Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3148. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi, stran 9935.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev zavoda) 
(1) Zavod za šport Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/1997 in 20/1997).
(2) S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj) uredi status Zavoda za šport Zagorje ob Savi, razmerje med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja zavoda.
2. člen 
(ustanovitelj zavoda) 
Ustanovitelj zavoda je Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornost zavoda v pravnem prometu,
– organi zavoda,
– viri, pogoji in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v upravljanje,
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov in odhodkov in način kritja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelj za obveznosti zavoda in njegovega poslovanja,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.
4. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Zavod za šport Zagorje ob Savi. 
(2) Skrajšano ime zavoda je: Zavod za šport Zagorje.
(3) Sedež zavoda je: Cesta 9. avgusta 44 a, 1410 Zagorje ob Savi
(4) Zavod je vpisan v sodni register pod številko: 1-29589/00.
(5) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
(6) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom ter odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
5. člen 
(žig zavoda) 
Zavod za šport Zagorje ob Savi ima žig okrogle oblike, premera 36 cm. Na sredini žiga je grb Občine Zagorje ob Savi, na zunanjem robu pa je izpisano: Zavod za šport Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 44 a.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja zavod predvsem naslednje naloge:
– upravlja s športnimi objekti v lasti ustanovitelja, ki so preneseni v upravljanje zavoda;
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda;
– oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini;
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev;
– daje pobude in predloge ustanovitelju ter skrbi za celovit razvoj športa v občini;
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi in drugimi strokovnimi institucijami;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč ustanovitelju glede izvajanja letnega programa športa;
– sodeluje pri organizaciji in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav glede na proste časovne in prostorske kapacitete;
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za občane;
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda;
– spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja letni program športa;
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu;
– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja;
– sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine;
– načrtuje in svetuje obnove, vzdrževanja, gradnje in upravljanje javnih športnih objektov;
– sodeluje s športnimi društvi, šolami in posamezniki pri izvajanju letnega programa športa in izvedbi tekmovanj in športno rekreativnih prireditev;
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
(2) Zavod lahko v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanje javne službe, opravlja tudi tržno dejavnost, če je le-ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
93.110
Obratovanje športnih objektov
93.19
Druge športne dejavnosti
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.130
Obratovanje fitnes objektov
70.320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.401
Izposojanje športne opreme
74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
55.400 
Točenje pijač in napitkov
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
7. člen 
(nastopanja v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA 
8. člen 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katere delovno področje sestavi in način volitev se določi s statutom zavoda.
9. člen 
(svet zavoda) 
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima 5 članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– enega predstavnika zaposlenih v zavodu,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
(4) Predstavnika zainteresirane javnosti na podlagi javnega poziva imenuje župan. Poziv pripravi in izvede strokovna služba ustanovitelja.
(5) Predstavnika zaposlenih izvolijo in imenujejo delavci zavoda neposredno na zboru delavcev s tajnim glasovanjem. Izvoljen je kandidat, ki dobi največ glasov delavcev, ki so volili. Postopek kandidiranja in volitev ter postopek za razrešitev predstavnika delavcev zavoda se določi s statutom zavoda.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Za člane sveta je ista oseba lahko izvoljena oziroma imenovana dvakrat zaporedoma.
(7) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(8) Svet zavoda se lahko konstituira po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor, do izvolitve novega predsednika, ki ga člani sveta zavoda na konstitutivni seji izvolijo z večino glasov, pa sejo vodi najstarejši član sveta. Z večino glasov na konstitutivni seji člani izvolijo tudi namestnika predsednika.
(9) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov, razen če ni za posamezne odločitve predvidena drugačna večina. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Z večino glasov vseh članov sveta zavoda svet odloča o sprejemu statuta zavoda, programu dela in razvoja zavoda, finančnega načrta in zaključnega računa ter o imenovanju in razrešitvi direktorja.
(10) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– nadzoruje finančno poslovanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja in z imenovanim direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi,
– ocenjuje delo direktorja zavoda,
– daje soglasje k cenam storitev, ki jih opravlja zavod,
– daje direktorju in ustanovitelju mnenja, predloge in pobude o posameznih vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda,
– obravnava predloge sindikata v zvezi z uresničevanjem pravic delavcev iz delovnega razmerja,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in
– opravlja druge z zakonom ali s statutom zavoda določene zadeve.
(11) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– če mu preneha delovno razmerje v zavodu, če gre za predstavnika delavcev zavoda,
– če je odpoklican,
– če odstopi.
(12) O odpoklicu odloča organ, ki je pristojen za imenovanje.
(13) Pristojnosti, naloge in način dela sveta zavoda podrobneje ureja statut zavoda.
10. člen 
(direktor) 
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja zavod in odgovarja za strokovnost in zakonitost dela zavoda. 
(2) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– določa sistematizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, o disciplinski odgovornosti delavcev ter o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev na prvi stopnji,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(3) Pristojnosti direktorja podrobneje opredeljuje statut zavoda.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja.
(5) Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja po preteku mandata.
(6) Za direktorja zavoda za šport je lahko imenovan, kdor izpolnjuje sledeče pogoje:
– ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja), ali visokošolsko izobrazbo druge stopnje (prejšnja), oziroma magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), ali visokošolsko strokovno izobrazbo prve stopnje (prejšnja), oziroma visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ima vodstvene in organizacijske izkušnje/sposobnosti, kar dokazuje s preteklim delom,
– pozna športno problematiko in ima izkušnje pri organizaciji športnih prireditev in tekmovanj.
(7) Kandidat mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
(8) Imenovani direktor sklene delovno razmerje v zavodu za določen čas, za čas trajanja mandata.
(9) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda oziroma v njegovem imenu predsednik sveta, ki z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi ter ostale delovno pravne akte, ki niso v zakonski pristojnosti ustanovitelja.
(10) Direktor lahko za izvedbo določenih nalog in reševanje posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti imenuje posebna delovna telesa.
(11) Direktorja med začasno odsotnostjo nadomešča zaposleni v zavodu, ki ga za to pooblasti direktor, lahko pa direktor v določenih zadevah s pisnim pooblastilom pooblasti tudi druge pravne ali fizične osebe.
11. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Vršilca dolžnosti se imenuje v primeru:
– če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– če je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) Vršilca dolžnosti imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, vendar največ za eno leto. Vršilec dolžnosti mora izpolnjevati pogoje za imenovanje direktorja.
12. člen 
(strokovni svet) 
(1) Zavod ima strokovni svet.
(2) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju mnenja, predloge in usmeritve glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti, strokovno ter organizacijsko sodeluje z ustanoviteljem pri izvajanju letnega programa športa ter opravlja druge naloge, določene s statutom zavoda.
(3) Sestava, način oblikovanja, naloge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
13. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in sredstev EU,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
(2) Zavod lahko poleg izvajanja javne službe tudi pridobiva sredstva iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti. Opravljanje teh dejavnosti ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne službe. Za izvajanje tržne dejavnosti mora zavod skladno z zakonodajo zagotavljati ločeno računovodsko evidenco.
(3) Sredstva, ki jih je zavod pridobil za izvajanje dejavnosti, mora porabiti za namene, za katere je ustanovljen.
(4) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
(5) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA 
14. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Zavod ima za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti občine. Sredstva dana v upravljanje zavodu so določena s pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje, sklenjene med zavodom in ustanoviteljem.
(2) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati nepremičnine in opremo, ki je v lasti občine, s skrbnostjo dobrega gospodarja ter na način, določen s posebno pogodbo o upravljanju. Zavod lahko prosto upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ne sme pa brez predhodnega soglasja ustanovitelja nepremičnega premoženja v upravljanju obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
15. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
(2) Ustanovitelj odgovarja le za primanjkljaj, ki nastane iz dejavnosti izvajanja javne službe in ga ni moč pokriti z razpoložljivimi sredstvi zavoda, in sicer do višine, ki je za delovanje zavoda in izvajanje letnega programa športa zagotovljena v proračunu ustanovitelja za tekoče leto.
(3) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
16. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja in s soglasjem ustanovitelja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
17. člen 
(1) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
(2) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(3) Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor.
(4) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
(5) Vsakršno zadolževanje zavoda je možno zgolj ob soglasju ustanovitelja.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
18. člen 
(1) Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad zakonitostjo dela ter finančnim poslovanjem zavoda opravlja pristojni občinski organ.
(2) Ustanovitelj ima do zavoda tudi naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavlja sredstva za delo zavoda v okviru letnega proračuna, in sicer za izvajanje športa v občini kot javne službe, v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi;
– zagotavlja sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje infrastrukture, ki je v lasti ustanovitelja ter je prenesena v upravljanje zavoda;
– vključuje zavod v oblikovanje politike športa na lokalnem nivoju;
– ugotavlja skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov zavoda s plani oziroma programi ustanovitelja;
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom zavoda;
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega odloka in drugih predpisov.
19. člen 
(1) Zavod je dolžan ustanovitelju vsaj dvakrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda, stanju infrastrukture, ki je v upravljanju zavoda, in namenski porabi proračunskih sredstev, zagotovljenih s strani ustanovitelja, namenjenih za izvajanje javne službe.
(2) Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan poslovanja zavoda za tekoče leto ter ju po potrditvi sveta zavoda posreduje v seznanitev ustanovitelju.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
20. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim podrobneje ureja organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Statut zavoda in vsakršno spremembo le-tega sprejme svet zavoda.
21. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki urejajo posamezna področja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. Sprejema jih direktor, če ni s tem odlokom ali z zakonom določeno, da jih sprejema svet zavoda.
(2) Vsi splošni akti zavoda morajo biti usklajeni z zakonodajo in tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(opravljanje funkcije) 
(1) Uveljavitev tega odloka ne vpliva na mandat direktorja in sveta zavoda. Oba svoje funkcije opravljata do izteka mandata, za katerega sta bila imenovana.
(2) Sestava sveta zavoda se na osnovi tega odloka ustrezno dopolni s predstavnikom zainteresirane javnosti.
23. člen 
(1) Zavod mora uskladiti statut s spremembami iz tega odloka ter priglasiti spremembe v sodni register najkasneje v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
(2) Do uskladitve statuta ter drugih aktov zavoda s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, v kolikor le-ta niso v nasprotju z določbami tega odloka.
(3) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/1997 in 20/1997).
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost