Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

600. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Borovnica, stran 2189.

  
Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, spremembe 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in tretjega odstavka 38. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Nadzorni odbor Občine Borovnica na seji dne 30. 11. 2017 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Borovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina poslovnika) 
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Borovnica (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen 
(področje dela) 
(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti neodvisno in samostojno, opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko ter varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
(3) Nadzorni odbor ima kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev.
3. člen 
(sedež) 
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 15, Borovnica.
4. člen 
(žig) 
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Občine Borovnica, na zgornjem obodu je napis OBČINA BOROVNICA, na spodnjem pa napis NADZORNI ODBOR.
5. člen 
(način opravljanja nadzora) 
(1) Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in tega poslovnika.
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke, ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom o lokalni samoupravi, drugim predpisom ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
6. člen 
(izločitev člana nadzornega odbora) 
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti v skladu z 41. členom Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16).
(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovani organ in sam član nadzornega odbora. V zahtevi za izločitev je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
7. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo nadzornega odbora je javno, vendar seje nadzornega odbora niso javne. Javnost dela nadzorni odbor zagotavlja z objavo letnega programa dela nadzornega odbora, dokončnega poročila o posameznem nadzoru in letnega poročila o delu na spletni strani občine.
(2) Za obveščanje javnosti je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
II. ORGANIZACIJA IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA 
8. člen 
(predsednik nadzornega odbora) 
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga člani odbora izvolijo izmed svojih članov na konstitutivni seji.
9. člen 
(pristojnosti predsednika nadzornega odbora) 
(1) Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– predlaga letni program dela nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov v nadzornega odbora,
– odloča, koga se vabi na seje nadzornega odbora,
– sodeluje pri nadzorih porabnikov proračuna,
– sodeluje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo.
(2) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko svet obravnava poročila o opravljenih nadzorih in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njihovo delo.
10. člen 
(pristojnosti nadzornega odbora) 
(1) Naloge nadzornega odbora so:
– sprejme svoj poslovnik,
– na predlog predsednika sprejme letni program dela nadzornega odbora,
– spremlja izvajanje letnega programa,
– sprejema poročila o opravljenih nadzorih,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
– za pripravo proračuna predlaga županu višino materialnih stroškov za svoje delovanje,
– predlaga občinskemu svetu razrešitev člana nadzornega odbora,
– odloča o drugih zadevah iz svoje pristojnosti.
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, ustanov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev proračuna občine.
11. člen 
(strokovna in administrativna pomoč) 
(1) Strokovna in administrativna dela za potrebe nadzornega odbora opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava zlasti:
– skrbi za pripravo gradiv,
– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko tehnična opravila za sejo,
– piše zapisnike, pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,
– obvešča predsednika o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo odbora,
– vodi evidenco prisotnosti,
– vodi dokumentarno gradivo za nadzorni odbor v skladu s predpisi,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži nadzorni odbor.
(3) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi tudi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali zunanjega strokovnjaka.
III. SEJE NADZORNEGA ODBORA 
12. člen 
(sklicevanje sej) 
(1) Nadzorni odbor dela in odloča na sejah.
(2) Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora.
(3) Sklic seje se opravi s pisnim vabilom, predlogom dnevnega reda in pripadajočim gradivom. Vabilo za sklic seje z gradivom se pošlje članom nadzornega odbora najmanj pet dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje poslanega gradiva potrebna za delo nadzornega odbora.
(4) Vabilo za sejo se po potrebi pošlje tudi županu, podžupanu, direktorju občinske uprave ter drugim, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje, potrebna.
13. člen 
(predlog dnevnega reda) 
Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik nadzornega odbora. Predlog dnevnega reda ali posamezno zadevo lahko predlagajo tudi člani nadzornega odbora. O sprejemu dnevnega reda odloča nadzorni odbor na začetku seje.
14. člen 
(odločanje) 
(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov. Nadzorni odbor odloča z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem odloča, če tako sklene nadzorni odbor pred odločanjem o posamezni zadevi. Predlog za tajno glasovanje lahko da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se glasuje.
(2) Predlog sklepa je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov.
15. člen 
(zapisnik) 
(1) O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik. Za zapisnik seje skrbi javni uslužbenec občinske uprave.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– podatke o dnevu, uri in kraju seje ter udeležencih na seji,
– podatke o sprejetem dnevnem redu,
– podatke o razpravljavcih,
– podatke o sprejetih sklepih.
(3) Zapisnik seje je pravno veljaven, ko ga z glasovanjem potrdi nadzorni odbor in podpišeta predsedujoči in javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.
16. člen 
(hranjenje dokumentacije) 
(1) Dokumentacija nadzornega odbora se hrani v prostorih in arhivu občinske uprave.
(2) Spis seje obsega potrjen in podpisan zapisnik seje, original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo v obravnavo.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA NADZORA 
17. člen 
(letni program dela) 
(1) Nadzorni odbor samostojno določi in sprejme letni program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog finančnega načrta. Pobudo za vključitev določenih zadev v letni program nadzora lahko da občinski svet, župan in občani. Pobude nadzorni odbor upošteva po svoji lastni presoji.
(2) Z letnim programom dela nadzorni odbor seznani župana in občinski svet v mesecu decembru za prihodnje leto.
(3) V letnem programu nadzorni odbor navede, kateri bodo nadzorovani organi, predmet in obseg nadzora, cilj nadzora, predvideno porabo časa za nadzor ter člana oziroma člane nadzornega odbora, ki bodo izvajali posamezen nadzor.
(4) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem programu nadzora. Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora najprej sprejeti spremembe programa nadzora. S spremembami in dopolnitvami programa nadzora z obrazložitvami mora nadzorni odbor seznaniti župana in občinski svet.
18. člen 
(posamezni nadzor) 
(1) Nadzor pri posameznem proračunskem porabniku se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora, navedbo nadzorovanega organa in vodjo nadzora.
(2) Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu in županu obvestilo o izvedbi nadzora najmanj deset dni pred dnem, določenim za izvedbo nadzora.
19. člen 
(naloge vodje nadzora) 
Vodja nadzora:
– usklajuje pripravo programa nadzora,
– koordinira delo skupine,ki je odgovorna za nadzor,
– usklajuje termine in delo z nadzorovanim organom,
– usklajuje pripravo osnutka poročila o nadzoru in končnega poročila o nadzoru.
20. člen 
(sodelovanje med organi) 
(1) Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo nadzora. Porabniki proračunskih sredstev, pri katerih se opravlja nadzor, so zahtevane podatke dolžni dati.
(2) V postopku nadzora so odgovorne in nadzorovane osebe dolžne članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
(3) Nadzorovani organi imajo v zvezi z delom nadzornega odbora pravico do:
– seznanitve z vrsto in obsegom nadzora,
– da je nadzor organiziran tako, da čim manj moti delo nadzorovanega organa,
– pojasnil med nadzorom,
– primernega roka za pripravo podatkov, pojasnil in odgovora na ugotovitve nadzora.
21. člen 
(poročilo o nadzoru) 
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, določene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine. Poročilo mora biti skladno z določili 44. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16).
(2) V petnajstih dneh po opravljenem nadzoru pripravi vodja nadzora osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila opredeliti, na koncu poda izjavo še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.
(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve morajo upoštevati člani nadzornega odbora in osnutek poročila dopolniti. V tem primeru se nov osnutek poročila sprejme najpozneje v petnajstih dneh.
(5) Osnutek poročila podpišejo predsednik nadzornega odbora in člani, ki so nadzor opravili.
(6) Podpisan osnutek poročila nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu najpozneje osem dni po sprejemu. Nadzorovani organ ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila o nadzoru vložiti ugovor na posamezne navedbe – odzivno poročilo. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v petnajstih dneh od njegovega prejema.
(7) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
(8) Po odločitvi o odzivnem poročilu sprejme nadzorni odbor končno poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi, ki ga pošlje nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
(9) Župan in občinski svet morata s svojim mnenjem na ugotovitve, mnenja in priporočila seznaniti nadzorni odbor.
22. člen 
(hujša kršitev predpisov) 
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali hujše nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) Pri opredelitvi hujše kršitve mora nadzorni odbor presojati:
– po vrednosti: v odstotku od vrednosti predmeta nadzora,
– po naravi: če je narava neskladnosti s predpisi takšna, da je na to potrebno opozoriti,
– po kontekstu: v kakšni zvezi se kršitev pojavlja, ponavljanje, ali je nadzorni odbor na isto kršitev že opozoril.
(3) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovani organ ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati organu pregona.
V. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(sprejetje poslovnika in objava) 
(1) Poslovnik sprejeme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov članov. Po enakem postopku sprejme tudi spremembe poslovnika.
(2) Sprejeti poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 2/01).
Št. 007-0005/2017-1
Borovnica, dne 30. novembra 2017
 
Predsednik 
Nadzornega odbora 
Peter Črnilogar l.r.

AAA Zlata odličnost