Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3754. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A), stran 11910.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2018.
Št. 003-02-6/2018-8
Ljubljana, dne 28. novembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVLJAVCIH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV (ZUAIS-A) 
1. člen
V Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) se prvi in drugi odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
1. Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1;), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU) in
2. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/14/EU), v delu, v katerem se nanaša na upravljavce alternativnih investicijskih skladov.
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:
1. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 231/2013/EU);
2. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 132 z dne 16. 5. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 447/2013/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 132 z dne 16. 5. 2013, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 448/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 694/2014/EU),
7. Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L št. 123 z dne 19. 5. 2015, str. 98; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/760/EU).«.
2. člen 
V 5. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. ZTFI-1 je zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;
2. ZGD-1 je zakon, ki ureja gospodarske družbe;«.
3. člen 
V drugem odstavku 6. člena, prvem in drugem odstavku 31. člena, petem odstavku 95. člena, petem odstavku 97. člena, tretjem odstavku 121. člena, drugem odstavku 163. člena, 172. členu, tretjem odstavku 174. člena, prvem odstavku 251. člena, drugem odstavku 273. člena, drugem odstavku 280. člena in drugem odstavku 288. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
4. člen 
Za petim odstavkom 34. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če je AIS oblikovan kot komanditna družba ali dvojna družba, se za izraz »kapital« v tem zakonu šteje seštevek kapitalskih deležev njenih komanditistov.«.
5. člen 
V prvem odstavku 38. člena se v 3. točki beseda »specializiranega« nadomesti z besedo »specialnega«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Registrirani upravljavec AIS lahko upravlja samo AIS s sedežem v Republiki Sloveniji.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta nov četrti in peti odstavek.
6. člen 
V šestem odstavku 62. člena se besedilo »152. ali 153. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »177. ali 178. člena ZTFI-1«.
7. člen 
V prvem odstavku 90. člena se v 2. točki besedilo »193. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »226. člena ZTFI-1«.
8. člen 
105. člen se spremenita tako, da se glasi:
»105. člen 
(uporaba določb ZTFI-1) 
Kadar mora upravljavec AIS v zvezi s pridobitvijo posamičnega pomembnega deleža obveščati nejavno družbo tudi na podlagi 141. člena ZTFI-1 v zvezi z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1, lahko obvestilo iz 102. ali 103. člena tega zakona združi z obvestilom o pomembnem deležu po ZTFI-1. Obvestilo nejavni družbi mora v tem primeru vsebovati vse informacije, ki jih zahtevata ta zakon in ZTFI-1.«.
9. člen 
V prvem odstavku 112. člena se v 3. točki besedilo »193. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »226. členom ZTFI-1«.
10. člen 
V drugem odstavku 123. člena se v podtočki c) 4. točke besedilo »stranki skrbnika« nadomesti z besedilom »strankam določenega skrbnika«.
11. člen 
V četrtem odstavku 124. člena se beseda »prejšnega« nadomesti z besedo »prejšnjega«.
12. člen 
Naslov 164. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uporaba ZTFI-1 in EU predpisov)«.
V prvem odstavku se besedilo »34. člena, 200. do 204. člen, 206. do 219. člen, 221. do 239. člen in 243. do 269. člen ZTFI« nadomesti z besedilom »62. člena, 235. do 241. člen, 245. do 260. člen, 262. do 280. člen in 284. do 309. člen ZTFI-1«.
V drugem odstavku se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve iz prvega odstavka prejšnjega člena, poroča Agenciji v skladu s 24. do 27. členom Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 84), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2417 z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2017, str. 48).«.
13. člen 
V 165. členu se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«, besedilo »storitev hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov« pa se nadomesti z besedilom »pomožnih storitev«.
14. člen 
V naslovu 167. člena se kratica »ZTFI« nadomesti s kratico »ZTFI-1«.
V prvem odstavku se besedilo »240. do 242. člen ZTFI« nadomesti z besedilom »281. do 283. člen ZTFI-1«.
15. člen 
V prvem odstavku 182. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. je statut za SIS, oblikovan kot delniška družba, evropska delniška družba ali komanditna delniška družba;«.
16. člen 
V petem odstavku 183. člena se besedo »čas« doda besedilo »ali za čas trajanja SIS, za katerega je bil SIS ustanovljen«.
17. člen 
V prvem odstavku 186. člena se besedilo »prvega odstavka 181. člena« črta.
18. člen 
V 187. členu se drugi in tretji odstavek črtata, četrti odstavek pa postane nov drugi odstavek.
19. člen 
V prvem odstavku 188. člena se besedilo »tretjim osebam« nadomesti z besedilom »za tretje osebe«.
20. člen 
V tretjem odstavku 217. člena se za besedilom »enote AIS« doda besedilo »in AIS«.
21. člen 
Za osmim odstavkom 258. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Za poročanje upravljavca AIS, ki opravlja storitve iz 163. člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe o poročanju borznoposredniških družb v ZTFI-1.«.
22. člen 
V tretjem odstavku 270. člena se besedilo »528. do 532. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »496. do 500. člena ZTFI-1«.
23. člen 
V 278. členu se besedilo »302. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »348. člena ZTFI-1«.
24. člen 
V prvem odstavku 290. člena se besedilo »527. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »495. členom ZTFI-1« in besedilo »528. do 532. člen ZTFI« nadomesti z besedilom »496. do 500. člen ZTFI-1«.
V četrtem odstavku se besedilo »528. do 532. členi ZTFI« nadomesti z besedilom »496. do 500. člen ZTFI-1«.
25. člen 
V prvem odstavku 302. člena se besedilo »14. poglavju ZTFI« nadomesti z besedilom »15. poglavju ZTFI-1«.
26. člen 
V 303. členu se besedilo »520.a člen ZTFI« nadomesti z besedilom »489. člen ZTFI-1«.
27. člen 
V prvem odstavku 311. člena se 4. točka črta, 5. točka postane nova 4. točka.
28. člen 
V prvem odstavku 313. člena se na koncu 6. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. upravlja evropski dolgoročni investicijski sklad, a ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena in poglavja II Uredbe 2015/760/EU.«.
29. člen 
Za 315. členom se doda nov 315.a člen, ki se glasi:
»315.a člen 
(kršitve upravitelja evropskega dolgoročnega investicijskega sklada) 
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje upravitelj evropskega dolgoročnega investicijskega sklada, če:
1. uporablja oznako »ELTIF« ali evropski dolgoročni investicijski sklad preoblikuje v kolektivni naložbeni podjem v nasprotju s 4. členom Uredbe 2015/760/EU;
2. ne izpolnjuje obveznosti, ki se uporabljajo za sestavo in diverzifikacijo portfelja evropskega dolgoročnega investicijskega sklada, ki ga upravlja (13. člen Uredbe 2015/760/EU);
3. ne upošteva omejitve koncentracije (15. člen Uredbe 2015/760/EU);
4. si izposodi denar, pri čemer ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 16. člena Uredbe 2015/760/EU;
5. trži enote evropskega dolgoročnega investicijskega sklada v nasprotju s 23. členom Uredbe 2015/760/EU;
6. Agenciji dvakrat zapored ne predloži revidiranega letnega poročila za vsak evropski dolgoročni investicijski sklad, ki ga upravlja, v skladu s 24. členom Uredbe 2015/760/EU;
7. v prospektu evropskega dolgoročnega investicijskega sklada, ki ga upravlja, ne razkrije stroškov v skladu s 25. členom Uredbe 2015/760/EU;
8. distributerjem evropskega dolgoročnega investicijskega sklada, ki ga upravlja, ne da na voljo potrebnih informacij o tem skladu, ki se trži malim vlagateljem (tretji odstavek 27. člena Uredbe 2015/760/EU);
9. distribuira malim vlagateljem enote ali delnice evropskega dolgoročnega investicijskega sklada, ki ga upravlja, v nasprotju z 28. in 30. členom Uredbe 2015/760/EU;
10. trži enote ali delnice evropskega dolgoročnega investicijskega sklada, ki ga upravlja, v nasprotju z 31. členom Uredbe 2015/760/EU.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
(uskladitev družb za upravljanje in registriranih upravljavcev AIS) 
(1) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve gospodarjena s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, uskladi svoje poslovanje z določbami tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Registrirani upravljavec AIS, ki na dan uveljavitve tega zakona upravlja AIS zaprtega tipa, s sedežem izven Republike Slovenije, in po uveljavitvi tega zakona sredstev AIS ne nalaga v nove naložbe, lahko še naprej upravlja AIS do njegove likvidacije.
31. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/18-4/11
Ljubljana, dne 20. novembra 2018
EPA 66-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti