Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2491. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2017, stran 8100.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 21. redni seji dne 29. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.056.988,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
953.909,86
70
DAVČNI PRIHODKI 
751.009,74
700 Davki na dohodek in dobiček 
716.039,00
703 Davki na premoženje 
29.129,91
704 Domači davki na blago in storitve 
7.271,23
706 Drugi davki
–1.430,30
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
202.900,12
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
159.217,11
711 Takse in pristojbine 
1.398,36
712 Globe in druge denarne kazni
11.463,35
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
4.880,70
714 Drugi nedavčni prihodki 
25.940,60
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
103.078,44
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
87.745,64
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
15.332,80
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
912.011,31
40
TEKOČI ODHODKI
228.275,89
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
98.530,40
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
14.856,24
402 Izdatki za blago in storitve
104.749,34
403 Plačila domačih obresti
6.373,46
409 Rezerve
3.766,45
41
TEKOČI TRANSFERI
521.339,69
410 Subvencije
110.351,13
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
260.134,99
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
12.616,02
413 Drugi tekoči domači transferi
138.237,55
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
148.822,96
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
148.822,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13.572,77
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.882,57
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.690,20
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
144.976,99
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
4
41 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
24.787,00
50
ZADOLŽEVANJE
24.787,00
500 Domače zadolževanje
24.787,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
148.081,64
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
148.081,64
550 Odplačila domačega dolga
148.081,64
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
21.682,35
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–123.294,64
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–144.976,99
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2016
–2.404,31
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0043/2018-1
Šafarsko, dne 2. julija 2018
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost