Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018

Kazalo

3568. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Tišina, stran 11252.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 5. izredni seji dne 15. 11. 2018 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Tišina 
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Tišina, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določi tudi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen
(vrsta koncesijske dejavnosti)
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se ureja podelitev koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine na območju Občine Tišina, v predvidenem obsegu.
3. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za obdobje 15 let šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen
(razlog za podelitev koncesije)
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe na območju Občine Tišina.
5. člen
(splošni pogoji za koncesionarja)
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo področje zdravstvene dejavnosti in javnih služb.
6. člen
(pooblastilo)
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne oziroma družinske medicine.
(2) Zdravstveno dejavnost na področju splošne oziroma družinske medicine na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
7. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
9. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine, določene v razpisni dokumentaciji.
10. člen
(odločba o izbiri koncesionarja) 
(1) Koncesijo podeli občinska uprava s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
(2) Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
12. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s smrtjo koncesionarja,
– s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja koncesionarja,
– z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi,
– če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali izrečena za nično,
– v primeru odvzema koncesije,
– s sporazumom.
13. člen
(odvzem koncesije)
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
14. člen
(prenos koncesije)
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
15. člen
(pravno varstvo)
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko se pridobi soglasje ministrstva pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0042/2018
Tišina, dne 16. novembra 2018
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost