Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2472. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2018, stran 8040.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in na podlagi 97. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 22. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.059.140
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.203.207
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.719.050
700 davki na dohodek in dobiček
2.530.924
703 davki na premoženje
111.870
704 domači davki na blago in storitve
76.256
706 drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
484.157
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
308.077
711 takse in pristojbine
2.000
712 denarne kazni 
2.500
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 drugi nedavčni prihodki
171.580
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 prihodki od prodaje zalog
0
722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
855.933
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
737.772
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
118.161
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.610.773
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.343.373
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
282.372
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.931
402 izdatki za blago in storitve 
914.537
403 plačila domačih obresti
26.570
409 rezerve
72.963
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.331.540
410 subvencije
82.000
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
834.760
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
83.850
413 drugi tekoči domači transferi 
330.930
414 tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.775.060
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.775.060
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
160.800
430 investicijski transferi
431 investicijski transferi 
94.800
432 investicijski transferi
66.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–551.633
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 
0
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila
0
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
222.795
50
ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
222.795
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
174.944
55
ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga 
174.944
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–503.782
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
47.851
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
551.633
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
503.782
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-22/5
Kozje, dne 28. junija 2018
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost