Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018

Kazalo

433. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj, stran 1518.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 53. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Nadzorni odbor Občine Črnomelj na 7. seji dne 17. 1. 2018 sprejel
P O S L O V N I K 
o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem poslovnikom se določa podrobnejša organizacija dela Nadzornega odbora Občine Črnomelj (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
(2) Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Črnomelj in Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine. V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med naštetimi predpisi in tem poslovnikom se neposredno uporabljajo določila navedenih predpisov.
(3) V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Nadzorni odbor je samostojen organ Občine Črnomelj (v nadaljevanju: občina) in najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Črnomelj.
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Črnomelj in Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
3. člen 
Sedež nadzornega odbora je v Črnomlju, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
4. člen 
(1) Nadzorni odbor ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis »Občina Črnomelj«, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa napis »Nadzorni odbor«. V notranjem krogu ima navedbo sedeža občine: »Črnomelj, Trg svobode 3«. V sredini žiga je grb občine.
(2) Žig nadzornega odbora hrani pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA 
5. člen
(1) V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
6. člen 
(1) V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor kot organ občine deluje samostojno in neodvisno.
(2) Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
III. JAVNOST DELA 
7. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo predsednik za to pooblasti.
8. člen 
(1) Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako, da na spletni strani občine objavi:
– letni nadzorni program ter njegove spremembe in dopolnitve;
– letno poročilo o svojem delu;
– dokončna poročila, ki so bila izkazano vročena nadzorovani osebi.
(2) Javnost svojega dela zagotavlja nadzorni odbor tudi s predložitvijo letnega nadzornega programa in letnega poročila o delu županu in občinskemu svetu.
9. člen 
(1) Dokončna poročila, ki so bila izkazano vročena nadzorovani osebi, so informacije javnega značaja.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko za vsako posamezno dokončno poročilo pripravi kratek povzetek in ga predstavi javnosti, tako da ga objavi na spletni strani občine.
(3) Osnutki poročil niso informacije javnega značaja.
(4) Dostop do dokumentov in gradiv v zvezi z delom nadzornega odbora se zainteresiranim osebam omogoči skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
(5) Javni uslužbenec, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru, o vloženi zahtevi za posredovanje informacije javnega značaja v zvezi z delom nadzornega odbora, nemudoma seznani predsednika nadzornega odbora.
10. člen 
Nadzorni odbor lahko odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov ali državnih, uradnih in poslovnih skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ali uporabnikov proračunskih sredstev.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
11. člen
(1) Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov v skladu s statutom občine.
(2) Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji, ki jo skliče predsednik nadzornega odbora, navzoča večina članov.
(3) Nadzorni odbor predstavlja predsednik, ki tudi sklicuje in vodi njegove seje.
(4) Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov članov.
12. člen 
(1) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor ali njegov predsednik.
(2) Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem in o razlogih za to najpozneje do začetka seje obvestiti javnega uslužbenca, ki opravlja strokovna in administrativna dela za nadzorni odbor.
13. člen 
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občinskih organov, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.
14. člen 
Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke, državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
15. člen 
Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima kot član nadzornega odbora, predsednik nadzornega odbora opravlja naslednje naloge:
– predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje;
– vodi in organizira delo nadzornega odbora;
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora;
– skrbi za red na seji;
– predlaga člane, ki bodo opravili nadzor;
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila, osnutke poročil, poročila s priporočili in predlogi ter druge akte nadzornega odbora;
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora;
– pripravi predlog programa dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta;
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;
– sodeluje z občinskim svetom in županom;
– sodeluje na sejah občinskega sveta, ko se obravnavajo zadeve iz pristojnosti nadzornega odbora in je vabljen na sejo.
V. STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ 
16. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za nemoteno delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru.
17. člen 
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet ob pogoju, da so za ta namen zagotovljena sredstva v okviru proračuna.
VI. DELO NADZORNEGA ODBORA 
18. člen
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta.
(2) Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave občinskega proračuna.
(3) Med letom lahko nadzorni odbor letni nadzorni program spremeni ali dopolni.
(4) Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana ter ga objaviti na spletni strani občine.
(5) Ob koncu posameznega leta nadzorni odbor sprejme letno poročilo o svojem delu ter porabi sredstev in ga mora posredovati županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.
(6) Nadzorni odbor sodeluje z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in krajevnih skupnosti, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
(7) Nadzorni odbor predloge župana ali občinskega sveta obravnava kot pobude, da nadzorni odbor opravi kak izredni pregled poslovanja občinske uprave ali drugih oseb, ki so po zakonu predmet nadzora.
19. člen 
(1) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na sejah, ki potekajo v primernem prostoru na sedežu občine.
(2) Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na pobudo posameznega člana nadzornega odbora ter v skladu s sprejetim programom dela.
(3) Seje nadzornega odbora niso javne.
(4) Zaradi vsebine dela nadzornega odbora, se smejo seje nadzornega odbora udeležiti le izrecno povabljeni na sejo.
20. člen 
(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov odbora.
(2) Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge z večino glasov članov.
(3) Nadzorni odbor glasuje na sejah javno, z dvigom rok.
21. člen 
(1) Vabilo in gradivo za sejo nadzornega odbora se vsaj pet dni pred sejo posreduje članom nadzornega odbora v elektronski obliki na njihov elektronski naslov ali v obliki redne pošte na naslov njegovega prebivališča, če tako izrecno zahteva posamezen član.
(2) Na sejo nadzornega odbora se vabijo tudi posamezne osebe, katerih prisotnost je, zaradi razjasnitve določenega vprašanja, potrebna in sicer samo v delu, ko je njihova prisotnost potrebna.
(3) V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog dnevnega reda.
(4) Vabilu mora biti predloženo:
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za vabilo na redno sejo;
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda.
(5) Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo k posameznim točkam vroči članom nadzornega odbora pozneje oziroma pred samim začetkom seje.
22. člen 
(1) Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v primeru njegove zadržanost pa od njega pooblaščeni član nadzornega odbora (predsedujoči).
(2) Na začetku vsake seje predsedujoči obvesti navzoče člane nadzornega odbora, kdo od članov je opravičil svojo odsotnost in ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen ter poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji ter člane obvesti, če je kdo povabljen na sejo.
23. člen 
(1) O sprejemu dnevnega reda odloča nadzorni odbor na začetku seje.
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik nadzornega odbora, pobude za uvrstitev posamezne zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
(3) Na vsaki seji je potrebno na dnevni red seje uvrstiti točko potrditev zapisnika prejšnje seje in točko razno.
(4) Na dnevni red seje se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje.
(5) Iz dnevnega reda seje se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotne osebe, ki je potrebna za razjasnitev posameznega vprašanja. O tem nadzorni odbor razpravlja in glasuje na začetku seje pri določanju dnevnega reda ali med samo obravnavo te točke.
(6) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke nadzorni odbor ne razpravlja in ne glasuje.
(7) Seja poteka po točkah dnevnega reda.
24. člen 
(1) Po sprejemu dnevnega reda se odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.
(2) Člani nadzornega odbora imajo pravico dati pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahtevati, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev odloči nadzorni odbor.
(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile dane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen ali dopolnjen s sprejetimi pripombami.
25. člen 
(1) Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato da besedo članu nadzornega odbora – poročevalcu za to zadevo, če je določen in nato še morebitnim vabljenim na sejo pri tej točki dnevnega reda.
(2) Po uvodnih obrazložitvah iz prejšnjega odstavka predsedujoči pozove k razpravi, kjer dobijo besedo člani nadzornega odbora po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.
(3) Trajanje razprave posameznega člana nadzornega odbora pri posamezni točki dnevnega reda je časovno omejeno na deset minut. Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da se razprava pri določni točki časovno podaljša.
(4) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu, ali o katerem teče razprava, h kateri je predsednik pozval.
(5) V času razprave imajo predlagatelj, morebitni vabljeni ter poročevalec ves čas pravico pojasnjevati obravnavano gradivo, ko se priglasijo k razpravi in jim predsednik preda besedo.
26. člen 
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o zadevi preloži na eno od naslednjih sej nadzornega odbora.
27. člen 
(1) Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi, o posamezni točki dnevnega reda, predlog sklepa in ga da na glasovanje.
(2) Predsednik nadzornega odbora po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. Član nadzornega odbor ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se zapiše v zapisnik.
(3) Predsednik nadzornega odbora zaključi sejo, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.
28. člen 
(1) Za red na seji nadzornega odbora skrbi predsednik.
(2) Na seji nadzornega odbora je prepovedano nepooblaščeno zvočno, slikovno in video snemanje.
(3) Na seji sme govoriti samo tisti, ki mu da besedo predsednik nadzornega odbora.
(4) Razpravljavec na seji sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje in glede katerega mu je predsednik dal besedo.
(5) Članu nadzornega odbora ali drugemu prisotnemu na seji, ki govori, čeprav ni dobil besede, sega drugemu govorniku v besedo, se pri razpravi ne drži dnevnega reda ali teme glede katere je dobil besedo, ali če na kak drug način krši red na seji, predsednik izreče opomin.
(6) Če se razpravljavec ali drugi prisotni po opominu še vedno ne drži dnevnega reda ali teme glede katere je dobil besedo, mu predsednik lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
(7) Odstranitev s seje lahko predsednik izreče razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub izrečenemu opominu ali odvzemu besede krši red na seji tako, da moti delo nadzornega odbora. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
(8) Če predsednik z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda na seji, jo prekine in preloži.
(9) Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora.
29. člen 
(1) O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik.
(2) Zapisnik seje nadzornega odbora obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– zaporedno številko seje, datum, kraj ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve;
– navedbo prisotnih in odsotnih članov nadzornega odbora na seji in ob posameznem glasovanju (opravičeno ali neopravičeno);
– prisotnost in odsotnost vabljenih na sejo ter ostale morebitne prisotne;
– ugotovitev sklepčnosti;
– sprejet dnevni red seje;
– potek seje z navedbo poročevalcev;
– postopkovne odločitve predsednika in nadzornega odbora;
– predloge sklepov in izide glasovanja o posameznih predlogih;
– sprejete sklepe in izid glasovanja pri posameznih sklepih oziroma točkah dnevnega reda ter
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih. Ločeno mnenje poda član odbora, ki se ne strinja s sprejeto odločitvijo ali mnenjem in želi svoje mnenje še posebej poudariti.
(3) Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti formulirani in zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval.
(4) Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti izvršeni in kdo je zadolžen za njihovo izvedbo.
(5) Zapisnik seje ne sme vsebovati ugotovitev o opravljenem nadzoru.
(6) Originalu zapisnika morajo biti priložena vabila in vsa gradiva, ki so bila predložena na seji nadzornega odbora.
30. člen 
(1) Za zapisnik seje nadzornega odbora skrbi javni uslužbenec, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru.
(2) Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in uslužbenec, ki je vodil zapisnik.
(3) Zapisnike sej in gradiva nadzornega odbora hrani občinska uprava v zbirki dokumentarnega gradiva Občine Črnomelj skladno z veljavnimi predpisi.
VII. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA 
31. člen
(1) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni nadzorni program, mora najprej dopolniti letni nadzorni program.
(2) Nadzorni odbor vodi postopek nadzora na podlagi določb tega poslovnika, statuta občine, zakonov in predpisov, ki urejajo delo nazornega odbora in javne finance v občini.
(3) Nadzorovana oseba v postopku nadzora je uporabnik sredstev občinskega proračuna.
(4) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora (nadzornik), ki je določen v nadzornem programu.
(5) Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile ter navedbo nadzorovane osebe (organa ali organizacije) in njenega zakonitega zastopnika. Sklep podpiše predsednik nadzornega odbora in se vroči županu, nadzorovani osebi in članu nadzornega odbora, ki je zadolžen za izvedbo nadzora.
32. člen 
(1) Nadzorni odbor opravi nadzor v prostorih nadzorovane osebe.
(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru oziroma nadzorniku predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
(3) Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet nadzora, iz upravne zgradbe nadzorovane osebe, lahko pa si pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov, razen tistih dokumentov, za katere drugače določajo veljavni predpisi.
33. člen 
(1) Po opravljenem nadzoru pripravi nadzornik v skladu z veljavnimi predpisi osnutek poročila in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo nadzornega odbora najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru. V istem roku predsednik skliče sejo tudi v primeru, da sam nima pripomb na osnutek poročila.
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor z glasovanjem sprejme osnutek poročila o nadzoru.
(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Nadzornik mora upoštevati usmeritve in osnutek poročila o nadzoru dopolniti in ga ponovno posredovati nadzornemu odboru v sprejem.
(5) Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
(6) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
34. člen 
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku 8 dni po sprejemu.
(2) Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazili, jih priloži odzivnemu poročilu.
(3) Po poteku roka iz prejšnjega ostavka nadzorni odbor na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane osebe pripravi in sprejme poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora, kar mora biti jasno navedeno v njegovem naslovu.
(4) Poročilo o nadzoru nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in ministrstvu.
(5) Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, se objavi na spletni strani Občine Črnomelj.
35. člen 
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
(4) V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in smotrno.
(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno, neučinkovito ali neuspešno.
(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.
(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako naj nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže poti za izboljšanje.
36. člen 
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v tem poslovniku, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
37. člen 
Za hujšo kršitev in nepravilnost pri poslovanju štejejo:
– poraba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni s proračunom;
– oddaja javnih naročil v brez izvedbe ustreznega postopka v skladu z zakonom;
– razpolaganje z občinskim premoženjem pod pošteno tržno vrednostjo kot je ugotovljena v skladu z zakonom;
– druge kršitve, ki se po zakonodaji štejejo za prekršek ali kazniva dejanja.
38. člen 
O vsakem nadzoru se vodi posebna zadeva, v katero se evidentira in vlaga vse beležke ter druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno poročilo in poročilo s priporočili in predlogi.
VIII. NASPROTJE INTERESOV 
39. člen
(1) Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne.
(2) Član nadzornega odbora svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.
(3) Član nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti predsednika nadzornega odbora. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov.
(4) Določbe iz prejšnjih odstavkov smiselno veljajo tudi za predsednika nadzornega odbora, ki mora o obstoju teh okoliščin takoj obvestiti nadzorni odbor.
40. člen 
(1) Član nadzornega odbora se mora izločiti iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali vzbujajo videz nasprotja interesov.
(2) Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.
(3) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
(4) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi kateri koli drugi član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
(5) Član nadzornega odbora, o katerega izločitvi se odloča, nima glasovalne pravice pri odločanju o njegovi izločitvi.
41. člen 
(1) V primeru obstoja okoliščin in razlogov iz prejšnjega člena za izločitev predsednika nadzornega odbora, se mora iz nadzora in odločanja na seji izločiti tudi predsednik. Predsednik mora svojo odločitev o izločitvi takoj sporočiti nadzornemu odboru, ki v tem primeru z večino glasov vseh članov odloči, kateri od članov bo v tem primeru nadomestil predsednika nadzornega odbora.
(2) Izločitev predsednika nadzornega odbora lahko zahteva tudi kateri koli drugi član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba, ki mora zahtevo za izločitev vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov in hkrati odloči, kateri od članov bo v tem primeru nadomestil predsednika nadzornega odbora.
IX. ARHIV IN DOKUMENTACIJA 
42. člen
(1) Vso dokumentarno in arhivsko gradivo nadzornega odbora se hrani v zbirki gradiva občinske uprave v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) O pošti, ki prispe na naslov nadzornega odbora, mora uslužbenec občinske uprave, ki za nadzorni odbor opravlja strokovno in administrativno pomoč, redno obveščati predsednika nadzornega odbora.
X. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA 
43. člen
(1) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo teh sredstev župan določi skrbnika.
(2) Predlog finančnega načrta za posamezno leto predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.
44. člen 
(1) Predsednik in člani nadzornega imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta.
(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
XI. KONČNE DOLOČBE 
45. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 56/01).
(2) Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega poslovnika, se dokončajo po določbah Poslovnika nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 56/01).
46. člen 
(1) Ta poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 56/01).
Št. 007-2/2018-2
Črnomelj, dne 17. januarja 2018
Andrej Matkovič l.r.
Predsednik nadzornega odbora