Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3108. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti, stran 9813.

  
V skladu s 15. členom Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola (UO Občine Izola št. 19/2006, z dne 7. 9. 2006) ter 12. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13, v nadaljevanje ZEVP-2) je Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola na 32. redni seji, ki je potekala dne 19. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti 
1. Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola sprejme sledeča merila za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti:
– materni (prvi) jezik italijanščina in/ali italijanska kultura ali
– znanje italijanskega jezika in vključenost v italijansko skupnost (obiskovanje šol z italijanskim učnim jezikom in/ali sodelovanje znotraj skupnosti, ohranjanje vezi, trdnih odnosov s skupnostjo) ali
– sorodstvene vezi do drugega kolena v ravni vrsti z državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti in znanje italijanskega jezika.
2. V skladu s šestim odstavkom 12. člena ZEVP-2, postopek priznanja volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti se izvaja na podlagi oziroma ob uporabi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP – Uradni list RS, št. 24/06 – 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v Uradnih objavah Občine Izola ter na spletni strani Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola in začne veljati 15. 10. 2018.
Št. Prot.: CAN 033/2014
Sklep št. 145/14-18
Izola, dne 19. septembra 2018
Predsednik Sveta ISNS Izola 
Marko Gregorič l.r.
In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola (Boll. Uff. del Comune di Isola n. 19/2006 del 7/9/2006) e all’art. 12 della Legge sull’evidenza del diritto di voto (LEDV-2-Gazz. Uff. della RS n. 98/13, nel prosieguo LEDV-2), il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, durante la sua XXXII seduta ordinaria, tenutasi il 19 settembre 2018, ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sui criteri per l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana autoctona 
1. Il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola adotta i seguenti criteri per l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana autoctona:
– madrelingua italiana e/o cultura italiana o
– conoscenza della lingua italiana e inserimento nella vita comunitaria (frequentazione delle scuole di lingua italiana e/o partecipazione alla vita comunitaria, rapporti, relazioni, scambi in seno al mondo comunitario) o
– discendenza in linea diretta sino al secondo grado da un/una cittadin/o-a al/-la quale è già stato riconosciuto il diritto di voto quale appartenente alla Comunità nazionale italiana autoctona e conoscenza della lingua italiana.
2. In ottemperanza all’art. 12, comma 6 della LEDV-2, il procedimento di accertamento del diritto di voto del richiedente si attua sulla base delle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa generale (Gazz. Uff. della RS, n. 24/06 – 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
3. La presente delibera si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della RS, sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola e sulla pagina Ufficiale della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola ed entra in vigore il giorno 15. 10. 2018.
Prot. N.: CAN 033/2014
N. Delibera: 145/14-18
Isola, 19 settembre 2018
Il Presidente 
del Consiglio della CAN di Isola 
Marko Gregorič m.p.

AAA Zlata odličnost