Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2484. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko, stran 8075.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) – v nadalj. ZPNačrt ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 31. seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet OPPN) 
(1) S tem odlokom se Občinski podrobni prostorski načrt za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko (sever) (v nadalj.: OPPN BE-013 (sever)).
(2) OPPN BE-013 (sever) je pod številko projekta 017/PA-014 v mesecu juniju 2018 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.
(3) OPPN BE-013 (sever) določa:
– območje OPPN BE-13 (sever),
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(4) Sestavine OPPN BE-013 (sever) so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN BE-013 (sever), ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Postojna.
(5) Sestavine OPPN BE-013 (sever) so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
2. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
(1) OPPN BE-013 (sever) vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge, opredeljene v tem členu. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Odlok o OPPN BE-013 (sever) obsega poglavja:
– uvodne določbe,
– območje OPPN,
– opis vplivov in povezav,
– načrtovane prostorske ureditve,
– načrt parcelacije,
– opis rešitev ter lokacijski pogoji,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– etapnost in dopustna odstopanja,
– prostorski ukrepi,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN,
– končne določbe.
(3) Grafični del OPPN BE-013 (sever) obsega:
– list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, merilo 1:2500,
– list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotodokumentacijo območja, merilo 1:1000,
– list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, merilo 1:2000,
– list 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, merilo 1:1000,
– list 4.1: Koncept prostorske ureditve, merilo 1:500,
– list 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:500,
– list 4.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, merilo 1:500,
– list 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, merilo 1:500,
– list 6.1: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in poplavno varnostjo – obstoječe stanje, merilo 1:500,
– list 6.2: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in poplavno varnostjo – načrtovano stanje, merilo 1:500,
– list 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, merilo 1:500.
(4) Priloge OPPN BE-013 (sever):
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
– Sklep o pripravi OPPN BE-013 (sever), smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN BE-013 (sever),
– Povzetek za javnost,
– Prikaz stanja prostora: Prikaz stanja prostora za OPPN BE-013 (sever) (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 17/PA-014, maj 2017), Geodetski načrt za območje EUP BE-013 (sever) (izdelovalec GMS Jože Benčan s.p., marec 2017),
– Idejna zasnova ureditve območja OPPN BE-013 (sever) (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 17/PA-014, maj 2017),
– Hidrološko hidravlična presoja Belške vode za območje OPPN Belsko v Občini Postojna (izdelovalec: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., št. proj.: 3785/17, februar 2018),
– Idejna rešitev elektroenergetskega napajanja (izdelovalec: Energo-pro d.o.o., št. proj.: E-41/2017, december 2017),
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN BE-013 (sever).
2. OBMOČJE OPPN BE-013 (SEVER)
3. člen
(obseg območja OPPN) 
(1) OPPN BE-013 (sever) obsega skupaj 0,94 ha, in sicer na zemljišča s parc. št.: 1771, 3735/3, 1763 – del in 1772/1 – del, vse k.o. Studeno (2473).
(2) Območje OPPN BE-013 (sever) je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafični prilogi OPPN BE-013 (sever), List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotodokumentacijo območja, M 1:1000.
4. člen 
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti) 
(1) OPPN BE-013 (sever) je pripravljen v skladu z usmeritvami Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14, 15/15, 27/16 in 9/17) – v nadalj. OPN, ki opredeljuje območje OPPN BE-013 (sever) kot del enote urejanja prostora (v nadalj.: EUP) z oznako BE-013 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) z grafično oznako IG – območje gospodarske cone.
(2) OPN določa usmeritve za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP BE-013:
– ohranitev zelene bariere na severni strani meje enote med posameznimi morfološko (funkcionalno, pomensko in oblikovno) različnimi oblikami poselitve, in sicer se zelena bariera ohranja kot 100 m širok pas znotraj enote;
– na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo; omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
5. člen 
(podenote urejanja prostora v območju OPPN) 
(1) Območje OPPN BE-013 (sever) se deli na podenote urejanja prostora (pEUP):
– BE-013/1, opredeljeno s PNRP z grafično oznako: IG – območje gospodarske cone – območje gospodarske cone za pretežno proizvodno in poslovno dejavnost z notranjim razvojem naselja Belsko in ZD – druge urejene zelene površine, kjer se ohranjajo oziroma urejajo zelene površine ter
– BE-013/2, opredeljeno s PNRP z grafično oznako: ZD – druge urejene zelene površine, kjer se ohranjajo zelene površine.
(2) Podenote urejanja prostora in določitev podrobnejše namenske rabe prostora v območju OPPN BE-013 (sever) je prikazana v grafični prilogi OPPN BE-013 (sever), List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, M 1:1000.
3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV 
6. člen
(vplivno območje OPPN) 
(1) Območje OPPN BE-013 (sever) se nahaja:
– v območju notranjega razvoja naselja med obstoječo gospodarsko cono z oznako EUP BE-014 in BE-013 glede na OPN (Belska žaga – zemljišča s parc. št. 1775/2 in 1805/2, obe k. o. Studeno) na južni strani območja in obstoječo pretežno stanovanjsko pozidavo naselja Belsko na severni strani območja;
– neposredno ob lokalni cesti LC 321071 Belska žaga–Belsko–Bukovje na zahodni strani območja in strugo vodotoka Belške vode na vzhodni strani območja;
– območje meji na odprto območje krajine, vendar je zaradi reliefnih značilnosti manj izpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko.
(2) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN BE-013 (sever) vplivajo naslednje omejitve:
– obstoječa lokalna cesta;
– potek struge vodotoka Belška voda in ohranjanje (zagotavljanje) zadostnih retencijskih površin;
– lokacija med funkcionalno, pomensko in oblikovno različnimi območji.
(3) Potek struge vodotoka Belške vode: območje OPPN se nahaja na levem bregu vodotoka Belška voda, natančneje med vodotokom in lokalno cesto LC321071 Belška žaga–Belsko–Bukovje in se razteza na oba bregova Belške vode. Na južni strani območje OPPN meji na levi pritok in desni pritok, na zahodnem robu na lokalno cesto, na vzhodu na gozdni rob, na severu pa ponovno na Belško vodo, ki naredi rahel lev zavoj. Na severnem delu območja se v Belško vodo izliva še en manjši desni pritok in nekoliko bolj dolvodno še desni pritok Studenška voda. Po sredini območja OPPN poteka še manjši jarek, ki odvaja lastne zaledne vode v Belško vodo.
(4) Vplivno območje OPPN BE-013 (sever) je prikazano v grafični prilogi OPPN BE-013 (sever), List 2.2.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:2000.
7. člen 
(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja območja) 
Realizacija načrtovane prostorske ureditve predstavlja notranji razvoj naselja med stanovanjskim in proizvodnim območjem in bo z zgoščevanjem proizvodnega območja s primernim odmikom od stanovanjskega območja (cca 150,00 m od najbližje stanovanjske hiše) in ohranjanjem retencijskih površin na severni polovici območja OPPN BE-013 (sever) omogočila učinkovito in gospodarno rabo zemljišč ter izboljšavo na področju gospodarstva v Občini Postojna.
4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
8. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN) 
(1) Načrtovane prostorske ureditve obsegajo gradnjo novih objektov in ureditev in urejanje javnih ter drugih zelenih površin.
(2) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP BE-013/1 obsegajo notranji razvoj naselja z ureditvijo gospodarske cone za proizvodno-poslovno dejavnost v južni polovici območja in ohranitev oziroma ureditev zelenih površin ob vodotoku Beška v smeri sever–jug vzdolž celotnega območja voda in v celotni severni polovici območja v skladu s pogoji, opredeljenimi z 9. do vključno 40. člena tega odloka.
(3) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP BE-013/3 obsegajo ohranitev oziroma ureditev zelenih površin ob vodotoku Beška v smeri sever–jug vzdolž celotnega območja voda in v celotnem območju pEUP v skladu s pogoji, opredeljenimi z 9. do vključno 40. člena tega odloka.
(4) V grafičnem delu OPPN BE-013 (sever) so načrtovane prostorske ureditve prikazane na Listu 4.1: Koncept prostorske ureditve, M 1:500.
9. člen 
(načrtovani objekti v OPPN) 
(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je v območju OPPN BE-013 (sever) dopustna gradnja stavb:
– CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
– CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– CC-SI 12510 Industrijske stavbe,
– CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
– CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je na območju OPPN BE-013 (sever) dovoljena tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov:
– CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 21410 Mostovi in viadukti,
– CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
– CC-SI 21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,
– CC-SI 22121 Daljinski vodovodi,
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
– CC-SI 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja,
– CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
– CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo,
– CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– CC-SI 22232 Čistilne naprave,
– CC-SI 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(3) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 12. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti iz 10. člena tega odloka v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.
(4) Ne glede na prejšnje točke tega člena je v celotnem območju OPPN BE-013 (sever) dopustna gradnja distribucijske elektroenergetske infrastrukture.
10. člen 
(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v OPPN) 
(1) V območju OPPN BE-013 (sever) je osnovna dejavnost glede na SKD 2008 C 25.73 Proizvodnja orodja (orodja za predelavo termoplastov in pločevine, orodja za litje lahkih kovin, priprave in naprave za proizvodnjo ter servisiranje) in C 33.11 Popravila kovinskih izdelkov, dopustne so še:
– druge dejavnosti: C.25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav in C.22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas ter
– vse dopolnilne dejavnosti osnovne oziroma dopustne dejavnosti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev osnovne dejavnosti, so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 13. členu tega odloka in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.
(2) V območju OPPN BE-013 (sever) so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, spremembe namembnosti objektov, urejanje javnih in drugih zelenih površin ter gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje v skladu z lokacijskimi pogoji, opredeljenimi s 13. do vključno 40. člena tega odloka.
11. člen 
(pomožni objekti) 
V območju OPPN BE-013 (sever) so poleg objektov iz 9. člena tega odloka dopustni tudi pomožni (enostavni in nezahtevni) objekti, ki so v skladu z lokacijskimi pogoji za območje posameznih parcel, opredeljenimi s 13. do vključno 40. člena tega odloka.
5. NAČRT PARCELACIJE V OBMOČJU OPPN 
12. člen
(načrtovane parcele) 
(1) Območje OPPN BE-013 (sever) je razdeljeno na načrtovane parcele (v nadalj.: parcele).
(2) Seznam parcel v območju OPPN BE-013 (sever) je prikazan v tabeli:
Oznaka 
parcele
PNRP
Ime parcele
Opredelitev javnega dobra
Opis rešitev in lokacijski pogoji
P1
IG
Novogradnja objektov
/
16. člen
P2
ZD
Ureditev zelenih površin
/
17. člen
P3/1
ZD
Ohranitev zelenih površin
/
18. člen
P3/2
P4/1
ZD
Struga vodotoka
Naravno vodno javno dobro
19. člen
P4/2
P4/3
P4/4
P4/5
(3) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN BE-013 (sever), List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in prikazom javnega dobra, M 1:500.
(4) V območju OPPN BE-013 (sever) je dopustna dodatna podrobnejša delitev posamezne parcele glede na faznost izvajanja, opredeljenega z lokacijskimi pogoji za posamično parcelo s 13. do vključno 40. člena tega odloka in pod pogojem, da se načrtovane parcele naravnega vodnega javnega dobra ohranjajo.
6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI V OBMOČJU OPPN 
13. člen
(skupni funkcionalni pogoji) 
(1) Skupni funkcionalni lokacijski pogoji glede:
– dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti ter merili za lego objektov;
– dopustni tlorisni gabariti so določeni z merili za lego objektov;
– lege objektov so določeni z mejami načrtovanih parcel in regulacijskimi črtami – gradbenimi mejami (v nadalj.: GM) in regulacijskimi linijami (v nadalj.: RL);
– GM z oznako GMs določa črto, ki je načrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča;
– GM z oznako GMo določa črto, ki je načrtovan objekt, to je površine za mirujoči promet ali nasip ali podporni zid ipd. ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča;
– RL z oznako RLz je črta, ki ločuje površine načrtovanega znižanja terena od površine, kjer se teren ne spreminja.
(2) V grafičnem delu OPPN BE-013 (sever) so prikazane rešitve in funkcionalni pogoji na:
– listu 4.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1: 500,
– listu 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500 in
– listu 4.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, Merilo 1:500.
14. člen 
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje objektov) 
(1) Skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb so:
– načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko celoto;
– stavbe so oblikovane energetsko varčno; enostavno in geometrično čistih oblik;
– posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki; kritina strehe je lahko kovinska;
– dopustne so ravne strehe in enokapnice do 8° ter dvokapnice z dopustnim naklonom od 30°–50°; dopustna je tudi kombinacija dvokapne strehe z ravno streho (npr. v primeru dozidav); strehe so lahko oblikovane tudi skladno s programskimi zahtevami dejavnosti; dopustna je tudi izvedba zelene strehe;
– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote;
– streha nadstreškov so lahko ravne ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo.
(4) Obvezno je enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj.
(5) Oblikovanje nadstrešnic: v programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.
15. člen 
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 
(1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:
– višinske razlike v terenu se premosti z izvedbo ozelenjenih brežin v naklonu do max. 2:3, izjemoma se izvedejo podporni zidovi do višine 1,00 m;
– pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti.
(2) Oblikovanje utrjenih površin:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem ali betoniranjem; posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(3) Oblikovanje odprtih zelenih površin:
– teren se sonaravno oblikuje;
– obstoječa vegetacija se ohrani;
– na celotnem območju priobalnega pasu v zaraščanju oziroma območju čistin s posameznimi drevesi se izvede gozdarsko nego, s posekom in redčenjem obstoječega grmovja in ostale podrasti, katere obseg se določi na mestu samem.
(4) Manipulacijske poti se utrdi ali izvede v makadamski izvedbi.
16. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P1) 
(1) Na parceli z oznako P1 se načrtuje novogradnja proizvodno poslovne stavbe s potrebnimi manipulacijskimi in servisnimi površinami. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ureditev platoja oziroma dvig terena na koto obstoječe lokalne ceste (522,10 m n.v.);
– novogradnjo enega ali več objektov za potrebe ureditev proizvodnih in poslovnih prostorov (ureditev pisarn, delavnic, skladišč itd.);
– ureditev (dveh) prometnih priključkov na lokalno cesto LC 321071 Belska žaga–Belsko–Bukovje;
– ureditev oziroma ohranitev zelenih površin izven območja gradnje vključno z ureditvijo nadomestne poljske poti;
– ureditev površin za mirujoči promet, intervencijskih in manipulacijskih površin;
– ureditev druge gospodarske javne infrastrukture vključno s premikom obstoječega elektroenergetskega daljnovoda ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– plato oziroma dvig terena se uredi na koti gotovega terena obstoječe lokalne ceste, in sicer na koti 522,10 m n.v. s padajočim naklonom cca 3 %;
– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P+1 z najvišjo točko stavbe 12,00 m, merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca;
– zunanja ureditev se izvede v skladu z zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, ki je opredeljena z 20. in 21. členom tega odloka in zasnovo projektnih rešitev za drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki je opredeljena z 22. do vključno 28. člena tega odloka.
(3) Lega objektov je določena z mejami parcel in lego gradbenih mej.
(4) Dodatni varovalni in izravnalni omilitveni ukrepi:
– peta in brežina platoja na severozahodnem vogalu v širini 20,0 m se dodatno zaščiti z večjimi kamni potisnjenimi v brežino ter zatravitvijo, drugje zadostuje zatravitev;
– širše nasipavanje območja, kot je upoštevan in preverjen v elaboratu Hidrološka hidravlična presoja Belške vode za območje OPPN Belsko v Občini Postojna ni dovoljeno brez predhodne hidravlične preverbe;
– začasno ali stalno odlaganje materiala na poplavno območje, ki bi oviralo pretok visokih vod, ni dovoljeno;
– na poplavnem območju niso dovoljene ograje s polnim prerezom, ki bi ovirale prosti odtok poplavnih vod.
(5) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so opredeljeni s 14. in 15. členom tega odloka.
(6) Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo je opredeljena z 20. do vključno 28. člena tega odloka.
(7) Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v zgornjih točkah tega člena ter s 30. in 31. členom tega odloka.
17. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P2) 
(1) Na parceli z oznako P2 se načrtuje ohranitev oziroma ureditev zelenih površin. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ohranitev zelenih površin kot zelene cezure med pretežno stanovanjskim območjem in gospodarsko cono z obvezno zasaditvijo vegetacije;
– ureditev dodatnih retencijskih površin, in sicer znižanje terena dolvodno od izvedbe platoja v obsegu 310 m3 skupnega volumna,
– ohranitev (vzdrževanje) druge gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Gabariti:
– znižanje terena se izvede za max. 0,40 m na površini cca 1000,0 m2 pri čemer je razmerje površina/višina lahko poljubno pod pogojem, da se zagotovi dodaten volumen 310,0 m3 retencijskih površin.
(3) Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel in lego regulacijskih linij.
(4) Dodatni varovalni in izravnalni omilitveni ukrepi:
– širše nasipavanje območja, kot je upoštevan in preverjen v elaboratu Hidrološka hidravlična presoja Belške vode za območje OPPN Belsko v Občini Postojna ni dovoljeno brez predhodne hidravlične preverbe;
– začasno ali stalno odlaganje materiala na poplavno območje, ki bi oviralo pretok visokih vod, ni dovoljeno;
– na poplavnem območju niso dovoljene ograje s polnim prerezom, ki bi ovirale prosti odtok poplavnih vod.
(5) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so opredeljeni s 14. in 15. členom tega odloka.
(6) Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo je opredeljena z 20. do vključno 28. člena tega odloka.
(7) Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v zgornjih točkah tega člena ter s 30. in 31. členom tega odloka.
18. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P3/1 in P3/2)
(1) Na parceli z oznako P31 in P3/2 se načrtuje ohranitev oziroma ureditev zelenih površin. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ohranitev zelenih površin ter dostopne poljske poti,
– ohranitev (vzdrževanje) druge gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.
(2) Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel in usmeritvami določenimi v grafičnem delu OPPN BE-013 (sever).
(3) Dodatni varovalni in izravnalni omilitveni ukrepi:
– širše nasipavanje območja, kot je upoštevan in preverjen v elaboratu Hidrološka hidravlična presoja Belške vode za območje OPPN Belsko v Občini Postojna ni dovoljeno brez predhodne hidravlične preverbe;
– začasno ali stalno odlaganje materiala na poplavno območje, ki oviralo pretok visokih vod, ni dovoljeno;
– na poplavnem območju niso dovoljene ograje s polnim prerezom, ki bi ovirale prosti odtok poplavnih vod.
(4) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so opredeljeni s 14. in 15. členom tega odloka.
(5) Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo je opredeljena z 20. do vključno 28. člena tega odloka.
(6) Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v zgornjih točkah tega člena ter s 30. in 31. členom tega odloka.
19. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P4/1, P4/2, P4/3, P4/4 in P4/5)
(1) Na parceli z oznako P4/1, P4/2, P4/3, P4/4 in P4/5 se načrtuje ohranitev struge vodotoka Belška voda in levega pritoka iz Srednjega griča. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ohranitev struge vključno z bregom posameznih odsekov vodotokov;
– ohranitev obstoječega mostu preko vodotoka Belske vode;
– ohranitev (vzdrževanje) druge gospodarske javne infrastrukture vključno s premikom obstoječega elektroenergetskega daljnovoda v območju parcele P4/2.
(2) Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel in usmeritvami določenimi v grafičnem delu OPPN BE-013 (sever).
(3) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so opredeljeni s 14. in 15. členom tega odloka.
(4) Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo je opredeljena z 20. do vključno 22. člena tega odloka.
(5) Faznost gradnje in dopustna odstopanja so opredeljena v zgornjih točkah tega člena ter s 30. in 31. členom tega odloka.
(6) Drugi pogoji: V primeru posegov na vodna zemljišča je potrebno v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) – v nadalj. ZV-1 pridobiti pravico graditi.
7. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 
20. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture) 
(1) Območje OPPN BE-013 (sever) se navezuje na lokalno cesto z oznako LC 321071 Belska žaga–Belsko–Bukovje, ki poteka po zahodni meji območja.
(2) Cilji prometnega urejanja v območju OPPN BE-013 (sever) so:
– urediti prometne priključke na javno prometno mrežo,
– urediti notranje intervencijske površine,
– urediti notranje manipulacijske površine,
– urediti površine za mirujoči promet.
(3) Območje OPPN BE-013 (sever) se navezuje na lokalno cesto LC 321071 Belska žaga–Belsko–Bukovje preko dveh načrtovanih priključkov, in sicer se načrtuje:
– priključek z oznako (UVOZ/IZVOZ 1) za dostop na dvorišče delavnice oziroma dostavo,
– priključek z oznako (UVOZ/IZVOZ 2) za dostop do parkirišča za osebna vozila.
(4) Priključka na cesto se utrdi (asfaltira) in uredi v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi za rekonstrukcijo in gradnjo cestnih priključkov. Širina in radij priključka se prilagodi potrebam merodajnih vozil oziroma prometa do objekta, in sicer se načrtuje:
– priključek z oznako (UVOZ/IZVOZ 1) v min. širini 4,00 m, radij priključka min. R=6,00 m;
– priključek z oznako (UVOZ/IZVOZ 2) v min. širini 5,00 m, radij priključka min. R=9,00 m;
– priključka tako, da se zagotovi ustrezna preglednost s ceste na priključek in obratno.
(5) Nadomestna poljska pot (kolovoz) se uredi v širini max. 2,50 m.
(6) Intervencijska pot se uredi v okviru notranje prometne mreže.
(7) V grafičnem delu OPPN BE-013 (sever) so prikazane prometne rešitve na listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1:500.
(8) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja prometa, podane s smernicami s strani Občine Postojna, smernice št. 3502-2/2017-2 z dne 25. 1. 2017, s strani Ministrstva za infrastrukturo, smernice št. 350-13/2017/3-00721215 z dne 7. 2. 2017 in s strani KS Planina, smernice z dne 8. 3. 2017.
21. člen 
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo) 
(1) V območju OPPN BE-013 (sever) potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave komunalne infrastrukture, in sicer poteka:
– visokonapetostno elektroenergetsko omrežje preko osrednjega in južnega dela območja;
– prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje (PVC 140 in PVC 160) po zahodni meji območja in
– telekomunikacijsko in optično omrežje poteka ob robu lokalne ceste, izven območja OPPN BE-013 (sever).
(2) Območje OPPN BE-013 (sever) in širše ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom za odvodnjo komunalnih odpadnih vod.
(3) V območju OPPN BE-013 (sever) se načrtuje predvsem ureditev:
– priključkov na javno vodovodno omrežje;
– male čistine naprave do ureditve javnega kanalizacijskega omrežja;
– odvodnjavanja meteornih vod;
– premik obstoječega srednje napetostnega elektroenergetskega daljnovoda v območju parcele P1 in 4/2, gradnja srednje napetostnega kablovoda od novega (dodatnega) droga do načrtovane transformatorske postaje SN/NN in nizkonapetostnega kablovoda do načrtovanih objektov na parceli p1;
– internega hidranta oziroma hidrantnega omrežja.
(4) V grafičnem delu OPPN BE-013 (sever) so prikazane rešitve gospodarske javne infrastrukture na Listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1:500.
22. člen 
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo) 
(1) Območju OPPN BE-013 (sever) se bo na javno vodovodno omrežje priključevalo preko obstoječega javnega vodovoda PVC 140, ki poteka ob robu lokalne ceste.
(2) V varovalnem pasu javnega vodovodnega omrežja (2x 3,0 m pas od osi) ni načrtovanih posegov.
(3) Voda za gašenje požarov se zagotovi z ureditvijo internega hidrantnega omrežja, ki se priključuje na vodovodno omrežje za obračunskim vodomerom.
(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 106/AS-17/V-K z dne 28. 8. 2017.
23. člen 
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda) 
(1) V območju OPPN BE-013 (sever) se do ureditve javnega kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode objekta čisti na mali komunalni čistilni napravi (MKČN) v skladu s predpisom, ki ga določa uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. MKČN se zgradi na lokaciji tako, da se omogoči dostop za odvoz blata.
(2) Zasnova internega kanalizacijskega omrežja se načrtuje v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih odpadnih vod.
(3) Meteorne vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin se nepropustno odvajajo v vodotok na območju OPPN BE-013 (sever). Z vgradnjo lovilnikov olj ter z usedalniki peska se prepreči potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in peski.
(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja komunalnih odpadnih voda, podane s smernicami s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 106/AS-17/V-K z dne 28. 8. 2017 in s strani MOP, Direkcije RS za vode, smernice št. 35020-162/2017-2 z dne 16. 10. 2017.
24. člen 
(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode) 
(1) V območju OPPN BE-013 (sever) se načrtuje predvsem ureditev transformatorske postaje SN/NN, premik obstoječega srednje napetostnega elektroenergetskega daljnovoda v območju parcele P1 in 4/2, gradnja srednje napetostnega kablovoda od novega (dodatnega) droga do načrtovane transformatorske postaje SN/NN in nizkonapetostnega kablovoda do načrtovanih objektov.
(2) V območju OPPN BE-013 (sever) je dopustna gradnja distribucijske elektroenergetske infrastrukture, katere gradnja je dopustna do meje sosednjih zemljišč.
(3) Lokacijski pogoji za SN omrežje KBV 20 KV:
– za predvideno urejanje območja izgradnje industrijskega objekta za potrebe orodjarstva je predvidena postavitev nove transformatorske postaje TP SN/NN s priključnim SN kablovodom ter nizkonapetostnim omrežjem; ob predvideni transformatorski postaji je predviden prostor za nadomestno transformatorsko postajo;
– za vključitev nove TP v srednje napetostno omrežje je potrebno v izvesti energetski koridor za kabelsko kanalizacijo 2x PC-E fi 160 mm in 5xPC-E fi 110 mm v smeri predvidene hale;
– predvidena kabelska kanalizacija poteka pod vozno površino, zato naj bodo cevi kabelske kanalizacije položene na blazino iz betona v debelini 10 cm in zasute z betonom 10 cm nad zgornjim robom cevi; uporabi se beton MB7;
– 15 cm nad betonsko blazino se položi ozemljilni trak – valjanec Fe/Zn 25/4 mm, cca 5 cm nad njim pa opozorilni trak; jarek se zasuje s tamponom, ki se ga nabija v plasteh po 20 cm do potrebne zbitosti;
– kabelski jaški: uporabi se prefabricirani jašek dimenzij 1,5/1,5/1,8 m; na dnu jaška mora biti drenažna odprtina; pri montaži je potrebno na mestu, kjer cev prehaja v jašek, le-to obbetonirati z zunanje strani jaška; na stropni plošči jaška je predvidena montaža litoželeznega pokrova 250 kN. Pokrov naj bo opremljen z napisom »Elektrika«;
– ozemljitev trase kablovoda: o novozgrajeni trasi kablovoda je predvidena na globini cca 50 cm postavitev ozemljitvenega traku Fe/Zn 25/4 mm.
(4) Lokacijski pogoji za NN elektro energetsko omrežje:
– vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije SODO (Uradni list RS, št. 41/11 z dne 30. 5. 2011);
– za napajanje predvidenega industrijskega objekta se zgradi podzemno nizkonapetostno omrežje od nove TP smeri nove industrijske hale v cevni kanalizaciji 5xPC-E fi 110 mm z ustreznimi betonskimi jaški;
– razdelilne omarice ter priključno merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta;
– pokrovi jaškov morajo biti postavljeni na stalno dostopnem mestu; odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno odpraviti povratne vplive na omrežje;
– za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zahtevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja.
(5) Ostali pogoji:
– prižigališča javne razsvetljave se predvidi izven TP-jev;
– pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN se mora upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo; elektroenergetska infrastruktura mora biti obdelana v posebni mapi;
– dopustna je nadgraditev oziroma dograditev elektroenergetske infrastrukture z dodatnimi vodi oziroma tehničnimi rešitvami;
– pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10);
– v primeru prestavitev obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, ki so v lasti Elektro Primorska d.d., mora investitor pridobiti overjene pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo;
– pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jih nameravana gradnja zajema;
– pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo;
– odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov, naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu s predpisi in standardi;
– investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in projektno dokumentacijo, za morebitne prestavitve in zaščito elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne prestavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase prestavitev ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja nadzora in smernic Elektro Primorska d.d.;
– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo Elektro Primorska d.d. izvajal na podlagi predhodnega obvestila o začetih delih;
– varovalni pas elektroenergetskih varovalnih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti vodov in objektov tega omrežja; širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša za nadzemni več sistemski vod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10,0 m, za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1,0 m, za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV 2,0 m;
– za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih in načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10);
– v koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material; pod daljnovodi je prepovedano tudi parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale;
– do obstoječih in predvidenih transformatorskih postaj in do jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim vozilom iz javnih prometnih površin.
(6) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja elektroenergetske infrastrukture podane s smernicami s strani Elektro Primorska d.d., smernice št. 2358 z dne 21. 8. 2017.
25. člen 
(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo) 
(1) V območju OPPN BE-013 (sever) ni načrtovane javne razsvetljave.
(2) Za osvetljevanje zunanjih površin proizvodno poslovne cone se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico in se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop ter upošteva vse druge ukrepe za ohranjanje narave, opredeljene v 34. členu tega odloka.
26. člen 
(zasnova projektnih rešitev za telefonijo) 
(1) V območju OPPN BE-013 je dopustna ureditev telekomunikacijskega in optičnega omrežja, in priključitev nanj v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Lokacijski pogoji za telekomunikacijsko omrežje:
– načrtuje se ureditev komunalne infrastrukture, ki jo bo moč koristiti za širitev optičnega omrežja in sicer gradnja nove kabelske kanalizacije – primarna kabelska kanalizacija bo zgrajena z uporabo cevi 2xPEHD Ø50 in mikro cevi MC18/14; večje dimenzije cevi se uporabljajo v delu primarne trase, kjer je predvidena uporaba večje količine kablov ali kablov velike kapacitete;
– sekundarna kanalizacija bo zgrajena iz mikro cevi MC14/10; kabelska kanalizacije je zasnovana v zvezda topologiji, kar pomeni, da je vsak naročnik povezan z mikro cevmi do kabelskega jaška, ki predstavlja sredino oziroma mini izhodišče; v jaških so kasneje predvidene kabelske spojke iz katerih bodo potekali kabli do naročnikov, zato morajo biti pravilno dimenzionirani;
– križanje TK vodov: križanje energetskega kabla z zemeljskim TK kablom ali kanalizacijo se izvede v navpični oddaljenosti 0,3 m; kot križanja ne sme biti manjši od 45°; pri paralelnem poteku kablov je zahtevana medsebojna oddaljenost 0,5 m; če teh razdalj ni mogoče doseči, je potrebno ukrepati v smislu navodil tipizacije energetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV in 20 kV;
– potrebno je upoštevati obstoječe trase glavnih kabelskih povezav in obstoječega razvodnega omrežja Telekoma Slovenije d.d.; omrežje je zemeljske izvedbe; kabli so položeni v kabelski kanalizaciji;
– obstoječe omrežje v lasti Telekoma Slovenije d.d. je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti; v ta namen je potrebno izdelati projekt zaščite in prestavitve obstoječega omrežja.
27. člen 
(prečkanja in približevanja komunalnih vodov) 
Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je potrebno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne tehnične normative in predpise. Pri približevanju in križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.
28. člen 
(odvoz odpadkov) 
V območju OPPN BE-013 se načrtuje ureditev platoja za posode za prevzem ločeno zbranih odpadkov ter mešanih odpadkov v velikosti najmanj 1,50 m2 na parceli z oznako P1.
8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODSTOPANJA 
29. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev) 
(1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo sočasno ali ločeno.
(2) Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajoča prometna in komunalna infrastruktura.
30. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Dopustna odstopanja so navedena od 8. do 28. člena tega odloka, pri čemer se v dimenzije višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.).
(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena, je dopustno tudi odstopanje +1,00 m od načrtovane kote platoja, navedene v 16. členu tega odloka, pri čemer ni dopustno odstopanje navzdol.
(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov, kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:
– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere;
– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(4) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 2. ali 3. točko tega člena.
9. PROSTORSKI UKREPI 
31. člen
(prostorski ukrepi) 
V območju OPPN BE-013 (sever) so dopustni prostorski ukrepi v skladu z ZV-1 za območje naravnega vodnega javnega dobra.
10. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
32. člen
(skupne določbe) 
V grafičnem delu OPPN BE-013 (sever) so prikazane rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na Listu 6.
33. člen 
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine) 
V območju OPPN BE-013 (sever) ni evidentirane enote kulturne dediščine.
34. člen 
(usmeritve za ohranjanje narave) 
(1) V območju OPPN BE-013 (sever) je evidentirano Ekološko pomembno območje:
– EPO 51300 Trnovski gozd – Nanos – ID51300 in
– EPO 80000 Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri – ID80000.
(2) Območje OPPN BE-013 (sever) leži v območju daljinskega vpliva na Natura 2000 območje SI3000232 Notranjski trikotnik.
(3) V območju so vrste velikih zveri (zlasti medved), zato se:
– smetnjake za komunalne odpadke namesti na tak način oziroma se namestijo taki smetnjaki, da je divjim zverem preprečen dostop do smeti; vsi smetnjaki so zračno tesni, tako da se iz njih vonj ne more širiti;
– zunanja osvetljava se načrtuje s svetilkami, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice (zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst); uporabijo se žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe; sistem osvetljevanja se načrtuje tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno.
(4) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja varstva narave, podane s smernicami s strani Zavoda RS za varstvo narave, smernice št. 5-III-655/2-O-17/ACG z dne 25. 8. 2017.
35. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak) 
V območju OPPN BE-013 (sever) načrtovane prostorske ureditve ne bodo bistveno prispevale k emisijam škodljivih snovi v zrak. Minimalno povečanje predstavlja promet zaradi dostave.
36. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica) 
(1) V območju OPPN BE-013 (sever) ni vodovarstvenih območij.
(2) V območju OPPN BE-013 (sever) se nahaja vodotok – Belška voda in manjši del levega pritoka iz Srednjega griča. Varovalni pas priobalnega zemljišča sega 5,00 m od meje vodnega zemljišča.
(3) V okviru OPN je biI izdelan elaborat Hidrološko hidravlična presoja za določitev poplavnih območij v Občini Postojna (izdelovalec Urbania d.o.o., št. proj.: 092-5a-13, september 2013) za obstoječe stanje v prostoru, iz katerih izhaja, da se območje OPPN BE-013 nahaja v območju razredov srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti.
(4) Za območje OPPN BE-013 (sever) je bila izdelana Hidrološko hidravlična presoja Belške vode za območje OPPN Belsko v Občini Postojna (izdelovalec: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., št. proj.: 3785/17, februar 2018), iz katere izhaja:
– da je območje OPPN, kjer je načrtovana gradnja poslovno proizvodnega objekta približno do polovice poplavljeno ob nastopu visokih vod ranga Q100 Belške vode; severni rob območja pozidave je poplavljen tudi ob nastopu Q10;
– kota gladine Q100 se na območju načrtovane pozidave v obstoječem stanju giblje med 521,1–521,22 m n.v.;
– da je za zagotavljanje poplavne varnosti načrtovana izvedba varovalnih omilitvenih ukrepov, in sicer nadvišanje terena oziroma izvedba platoja na koti 522,10 m n.v., zaradi česar bo izločenega 315,0 m3 volumna inundacije pri Q100;
– da je kota gladine pri Q100 ob platoju na koti max. 521,45 m n.v. (med platojem in levim pritokom); predvidena kota platoja na 522,10 m n.v., kar je cca 0,65 m nad gladino Q100 in je z vidika zagotavljanja protipoplavne varnosti pred Q100 ustrezna;
– da je zaradi vlečne sile oziroma strižne napetosti za načrtovano stanje potrebno peto in brežino platoja na severnem vogalu v širini 20 m dodatno zaščiti z večjimi kamni potisnjenimi v brežino ter zatravitvijo, drugje zadostuje zatravitev;
– da je potreben izravnalni omilitveni ukrep, in sicer nadomestitev 310 m3 retencijskega volumna;
– splošne usmeritve: širše nasipavanje območja, kot je upoštevano in preverjeno v tem elaboratu, ni dovoljeno brez predhodne hidravlične preverbe; začasno ali stalno odlaganje materiala na poplavno območje, ki oviralo pretok visokih vod, ni dovoljeno; na poplavnem niso dovoljene ograje s polnim prerezom, ki bi ovirale prosti odtok poplavnih vod.
(5) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v površinske vode, podtalnico in tla, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti, predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja površinskih vod ter področja varovanja tal in podtalnice, pri čemer gradbenih materialov in gradbenih odpadkov ni dovoljeno raztresati oziroma razlivati.
(6) Načrtuje se odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin. Padavinske vode z obravnavanega območja (iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin) se nepropustno odvaja v bližnji vodotok v skladu s pogoji, določenimi predvsem v 24. členu tega odloka.
(7) Za vse posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.
(8) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja upravljanja z vodami, podane s strani MOP, Direkcija RS za vodo, smernice št. 35020-162/2017-2 z dne 16. 10. 2017.
37. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup) 
(1) Vir hrupa v območju OPPN BE-013 (sever) bo v času gradnje sama gradnja, v času uporabe načrtovanih ureditev pa v minimalnem obsegu sama gospodarska dejavnost, ki bo organizirana znotraj zaključenega območja.
(2) Območje OPPN BE-013 (sever) je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.
(3) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti s področja varstva pred hrupom.
38. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki) 
(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti, predvsem s področja ravnanja z odpadki.
(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.
39. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje) 
V območju OPPN BE-013 (sever) se pri ureditvi interne razsvetljave upošteva ukrepe za ohranjanje narave.
40. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom) 
(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.
(2) Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja glede na predvideno namembnost območja in posamezne dejavnosti in programe, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Skladno s predpisi je treba:
– upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in načrtovati hidrantno omrežje s podzemnimi hidranti,
– zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali protipožarne ločitve,
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter zagotoviti dostope, dovoze, poti in delovne površine za gasilsko intervencijo.
(3) V območju OPPN BE-013 je načrtovana gradnja internega hidrantnega omrežja.
(4) Pri projektiranju in gradnji objektov ter drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati:
– cono potresne ogroženosti (VII. stopnja po MCS), in sicer projektni pospešek tal 0,2 (g);
– erozijsko območje (opozorilno območje) z zahtevanimi zahtevnimi zaščitnimi ukrepi; v skladu z njimi se načrtuje tehnične rešitve gradnje oziroma prostorske ureditve (npr. izdelava geološko-geomehanskega poročila, ureditev drenaž ipd.).
(5) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, podane s strani MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, smernice št. 350-176/2017-2-DGZR z dne 17. 8. 2017.
11. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
41. člen
(1) OPPN BE-013 (sever) velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z njim.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN BE-013 (sever) naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili za posamezno vrsto PNRP, opredeljeno v 5. členu tega odloka.
12. KONČNE DOLOČBE 
42. člen
OPPN BE-013 (sever) je izdelan v digitalni obliki in tiskan v štirih izvodih v analogni obliki. OPPN BE-013 (sever) v analogni in digitalni obliki se hrani na sedežu Občine Postojna in je dostopen javnosti skladno z zakonom. OPPN BE-013 (sever) je skladno z zakonom z dnem njegove uveljavitve posredovan Upravni enoti Postojna.
43. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2017
Postojna, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost