Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2493. Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v Občini Sežana, stran 8102.

  
Na podlagi 50.b člena v zv. z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), drugega odstavka 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) ter skladno s 3. in 11. členom Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana v Visokošolsko središče Sežana d.o.o. (Uradni list RS, št. 21/18) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 5. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v Občini Sežana 
1. člen 
Občina Sežana ugotavlja, da je Javni zavod Visokošolsko središče Sežana, ki se je s spremembo pravnoorganizacijske oblike preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo Visokošolsko središče Sežana d.o.o., opravljal naloge iz izvirne pristojnosti občine, kot izhaja iz drugega odstavka tega člena.
S tem odlokom Občina Sežana družbi Visokošolsko središče Sežana d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana, in njenim univerzalnim pravnim naslednikom, podeljuje javno pooblastilo za opravljanje posameznih nalog iz izvirnih pristojnosti občine s področja ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih, pomembnega za razvoj občine in kvaliteto življenja občanov, pospeševanja izobraževalne dejavnosti in kulturno-umetniške ustvarjalnosti na območju Občine Sežana.
V okviru javnega pooblastila nosilec javnega pooblastila opravlja organizacijske, strokovne, razvojne, svetovalne in izobraževalne naloge na področju višjega in visokega šolstva v Občini Sežana, kar se vse izvaja v javnem interesu. Pri izvajanju javnega pooblastila ima njegov nosilec pravice in dolžnosti občinske uprave.
2. člen 
Pristojni zaposleni nosilca javnega pooblastila morajo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah iz 1. člena tega odloka izpolnjevati pogoje po 31. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, v zvezi z 32. členom istega zakona.
3. člen 
Stroške izvajanja javnega pooblastila iz tega odloka krije Občina Sežana.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-5/2018-7
Sežana, dne 5. julija 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost