Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3115. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9825.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2018
Koper, dne 21. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. septembra 2018 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 334/17 k.o. Gažon, s parc. št. 937/7 k.o. Hribi, s parc. št. 4065/5 k.o. Kubed, s parc. št. 857/15, 795/7, 796/3 k.o. Marezige, s parc. št. 1528 k.o. Plavje, s parc. št. 645/2 k.o. Semedela vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 334/17 k.o. Gažon, s parc. št. 937/7 k.o. Hribi, s parc. št. 4065/5 k.o. Kubed, s parc. št. 857/15, 795/7, 796/3 k.o. Marezige, s parc. št. 1528 k.o. Plavje, s parc. št. 645/2 k.o. Semedela, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2018
Koper, dne 20. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-4/2018
Capodistria, 21 settembre 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), per effetto dell’articolo 245 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale n. 61/17) e degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 settembre 2018 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Riguardo ai beni immobili insistenti sulla particella catastale n. 334/17, c.c. di Gažon, sulla particella catastale n. 937/7, c.c. di Hribi, sulla particella catastale n. 4065/5 c.c. di Kubed, sulle particelle catastali n. 857/15, 795/7, 796/3 c.c. di Marezige, sulla particella catastale n. 1528 c.c. di Plavje, sulla particella catastale n. 645/2 c.c. di Semedella tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulla particella catastale n. 334/17, c.c. di Gažon, sulla particella catastale n. 937/7, c.c. di Hribi, sulla particella catastale n. 4065/5 c.c. di Kubed, sulle particelle catastali n. 857/15, 795/7, 796/3 c.c. di Marezige, sulla particella catastale n. 1528 c.c. di Plavje, sulla particella catastale n. 645/2 c.c. di Semedella.
III. 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-4/2018
Capodistria, 20 settembre 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost