Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

663. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2018, stran 2520.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Občine Beltinci na 30. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2018 
1. člen 
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/17 z dne 3. 2. 2017) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
KONTO
OPIS
Rebalans 1 2018 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.839.747
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.203.565
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.012.968
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.569.018
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
419.500
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
24.450
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.190.597
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
805.747
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.500
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
3.900
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.450
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
369.000
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
531.249
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
531.249
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.102.932
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
374.881
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
728.051
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.983.426
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.080.462
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
434.370
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.200
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.462.558
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
60.000
409
 
REZERVE
56.334
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.005.873
410
 
SUBVENCIJE
1.048.175
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.097.050
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
230.894
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
629.753
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.522.591
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.522.591
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
374.500
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
224.500
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
150.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.143.680
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.111.901
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.111.901
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
387.000
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
387.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–418.779
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
724.901
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.143.680
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
418.779
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA
0
2. člen 
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
1
2
3
4
5
7
8
9
PP
PU-NAZIV
ZS 1.1.
PRIHODKI
TT/TP
ZADOLŽ.
RAZP. SRED.
ODHODKI
90
OBČINA BELTINCI
249.979,04
7.821.346,52
–270.000,00
1.111.901,00
8.913.226,56
8.913.226,56
901
1 – OBČINSKI SVET
 
 
 
 
 
152.894,49
902
2 – ŽUPAN/PODŽUPAN
 
 
 
 
 
166.734,00
903
3 – NADZORNI ODBOR
 
 
 
 
 
6.000,00
904
4 – OBČINSKA UPRAVA
 
 
 
 
 
8.513.738,07
905
5 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
 
 
 
 
 
73.860,00
6
KRAJEVNE SKUPNOSTI
 
 
 
 
 
100
61 – KS BELTINCI
26.532,31
1.000,00
75.750,00
 
103.282,31
103.282,31
200
62 – KS BRATONCI
13.783,23
1.500,00
24.000,00
 
39.283,23
39.283,23
300
63 – KS DOKLEŽOVJE
23.579,74
1.500,00
28.500,00
 
53.579,74
53.579,74
400
64 – KS GANČANI
3.637,82
0,00
33.000,00
 
36.637,82
36.637,82
500
65 – KS IŽAKOVCI
1.273,53
8.500,00
24.750,00
 
34.523,53
34.523,53
600
66 – KS LIPA
64.244,55
5.500,00
21.750,00
 
91.494,55
91.494,55
700
67 – KS LIPOVCI
12.845,27
400,00
36.000,00
 
49.245,27
49.245,27
800
68 – KS MELINCI
22.903,08
0,00
26.250,00
 
49.153,08
49.153,08
SKUPAJ KS 
168.799,53
18.400,00
270.000,00
 
457.199,53
457.199,53
SKUPAJ VSI PU
418.778,57
7.839.746,52
0,00
1.111.901,00
9.370.426,09
9.370.426,09
3. člen 
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
PK
Opis
Rebalans1-2018
Delež
1
2
3
4
01
POLITIČNI SISTEM
216.794,49
2,31
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
13.525,00
0,14
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
17.420,00
0,19
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
181.150,00
1,93
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
1.004.769,15
10,72
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
154.000,00
1,64
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
8.000,00
0,09
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
280.000,00
2,99
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
762.500,33
8,14
12
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
2.000,00
0,02
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1.478.500,00
15,78
14
GOSPODARSTVO
156.800,00
1,67
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
406.500,00
4,34
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1.222.523,12
13,05
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
108.000,00
1,15
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
538.400,00
5,75
19
IZOBRAŽEVANJE
1.817.660,00
19,40
20
SOCIALNO VARSTVO
498.550,00
5,32
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
447.000,00
4,77
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
56.334,00
0,60
SKUPAJ ODHODKI
9.370.426,09
100,00
4. člen 
15. člen odloka se zamenja in se glasi:
Občina se v letu 2018 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun (predvsem za investicije v cestno infrastrukturo) do višine 1,000.000,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z veljavnimi predpisi. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2018-30-331/VI
Beltinci, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost