demolizione di un edificio legalmente costruito, o di realizzazione di un edificio nuovo nelle esistenti dimensioni di pianta e di altezza, nonché di posizione invariata, sono ammessi degli scostamenti inferiori anche senza il consenso dei proprietari dei terreni confinanti.
3. Norme tecniche d’attuazione concernenti le dimensioni dei fabbricati
3.1. Norme valide per l’intera area del PRPC
Art. 14 
(Dimensioni delle opere d’ingegneria civile) 
(1) Salvo diversa disposizione del presente Decreto, le dimensioni delle opere d’ingegneria civile dipendono dal tipo e dalla destinazione d’uso dell’edificio e si devono basare sugli standard e sulle regole tecniche.
(2) Le altezze dei muri di sostegno e/o di contenimento devono seguire la configurazione naturale del terreno e non devono superare l’altezza del terreno stesso. L’altezza massima dei muri di sostegno è di 1,50 m.
(3) È ammessa la combinazione di muri ovvero sottoscarpa con recinzione in metallo con l’altezza complessiva massimale di 3,00 m, di cui la parte di muro con un’altezza massimale di 1,0 m.
(4) L’altezza della recinzione può essere fino a 2,0 m. Le recinzioni non devono essere realizzate a mo’ di parete o costruite in muratura.
(5) L’altezza dei muri di parapetto è di un massimo di 0,5 m, mentre trattandosi di isole ecologiche e tettoie o pergole l’altezza massima è di 1,0 m.
3.2. Eu-1 Area del verde pubblico
Art. 15 
(Dimensioni dei fabbricati) 
(1) La pianta massima dell’edificio 02 – edificio per eventi pubblici è di 15,50 m x 15,00 m. Il piano terra può essere realizzato con flessibilità all’interno delle dimensioni massime. Le altezze dell’edificio non devono superare i 4,0 m misurando dall’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto, fino all’estremità superiore, rappresentata dalla quota inferiore del cornicione, rispettivamente dal bordo inferiore dell’ultima superficie di copertura, nel caso di tetti piani.
(2) All’interno dell’area Eu-1 è possibile costruire piccole pensiline, pergolati, e simili, delle dimensioni massime di pianta di 5,0 m x 10,0 m, la cui altezza non deve superare i 3,5 m, misurando dall’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza al fabbricato prevista dal progetto, fino all’estremità superiore del fabbricato.
3.3. Eu-2 Area del Poliambulatorio
Art. 16 
(Dimensioni dei fabbricati) 
(1) La superficie massima di pianta dell’edificio del poliambulatorio è delimitata dai confini dei lotti di costruzione.
(2) L’altezza dell’edificio del centro sanitario non deve superare i 7,5 m misurando dall’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto, fino all’estremità superiore, rappresentata dalla quota inferiore del cornicione, rispettivamente dal bordo inferiore dell’ultima superficie di copertura nel caso di tetti piani. Il numero di piani può essere al massimo P + 1.
(3) È possibile costruire ulteriori piani di scantinato completamente interrati.
(4) All’interno di Eu-2, è possibile realizzare piccole pensiline e pergole nel quadro di arredo dello spazio esterno e compatibilmente al programma di assistenza sanitaria. Le dimensioni massime di pianta di queste strutture sono 5,0 m x 15,0 m, mentre l’altezza non deve superare i 3,5 m, misurando dall’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza al fabbricato prevista dal progetto all’estremità superiore del fabbricato.
3.4. Eu-3 Area del mercato pubblico
Art. 17 
(Dimensioni degli edifici) 
(1) Le dimensioni massime di pianta dell’edificio 01 – edificio del mercato, sono 42,50 m x 10,00 m. Il piano terra può essere realizzato con flessibilità all’interno delle dimensioni massime. L’altezza dell’edificio non deve superare i 5,0 m misurando dall’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto, fino all’estremità superiore, rappresentata dalla quota inferiore del cornicione, rispettivamente dal bordo inferiore dell’ultima superficie di copertura nel caso di tetti piani.
(2) All’interno di Eu-3, è ammessa la costruzione di tettoie e pergole nel quadro della regolamentazione dello spazio del mercato. L’altezza massima di queste strutture non deve superare i 3,5 m essendo delimitata dall’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza al fabbricato prevista dal progetto all’estremità superiore del fabbricato.
(3) Le dimensioni degli edifici esistenti nell’area Eu-3 non devono subire modifiche.
4. Norme tecniche d’attuazione concernenti la progettazione dei fabbricati
Art. 18 
(Progettazione dei fabbricati) 
(1) La progettazione degli edifici segue le linee guida del design moderno e osserva la funzione di ciascun singolo edificio.
(2) I tetti possono essere a superficie piana o inclinata. Nel caso di coperture a inclinazione, le stesse devono essere realizzate a due o più spioventi, con una pendenza di 18–21 gradi, e ricoperte da tegole. I tetti piani possono essere sistemati come terrazze inverdite e sugli stessi si possono installare impianti fotovoltaici o altri sistemi che servono a produrre il riscaldamento alternativo, il condizionamento dell’aria, la produzione di acqua calda o di elettricità.
Art. 19 
(Progettazione di strutture d’ingegneria civile) 
(1) La progettazione delle opere di ingegneria civile, qualora non diversamente stabilito dal presente Decreto, dipende dalla categoria e dalla destinazione d’uso del fabbricato e deve essere fondata sugli standard o sulle regole del settore.
(2) Il muro di sostegno o sottoscarpa deve essere costruito in pietra massiccia locale o in cemento armato. Qualora il muro di sostegno o sottoscarpa sia realizzato con una struttura di cemento armato, la stessa deve essere rivestita in pietra naturale di origine locale o inverdita.
(3) I muri di parapetto devono essere progettati alla stregua dei muri di supporto.
Art. 20 
(Progettazione e arredo di aree pubbliche e del verde pubblico) 
(1) Una parte importante dell’area del PRPC è destinata all’allestimento di spazi verdi pubblici e di altre aree simili. La destinazione d’uso e il design delle superfici esterne sono determinati singolarmente per ciascuna delle aree Eu.
(2) La posizione, le dimensioni e la forma di ciascun singolo arredo di superfici esterne aperte sono presentate nella parte cartografica del PRPC. Sono altresì ammesse delle variazioni in relazione alla posizione e alla forma del singolo arredo.
(3) All’atto di progettazione e realizzazione dell’arredo urbano esterno bisogna osservare il progetto di arredo paesaggistico, che fa parte del presente PRPC ed è parte integrante della cartografia del PRPC, Foglio n. 05 Assetto paesaggistico.
(4) Nell’area Eu-1 è previsto il seguente arredo delle superfici esterne, illustrate nella sezione grafica del PRPC:
– il parco pubblico urbano con i seguenti allestimenti:
– piste podistiche della lunghezza di 500 m e larghezza di 3,2 m, 
– percorsi pedonali con impianto di vegetazione mediterranea lungo gli stessi, 
– la disposizione della pista ciclabile circolare e di interconnessione, 
– due campi da basket, 
– la sistemazione o installazione di altri impianti sportivi e ricreativi, 
– l’installazione di elementi di arredo urbano e di sculture in pietra, 
– la sistemazione di uno spazio per eventi nell’ambito dell’edificio 02 – edificio per eventi pubblici e sistemazione di percorsi di accesso e di intervento nell’area dell’evento,
– l’allestimento di aree verdi, mediante l’impianto di specie tipiche mediterranee,
– la sistemazione del parco giochi esistente e di uno skate park con possibilità di ampliamento, che può avvenire all’interno dell’unità Eu stessa o anche interessando altre aree Eu, la sistemazione di impianti sanitari nell’edificio 01, area Eu-3,
– la sistemazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e marciapiedi,
– la regolamentazione di nuove aree di parcheggio.
(5) Nell’area Eu-2 sono previsti i seguenti arredi delle superfici esterne, come presentati nel corredo cartografico del PRPC:
– la sistemazione del parco attorno al Poliambulatorio e la sistemazione dei parcheggi,
– l’organizzazione degli spazi esterni del centro sanitario per le esigenze dei programmi di riabilitazione e altri programmi di assistenza sanitaria, che richiedono uno spazio pubblico all’aperto (come ad esempio: eventi che promuovono uno stile di vita sano e attivo, Giornate della salute ...),
– l’installazione di elementi di arredo urbano e di sculture in pietra,
– l’organizzazione di percorsi pedonali e accessi.
(6) Nell’area Eu-3 sono previsti i seguenti arredi delle superfici esterne, come indicati nella cartografia del PRPC:
– la sistemazione di un’area di mercato pavimentata di fronte all’edificio 01 – edificio del mercato,
– l’allestimento di aree verdi, piantando specie tipiche mediterranee,
– l’organizzazione di sentieri pedonali,
– l’installazione di elementi di arredo urbano e di sculture in pietra,
– la regolamentazione dei parcheggi per le consegne del mercato,
– le aree verdi lungo l’esistente edificio nell’area Eu-3, nella parte a Nord-Est non possono essere ulteriormente pavimentate.
(7) Per tutti gli interventi in aree pubbliche, l’investitore deve ottenere il nulla osta dell’organo competente del Comune di Pirano.
(8) La creazione di spazi verdi deve tenere conto dell’integrità del sito e l’intera area PRPC deve essere progettata in modo coerente e uniforme.
(9) I parcheggi nell’area Eu-2 devono essere arredati a verde con viali alberati o singoli alberi.
(10) Nel caso di impianti di viali, i singoli viali dovranno comprendere un’unica specie di albero.
(11) Tuttavia, per prevenire le malattie degli alberi, nei viali alberati si devono alternare gruppi di diverse specie di alberi.
(12) Nell’impianto del verde pubblico la priorità dovrebbe essere data agli alberi e agli arbusti mediterranei e submediterranei localmente importanti.
Art. 21 
(Arredo urbano) 
(1) Le aree pubbliche e le altre aree comunali devono essere allestite con complementi di arredo urbano, che siano funzionali, discreti e non invasivi o dannosi per le aree di uso pubblico. La progettazione dei complementi di arredo urbano deve tener conto dell’integrità dell’area; l’intera area PRPC deve essere allestita in modo coerente e uniforme.
(2) Nei casi in cui uno spazio privato confini con una zona pubblica, sono valide le stesse regole indicate per l’allestimento e la progettazione degli spazi pubblici. Si consiglia l’applicazione delle stesse regole per tutte le aree private.
(3) I complementi di arredo urbano del Comune di Pirano rappresentano l’identità visiva del Comune. Rappresentano il Comune di Pirano come parte integrante del Mediterraneo. L’arredo urbano è discreto, risponde a principi tipici dell’ambiente mediterraneo e il suo ruolo principale è quello della funzionalità. L’utente deve avere la percezione che i complementi di arredo facciano parte da sempre dell’ambiente in cui si trovano e che siano discreti, funzionali e non obsoleti.
(4) Di norma, i complementi di arredo urbano non devono fungere da spazio per l’affissione pubblicitaria o informativa.
Art. 22 
(Installazione di impianti per informazioni pubblicitarie) 
(1) È consentito installare impianti ovvero sistemi ai fini pubblicitari solo sulle parti del piano terra delle facciate degli edifici fino a un’altezza massima di 3,5 metri, misurata dalla quota del piano terra, ulteriormente è consentito che l’impianto, ovvero il sistema pubblicitario possa coprire fino a un massimo del 15 % della superficie del lato di facciata su cui l’oggetto o il sistema pubblicitario è installato. Nel calcolo del fattore di copertura del lato di facciata si tiene conto solo la superficie fino all’altezza massima consentita.
(2) Un singolo impianto pubblicitario per il quale è consentita l’installazione sulle parti del piano terra delle facciate di edifici, ovvero fino ad un altezza massima di 3,5 metri, misurata dalla quota del piano terra non può avere un’altezza superiore a 1 m e neppure una superficie superiore a 3 m2.
(3) È vietato collocare impianti pubblicitari su aree verdi, parchi e aiuole.
(4) A prescindere dalle disposizioni del presente articolo è tuttavia consentita l’installazione di impianti pubblicitari, previsti dal Decreto sulla pubblicità e sulle affissioni pubbliche nel Comune di Pirano e cioè nelle ubicazioni come previste dal Decreto medesimo.
5. Norme tecniche d’attuazione concernenti la progettazione del paesaggio
Art. 23 
(1) La progettazione del paesaggio deve seguire la destinazione d’uso delle superfici esterne determinate da questo Decreto e indicate nella cartografia del PRPC, nello specifico Foglio n. 05 Assetto paesaggistico.
(2) Nell’assetto del comprensorio in oggetto è necessario considerare le seguenti indicazioni e principi di assetto:
– un assetto esterno e una piantagione razionali e conformi al programma,
– l’assetto e la piantagione devono essere impostate in modo tale da mantenere intatte la continuità di sviluppo e l’identità del comprensorio nel suo complesso,
– accentuare le direzioni di base, i panorami e le vedute sul territorio,
– assistenza alla sicurezza del traffico (delimitazione del traffico motorizzato, dei ciclisti e pedoni, segnalazione delle modifiche),
– creare ambienti piacevoli per l’intrattenimento all’aperto,
– migliorare le condizioni microclimatiche (ombra, fresco, protezione dai rumori),
– protezione delle aree non edificate e non pavimentate (non calpestabili),
– creare vie di passaggio sensate tra le singole unità,
– le parti visibili dei muri di sostegno e delle recinzioni murate devono essere costruite o rivestite in pietra naturale di origine locale,
– gli scavi e gli interramenti, ove tecnicamente possibile, si devono adeguare alla configurazione del terreno esistente con le pendenze e le altezze, ovvero essere in evidenza il meno possibile con rinverdimenti adeguati.
(3) Per tutte le aree verdi nell’area PRPC è necessario predisporre sistemi d’irrigazione e cisterne interrate per la raccolta dell’acqua piovana per le necessità dell’irrigazione.
6. Norme tecniche d’attuazione concernenti il frazionamento
Art. 24 
(Lotto edificabile) 
(1) Il lotto destinato all’edificazione è un terreno composto da una o più particelle catastali o dalle loro parti, sul quale è collocato, ovvero sul quale è previsto un fabbricato (edificio o opera di ingegneria civile) e sul quale ci sono superfici sistemate, che servono o serviranno a tale fabbricato o opera di ingegneria civile.
(2) Le dimensioni di minima e le forme dei lotti edificabili sono specificate nella parte cartografica del PRPC, Foglio n. 06 Raffigurazione di lotti edificabili. Gli stessi possono essere di dimensioni maggiori e di forme diverse da quanto presentato nell’allegato cartografico del PRPC, tuttavia non devono risultare di dimensioni inferiori.
7. Norme tecniche d’attuazione concernenti gli allacciamenti agli edifici, la costruzione di infrastrutture di pubblica utilità e il demanio pubblico artificiale
Art. 25 
(Criteri e condizioni per la regolamentazione delle infrastrutture viarie) 
(1) La progettazione, la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura stradale esistente devono essere conformi alle disposizioni di legge e alle norme vigenti.
(2) Nel caso di interventi previsti sulle strade statali e comunali, nonché sulle altre superfici pubbliche è necessario ottenere le condizioni di progetto e il consenso del gestore competente.
(3) Nella sistemazione dell’accesso o del collegamento del traffico alla strada pubblica è necessario considerare, che il profilo della strada debba permettere di eseguire la circolazione nei due sensi o a senso unico, per cui si considerano le indicazioni di partenza minime. L’accesso fino agli edifici deve essere realizzato con una via d’accesso della larghezza minima di 3,0 m.
Art. 26 
(Piste ciclabili) 
(1) Nell’area del PRPC è prevista la costruzione di una pista ciclabile sul lato est della Strada dei Salinai. La larghezza minima della pista ciclabile è di 2,0 m.
(2) Nell’area Eu-1 c’è una pista ciclabile a due carreggiate che collega la pista ciclabile principale Portorose–Lucia con la stazione degli autobus. La larghezza minima è di 2,5 m.
Nell’area del parco c’è una pista ciclabile circolare con una larghezza minima di 2,5 m.
(3) La progettazione e la costruzione di piste ciclabili devono essere conformi alle disposizioni di Legge e ai regolamenti applicabili.
(4) La prevista pista ciclabile è collegata alla pista ciclabile della Parenzana.
Art. 27 
(Criteri e condizioni per la regolamentazione dei parcheggi) 
(1) La costruzione di nuovi parcheggi è prevista nell’area del PRPC, come segue:
– nell’area Eu-1, è possibile costruire nuovi parcheggi pubblici,
– nell’area Eu-2 sono previsti diversi nuovi parcheggi e/o l’estensione dei parcheggi esistenti. Nella parte grafica del PRPC sono contrassegnati con P2 a P4,
– nell’area Eu-3, un nuovo parcheggio è previsto presso l’edificio 01 – edificio del mercato, destinato esclusivamente alle consegne.
(2) La progettazione e la costruzione di stalli di sosta e di aree di parcheggio devono essere conformi alle disposizioni di Legge e ai regolamenti applicabili.
Art. 28 
(Criteri generali e condizioni di regolamentazione delle infrastrutture comunali, energetiche e di telecomunicazione) 
(1) I fabbricati devono essere allacciati all’infrastruttura comunale ed energetica esistente o di nuova costruzione. È consentito l’impiego di tutte le fonti di energia rinnovabili in conformità alle leggi che regolano tale settore. L’approvvigionamento energetico (riscaldamento, acqua calda sanitaria) deve essere fornito da fonti di energia rinnovabili. L’uso di combustibili fossili non è consentito, ovvero è consentito solo se l’uso di fonti energetiche rinnovabili non è tecnicamente possibile. L’approvvigionamento energetico deve essere conforme alle linee guida definite nel concetto energetico locale del comune.
(2) In tutte le costruzioni è necessario considerare gli scostamenti prescritti dei fabbricati pianificati dalle esistenti e previste condotte, reti di comunicazione ed elettrodotti in conformità alle norme tecniche e prevedere gli spostamenti, ovvero le modifiche dell’infrastruttura esistente a causa dei nuovi fabbricati. Nell’ambito della costruzione della nuova infrastruttura comunale è necessario prevedere la riqualificazione di quella esistente, non adeguata a causa dell’usura, dell’insufficiente capacità, della scarsa resa tecnica, dovuta alle conseguenze di danni o alle richieste urbanistiche.
(3) L’alimentazione delle utenze idriche sarà assicurata con acqua potabile di testata idoneità sanitaria, nonché lo smaltimento delle acque di scarico e il trattamento dei rifiuti (raccolta, smaltimento), devono essere garantiti in modo tale da non minacciare la salute e da non gravare sull’ambiente.
(4) Gli interventi nelle fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti e in quelle previste sono possibili soltanto previo consenso del gestore.
(5) I tracciati delle condotte comunali, energetiche e di telecomunicazione dei fabbricati e degli impianti devono essere coordinati tra loro, considerando gli scostamenti sufficienti reciproci e gli scostamenti dagli altri impianti o strutture costruiti.
(6) La costruzione degli impianti energetici e delle infrastrutture comunali deve procedere in modo coordinato.
(7) Sono ammessi adeguamenti parziali e provvisori, sempre conformi alla programmazione dei gestori delle condotte comunali ed eseguiti in modo da renderli comunque includibili nella fase conclusiva di riassetto della singola condotta comunale, in base ai progetti preliminari per il territorio interessato.
(8) È consentito tutelare, spostare, rinnovare, ampliare e aumentare la capacità delle condotte comunali, energetiche e di telecomunicazioni esistenti, che si trovano nel comprensorio, in conformità alle possibilità territoriali e ambientali e rispettando le norme vigenti e a condizione che gli interventi siano in accordo con i loro gestori.
(9) Le imprese competenti a gestire la rete idrica urbana forniscono le prescrizioni di realizzazione dell’allacciamento comunale di connessione dei fabbricati alle singole infrastrutture comunali.
(10) Per gli interventi nelle zone di protezione delle infrastrutture comunali è necessario ottenere l’autorizzazione dell’operatore.
(11) Di regola tutte le condotte primarie e secondarie devono attraversare le superfici (di traffico e di intervento) pubbliche, ovvero superfici di uso pubblico in modo da rendere possibile la manutenzione dei fabbricati e degli impianti infrastrutturali.
(12) Nel caso in cui il passaggio sulle superfici pubbliche non sia possibile, il proprietario del terreno interessato deve consentire la realizzazione e la manutenzione delle condotte comunali pubbliche sul suo terreno, mentre il gestore della singola conduttura comunale deve ottenere dal proprietario il diritto di servitù.
(13) Se gli impianti comunali sono stati costruiti su un terreno che non fa parte del demanio pubblico e non è di proprietà del Comune, il Comune è tenuto ad acquisire le nuove attrezzature urbane, che sono state costruite conformemente alle normative vigenti in materia di infrastrutture comunali (il PRPC e il Programma delle opere di urbanizzazione), per le quali è stato stipulato il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, è stato rilasciato il permesso di agibilità e sono stati disciplinati i diritti di utilizzo e di manutenzione a beneficio del Comune, dell’azienda pubblica o dell’operatore, che gestisce le singole infrastrutture comunali nel Comune di Pirano.
(14) Nel caso in cui il realizzatore dei lavori osservi, durante l’esecuzione degli stessi, un’infrastruttura comunale energetica o di telecomunicazione non preliminarmente identificata, deve immediatamente interrompere le attività ed informare i gestori delle singole condotte dell’infrastruttura.
(15) In aggiunta alle opere di urbanizzazione stabilite con il presente Decreto, è ammessa la realizzazione di ulteriori linee interrate della rete pubblica con i relativi allacciamenti, in quanto necessari al singolo comprensorio in oggetto ovvero del territorio nel suo complesso, a condizione che gli adeguamenti integrativi restino compatibili e complementari alle previsioni infrastrutturali del presente Decreto. La costruzione di impianti, fabbricati e condotte comunali soprassuolo non è ammessa. La costruzione di impianti energetici, di telecomunicazione e comunali accessori è ammessa soltanto se è possibile realizzare tali impianti nei seminterrati del comprensorio.
(16) Ordine prioritario di approvvigionamento termico in base alla fonte di energia:
– sistemi di teleriscaldamento, che utilizzano le fonti di energia rinnovabili con la cogenerazione di energia termica ed elettrica, fonti di energia rinnovabili di produzione separata, gas naturale in CHP ad alta efficienza o calore di scarto;
– approvvigionamento termico individuale da fonti di energia rinnovabili;
– approvvigionamento individuale con gas naturale;
– altre fonti.
(17) I criteri e le condizioni per l’infrastruttura comunale sono definiti per la:
– rete idrica
– rete fognaria
– rete di energia elettrica
– rete di telecomunicazioni
– rete TV via cavo.
Art. 29 
(Rete idrica) 
(1) Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete idrica esistente, ovvero alla rete idrica di nuova costruzione.
(2) Nel progettare la costruzione nel comprensorio in oggetto è necessario considerare gli impianti idrici esistenti e le ricostruzioni e manutenzioni degli impianti idrici previste a causa dell’usura, ovvero dell’aumento della capacità dell’impianto.
(3) Le sistemazioni di aree verdi non devono in nessun caso influire nocivamente sugli impianti idrici previsti ed esistenti. All’interno del corridoio protetto non è permesso realizzare coltivazioni.
(4) Con l’implementazione degli interventi previsti, non si devono peggiorare le condizioni riguardanti la sicurezza di esercizio, la manutenzione ordinaria, l’inalterabile salubrità dell’acqua potabile e la durata stessa degli impianti idrici.
(5) La realizzazione delle opere previste non potrà in alcun modo avere effetti peggiorativi sulle condizioni di approvvigionamento idrico e di sicurezza antincendio per gli utenti già esistenti.
(6) Gli incroci dell’acquedotto con i raccordi comunali e gli scostamenti dagli altri fabbricati devono essere realizzati in osservanza delle prescrizioni e normative tecniche ed in conformità alle disposizioni del Regolamento tecnico dell’Acquedotto del Risano di Capodistria.
(7) L’approvvigionamento idrico della zona del PRPC è previsto dal serbatoio RZ Sezza di 115 m3, a quota di 30,08 m s.l.m.
(8) Il dimensionamento delle condotte di allacciamento si determina in base alle richieste previste di approvvigionamento idrico e della sicurezza antincendio per i fabbricati, ovvero utenti previsti.
(9) Il sistema di rete idrica interna deve essere realizzato in modo tale da escludere reflussi verso la rete pubblica.
(10) Il punto di alimentazione dell’utenza (posizione dei contatori) può ubicarsi nel tipico pozzetto con contatore esterno dell’Acquedotto del Risano di Capodistria, per ciascun edificio a parte, in modo da non recare alcun disturbo all’ordinario utilizzo del terreno, garantendo al contempo la regolare attività di lettura dei consumi idrici e manutenzione dei contatori.
(11) Il modello di pozzetto, le dimensioni, il tipo di contatore e le relative modalità di messa in funzione sono prescritti nel Regolamento tecnico dell’Acquedotto del Risano di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 16/13 del 22/02/2013).
(12) L’Acquedotto del Risano convaliderà, con il rilascio dell’apposito Consenso, le condizioni tecniche necessarie all’autorizzazione all’allacciamento dell’edificio alla rete idrica pubblica.
Art. 30 
(Rete fognaria) 
(1) Tutti gli edifici devono presentare percorsi di smaltimento e depurazione delle acque reflue in conformità con le norme vigenti. Si deve prevedere un sistema separato di smaltimento delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche.
(2) Nel comprensorio in oggetto, nel progettare la costruzione, è necessario considerare i fabbricati esistenti, le ricostruzioni previste e le manutenzioni del sistema di canalizzazione a causa dell’usura, ovvero dell’aumento della capacità. Nel caso di ristrutturazione o ampliamento dell’edificio esistente, ricostruzione delle strade e delle infrastrutture esistenti, è necessario che la canalizzazione fognaria a sistema misto sia riconvertita a sistema separato.
(3) L’allacciamento alla canalizzazione fognaria pubblica degli edifici e delle opere di ingegneria civile, è possibile in conformità alle condizioni stabilite dall’operatore. Condizioni più dettagliate saranno definite dallo stesso al momento di acquisizione dei permessi di costruire.
(4) Le acque meteoriche provenienti dalle superfici di parcheggio saranno smaltite attraverso collettori di sabbia e separatori di grassi opportunamente dimensionati.
(5) La disposizione finale delle acque fecali è nell’impianto centrale di depurazione di Pirano. Le acque reflue di provenienza meteorica dopo un adeguato trattamento sono invece scaricate in mare.
(6) Il tracciato previsto e gli allacciamenti pianificati sono presentati nella parte cartografica della bozza del PRPC.
Art. 31 
(Rete di energia elettrica e illuminazione pubblica) 
(1) Tutti i fabbricati devono essere allacciati alla rete di energia elettrica.
(2) Nell’ambito della nuova rete deve essere prevista la riqualificazione della rete EE esistente che non si presenti idonea a causa dell’usura, dell’insufficiente capacità, della scarsa resa tecnica o delle esigenze urbanistiche.
(3) Per poter alimentare gli edifici previsti è necessario costruire una nuova sezione della canalizzazione passacavi partendo dalla stazione di trasformazione e smistamento RTP di Lucia, la quale potrà essere in parte realizzata utilizzando le canaline passacavi esistenti e in parte di nuova costruzione in modo che il nuovo condotto di alimentazione via cavo sia integrato alla esistente RETE DI CAVI da 20 kV di Portorose–Lucia. Il sistema di canaline esistenti, che saranno utilizzate per l’alimentazione della zona del PRPC, parte dalla stazione di trasformazione e smistamento RTP di Lucia, prosegue lungo la Strada per Limignano fino ad arrivare alla stazione di trasformazione Lucia 2, quindi attraverso la canalizzazione passacavi prosegue fino al pozzo all’altezza dell’incrocio tra la Strada di Lungomare e la Strada del Sottopassaggio. Le nuove linee di cavi previsti saranno costruite a partire dal pozzo per cavi (all’incrocio della Strada del Sottopassaggio con la Via Lungomare), scorrendo lungo il marciapiede meridionale della Strada Lungomare fino alla rotatoria presso la diramazione per il Marina e proseguendo lungo la diramazione stessa sul ciglio nord del marciapiede. La nuova rete di canalizzazione passacavi passerà anche dall’incrocio della Strada di Limignano con la Strada Lungomare fino al pianificato fabbricato del mercato, dove è prevista la nuova Stazione di Trasformazione per approvvigionare il comprensorio in oggetto.
(4) La realizzazione della nuova Stazione di Trasformazione per l’approvvigionamento del comprensorio in oggetto è prevista accanto all’edificio del mercato pianificato o nell’edificio stesso. La nuova ST deve essere prefabbricata e montata su cavi per la potenza prevista, che sarà definita in fase PGD (Progetto per l’acquisizione del permesso di costruire) o PZI (Progetto per l’esecuzione). La ST deve essere costruita per una tensione di 20/0,4 kV e una potenza nominale adeguata con un accesso agibile per un autocarro con gru, di massa complessiva fino a 20 t. Se la ST sarà costruita in un edificio con altre finalità, dovrà essere ubicata al pianoterra possibilmente all’angolo dell’edificio con accesso diretto dall’esterno.
(5) Prima dell’inizio della costruzione è necessario effettuare il picchettamento per l’intera infrastruttura di distribuzione di energia elettrica sotterranea, che andrà ad interessare questa zona ossia il tracciato della prevista alimentazione dell’area in questione.
(6) Nell’esecuzione dei lavori di movimento terra nelle immediate vicinanze degli impianti di energia elettrica è necessario considerare le regole in materia di prevenzione infortunistica in prossimità degli impianti sotto tensione. Le distanze dagli impianti esistenti sono progettate in conformità ai regolamenti, alle norme, agli standard e alla tipizzazione in vigore.
(7) L’investitore, per gli interventi previsti nella rete di distribuzione elettrica, deve conseguire le prescrizioni progettuali, mentre per la documentazione di progetto realizzata dovrà disporre dell’autorizzazione dell’Elektro Primorska, UD di Capodistria. Tutti gli oneri di progettazione, di eventuali spostamenti, di protezione o la riparazione di danni alla rete di distribuzione elettrica esistente, durante il periodo di costruzione in questione, sono a carico dell’investitore.
(8) Gli impianti elettrici esistenti devono essere spostati o adeguatamente protetti. I dispositivi che diventano non funzionali a causa della prevista costruzione devono essere smantellati o abbandonati in modo da non causare inutili complicazioni.
(9) Durante la progettazione e la costruzione di edifici nella area del piano PRPC dovranno essere prese in considerazione la classificazione tipo delle società di distribuzione, le vigenti norme e gli standard tecnici, e si dovrà acquisire i documenti tecnici amministrativi.
(10) Per realizzare le costruzioni nella fascia di rispetto degli elettrodotti e impianti si dovrà soddisfare le prescrizioni in materia di impatto elettromagnetico e sonoro (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/96) e le prescrizioni del Regolamento concernente le condizioni e le limitazioni nelle costruzioni, la destinazione d’uso degli edifici e l’esercizio delle attività all’interno della fascia di rispetto delle reti elettriche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/10).
Art. 32 
(Rete di telecomunicazione) 
(1) La rete di telecomunicazione è costituita da tutte le reti per la trasmissione del segnale in forma analogica o digitale, in versione terrestre via cavo oppure di realizzazione aerea wireless.
(2) Per migliorare il livello esistente di fornitura e per realizzare nuovi allacciamenti è possibile la nuova costruzione, la riqualificazione e l’ampliamento della rete di telecomunicazione.
(3) La rete di telecomunicazione può essere realizzata con cavi sotterranei, cavi direttamente interrati o tirati in canaline oppure wireless.
(4) Per tutte le costruzioni è necessario: considerare le distanze prescritte dei nuovi fabbricati dalla rete di telecomunicazione esistente, in conformità alle norme tecniche, prevedere gli spostamenti o i cambiamenti degli allacciamenti esistenti dovuto alla costruzione di nuovi fabbricati, nell’ambito della nuova rete prevedere il risanamento della rete esistente, la quale non risulti idonea a causa dell’usura, dell’insufficiente capacità, della scarsa resa tecnica o delle richieste urbanistiche.
(5) Le opere nelle pertinenze vincolate della rete di telecomunicazione esistente e nelle zone di protezione previste sono realizzabili soltanto previo consenso del gestore.
(6) Nella riqualificazione della rete esistente e nella costruzione della nuova rete telefonica è necessario prevedere la costruzione con cavi sotterranei. Per gli edifici più datati in pietra e dove sia possibile, sarà necessario allestire gli armadietti telefonici al di fuori della struttura del fabbricato.
(7) Nel comprensorio in oggetto la rete telefonica viene riadeguata mediante canalizzazione, con l’ampliamento e il collegamento alla rete telefonica via cavo canalizzata esistente.
Art. 33 
(Rete TV via cavo) 
Per ricevere i programmi TV via satellite e per la distribuzione del segnale è consentito costruire una rete di distribuzione via cavo e collegarla all’impianto centrale dell’antenna con il sistema di ricezione.
Art. 34 
(Raccolta e asporto dei rifiuti urbani e pulizia delle superfici pubbliche) 
(1) Nel comprensorio oggetto di pianificazione è organizzata la raccolta dei rifiuti urbani e delle frazioni differenziate.
(2) Nel comprensorio oggetto di pianificazione è necessario prevedere i punti di raccolta e di prelievo per i rifiuti urbani, i rimanenti rifiuti e le isole ecologiche per le frazioni differenziate, che devono essere accessibili ai veicoli speciali dell’operatore (collocati a una distanza non superiore a 5,00 m dalla strada pubblica).
(3) I punti di prelievo devono essere sistemati in modo tale da permettere la pulizia dello spazio, in osservanza delle prescrizioni igieniche e di decoro locali.
(4) I punti di prelievo e le isole ecologiche devono garantire un volume complessivo adeguato per le unità abitative, nonché conforme alle norme vigenti nel Comune di Pirano.
(5) Si deve prendere in considerazione il sistema di raccolta differenziata e di trasporto differenziato dei rifiuti. I punti di raccolta devono essere accessibili ai veicoli della nettezza urbana (collocati a una distanza non superiore a 5,00 m dalla strada pubblica).
(6) I punti di raccolta e le isole ecologiche allestiti per gli enti commerciali devono essere adeguatamente dimensionati e in linea con il Programma comunale di gestione dei rifiuti urbani.
(7) I punti di raccolta rifiuti già attivi potranno essere ammodernati, ovvero trasferiti, nonché allestiti in modo da garantire la differenziazione, con osservanza delle prescrizioni regolamentari fornite dal concessionario del servizio, nonché riscontrabili al Decreto comunale sulla pulizia delle superfici pubbliche e la raccolta, l’asporto e il deposito di rifiuti obbligatori.
8. Norme tecniche d’attuazione concernenti la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, la salvaguardia della natura, la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, la tutela da calamità naturali e altre emergenze, nonché per le necessità di difesa
Art. 35 
(Protezione dall’inquinamento acustico) 
In caso di interventi nel territorio, devono essere osservate le disposizioni di Legge sulla tutela dall’inquinamento acustico.
Art. 36 
(Protezione dall’inquinamento atmosferico) 
In caso di pianificazione territoriale, è necessario tener conto delle disposizioni di Legge sulla tutela dall’inquinamento atmosferico.
Art. 37 
(Protezione delle acque sotterranee) 
(1) I fabbricati e gli spazi aperti devono essere progettati in modo tale da escludere qualsiasi tipo di inquinamento delle acque sotterranee.
(2) Prima di compiere interventi sul terreno, che potrebbero compromettere le vene acquifere sotterranee, è necessario approfondire tutte le potenziali conseguenze di una tale interruzione, compresa la diminuzione della stabilità e della capacità portante del suolo nell’area ristretta e in quella più ampia.
(3) Le aree di manovra, i parcheggi e le vie di trasporto devono essere consolidate e canalizzate. Le aree parcheggio e i garage situati nei pressi dei fabbricati devono essere attrezzati con disoleatori per parcheggio.
Art. 38 
(Tutela della salute) 
Nella realizzazione e progettazione della costruzione nel comprensorio in oggetto è necessario:
– organizzare l’approvvigionamento idrico delle popolazioni mediante forniture d’acqua potabile di testata idoneità sanitaria,
– regolamentare lo scarico delle acque reflue,
– organizzare la gestione rifiuti in modo appropriato, regolandone la raccolta e lo smaltimento a norma,
– garantire l’adozione di adeguate misure di protezione contro la formazione di polvere affinché le attività di produzione e commercio di generi alimentari (ad es. rivendite, attività di ristoro) vengano eseguite in ambienti salubri ed igienici, in conformità alle vigenti normative e regolamentazioni di settore.
Art. 39 
(Soluzioni e misure per la difesa e la sicurezza antincendio, la protezione da calamità naturali e altre emergenze) 
(1) Nella realizzazione della documentazione di progetto e nell’acquisizione del permesso di costruire per i singoli fabbricati è necessario tenere in considerazione le vigenti leggi e disposizioni in materia di limitazioni naturali, osservare l’accelerazione del suolo in base al progetto, nonché il rischio sismico, adottando debitamente nella documentazione di progetto le misure tecniche del caso.
(2) L’edificazione prevista deve garantire le condizioni per un allontanamento sicuro delle persone e del patrimonio, sufficienti superfici di lavoro e di circolazione per i veicoli di pronto intervento, nonché fonti sufficienti per la fornitura di acqua per l’estinzione.
(3) A garanzia delle misure di contenimento dei rischi di propagazione in caso di incendio, devono essere garantite le distanze di sicurezza tra i fabbricati e i confini delle particelle al minimo di 5 m, ovvero osservando un’adeguata divisione tra i fabbricati.
(4) Sulle vie di accesso per l’intervento è necessario regolamentare gli stalli per i mezzi dei vigili del fuoco. Per quanto concerne i percorsi di accesso agli ingressi e alle aree operative si osserveranno gli standard DIN 14090.
(5) La rete viaria di pubblica utilità supporterà gli accessi per l’intervento. I percorsi d’emergenza peraltro garantiranno il deflusso in caso di evacuazione delle persone e del patrimonio.
(6) In caso di incendio i fabbricati dovranno comunque garantire una resistenza strutturale di portata per un determinato periodo di tempo.
(7) Nell’elaborato Progetto di sicurezza antincendio si darà evidenza delle modalità di soddisfazione delle condizioni di sicurezza antincendio per le strutture di modesta entità, mentre con l’elaborato Studio di sicurezza antincendio si espliciteranno le misure prescrittive essenziali per le strutture più impegnative, in caso di incendio. La classificazione delle strutture di modesta entità, e quelle più impegnative è definita nella prescrizione sul progetto e nello studio sulla sicurezza antincendio.
Art. 40 
(Protezione da fenomeni alluvionali e dall’erosione) 
(1) Attorno ai fabbricati è necessario realizzare drenaggi e scarichi delle acque di superficie per il deflusso dell’acqua. Lo smaltimento di tutta l’acqua deve essere controllato per evitare danni da erosione al suolo.
(2) Nella documentazione del progetto è necessario indicare che gli scoli di drenaggio vengano condotti nella rete di canalizzazione in modo controllato.
(3) È necessario condurre le acque del sistema di drenaggio adeguatamente sotto gli argini di scavo, nonché dietro ad eventuali costruzioni di supporto negli scarichi di raccolta e poi nel sistema regolare di deflusso delle acque meteoriche.
(4) La maggior parte del comprensorio del PRPC si trova nell’area a pericolosità e rischio alluvionale (“pp” – area a rischio di inondazione), tra Q100 e Q500. Le misure di mitigazione necessarie sono:
– Le luci di tutti i fabbricati con piani interrati e di tutti gli edifici che si trovano all’interno dell’area Eu-2 devono essere effettuate al di sopra del livello Q500 a quota di + 3,00 m s.l.m. Le parti delle strutture eseguite sotto detta quota di + 3,00 m s.l.m. devono essere realizzate a tenuta stagna. Il drenaggio dell’acqua dalle parti sottostanti è regolato da un sistema di pompaggio impermeabile dotato di una valvola di ritegno. I parcheggi esterni non interrati, che si trovano all’interno dell’area Eu-2 vengono realizzati al di sopra della quota Q100 ad un’altitudine di + 2,60 m s.l.m. e offrono un collegamento ragionevole con l’infrastruttura stradale esistente. Le aree di parcheggio esistenti sono mantenute alle stesse quote.
– Gli edifici all’interno delle aree Eu-1 ed Eu-3 sono realizzati sopra la quota Q100 ad un’altitudine di 2,60 m s.l.m. I parcheggi si collegano in modo appropriato all’infrastruttura viaria esistente. Se in un impianto si svolge un’attività che, in conformità con la legislazione in vigore, richiede norme di sicurezza per il caso di evenienza di calamità entro un lasso di tempo di 500 anni (alluvioni rare), la quota della soglia degli edifici all’interno di Eu-1 e Eu-2 viene portata a + 3,00 m s.l.m.
– L’intera l’area deve essere dotata di un sistema fognario separato di acque bianche e acque nere, che consenta un drenaggio efficiente delle acque reflue provenienti dal sito.
– Per i singoli edifici, nella fase di elaborazione della documentazione di progetto, verrà elaborato un estratto di piano di gestione del rischio alluvioni con la definizione delle misure necessarie atte a garantire un’adeguata protezione nell’evenienza delle alluvioni.
Art. 41 
(Criteri e condizioni per la gestione delle acque) 
(1) Le soluzioni progettuali di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e piovane devono essere coordinate con le norme e la legislazione vigenti.
(2) Nel comprensorio dove sono previsti gli interventi è necessario registrare le eventuali fonti di acqua esistenti, mantenerle, riadattarle opportunamente e impedire la possibilità di inquinamento. Con gli interventi previsti non si devono peggiorare le caratteristiche delle sorgenti nel comprensorio in oggetto.
(3) Tutte le acque reflue dei fabbricati e degli impianti devono essere depurate prima dello scarico fino al livello prescritto.
(4) Prima dell’allacciamento di nuove superfici riceventi è necessario verificare la conducibilità idraulica del sistema delle acque piovane e trovare soluzioni adeguate nel caso in cui nel sistema delle acque piovane esistente non ci sia conducibilità.
(5) L’intervento nell’ambiente, che potrebbe avere un effetto prolungato o temporaneo sulle acque e sul regime idrico, può essere effettuato solo sulla base del Consenso idrico. La documentazione di progetto per ottenere il Consenso idrico deve essere conforme alla legislazione applicabile.
(6) Ogni impegno idrico che superi i limiti di utilizzo generale richiede il rilascio di specifica autorizzazione, ovvero provvedimento concessorio in conformità alla legge in vigore.
(7) La conduzione diretta delle acque reflue nelle acque sotterranee è proibita, la conduzione indiretta delle acque reflue, nonché la trasmissione di calore nelle acque sotterranee e lo sfruttamento del calore dalle acque sotterranee sono ammessi, soltanto nel modo e alle condizioni previste dalla legislazione vigente.
(8) Nel periodo di costruzione è necessario garantire tutte le misure di sicurezza e un’organizzazione tale del cantiere da impedire l’inquinamento dell’ambiente e delle acque, che potrebbe verificarsi con il trasporto, l’immagazzinamento e l’uso di combustibili liquidi e altre sostanze pericolose, ovvero nel caso di infortuni garantire l’immediato intervento del personale specializzato. Tutti i magazzini e i punti di erogazione di combustibili e lubrificanti temporanei, nonché altre sostanze pericolose devono essere protetti dall’eventuale fuoriuscita nell’ambiente naturale. Al termine della costruzione è necessario rimuovere tutte le strutture temporanee utilizzate per il periodo di costruzione e rimuovere tutti i resti di discariche. È necessario riportare allo stato primitivo, ovvero risistemare adeguatamente tutte le superfici danneggiate dalla costruzione.
(9) La progettazione ed esecuzione di interventi previsti nell’ambiente non devono compromettere le condizioni di drenaggio dell’acqua meteorica esistenti in queste zone e nelle aree a valle.
(10) Dovrebbero essere previste misure per ridurre la quantità di acque meteoriche di dilavamento scaricate nella canalizzazione pubblica o negli scarichi meteorici (utilizzando le stesse per scopi di irrigazione, uso in impianti sanitari, acque di processo ...).
(11) Per tutti gli impianti e fabbricati ove esista un rischio di fuoriuscita di sostanze pericolose, sarà necessario predefinire idonee misure di prevenzione. Il vano in cui sarà depositata la sostanza pericolosa dovrà essere costruito a mo’ di bacino di separazione a tenuta stagna, capace di trattenere l’intero volume in caso di fuoriuscita.
(12) Nel caso di realizzazione per fasi è necessario pianificare le stesse come unità funzionali complete, con lo scopo di escludere potenziali compromissioni del regime idrico nelle singole fasi.
Art. 42 
(Criteri e condizioni di tutela del patrimonio culturale) 
(1) Nel comprensorio in oggetto non si rilevano unità e zone di patrimonio culturale registrate.
(2) Nella fase di progettazione il progettista deve verificare i registri e i dati ufficiali sulle unità di patrimonio culturale e nel caso in cui nel processo di ottenimento del permesso di costruzione nella zona di intervento si riscontri un’unità o zona registrata di patrimonio culturale si devono ottenere i necessari permessi, ovverosia le condizioni progettuali e tutte le apposite autorizzazioni.
(3) Nell’intero comprensorio oggetto di pianificazione sono in vigore le disposizioni generali di legge riguardanti la tutela dei reperti archeologici.
(4) Se la ricerca archeologica preliminare non è stata effettuata prima dell’inizio dei lavori di sterramento, per le finalità di tutela dei reperti archeologici sarà necessario garantire all’Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia l’accessibilità dei terreni in conformità alle prescrizioni in tema di tutela del patrimonio culturale, laddove si svolgeranno i lavori di sterramento, affinché si possa eseguire la sovrintendenza professionale sugli interventi. Il proprietario del terreno/l’investitore/il responsabile dei lavori deve informare in forma scritta l’unità distrettuale dell’Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia, sulla dinamica dei lavori edili, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori di sterramento.
(5) In tutti gli interventi negli strati di terra è valido il regime archeologico obbligatorio generale di tutela, in ragione del quale in presenza di rinvenimento tutelato obbliga il rinvenitore/il proprietario del terreno/l’investitore/il responsabile dei lavori a proteggere il reperto integro sul luogo e informare tempestivamente l’unità competente dell’Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia, che documenterà la situazione in conformità alle disposizioni del settore archeologico. Nel caso della scoperta di resti archeologici a rischio di danneggiamento o distruzione, l’organo competente può deliberare l’interesse specifico di tutela sul terreno interessato, in sussistenza di oggettivo rischio di compromissione del patrimonio culturale ivi emerso, fintantoché non abbiano luogo le opportune indagini archeologiche, ovvero non siano fornite prescrizioni di vincolo o condizione, escludendo cioè l’utilizzo economico o di altro genere del sito.
Art. 43 
(Criteri e condizioni di protezione della natura) 
(1) Nel comprensorio in oggetto non si rilevano specifici valori naturali, aree protette o rilevanti al fine della conservazione della biodiversità.
(2) Durante la fase di progettazione, il progettista deve verificare registri e dati ufficiali relativi a preziose caratteristiche naturali, aree protette o aree importanti per la conservazione della biodiversità e nel caso in cui nella fase di ottenimento del permesso di costruire nell’area di intervento si trovi una delle seguenti aree, si devono acquisire i requisiti o le condizioni di progetto appropriate e il rispettivo consenso.
9. Altre condizioni per la realizzazione degli interventi nell’ambiente
Art. 44 
L’osservanza delle normative in materia ambientale resta assolutamente vincolante per qualsivoglia intervento in tal senso, così come per varianti di destinazione d’uso degli edifici, ovvero delle attività ivi insistenti. L’intervento non potrà avere effetti compromettenti sul contesto ambientale, né violare limiti e soglie vigenti nelle diverse categorie di tutela.
Art. 45 
(Condizioni per la costruzione e la progettazione di strutture di modesta entità) 
(1) Disposizioni generali:
– Le strutture di modesta entità possono avere allacciamenti indipendenti alle infrastrutture comunali, rispettando le condizioni del presente Decreto,
– Nella costruzione di strutture di modesta entità è necessario considerare la legge e le norme in vigore, l’investitore deve garantire per le strutture di modesta entità la conformità agli atti di pianificazione.
(2) Distanze delle strutture di modesta entità dalle particelle confinanti:
– Per i fabbricati di altezza superiore a 1,5 m (misurando in verticale dal punto più basso del terreno fino al punto più alto del fabbricato; eccetto che per le recinzioni e i muri di sostegno) la distanza minima dalle particelle confinanti è di 3,0 m. Per una distanza inferiore dalle particelle confinanti, l’investitore deve ottenere il consenso dei proprietari delle particelle coinvolte.
– Per i rimanenti fabbricati e recinzioni l’edificazione è possibile al massimo fino al limite della particella catastale, sulla quale si costruisce, tuttavia in modo tale da non invadere i terreni adiacenti.
– La realizzazione dei muri di sostegno, delle recinzioni e dei muri di sottoscarpa sul confine della particella è vincolata all’ottenimento preliminare del consenso dei proprietari delle particelle, in mancanza del quale sarà ammesso il posizionamento fino al limite della particella.
– La posizione delle strutture di modesta entità non può intaccare il campo di visibilità. Preliminarmente alla costruzione dei fabbricati nella fascia di rispetto della via o strada pubblica, sarà necessario ottenere il consenso del relativo gestore.
(3) Pianificazione di strutture di modesta entità:
– è necessario considerare le relazioni locali nella pianificazione dei fabbricati e delle loro proporzioni,
– i fabbricati si devono adattare alla configurazione del terreno e alle altre condizioni naturali, così come alle regole già formulate per le tipologie di insediamento tradizionale,
– i tetti in pendenza saranno realizzati con un’inclinazione di 18–22 gradi, la copertura del tetto inclinato è realizzata in tegole,
– nella costruzione ci si ispiri alla tradizione architettonica istriana, con l’utilizzo di materiali naturali,
– qualora le strutture di modesta entità insistano sulle pertinenze di un altro edificio, si osservi uno sviluppo in conformità all’edificio principale.
(4) All’interno dell’edificio esistente nell’area Eu-3 è vietata la costruzione delle seguenti strutture di modesta entità, che rientrano:
– nel gruppo di costruzioni modeste,
– nel gruppo costruzioni modeste, trattandosi di interventi intesi come completamento dell’esistente edificazione, ad eccezione delle tettoie e delle tende,
– giardini di ristoranti edificati.
(5) Nell’area Eu-1, la costruzione di strutture di modesta entità è consentita solo nell’ambito della sistemazione del parco cittadino, ovvero trattandosi delle seguenti strutture di modesta entità:
– nel gruppo delle costruzioni modeste, quale completamento dell’esistente edificazione, soltanto tettoie e tende,
– tutti i fabbricati appartenenti al gruppo delle costruzioni accessorie a uso pubblico,
– recinzioni,
– muri di supporto,
– serbatoi,
– pozzi, fontane a zampillo,
– collegamento a infrastrutture pubbliche di rilevanza economica e teleriscaldamento,
– piste ciclabili, sentieri pedonali,
– campi sportivi all’aperto,
– impianti di irrigazione con stazione di pompaggio, serbatoi d’acqua, laghetti artificiali,
– strutture pubblicitarie secondo le altre condizioni stabilite dal Decreto e
– impianti d’infrastruttura comunale accessori.
Art. 46 
(Condizioni per l’esproprio) 
(1) Il Comune di Pirano con il presente Decreto prende atto che è stata manifestata e accertata la sussistenza della pubblica utilità riguardante i terreni e gli immobili ubicati nell’area contrassegnata Eu-1, i quali non sono di proprietà del Comune di Pirano. Il progetto pianificato corrisponde a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’articolo 93 della Legge ZUreP-1, confermando in tal modo la sussistenza del pubblico interesse. Qualora non si giunga alla stipulazione di un contratto ai sensi del quinto e del settimo comma del presente articolo, allo scopo di ottenere la pubblica utilità (ovvero perseguire il fine) è necessario procedere all’esproprio, poiché il Comune non dispone di beni immobili atti al perseguimento del medesimo scopo.
(2) I rispettivi terreni e immobili come definiti nella sezione cartografica del piano PRPC, Foglio numero 09, parimenti identificati nel Registro catastale, saranno destinati a garantire l’infrastruttura pubblica di rilevanza economica come disposto dal secondo comma dell’articolo 93 della Legge ZUreP-1 e consentiranno la realizzazione di:
– infrastrutture pubbliche di rilevanza economica: una pista ciclabile e un marciapiede lungo la Strada dei Salinai, una pista ciclabile con collegamento alla stazione degli autobus, una pista ciclabile circolare all’interno del parco cittadino, il cui corso esatto è evidente nella parte cartografica del piano PRPC – corrispondente a parte della particella catastale n. 5528/16 C.C. Portorose di 1530 m2;
– infrastrutture pubbliche di rilevanza economica: un parco cittadino, la cui area è specificata nella parte cartografica del PRPC – corrispondente a una parte della particella catastale n. 5528/16 C.C. Portorose di 7226 m2;
– per la costruzione e rispettivamente per l’utilizzo di edifici e di terreni per l’esercizio di servizi pubblici in materia di sanità, per l’ampliamento del Poliambulatorio di Lucia con aree di pertinenza e arredi esterni indispensabili per l’attività, la cui posizione e l’assetto previsto sono definiti nella parte cartografica del piano regolatore – il lotto corrisponde a parte della particella catastale n. 5528/16 C.C. Portorose, di 3267 m2;
– per la costruzione e rispettivamente per l’utilizzo di terreni e edifici per la prestazione di servizi pubblici in materia di cultura e in particolare per la costruzione di un palcoscenico, di uno spazio per eventi, di strade di accesso e di percorsi di pronto intervento per esigenze di eventi culturali nel Comune di Pirano e nella Comunità locale di Lucia, la cui posizione, nonché l’assetto previsto sono definiti nella parte cartografica del piano regolatore – il lotto corrisponde a una parte della particella catastale n. 5528/16 C.C. Portorose di 1885 m2.
(3) Al momento dell’adozione del presente Decreto, i terreni contraddistinti con la particella catastale n. 5528/16 C.C. Portorose, di cui ai commi precedenti, non risultano di proprietà del Comune di Pirano, e pertanto il Comune di Pirano medesimo non ha alcun diritto di costruire sugli stessi.
(4) In considerazione di quanto sopra, visto l’interesse pubblico e al fine di garantire l’infrastruttura pubblica, ai sensi del secondo comma dell’articolo 93 del ZUreP-1, la cui costruzione sarà eseguita dal Comune di Pirano, lo stesso però in qualità di investitore deve dimostrare il possesso del diritto di costruire sulle particelle presentate nella cartografia del PRPC e sopra elencate. Ciò premesso e ai sensi degli artt. 92, 93 e seguenti, della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 110/02 (8/03 corr.), 58/03 – ZZK-1 33/07 – ZPNačrt; 108-4889, 80-4305/10) e visto l’articolo 109 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt) Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 33-1761/07, 70-3026/08, 108-4890/09, 80-4305/10, 43-2042/11, 57-2413/12, 57-2414/12, 109-4323/12, 76-3190/14 e 14/15) sono adempiute le condizioni per l’avvio e lo svolgimento della procedura di espropriazione per pubblica utilità.
(5) Nel caso in cui il Comune di Pirano, in qualità di beneficiario dei beni oggetto di espropriazione, entro trenta giorni dalla presentazione dell’ultima offerta, non acquisisca la proprietà degli immobili, particella catastale n. 5528/16 C.C. Portorose, almeno nella misura di cui al secondo comma del presente articolo, mediante la stipulazione del contratto di permuta o di compravendita, in presenza della sussistenza dell’interesse pubblico e con delibera approvata dal Consiglio comunale, in cui si da atto che il proprietario non ha accettato l’offerta di acquisto e/o permuta del bene immobile, la suddetta proprietà si considera espropriata e in presenza di altri diritti (altri diritti reali o obbligazioni) si constata altresì la decadenza degli stessi.
(6) Allo scopo di perseguire il fine è giustificata la scelta della procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 104 del ZUreP-1.
(7) In seguito all’intavolazione del diritto di proprietà a favore del Comune di Pirano, i suddetti immobili entrano a far parte del demanio pubblico di proprietà del Comune di Pirano.
(8) Se nel corso del procedimento di espropriazione si addiviene a un accordo concernente l’acquisto o la permuta dell’immobile, lo stesso acquisto o permuta saranno eseguiti in osservanza delle norme di legge e tenuto conto del valore stimato.
(9) In base alle disposizioni della Legge ZUreP-1 ai proprietari degli immobili sarà corrisposta un’indennità il cui importo sarà determinato dal perito estimatore/valutatore competente.
10. Obblighi dell’investitore e dei realizzatori
Art. 47 
(Obblighi generali) 
(1) Oltre agli obblighi menzionati negli articoli precedenti del presente Decreto, nel periodo durante e dopo la costruzione, sono obblighi dell’investitore e dei realizzatori anche:
– nel periodo di costruzione l’organizzazione del traffico in modo tale da evitare l’accrescimento degli ingorghi e la diminuzione della sicurezza nella rete stradale esistente,
– all’inizio dei lavori sistemare adeguatamente e proteggere dalla polvere tutte le strade e le vie che potrebbero eventualmente servire come deviazione o per il trasporto durante la costruzione e se necessario rinnovarle dopo la costruzione,
– garantire la protezione del cantiere in modo tale da assicurare la sicurezza e l’utilizzo dei fabbricati e dei terreni adiacenti,
– risolvere nel più breve tempo possibile, in conformità alle norme, le eventuali eccessive conseguenze negative, che potrebbero avere origine a causa del processo di costruzione,
– garantire il regolare espletamento dei servizi comunali ai fabbricati attraverso tutti gli impianti dell’infrastruttura esistenti,
– nel periodo di costruzione è necessario garantire tutte le misure di sicurezza e un’organizzazione del cantiere tale da impedire l’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, che potrebbe verificarsi con il trasporto, l’immagazzinamento e l’uso di combustibili liquidi e altre sostanze nocive, ovvero nel caso di infortuni assicurare l’immediato intervento del personale specializzato,
– mantenere, in conformità alle leggi, tutte le regolamentazioni dell’economia idrica,
– determinare i contratti d’acquisto dei terreni in collaborazione con le parti coinvolte,
– dopo la costruzione riportare all’uso primario i terreni disponibili in possesso temporaneo.
(2) Altri obblighi:
– restano a carico dell’investitore tutti gli oneri di risanamento per eventuali difformità o incongruenze strutturali, danneggiamenti inclusi, che possano manifestarsi sui fabbricati tanto nel periodo di realizzazione, quanto in quello successivo di garanzia.
– l’investitore e il Comune possono stipulare un contratto sulle opere di urbanizzazione e altri eventuali obblighi nella realizzazione del PRPC.
(3) Tutte le misure elencate saranno adottate previo ottenimento preliminare dei previsti permessi di intervento nell’ambiente, vincolanti all’avvio delle opere.
Art. 48 
(Organizzazione del cantiere) 
Il comprensorio del cantiere sia il più possibile limitato nel comprensorio del PRPC. Per le necessità del cantiere si utilizzino le vie di comunicazione già esistenti, al fine di creare il meno possibile nuovi percorsi d’accesso.
11. Tolleranze
Art. 49 
(1) All’atto di realizzazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammissibili degli spostamenti dei tracciati degli impianti comunali e della regolamentazione del traffico rispetto a quanto presentato (anche al di fuori del confine dell’area), in quanto si tratti di un adattamento alla configurazione del terreno, alla progettazione di edifici e alla costruzione dei piani interrati, al miglioramento di soluzioni tecniche, che risultino più idonee dal punto di vista del design, delle strutture tecniche e dei trasporti, dell’arredo verde o della tutela ambientale. Tuttavia gli stessi non devono peggiorare le condizioni spaziali e ambientali, né impedire o pregiudicare la futura regolamentazione, rispettando comunque la normativa vigente per simili reti e impianti. Alle stesse condizioni, possono essere eseguite ulteriori reti e dispositivi sotterranei al fine di migliorare le condizioni delle opere di urbanizzazione dell’area.
(2) Sono consentiti degli scostamenti a seguito dell’armonizzazione dei piani stradali, degli accessi e delle intersezioni con quanto regolato dai rispettivi atti di pianificazione territoriale delle aree adiacenti.
(3) Sono ammesse tolleranze riguardanti le altezze dei nuovi edifici la cui riduzione è illimitata mentre è ammesso un aumento di altezza fino al + 10 %. I singoli edifici possono essere costruiti per fasi fino alla dimensione massima consentita dal presente atto territoriale.
(4) È consentito uno scostamento dal limite di costruzione fino ad un massimo di 1,0 m.
(5) Sono ammesse variazioni a quanto stabilito dalla cartografia del PRPC per quanto concerne gli arredi esterni.
Art. 50 
(Esecuzione per fasi) 
I singoli fabbricati possono essere costruiti separatamente e indipendentemente uno dall’altro, dove per ogni singolo fabbricato nel procedimento di acquisizione del permesso di costruire si garantiscono tutti gli allacciamenti all’infrastruttura pubblica comunale in conformità alle disposizioni del PRPC.
III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 51 
I procedimenti amministrativi per il rilascio del permesso di costruire, avviati prima dell’entrata in vigore del presente Decreto, si svolgono fino a essere conclusi, a norma dei decreti allora vigenti.
Art. 52 
Con l’entrata in vigore del presente Decreto, nell’area definita nell’articolo 2 del presente Decreto stesso, cessano di avere effetto le disposizioni dei seguenti atti comunali:
– del Piano particolareggiato Lucia I – Continuazione (per il quartiere residenziale e il Marina di Lucia) (Bollettino Ufficiale n. 23/84) e
– del Piano particolareggiato Lucia I – Continuazione – integrazione 89 (Bollettino Ufficiale n. 14/90, 26/90 – Rettifica),
– delle Modifiche al Piano particolareggiato Lucia I (Bollettino Ufficiale, nn. 54/01, 29/04, 17/05).
Art. 53 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Art. 54 
Il controllo dell’attuazione del presente Decreto è svolto dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio, Ispettorato per l’ambiente e la pianificazione del territorio.
Art. 55 
Il PRPC è sempre disponibile in visione presso l’autorità competente del Comune di Pirano.
N. 3505-19/2015
Pirano, 18 gennaio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost