Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 2, stran 8125.

  
Na podlagi 52. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 (krajše: SD IPN – št. 2) za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica (Uradni list RS, št. 12/17) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 2. izredni seji dne 11. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 2 
1. člen 
V 1. členu Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13) se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) SD IPN – št. 2 je izdelal ARHITEKTIS, Matej Tisel s.p. iz Šentjurja, pod št. projekta 03/2017.«
2. člen 
V 7. členu se v »Preglednica 1: Prikaz členitve občine na EUP in podEUP« v enoti urejanja (EUP) DL3 za vrstico DL3/5, doda podenota urejanja (podEUP) DL3/6 z določeno namensko rabo in prostorskimi izvedbenimi pogoji:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ŠIRŠE MESTNO OBMOČJE ŠENTJURJA
Severno obrobje (SOB)
Dole (DL)
DL3
DL3/6
CDo
PIP
U1/3
A1/2, A1/4, A4/1, A4/2
0,45
20
ne
3. člen 
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen 
(varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč) 
(1) Na območju Občine Šentjur se nahajajo vojna grobišča in prikrita vojna grobišča, evidentirana na podlagi Pravilnika o registru vojnih grobišč (Uradni list RS, št. 79/04). Register vojnih grobišč vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
(2) Za vsa vojna grobišča in prikrita vojna grobišča je potrebno zagotoviti izvajanje 30. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17), ki prepoveduje:
– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča,
– poškodovati vojno grobišče ali odtujiti njegove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenilo krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom na vojnih grobiščih.«
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2017
Šentjur, dne 11. julija 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost