Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3114. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9824.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-5/2018
Koper, dne 21. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. septembra 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 2715/14, 2715/15 k.o. Gradin, s parc. št. 3199/2 k.o. Marezige, s parc. št. 1344/30, k.o. Plavje, s parc. št. 1470/80, 1470/81, 1470/82, 1470/83, 1470/84, 1470/85 k.o. Semedela, s parc. št. 1723/88 k.o. Škofije, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2018
Koper, dne 20. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-5/2018
Capodistria, 21 settembre 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), per effetto dell'art. 247 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale, n. 61/17) e degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 settembre 2018 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
I. 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle particelle 2715/14, 2715/15 c.c. Gradin, sulla particella n. 3199/2 c.c. Marezige, 1344/30, c.c. Plavje, sulle particelle n.1470/80, 1470/81, 1470/82, 1470/83, 1470/84, 1470/85 c.c. Semedella, sulla particella n. 1723/88 c.c. Škofije.
II. 
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata dall’ufficio dell’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione viene trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III. 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2018
Capodistria, 20 settembre 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost