Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

664. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci, stran 2522.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB-1 in 56/17) je Občinski svet Občine Beltinci na 30. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci 
1. člen 
V Pravilniku o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci (Uradni list RS, št. 57/11) se spremeni 7. člen pravilnika tako, da se glasi:
»IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
7. člen 
Kriterije za sprejem otrok v vrtec določa občina ustanoviteljica s tem pravilnikom na predlog Sveta zavoda Vrtec Beltinci.
Komisija za sprejem otrok odloča o sprejemu na podlagi naslednjih kriterijev:
PREDNOSTNI KRITERIJI
DA / NE
1. Socialno ogrožen otrok, za katerega starši predložijo potrdilo CSD o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
2. Otrok s posebnimi potrebami, za katerega starši predložijo odločbo o usmeritvi.
3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo.
Zap. št.
KRITERIJI
Število točk
1.
Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Beltinci. 
Otrok in starši imajo začasno prebivališče vsaj eno leto na območju Občine Beltinci.
50
2.
Otrok zaposlenih staršev ali s statusom študenta 
– obeh staršev 
– enega starša.
 
 
4
3.
Otrok, vpisan v enoto vrtca v kraju stalnega prebivališča*
20
4.
Otrok, ki živi z enim staršem, ki je zaposlen ali je študent. 
Otrok, ki živi z enim staršem, ki ni zaposlen (se izključuje s kriterijem iz 2. točke). 
10 
 
6
5.
Družina z več otroki: 
– 2 otroka 
– 3 otroci 
– 4 otroci ali več.
 
5
6.
Otrok staršev, ki imajo v Vrtec Beltinci že vključenega otroka. 
7
7.
Otrok s stalnim prebivališčem na območju Občine Beltinci, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam in je imel ob oblikovanju čakalnega seznama stalno prebivališče v Občini Beltinci pa med šolskim letom ni bil sprejet zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu.
10
– Pri kriteriju navedenem pod zaporedno številko 3. (Otrok, vpisan v enoto vrtca v kraju stalnega prebivališča) se upošteva naslednji prednostni vrstni red;
– ENOTA BELTINCI – prednost do vpisa imajo otroci s stalnim prebivališčem v naselju Beltinci in v naselju Lipa; 
– ENOTA LIPOVCI – prednost do vpisa imajo otroci s stalnim prebivališčem v naselju Lipovci in v naselju Bratonci; 
– ENOTA DOKLEŽOVJE – prednost do vpisa imajo otroci s stalnim prebivališčem v naselju Dokležovje;
– ENOTA IŽAKOVCI – prednost do vpisa imajo otroci s stalnim prebivališčem v naselju Ižakovci; 
– ENOTA MELINCI – prednost do vpisa imajo otroci s stalnim prebivališčem v naselju Melinci; 
– ENOTA GANČANI – prednost do vpisa imajo otroci s stalnim prebivališčem v naselju Gančani. 
V tem členu navedeni kriteriji za sprejem otrok v vrtec se upoštevajo zgolj za redni vpis otrok v programe Vrtca Beltinci.
Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka, pri čemer ima prednost starejši otrok.
Pred obravnavo vlog za vpis otrok v vrtec, se v želeno oziroma izbrano enoto vrtca razporedijo otroci, ki že obiskujejo vrtec.
Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti, vrtec z novim šolskim letom za njihovega otroka ni več dolžan zagotoviti prostega mesta v isti oziroma izbrani enoti.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2018-30-330/VI.
Beltinci, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost