Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2577. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 8307.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 28. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo vrsta socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo), ki ga Občina Metlika (v nadaljevanju: občina) subvencionira.
(2) Z odlokom se določijo upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavljanje ter prejemanje subvencije.
2. člen 
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega odloka.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka, za prejemanje subvencije izpolnjevati enega od naslednjih dveh kriterijev:
– so starejši od 70 let ali osebe mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare, ki jo izkazuje upravičenec s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– gre za osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, invalidne osebe ali osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci ali skrbniki (npr. znaki demence), kar dokazujejo z ustreznim potrdilom zdravnika
in bivajo sami ali bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi svojih obveznosti odsotna.
3. člen 
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za 24 mesecev.
(2) Subvencija znaša 10 evrov mesečno.
(3) Za upravičence, ki imajo slabši socialni status in nimajo otrok, ki bi bili zmožni poskrbeti za njih, znaša subvencija v celotni višini mesečne naročnine osnovnega paketa. Upravičence, ki bodo po tem odloku lahko uveljavljali subvencijo kot osebe s slabšim socialnim statusom, bo potrdila Komisija iz četrtega odstavka 6. člena tega odloka na podlagi podatkov, priloženih k vlogi ter mnenja pristojnega centra za socialno delo o dejanskem materialnem stanju posameznika ali družine.
(4) Dohodkovni cenzus za določitev upravičencev (tudi za upravičence, ki imajo slabši socialni status), določi župan s sklepom.
(5) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine za storitev varovanja na daljavo. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen 
Subvencija iz 3. člena tega odloka se dodeli z nakazilom podjetju, ki izvaja storitev varovanje na daljavo.
5. člen 
Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
6. člen 
(1) Občina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na spletnih straneh občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
(2) Sredstva za sofinanciranje storitve socialnega servisa varovanja na daljavo se zagotovijo z vsakoletnim proračunom občine in se dodeljujejo do porabe namenskih proračunskih sredstev po zaporedju prejetih vlog.
(3) Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava Občine Metlika.
(4) Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(5) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo.
(6) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda občinska uprava Občine Metlika odločbe o dodelitvi subvencije oziroma sklepe, s katerimi se vloge zavržejo ali zavrnejo. Zoper odločbo in sklep je možna pritožba županu.
7. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz 8. člena tega odloka.
8. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
9. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
10. člen 
Pravica do subvencije preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– preselitvi na naslov izven Občine Metlika,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
11. člen 
(1) Upravičenec do subvencije mora občinski upravi Občine Metlika na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe storitve.
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za odpravo le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018
Metlika, dne 28. junija 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti