Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2572. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovno proizvodna cona Log – vzhodni del, stran 8292.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 23. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovno proizvodna cona Log – vzhodni del 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za vzhodni del območja OPPN Poslovno proizvodna cona Log (območje II).
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Izhodišča za izdelavo programa opremljanja.
2. Analizo načrtovane komunalne opreme.
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN PPC Log – vzhodni del, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo se določajo na podlagi tega odloka.
2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA 
2. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno proizvodna cona Log, območje II (vzhodni del območja OPPN).
(2) Program obravnava naveden del območja OPPN kot eno obračunsko območje, ker so omrežja komunalne opreme v OPPN zasnovana kot enovita omrežja. Etapna gradnja komunalne opreme je mogoča pod pogojem, da vsak zgrajen del komunalne opreme lahko delujo samostojno oziroma je priključen na obstoječo komunalno opremo.
3. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME 
3. člen 
(komunalna oprema) 
(1) Za izračun komunalnega prispevka je upoštevana vrednost komunalne opreme, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo ter prispevek za obstoječo komunalno opremo. Upoštevana je naslednja komunalna oprema oziroma posegi vanjo:
1. ceste z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem,
2. vodovodno in hidrantno omrežje,
3. fekalna kanalizacija,
4. meteorna kanalizacija.
(2) Sočasno z gradnjo komunalne opreme iz prejšnjega odstavka mora potekati gradnja drugih omrežij, predvidenih v OPPN, ki pa niso predmet obračuna komunalnega prispevka (plinovodno omrežje, telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje). Izgradnja teh omrežij je pogoj za izgradnjo komunalne opreme iz prvega odstavka.
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
(določitev vrednosti komunalnega prispevka) 
(1) Osnova za določitev vrednosti dela komunalnega prispevka je vsota spodaj navedenih obračunskih stroškov, ki zajemajo predvidene stroške izgradnje komunalne opreme iz idejnih zasnov, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške nadzora. Vrednost komunalne opreme po posameznih vrstah opreme je prikazana v spodnji tabeli:
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški [€]
Ceste
287.265,00
Vodovod
64.200,00
Fekalna kanalizacija
87.600,00
Meteorna kanalizacija
91.000,00
Skupaj
530.065,00
(2) Obračunska vrednost iz prejšnjega odstavka ne obsega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Ta del prispevka se posebej prikaže v odmerni odločbi. Odmeri se skladno z Odlokom o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09, 13/11, 111/13) oziroma na dan izdaje odmerne odločbe veljavnim predpisom.
5. člen 
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino stavb) 
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino stavb.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine stavbe (Cti) je izračunana na podlagi obračunskih stroškov vsake vrste komunalne opreme glede na površino stavbnih zemljišč in neto tlorisno površino načrtovanih stavb, kot je prikazano v naslednji tabeli:
Vrsta komunalne opreme
Obračunski 
stroški [€]
Površina stavbnih zemljišč [m2]
Neto tlorisna površina stavb [m2]
Cena na površino stavbnih zemljišč (Cpi) [€/m2]
Cena na neto tlorisno površino stavb (Cti) [€/m2]
Ceste
287.265,00
5.839
3.028
49,198
94,870
Vodovod
64.200,00
5.839
3.028
10,995
21,202
Fekalna kanalizacija
87.600,00
5.839
3.028
15,003
28,930
Meteorna kanalizacija
91.000,00
5.839
3.028
15,585
30,053
Skupaj
530.065,00
5.839
3.028
90,780
175,054
(4) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz zgornjih tabel, faktorja deleža parcele in neto tlorisne površine Dpi in Dti sta 0,5 in 0,5 (Dpi + Dti = 1).
6. člen 
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka) 
Obračunski stroški opremljanja se ob odmeri komunalnega prispevka indeksirajo skladno s 16. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) oziroma s tedaj veljavnim predpisom.
7. člen 
(predvideni terminski plan realizacije) 
(1) Izgradnja celotne komunalne opreme je predvidena do 31. 12. 2020.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka velja pod pogojem, da bo gradnja omrežij iz drugega odstavka 3. člena dokončana do 31. 12. 2019.
(3) V primeru, da investitorji oziroma upravljavci omrežij iz drugega odstavka 3. člena le-teh ne zgradijo v roku iz prejšnjega odstavka, lahko občina sprejme spremembo tega odloka.
(4) Občina in investitor se lahko v pogodbi o opremljanju iz 15. člena dogovorita, da bo investitor gradil zgolj del komunalne opreme v drugačnih časovnih rokih, kot so navedeni. V tem primeru mora zgrajeni del komunalne opreme omogočati delovanje kot zaključena celota ter omogočati priključitev stavb nanjo.
5. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen 
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju OPPN gradil stavbe.
6. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun in odmera komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo stavbe na območju OPPN, rekonstrukcijo ali gradnjo po rušenju obstoječe stavbe.
10. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = (Dpi * Cpi * površina parcele + Dti * Cti * neto tlorisna površina * Kdej) * i
pri čemer je:
KP
komunalni prispevek
Cpi
cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Cti
cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
Dpi
delež površine parcele pri izračunu
Dti
delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdej
faktor dejavnosti
i
povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(4) Faktorji Cpi, Cti, Dpi in Dti so določeni v 5. členu tega odloka, Kdej pa v 11. členu tega odloka.
11. člen 
(faktorji dejavnosti) 
(1) Za izračun komunalnega prispevka po tem odloku, se za vse stavbe na obračunskem območju uporablja faktor dejavnosti 1, ne glede na dejavnost.
(2) Za obračun skupnih stroškov za obstoječo komunalno opremo, se uporablja faktor dejavnosti glede na dejavnost po veljavnem predpisu iz drugega odstavka 4. člena tega odloka.
7. POSTOPEK ODMERE 
12. člen 
(izdaja odločbe) 
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Po plačilu celotnega prispevka izda upravni organ zavezancu potrdilo o plačanem komunalnem prispevku.
13. člen 
(priključitev na komunalno opremo) 
(1) Skladno z odmerno odločbo plačan komunalni prispevek zagotavlja investitorju možnost priključitve na komunalno opremo v skladu s pogoji upravljavca posamezne komunalne opreme, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
(2) Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispevka zagotavlja možnost priključitve na komunalno opremo v rokih in pod pogoji iz 7. člena tega odloka.
14. člen 
(zbrana sredstva) 
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
8. POGODBA O OPREMLJANJU 
15. člen 
(pogodba o opremljanju) 
(1) Območje OPPN se s komunalno opremo opremlja izključno na podlagi pogodbe o opremljanju med Občino Log - Dragomer ter investitorji, s katero se skladno z veljavno zakonodajo investitorji zavežejo, da bodo zgradili komunalno opremo za območje OPPN. V pogodbi se med drugim opredelijo roki za izgradnjo komunalne opreme ter določi način plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo skladno z drugim odstavkom 4. člena tega odloka.
(2) V pogodbi o opremljanju bo za vsako vrsto komunalne opreme iz 3. člena tega odloka opredeljeno, v kolikšnem delu je investitor plačal komunalni prispevek v naravi z izgradnjo in predajo te komunalne opreme po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
9. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(strokovne podlage za program opremljanja) 
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka je sestavni del tega odloka in je na vpogled na Občini Log - Dragomer.
17. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2017-40
Dragomer, dne 20. junija 2018
 
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti