Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018, stran 2525.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 59/17 – ZIPRS1718) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 19/17 – v nadaljevanju odlok), se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 1 Proračuna 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
19.901.503
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.189.075
70
DAVČNI PRIHODKI
13.367.113
700
Davki na dohodek in dobiček
10.890.293
703
Davki na premoženje
1.871.760
704
Domači davki na blago in storitve
287.060
706 
Drugi davki
318.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.821.962
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.753.003
711
Takse in pristojbine
14.000
712
Denarne kazni
163.300
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
362.950
714
Drugi nedavčni prihodki
1.528.709
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
722.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
990.428
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
689.378
741
Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
301.050
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.902.786
40
TEKOČI ODHODKI
4.956.047
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.221.800
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
189.498
402
Izdatki za blago in storitve
3.321.349
403
Plačila domačih obresti
70.000
409
Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.259.692
410
Subvencije
350.765
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.675.900
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
684.692
413
Drugi tekoči domači transferi
1.548.335
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.326.247
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.326.247
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
360.800
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
196.900
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
163.900
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.001.283
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
1.672.206
50
ZADOLŽEVANJE
1.672.206
500
Domače zadolževanje
1.672.206
VIII. ODPLAČILA DOLGA
783.350
55
ODPLAČILA DOLGA
783.350
550
Odplačila domačega dolga
783.350
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.112.427
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
888.856
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.001.283
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017 
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.112.427
« 
2. člen 
Spremeni se 14. člen odloka tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 1.672.206,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2017
Grosuplje, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost