Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

612. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko, stran 2231.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 22. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Renče - Vogrsko 
1. člen 
V Statutu Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo in 88/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež občine je na naslovu Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.«
2. člen 
V 2. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen 
V 4. členu se besedna zveza »Zakonom o lokalni samoupravi, področnimi zakoni« nadomesti z besedo »zakonom«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.
Občine, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.«
5. člen 
9. člen se dopolni s točko 13, ki se glasi:
»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.«
7. člen 
V 12. členu se v drugem stavku beseda »občina« zamenja z besedo »občinski svet«.
8. člen 
V 14. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.«
9. člen 
V 16. členu se v drugi povedi za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
10. člen 
V drugem odstavku 27. člena se pred besedo »glasov« doda beseda »opredeljenih«.
11. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo občinskega sveta je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje. Splošni akti in prečiščena besedila občine se objavijo v Uradnih objavah v občinskem glasilu ter v Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine.
Način zagotavljanja javnosti dela, razloge in postopke izključitve javnosti s sej, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.«
12. člen 
V drugem odstavku 59. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
13. člen 
Prvi in četrti odstavek 63. člena se črtata.
14. člen 
V drugem odstavku 71. člena se črta prva alineja.
15. člen 
V prvem odstavku 77. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Odloča se z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«
16. člen 
V 123. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Občina mora skladno z zakonom oblikovati in sprejeti načrt integritete in o tem obvestiti komisijo.«
17. člen 
V 137. členu se črtata besedi »in pokrajine«.
18. člen 
Poglavje »X. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave« se črta.
19. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2018-1
Bukovica, dne 27. februarja 2018
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost