Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), stran 2145.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.
Št. 003-02-2/2018-21
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3A) 
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) se v četrtem odstavku 67. člena v napovednem stavku za besedo »naročila« doda besedilo »in okvirni sporazum«, beseda »mora« se nadomesti z besedo »morata«. V drugi alineji se za besedo »pogodbe« doda besedilo »ali okvirnega sporazuma«. Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v prvem odstavku 67.a člena, razvezni pogoj, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.«.
2. člen 
Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:
»67.a člen 
(posebna določba za javna naročila za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika) 
(1) Naročnik določbe tega člena upošteva kadar gre za javno naročilo storitve, ki jih zajemajo kode CPV: 50700000-2 do 50760000-0, 55300000-3 do 55400000-4, 55410000-7 do 55512000-2, 55520000-1 do 55524000-9, 60100000-9 do 60183000-4, 70330000-3, 79713000-5, 90600000-3 do 90690000-0 in 90900000-6 do 90919300-5, in je pogodba o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum sklenjen z veljavnostjo najmanj enega leta.
(2) Pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma v primerih iz prvega odstavka tega člena naročnik periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma preveri, ali je na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:
a) izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja,
b) je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
c) je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
(3) Preverjanje iz prejšnjega odstavka naročnik izvede s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc. Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi je, ne glede na prejšnji stavek, izvajalec dolžan zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz a) in c) točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država teh potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz a) in c) točke prejšnjega odstavka, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če izvajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi dokazila iz tega odstavka ne dostavi v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma, se šteje, da je izvajalec ali podizvajalec v enakem položaju, kot če bi bile izpolnjene okoliščine iz drugega odstavka tega člena.
(4) Naročnik v primeru izpolnitve okoliščine iz drugega odstavka tega člena o tem v roku petih dni obvesti izvajalca ali stranko okvirnega sporazuma. Če je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka tega člena pri izvajalcu, naročnik takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz drugega odstavka tega člena začne nov postopek javnega naročanja, razen v primeru okvirnega sporazuma sklenjenega z več gospodarskimi subjekti. Če je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka tega člena pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prvega stavka tega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom tega zakona, če ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila naročniku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz drugega odstavka tega člena začne nov postopek javnega naročila.
(5) Pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati določilo, da je pogodba ali okvirni sporazum sklenjen pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin iz drugega odstavka tega člena ter ob upoštevanju prejšnjega odstavka uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Če je okvirni sporazum sklenjen z več gospodarskimi subjekti, razvezni pogoj učinkuje le za gospodarski subjekt, za katerega je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka tega člena. V tem primeru se razvezni pogoj uresniči trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz drugega odstavka tega člena.
(6) Naročnik lahko ravna v skladu s tem členom tudi v primeru javnih naročil, ki niso zajeta v prvem odstavku tega člena. V tem primeru razvezni pogoj vključi v vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.«.
3. člen 
V četrtem odstavku 75. člena se b) točka spremeni tako, da se glasi:
»b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.«.
4. člen 
V desetem odstavku 77. člena se v prvem stavku besedilo »ob soglasju ponudnika pa tudi podatki iz kazenske evidence za fizične osebe, kazenske evidence za pravne osebe,« črta, za besedilom »insolvenčnih postopkov,« se doda besedilo »evidence inšpektorata, pristojnega za delo,«, za besedo »referencami,« se doda besedilo »ob soglasju ponudnika pa tudi podatki iz kazenske evidence za fizične osebe in kazenske evidence za pravne osebe,«, za besedo »varnosti« se doda besedilo »oziroma ali obstajajo razlogi za razvezo pogodbe ali okvirnega sporazuma po tem zakonu«, besedilo »in evidence inšpektorata, pristojnega za delo« se črta.
V enajstem odstavku se v prvem stavku za besedo »naročanja« doda besedilo »in izvajanja pogodb o izvedbi javnega naročila oziroma okvirnih sporazumov«. V drugem stavku se za besedami »v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti« doda besedilo »ali za preveritev v skladu s 67.a členom tega zakona«, za besedo »evidenca« se doda besedilo »ali za razlog za razvezo pogodbe v skladu s 67.a členom«, za besedo »ponudnik« pa se doda besedilo »oziroma izvajalec ali njegov podizvajalec«. V šestem stavku se za besedo »osebe« črtata vejica in besedilo »ki vodijo ali odločajo v postopku javnega naročanja«. Osmi stavek se spremeni tako, da se glasi »Zbrani podatki o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje oziroma ne obstoju razlogov za izključitev po tem zakonu ali zakonu, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti se hranijo do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, zbrani podatki o obstoju razlogov za razvezo pogodbe ali okvirnega sporazuma po tem zakonu pa še dve leti po prenehanju veljavnosti pogodbe ali okvirnega sporazuma, nato se izbrišejo.«.
5. člen 
V četrtem odstavku 84. člena se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike.«.
PREHODNE IN KOČNE DOLOČBE 
6. člen 
(predpisi na podlagi tega zakona) 
Minister, pristojen za javna naročila, uskladi pravilnik iz dvanajstega odstavka 77. člena zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
7. člen 
(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu poslana v objavo pred začetkom uporabe tega zakona se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki oddaje javnih naročil, v katerih objava obvestila o javnem naročilu ni potrebna, se izvedejo po dosedanjih predpisih, če so bila povabila k oddaji ponudbe poslana gospodarskim subjektom pred začetkom uporabe tega zakona.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik ob upoštevanju tega zakona spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma navedbe v objavljenem obvestilu o javnem naročilu in javno naročilo odda v skladu z določbami tega zakona, če še ni potekel rok za predložitev ponudb.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, se določbe 67.a člena zakona uporabljajo tudi za pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona.
8. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne sedem mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Št. 411-08/17-24/22
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2487-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti