Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2555. Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija, stran 8270.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 25. redni seji dne 4. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Idrija 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Idrija in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen 
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest) 
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, varstvo okolja, urejanje prostora, graditev objektov in predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa ter ta odlok.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA 
3. člen 
(občinske ceste) 
Občinske ceste na območju Občine Idrija so vse kategorizirane javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet in so vpisane v zemljiško knjigo kot javno dobro ali kot v lasti Občine Idrija ter imajo status ceste ali poti.
4. člen 
(kategorije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(2) Lokalne ceste v občini se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrščajo v naslednje podkategorije: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
(3) Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso kategorizirane kot javna cesta in na katerih se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o cestnem prometu določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine.
5. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Idrija (v nadaljevanju besedila: občinski svet) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen s pristojnim ministrstvom, po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, krajevne skupnosti in zainteresirane pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno oziroma po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen 
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 
(1) Novogradnja občinskih cest se izvaja skladno s prostorskim planom občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste ali višje kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela odloči občinski svet na predlog župana.
9. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno oziroma se dogovori primerna odškodnina in je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet občine na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen 
(planinske, turistične in druge poti) 
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz plačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
11. člen 
(upravljavec občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest je občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec občinske ceste).
12. člen 
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja občinskih cest se podrobneje določijo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(2) S planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog za obdobje najmanj štirih let. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.
(3) Način uresničevanja plana iz prejšnjega odstavka se določi z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(4) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil medobčinski inšpektor občin Idrija in Cerkno, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
(5) Plan razvoja in vzdrževanja pripravi upravljavec občinskih cest, sprejme pa ga občinski svet na predlog župana.
13. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pooblaščena uradna oseba občinske uprave. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– izdelava srednjeročnih (obdobje 2 let) in dolgoročnih (obdobje 5 let) planov razvoja občinskih cest;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah preko javnega podjetja, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov izbire izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ter druge postopke razpisov;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje s pristojnim ministrstvom in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen 
(financiranje občinskih cest) 
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občinskem proračunu.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST 
15. člen 
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste) 
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih ukrepov na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost ali zamenjava za takšno izvedbo.
16. člen 
(projektiranje občinske ceste) 
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da omogočajo normalno gibanje osebam z omejeno sposobnostjo gibanja.
17. člen 
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste) 
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo, rekonstrukcijo občinske ceste ali ureditve lastništva na kategoriziranih cestah, se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen 
(vračilo razlaščenih zemljišč) 
(1) Če se nepremičnine, razlaščene za namen gradnje, rekonstrukcije ali druge namene v javno korist na javnih cestah v desetih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
(2) Če je bila med razlastitvenim upravičencem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu teh nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe oziroma akta namesto razlastitve.
19. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč) 
(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pooblaščena uradna oseba občinske uprave.
(2) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
20. člen 
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov) 
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
21. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje pooblaščene uradne osebe občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
22. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinske uprave.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov.
23. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Pooblaščena uradna oseba občinske uprave mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pooblaščena uradna oseba občinske uprave mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
24. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe in izvajanje ukrepov iz 29. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
25. člen 
(redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Občina Idrija zagotavlja izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka v Javnem podjetju Komunala Idrija d.o.o.
(3) Občina Idrija in izvajalec javne službe skleneta pogodbo, s katero podrobneje določita način izvajanje javne službe iz prvega odstavka tega člena.
26. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pooblaščena uradna oseba občinske uprave preko izvajalca javne službe iz prejšnjega člena.
27. člen 
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami) 
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi cestami, skrbi pooblaščena uradna oseba občinske uprave preko izvajalca javne službe iz 25. člena tega odloka.
28. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Upravljavec občinskih cest lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
(3) Pred preusmeritvijo prometa na državno cesto se ob prisotnosti upravljavca državnih cest izvede monitoring obstoječega stanja.
29. člen 
(program izvajanja del) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec gospodarske javne službe na podlagi letnega programa izvajanja del, ki ga predloži upravljavcu ceste v potrditev do 15. novembra tekočega leta za naslednje leto.
(2) Za zimsko vzdrževanje občinskih cest izvajalec rednega vzdrževanja predloži upravljavcu načrt izvajanja del do 31. oktobra za naslednje zimsko obdobje.
(3) Redno in zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju občinskih cest v Občini Idrija.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
1. Varstvo občinskih cest
30. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Če je občinska cesta v takem stanju, da:
– promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,
– to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko direktor občinske uprave s sklepom začasno, najdlje za čas enega leta, prepove uporabo ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu, zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena, dokler obstajajo razlogi za takšen ukrep.
(2) Upravljavec občinske ceste oziroma od upravljavca pooblaščeni vzdrževalec občinske ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prvega odstavka tega člena, v roku ene ure po elektronski pošti obvestiti pristojno policijsko postajo, občinske redarje, Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno ter javnost na krajevno običajen način.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah, ki o teh ukrepih nemudoma obvestita institucije in javnost po določilih iz prejšnjega člena in pristojno službo občinske uprave.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu s prvim odstavkom 51. člena tega odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
31. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah določen varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne službe občinske uprave za ceste.
(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 8 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m.
(6) Določbe tega člena se ne upoštevajo na območjih, kjer so z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti Občine Idrija predvidene drugačne rešitve.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
32. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav) 
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pooblaščene uradne osebe občinske uprave.
(2) Pooblaščena uradna oseba občinske uprave lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pooblaščena uradna oseba občinske uprave lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela iz prvega odstavka tega člena brez soglasja pooblaščene uradne osebe občinske uprave ali v nasprotju z danim soglasjem.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
33. člen 
(dela na občinski cesti) 
(1) Prekopavanje, podkopavanje, podvrtavanje in druga dela na občinski cesti pri katerih investitor ni občina, se lahko opravljajo le s soglasjem pooblaščene uradne osebe občinske uprave. V soglasju za opravljanje del iz tega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(2) Dela iz prejšnjega člena izvede izvajalec javne službe na stroške prosilca za soglasje oziroma investitorja.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in upravljavca občinskih cest.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela iz prvega odstavka tega člena brez soglasja pooblaščene uradne osebe občinske uprave ali v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
34. člen 
(opravljanje del ob občinski cesti) 
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pooblaščene uradne osebe občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela iz prvega odstavka tega člena brez soglasja pooblaščene uradne osebe občinske uprave ali v nasprotju z danim soglasjem.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
35. člen 
(izredni prevoz) 
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejen na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pooblaščena uradna oseba občinske uprave v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pooblaščeno uradno osebo občinske uprave uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
(5) Voznik, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz, se kaznuje za prekršek z globo 1.000 eurov.
(6) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz, se kaznuje za prekršek z globo 3.000 eurov, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
36. člen 
(nadzor izrednih prevozov) 
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
37. člen 
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti) 
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka in površine, ki jih za te namene pristojni organ občinske uprave določi ob obstoječih občinskih cestah, lahko občina odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s pogodbo ali soglasjem upravljavca občinskih cest.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s pogodbo ali soglasjem upravljavca občinskih cest, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
38. člen 
(priključki na občinsko cesto) 
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pooblaščene uradne osebe občinske uprave. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega zemljišča občinske ceste sestavni del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pooblaščena uradna oseba občinske uprave zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela iz prvega odstavka tega člena brez soglasja pooblaščene uradne osebe občinske uprave ali v nasprotju z danim soglasjem.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
39. člen 
(obvezna rekonstrukcija priključka) 
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pooblaščena uradna oseba občinske uprave z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen 
(ukinitev priključka) 
(1) Pooblaščena uradna oseba občinske uprave lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz prejšnjega člena.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik ali uporabnik.
41. člen 
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti) 
(1) Pooblaščena uradna oseba občinske uprave lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče potoke in reke, morajo sodelovati s pooblaščeno uradno osebo občinske uprave in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
42. člen 
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste) 
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pooblaščene uradne osebe občinske uprave.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela iz prvega odstavka tega člena brez soglasja pooblaščene uradne osebe občinske uprave ali v nasprotju z danim soglasjem.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
43. člen 
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti) 
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
(2) Če zaradi izkoriščanja kamnin, rudnin ali kateregakoli drugega vzroka pride do povečanja obremenitve javne ceste, poškodb ali obrabe, imata lastnik ceste oziroma občina pravico do povračila oziroma odškodnine.
(3) Za občasno povečanje obremenitve občinske ceste je potrebno pridobiti predhodno soglasje pooblaščene uradne osebe občinske uprave.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prvega in tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
44. člen 
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste) 
(1) Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pooblaščene uradne osebe občinske uprave. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela iz prvega odstavka tega člena brez soglasja pooblaščene uradne osebe občinske uprave ali v nasprotju z danim soglasjem.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
45. člen 
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) 
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na in v cestno telo občinske ceste meteorno vodo, odplake in druge tekočine iz sosednjih objektov in zemljišč;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material in predmete nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
7. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
8. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
9. poškodovati prometno signalizacijo;
10. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto;
12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
13. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
14. orati v razdalji 4 m od cestne bankine v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
15. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
16. vlačiti po cestah predmete, ki bi poškodovali cestišče.
(3) Ne glede na 6. točko prejšnjega odstavka je dovoljeno postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine do višine 0,70 m z odmikom najmanj 1,5 m od roba vozišča oziroma najmanj 0,5 m od zunanjega hodnika za pešce.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
46. člen 
(naležne ploskve na kolesih vozil) 
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje voznik, ki po cesti vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.
47. člen 
(obveznosti sosedov ob občinski cesti) 
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenim v prvem in drugem odstavku tega člena.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik objekta, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
2. Ukrepi za varstvo prometa
48. člen 
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti) 
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 49. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec občinskih cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi del na cesti ali športnih in drugih prireditev izvede brez dovoljenja, razen v primerih drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca občinskih cest pa z globo 200 eurov.
49. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pooblaščena uradna oseba občinske uprave. O izdanih dovoljenjih pooblaščena uradna oseba občinske uprave obvesti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pooblaščene uradne osebe občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pooblaščene uradne osebe občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
50. člen 
(polje preglednosti) 
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo medobčinskega inšpektorja ali policista odstraniti ovire.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma uporabnik zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
51. člen 
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa pooblaščena uradna oseba občinske uprave, potrdi pa jo župan, razen v primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojna ministrstva.
(2) Prometno signalizacijo in prometno opremo v okviru del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje s strani upravljavca pooblaščeni vzdrževalec občinske ceste. Ne glede na prejšnji stavek lahko na odsekih cest, na katerih se izvajajo investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, prometno signalizacijo in prometno opremo postavlja in odstranjuje tudi izvajalec teh del.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za kratkotrajno ustavitev prometa pri opravljanju izrednega prevoza, pod pogoji dovoljenja za izredni prevoz, postaviti in odstraniti izvajalci izrednega prevoza.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za začasno označitev kraja nadzora postaviti in odstraniti tudi delavci organov, pristojnih za nadzor predpisov, s katerimi so določeni prekrški in v skladu s svojimi pooblastili opravljajo nadzor v prometu.
(5) Izvajalci izrednega prevoza in delavci organov iz prejšnjega odstavka s postavitvijo oziroma odstranitvijo prometne signalizacije in prometne opreme prevzemajo odgovornost za pravilnost njihove postavitve oziroma odstranitve.
(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za označitev kraja, na katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter za prikazovanje drugih nujnih obvestil udeležencem prometa postaviti in odstraniti policisti, za označitev in zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka na oziroma ob javni cesti pa tudi gasilci.
52. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pooblaščena uradna oseba občinske uprave lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pooblaščena uradna oseba občinske uprave. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena oziroma brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
53. člen 
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja)) 
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 38. in 39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti soglasje pooblaščene uradne osebe občinske uprave.
54. člen 
(pritožbeni organ) 
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR OBČINSKIH CEST 
55. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o občinskih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske javne ceste, opravlja medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
56. člen 
(naloge inšpekcijskega nadzorstva) 
(1) Inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora zlasti:
1. nadzira opravljanje rednega vzdrževanja cest in odreja odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzira dela pri obnavljanju ceste, pregleduje dokumentacijo za ta dela in odreja ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali v nasprotju z njim;
3. nadzira izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustavlja dela na cestah, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. nadzira izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovanem pasu ceste.
(2) Poleg ukrepov, ki jih izvaja na podlagi zakonodaje, lahko inšpektor:
1. odredi odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogroža varnost prometa;
2. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cestah ali bi lahko nastala škoda na njej, odredi začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
3. odredi ukrepe za zagotovitev polja preglednosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
57. člen 
(izdelava plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest se izdela v roku enega leta po sprejetju tega odloka.
58. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08, 119/08 in 55/16).
59. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018
Idrija, dne 4. julija 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti