Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2506. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo, stran 8115.

  
Na podlagi 117., 119. in 282. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZureP-2) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (UPB – Uradni list RS, št. 37/11 in 54/16) župan Občine Šentjur sprejme
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo podrobnejše namenske rabe območja enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) ŠE196, določene z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), (v nadaljevanju IPN).
(2) Sprememba podrobnejše namenske rabe prostora EUP ŠE196, iz območja proizvodnih dejavnosti (IG – gospodarske cone) v območje (CUu – osrednje območje centralnih dejavnosti v urbanih naseljih), vključno s prostorsko izvedbenimi pogoji, s predhodno izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), brez poprejšnje spremembe IPN Občine Šentjur.
(3) Razlog za spremembo podrobnejše namenske rabe obravnavanega območja izhaja iz želje lastnika zemljišč KU-BO d.o.o., Lokarje 1a, 3230 Šentjur, ki želi zgraditi večstanovanjski objekt s pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo.
(4) Navedeni razlog v prejšnjem odstavku je skladen z Dolgoročnim razvojnim program Občine Šentjur za obdobje 2014–2020, kjer v poglavju 3.4.4 Okolje, prostor in promet načrtuje ukrepe na področju urejanja prostora in posebno skrb za usmerjen poselitveni razvoj občine, ob ohranjanju kakovosti naravnega in bivalnega okolja z upoštevanjem varovanja naravne in kulturne dediščine. Vse s ciljem zadržati mlade družine in posamezne perspektivne kadre v občini, za kar je treba izpolnjevati cilje zastavljene z ustrezno stanovanjsko politiko ter zadostno število manjših stanovanj, po možnosti neprofitnih.
Odlok o Strateškem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), v 24. členu navaja, da se stanovanjska gradnja prednostno usmerja v območja strnjene gradnje z ugodnejšimi pogoji glede danosti v prostoru, infrastrukturne opremljenosti, opremljenosti središč ipd. Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenovo in intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij, nova območja za stanovanjsko gradnjo pa se odpirajo predvsem na širšem območju mesta, območju posameznih središč in manjših nosilnih naselij v lokalnem prostoru ter njihovi neposredni okolici. Navedene ugotovitve upravičujejo spremembo namenske rabe območja predmetnega OPPN.
2. člen 
(območje OPPN) 
Območje, ki je predmet OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnih številk v k.o. 1138 – Šentjur pri Celju: 1053/10, 1053/7, 1054/1 in 1054/4.
Velikost ureditvenega območja je 9.145 m2.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve temeljijo na prikazu stanja prostora in na že izdelanih strokovnih podlagah (hidrološko-hidravlične vsebine, ki jih je izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o. pod št. projekta 135/16) in idejne zasnove umestitve večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo (Kultivator d.o.o., št. proj. 82/2018).
(2) Morebitno dodatno potrebne strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor predlaganega posega, vključno s strokovnimi podlagami, ki bi jih v postopku zahtevali nosilci urejanja prostora.
4. člen 
(roki za pripravo) 
(1) Terminski plan priprave:
Faza v postopku
Rok oziroma trajanje dejavnosti
1.
Objava sklepa o pričetku priprave OPPN  v Uradnem listu RS
V naslednji redni izdaji Uradnega lista RS
2.
Izdelava osnutka OPPN 
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS
3.
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
30 dni od prejema osnutka oziroma v skladu z veljavno zakonodajo
4.
*Izdelava okoljskega poročila (OP)
60 dni od prejema odločbe o potrebni celoviti presoji vplivov na okolje
5.
Usklajevanje smernic 
15 dni po pridobitvi smernic
6.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 
15 dni po pridobitvi smernic
7.
*Pridobitev sklepa o ustreznosti okoljskega poročila, s strani pristojnega ministrstva.
30 dni
8.
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in *OP
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
9.
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in *OP
Najmanj 30 dni od datuma, določenega v objavljenem obvestilu
10.
Opredelitev do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave, vključno z obveščanjem pripombodajalcev in objavo v Uradnem listu RS
20 dni po zaključeni javni razgrnitvi
11.
Izdelava predloga OPPN na osnovi potrjenih stališč do pripomb 
10 dni po opredelitvi župana do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav
12.
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni po izdelavi predloga OPPN
13.
Priprava usklajenega predloga OPPN 
20 dni po uskladitvi mnenj nosilcev urejanja prostora
14.
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
Prva možna seja OS
15.
Objava odloka OPPN v Uradnem listu RS 
Po sprejemu OPPN na občinskem svetu občine
*– v primeru pridobitve odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ki izkazuje potrebo po izdelavi okoljskega poročila (OP)
5. člen 
(nosilci urejanja prostor) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice in žičnice, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Lava 1, 3000 Celje
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. člen 
(obveznosti financiranja) 
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih podlag, strokovnih rešitev, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzema pobudnik izdelave OPPN KU-BO d.o.o., Lokarje 1A, 3230 Šentjur.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šentjur, dne 29. junija 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost