Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018

Kazalo

439. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018, stran 1528.

  
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15) – UPB2 je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. seji dne 15. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA,
ZAP.
 
REBALANS
PODSK.
ŠT.
 
2018
1
2
3
4
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.241.852,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.079.385,89
70
DAVČNI PRIHODKI
11.384.597,71
700
Davki na dohodek in dobiček
9.845.606,00
703
Davki na premoženje
1.262.791,71
704
Domači davki na blago in storitve
276.200,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.694.788,18
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.159.630,00
711
Takse in pristojbine
14.000,00
712
Globe in denarne kazni
29.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
77.600,00
714
Drugi nedavčni prihodki
414.558,18
72
KAPITALSKI PRIHODKI
285.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
185.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
877.466,64
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
877.466,64
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.931.670,26
40
TEKOČI ODHODKI
4.288.856,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
716.450,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
116.395,00
402
Izdatki za blago in storitve
3.306.011,00
403
Plačila domačih obresti
0,00
409
Rezerve
150.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.644.481,04
410
Subvencije
79.900,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.575.870,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
648.700,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.340.011,04
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.761.633,22
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.761.633,22
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
236.700,00
431
Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
198.700,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
38.000,00
III.
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–5.689.817,73
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
2.548.384,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.548.384,00
500
Domače zadolževanje
2.548.384,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
31.680,78
55
ODPLAČILA DOLGA
 
550
Odplačila domačega dolga
31.680,78
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.173.114,51
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.516.703,22
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
5.689.817,73
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.173.114,51
« 
2. člen 
V 5.a členu Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za povečanje obstoječe postavke ali odprtje nove postavke se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, bodisi v okviru posameznega programskega področja ali med programskimi področji proračunske porabe.«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0087/2016-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti