Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2576. Odlok o javnem redu in miru v Občini Metlika, stran 8306.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 27/17 – ZPro), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta odlok ureja varovanje javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, varstvo zdravja in čistoče ter varovanje okolja, varstvo zunanjega videza naselij ter obveznosti skrbnikov živali v Občini Metlika, v kolikor ta področja niso urejena v drugih odlokih Občine Metlika.
Odlok določa tudi prekrške in globe zanje.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Metlika, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške storjene po tem odloku so odgovorni storilci prekrškov.
Za prekrške storjene po tem odloku so lahko odgovorne tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov.
Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila zakona, ki ureja prekrške.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. javna površina je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur;
2. javne prometne površine so: ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi;
3. javne zelene površine so: parki, drevoredi, cvetlični nasadi, pokopališča, otroška in športna igrišča, okolica vrtcev in šol, ki so javno dobro ali v lasti občine ali v lasti krajevnih skupnosti in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra;
4. naselje je območje, ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in javne površine;
5. skrbnik živali je vsaka oseba, ki izpolnjuje enega ali več tu navedenih kriterijev:
– je lastnik živali,
– ji je žival zaupana v varstvo oziroma skrb ali
– ima žival na kakršen koli način v posesti.
6. nujna vzdrževalna dela so dela, ki jih je nujno izvesti takoj zaradi preprečitve škode, ogrožanja zdravja ali življenja ljudi (na primer sanacije okvar na vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah ipd.);
7. kmetijska sezonska opravila so opravila kot na primer priprava krme za domače živali, obdelava kmetijskih površin ipd.
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. v strnjenih naseljih ob nedeljah do 12.00 ure uporabljati motorne kosilnice, motorne škropilnice, motorne žage in druge delovne naprave z motorji na notranje izgorevanje oziroma izvajati druga hrupna hišna opravila; prepoved ne velja za nujna vzdrževalna dela in kmetijska sezonska opravila,
2. prosjačiti po domovih.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA 
7. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. igranje oziroma zadrževanje na javni prometni površini, če je s tem ogrožena varnost ljudi in premoženja,
2. odstraniti, poškodovati ali uničevati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena,
3. izvajati kakršnekoli posege na javni površini ali v javnih prostorih brez soglasja občine. Povzročitelj nedovoljenega posega je dolžan javno površino na svoje stroške vzpostaviti v prvotno stanje,
4. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete in material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali tako da motijo njihovo uporabo,
5. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, izkop ali prekop, ki predstavlja nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
6. poškodovati ali odstraniti ograje in naprave, postavljene za preprečevanje nesreč.
Z namenom varovanja varnosti ljudi in premoženja so lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov dolžni:
1. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost ljudi,
2. skrbeti, da so na objektih, ki mejijo na javne neprometne površine, nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda in snegobrani,
3. redno odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov objektov, ki mejijo na javne neprometne površine.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA 
8. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče ter varovanja okolja je prepovedano:
1. iztepati, izlivati ali metati na javno površino z večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,
2. prati oziroma popravljati vozila na javnih površinah,
3. prevažati odpadke na način, ki povzroča onesnaževanje okolice,
4. odlagati sneg z dvorišč na javne površine, ki se plužijo.
Podjetja in posamezniki, ki izvajajo gradbena dela, ter vsi, ki na kakršen koli način onesnažijo javne površine, morajo takoj poskrbeti za odstranitev nesnage z javne površine.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ 
9. člen
Zaradi varovanja zunanjega videza naselij je prepovedano:
1. voziti ali parkirati vozila na javnih zelenih površinah, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljena.
VI. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI 
10. člen
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, zelenice v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, zdravstvene ustanove in v druge zaprte javne prostore, ki jim niso namenjeni, razen v primeru, ko je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali in površine določi lastnik ali upravljavec nepremičnine. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi (na primer psi-vodiči slepim, reševalni psi …).
11. člen
Skrbniki živali so dolžni na javnih površinah v naseljih za živalmi počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
VII. NADZOR 
12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinska inšpekcija in redarstvo – skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Črnomelj, Metlika in Semič.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA 
13. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki:
– ravna v nasprotju s 6. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena,
– ne ravna v skladu z drugim odstavkov 7. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ne ravna v skladu z 10. členom,
– ne ravna v skladu z 11. členom.
Z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo v višini 250 EUR.
IX. KONČNI DOLOČBI 
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/1991).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016-5
Metlika, dne 28. junija 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti