Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

601. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018, stran 2191.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 25. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Bovec za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.707.422,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.490.874,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.676.359,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.910.544,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
348.915,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
416.800,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
814.515,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
660.035,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.700,00
712
DENARNE KAZNI
7.050,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
71.930,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
69.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
662.439,76
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
437.347,95
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
225.091,81
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.500,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
552.609,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
552.609,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.916.089,85
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.804.986,09
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
402.620,34
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
66.252,38
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.300.899,37
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
32.814,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.658.183,66
410
SUBVENCIJE
60.742,80
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
588.140,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
182.760,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
826.540,86
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.174.811,10
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.174.811,10
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)
278.109,00
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
17.400,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
260.709,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–1.208.667,09
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
36.640,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
36.640,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV.-V.)
36.640,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
333.154,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
333.154,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.134.141,71
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII:)
37.885,38
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.208.667,09
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.134.652,06
Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2018 so:
a.
Splošni del proračuna
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
b.
Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
c.
Načrt razvojnih programov
d.
Kadrovski načrt
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem se sprejema samostojno.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah;
2. prihodki turistične takse, ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev spodbujanja razvoja turizma;
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
6. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov;
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo;
8. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za financiranje izdatkov, predvidenih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti;
9. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za gradnjo komunalne opreme;
10. prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture, ki se namenijo za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo;
11. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire;
12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.
Prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se lahko porabijo za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in o njegovi realizaciji.
6. člen 
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen 
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.
O uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov odloča občinski svet na podlagi potrjenega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so že uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se v načrt razvojnih programov uvrstijo z uveljavitvijo proračuna za tekoče leto.
8. člen 
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
9. člen 
Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v njenem finančnem načrtu.
10. člen 
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet v okviru zaključnega računa proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
11. člen 
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neizterljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec, in sicer: javni zavodi največ do višine 100.000,00 EUR, javna podjetja pa največ do višine 600.000,00 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2018.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu 2018, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2017-3
Bovec, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.