Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018

Kazalo

442. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kostanjevica na Krki, stran 1531.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/20114/7, z dne 26. 8. 2014), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kostanjevica na Krki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji, postopki, merila in kriteriji za vrednotenje in delitev sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
II. OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA V ŠPORTU 
2. člen 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnost na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– v proračunu občine zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ;
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
III. IZVAJALCI LPŠ 
3. člen 
Izvajalci LPŠ so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
– zasebni športni delavci.
4. člen 
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo registrirani izvajalci športne dejavnosti v Občini Kostanjevica na Krki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj dve leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
– da izvajajo dejavnosti na območju Občine Kostanjevica na Krki,
– imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejano evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi). 
5. člen 
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– sofinanciranje stroškov organizacije šolskih tekmovanj v organizaciji ŠZ Krško.
Športni programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, ki niso opredeljene v javnem razpisu, niso predmet tega odloka.
IV. IZBOR IZVAJALCEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA 
6. člen
Občina Kostanjevica na Krki, enkrat letno pripravi javni razpis za zbiranje ponudb programov, in sicer praviloma po sprejetju proračuna za tekoče leto, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Postopek javnega razpisa in vrednotenje športnih programov v skladu s tem odlokom, opravi Strokovna komisija za šport (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog ni javno.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
7. člen 
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– naziv in naslov izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, vključno z merili in kriteriji in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacije o dostopu do odloka in LPŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
8. člen 
Komisijo, ki jo imenuje župan, sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, izvenzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost.
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere programe športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa mora biti objavljen na podlagi meril tega pravilnika.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje športnih programov.
Strokovna administrativna dela za komisijo opravi občinska uprava.
9. člen 
Prispele vloge pregleda komisija in ugotovi ali je posamezna vloga pravočasna ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne, pravočasno dopolnjene ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v podajo ugovor v roku osmih dni od vročitve odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
10. člen 
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nanamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen 
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za športne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega odloka in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava in drugi pooblaščenci župana. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega odloka in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
12. člen 
Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba športnih objektov, ki so v lasti in upravljanju občine. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa.
Upravljalci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
13. člen 
Vrednost točke se vsako leto izračuna na podlagi višine sredstev, namenjenih za šport, po sprejetem proračunu in glede na skupno točkovno vrednost ponujenih programov.
14. člen 
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega odloka in so dolžni podati končno poročilo o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili do konca marca tekočega leta za preteklo leto.
Pregled poročila opravi občinska uprava občine. V primeru, da se po pregledu in analizi poročila ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis in opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi za tekoče leto.
Če izvajalec do roka ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Občinska uprava v zvezi z določili tega člena županu predlaga ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov izda župan ustrezne sklepe.
15. člen 
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika in se objavijo na spletni strani občine ali na oglasni deski Občine Kostanjevica na Krki.
V. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
16. člen
Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
Površine za šport v naravi so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine v naravi, ki so določene v prostorskih aktih.
Površine za šport v naravi so tudi naravne površine, ki niso posebej opremljene in urejene vadbene površine, če so kot take določene v prostorskih aktih ali so vključene v mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
Športni objekti, ki so lastnina lokalne skupnosti, so skladno s 68. členom Zakona o športu javni objekti.
Razvrstitve športnih objektov:
– objekti, ki so v lasti Občine Kostanjevica na Krki in jih imajo v uporabi, upravljanju ali najemu javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Kostanjevica na Krki,
– objekti in površine širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (planinske poti, tekaške proge ...),
– objekti, ki so v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
17. člen 
Sofinancirajo se le tisti športni objekti, ki so namenjeni izvajanju dogovorjenega letnega programa športa, opredeljenega s tem odlokom.
Pri javnih športnih objektih se sofinancira:
– stroške funkcionalnega obratovanja,
– investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabava in posodobitev opreme.
Pri drugih športnih objektih se sofinancira:
– stroške funkcionalnega obratovanja.
18. člen 
Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabavo in posodobitev opreme za javne športne objekte se določajo v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah, in sicer v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja.
19. člen 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo v okviru letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa športa pod enakimi pogoji prednost pri uporabni javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti občine, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
20. člen 
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so sestavni dela tega odloka (Priloga 1).
VII. KONČNI DOLOČBI 
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek in 34/10).
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-3/2017-1
Kostanjevica na Krki, dne 6. februarja 2018
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost